הימנעות מהרשעה פלילית


מה הדין בסוגיית הימנעות מהרשעה פלילית ?

הימנעות מהרשעה אפשרית בהצטבר שני גורמים. ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם; ושנית, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסויים על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים המפורטים לעיל"?

להלן השיקולים להימנעות מהרשעה פלילית:


האם מדובר בעבירה ראשונה או יחידה של הנאשם?
מהי חומרת העבירה והנסיבות שבהן בוצעה?
מעמדו ותפקידו של הנאשם והקשר בין העבירה למעמד ולתפקיד;
מידת הפגיעה של העבירה באחרים;
סבירות שהנאשם יעבור עבירות נוספות;
האם ביצוע העבירה על ידי הנאשם משקף דפוס של התנהגות כרונית, או המדובר בהתנהגות מקרית?
יחסו של הנאשם לעבירה, האם נוטל הוא אחריות לביצועה? האם הוא מתחרט עליה?
משמעות ההרשעה על הדימוי העצמי של הנאשם;
השפעת ההרשעה על תחומי פעילותו של הנאשם.קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הימנעות מהרשעה פלילית:

1. בטרם אגזור את דינה של הנאשמת נתבקשתי להשתמש בסמכותי לפי סעיף 192א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ה1985-, ולבטל את הרשעת הנאשמת מיום 15.7.99 כפי שתוקנה ביום 13.10.99.

2. עפ"י הכרעת הדין כיום (לאחר שתוקנה) ביצעה הנאשמת גניבת 30 ש"ח, עבירה לפי סעיף 384 לחוק העונשין, התשל"ז1977-.

3. נסיבות ביצוע העבירה פורטו בהרחבה בהכרעת הדין ואינני מוצא לנכון לחזור ולפרטם.נ

4. שירות המבחן וב"כ הנאשמת טענו בפני כי יש לסיים את התיק בצורה החריגה. נימוקיהם היו:
א. אישיותה של הנאשמת, והשפעת ההליכים שהתמשכו מעבר לסביר.
ב. המדובר בעבירה שבוצעה בין החודשים נובמבר 1991 לפברואר 1992.ב
ג. השארת ההרשעה על כנה יש בה משום הטלת עונש חמור מזה לו ראויה
הנאשמת.ו
ד. המדובר בנאשמת שהיא בגיל 44 שאורח חייה הוא נורמטיבי ונקי מעבירות.
ה. סיכוייה למצוא עבודה בתנאי השוק של היום קשים גם כך והרשעה אך תוסיף
על קשייה.נ
5. ב"כ המאשימה התנגדה לבקשה בסוברה שיש לזכור שסעיף ההרשעה שונה רק בשל גודלו של סכום אך אין לשכוח שהגניבה נעשתה תוך כדי הפרת יחסי אמון שבין עובד למעביד.ב
6. השיקולים להרשעה או אי הרשעה אינם קבועים ואינם נוקשים וטוב שכך הדבר. המחוקק התכוון ליתן בידי בית המשפט כלי נוסף לסיומו של אירוע פלילי. מטבע הדברים כלי זה יש בו כדי להקל עם נאשמים כאשר לתוצאת ההרשעה יש החמרת יתר.

7. אין עוררין על הכלל שהמשפט הפלילי צריך להסתיים בדרך כלל בזיכוי או בהרשעה. הסמכות הנתונה לבית המשפט לסיים תיק ללא הרשעה יפה רק למקרים מיוחדים ויוצאי דופן. בענין זה ראה ר"ע 432/85 רומנו נגד מדינת ישראל תקדין עליון 85 (ד) עמ' 737; וע"פ 2513/96 ו- 3467/96 מדינת ישראל נ. שמש ואח' נ (3) פ"ד 682.ו

8. בפסק דין חדש יותר מיום 21.8.97 ע"פ 2083/96 תמר כתב נגד מדינת ישראל (לא פורסם) (להלן: "פרשת כתב") אומרת כב' השופטת דורנר בסעיף 7 של פסק הדין:
"תכליתו של סעיף 71א לחוק, כפי שהיא משתקפת גם מן ההסטוריה החקיקתית שלו, דומה איפוא לתכלית סעיף 1 לפקודת המבחן, המאפשר, כאמור לעיל, להטיל מבחן ללא הרשעה. מטרת שני אמצעים אלה הינה שיקומית. ואולם, כידוע, שיקומו של נאשם - הגם שהוא מהווה שיקול מהותי שלציבור כולו עניין בו - היינו אך אחד משיקולי הענישה, שאליו מתווספים שיקולים אחרים הנובעים מאופיה של העבירה".נ

לסיכום היא אומרת בהמשך דבריה כדלקמן:
"הימנעות מהרשעה אפשרית איפוא בהצטבר שני גורמים. ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם; ושנית, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסויים על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים המפורטים לעיל"?

9. בפרשת כתב הנ"ל אימץ כב' משנה לנשיא שלמה לוין את שיקולי שירות המבחן בהמלצתם על המנעות מהרשעה המפורטים להלן:
"א. האם מדובר בעבירה ראשונה או יחידה של הנאשם?
ב. מהי חומרת העבירה והנסיבות שבהן בוצעה?
ג. מעמדו ותפקידו של הנאשם והקשר בין העבירה למעמד ולתפקיד;
ד. מידת הפגיעה של העבירה באחרים;
ה. סבירות שהנאשם יעבור עבירות נוספות;
ו. האם ביצוע העבירה על ידי הנאשם משקף דפוס של התנהגות כרונית, או המדובר בהתנהגות מקרית?
ז. יחסו של הנאשם לעבירה, האם נוטל הוא אחריות לביצועה? האם הוא מתחרט עליה?
ח. משמעות ההרשעה על הדימוי העצמי של הנאשם?
ט. השפעת ההרשעה על תחומי פעילותו של הנאשם.ב
שיקולים אלה, מבלי שיהיו ממצים, מקובלים עלי, כאחד הגורמים שיש להביאם בחשבון בהחלטה בדבר תוצאות ההרשעה".ו

10. לאחר שראיתי ושמעתי את הנאשמת השתכנעתי שתיאור אישיותה בתסקיר שירות המבחן הוא נכון ושהשארת הרשעתה יהיה בה כדי לפגוע בסיכויי שיקומה ולו רק מפני הדימוי העצמי שתייחס לעצמה. כמו כן אין ספק שנסיבות המקרה המיוחדות יש בהן כדי להצדיק ביטול ההרשעה. בנוסף אומר שהמדובר בנאשמת העונה על מרבית העקרונות הנזכרים בסעיף 9 לעיל. לכןיש בכך כדי להצדיק ביטול הרשעתה. אני מבטל את הרשעתה כפי שתוקנה וקובע שהנאשמת ביצעה את העבירה של גניבה לפי סעיף 384 לחוק העונשין.נ

11. אני מקבל את המלצת שירות המבחן ומורה שהנאשמת תבצע 120 שעות שירות לתועלת הציבור כאמור בתסקיר שירות המבחן מיום 10.10.99. אם יתעורר צורך לשינוי מקום ביצוע השל"צ ייעשה הדבר ע"י שירות המבחן אשר ידווח דבר השינוי לבית המשפט.ב

זכות ערעור על החלטתי ועל הכרעת הדין תוך 45 יום מהיום.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום פלילי של עד

 2. ביטול עבירה פלילית

 3. ספק סביר במשפט הפלילי

 4. עיוות דין בהליך הפלילי

 5. הימנעות מהרשעה פלילית

 6. נהיגה בקלות ראש פלילי

 7. פיצויים על זיכוי פלילי

 8. אשפוז כפוי פלילי

 9. הסתרת עבר פלילי של עובד

 10. תשלום הוצאות הליך פלילי

 11. שיהוי בשמיעת משפט פלילי

 12. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 13. סירוב להעיד במשפט פלילי

 14. האשמת עובד בעבירה פלילית

 15. ביטול חוזה בגלל עבר פלילי

 16. קנס פלילי בבית משפט אזרחי

 17. בדיקת מסוכנות - עבר פלילי

 18. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 19. פסק דין פלילי במשפט אזרחי

 20. זיוף קילומטראז עבירה פלילית

 21. אחריות פלילית - ייצור מזון מקולקל

 22. הליך פלילי נגד רופא שיניים

 23. פיצוי על טעות ברישום פלילי

 24. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 25. עדות נגד הגרוש המשפט הפלילי

 26. הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

 27. ייפוי כוח מוגבל בהליך פלילי

 28. עיון בתיק רפואי בהליך פלילי

 29. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 30. סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

 31. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי

 33. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 34. פיטורים עקב חשד לעבירה פלילית

 35. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 36. אחריות פלילית על תאונת עבודה

 37. שימוש ברישום פלילי במשפט אזרחי

 38. בקשה לקבלת רישום פלילי של עדים

 39. ביטול זיכוי בהליך פלילי בערעור

 40. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי

 41. הוכחת עבירה פלילית בהליך אזרחי

 42. רשלנות עורך דין שהורשע בפלילים

 43. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 44. כיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי

 45. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 46. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 47. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 48. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 49. מירוץ ההתיישנות של עבירה פלילית

 50. הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

 51. ידיעת השופט על עבר פלילי של נאשם

 52. דחיית ערעור פלילי בהעדר התייצבות

 53. העברת תיק מהליך פלילי להליך מנהלי

 54. העברת הדיון לשופט אחר בהליך פלילי

 55. זכות העיון במרשם הפלילי של מתלונן

 56. עונש על מספר רב של עבירות פליליות

 57. ערעור על החלטת ביניים בהליך פלילי

 58. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי

 59. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת

 60. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 61. זיכוי במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 62. הרשעה בפלילים עקב אי קיום צו בית משפט

 63. סמכות ועדה מקומית לנהל הליכים פליליים

 64. החזר קנס אזרחי לנישום לאחר הליך פלילי

 65. טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית

 66. השפעת עבר פלילי בערעור על חומרת העונש

 67. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים

 68. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 69. שלילת קצבת ביטוח לאומי בגלל עבירה פלילית

 70. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 71. בקשת הימנעות מהרשעה פלילית בשל נסיבות אישיות

 72. דחיית דיונים במשפט פלילי עקב החלפת עורך דין

 73. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 74. הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

 75. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 76. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 77. האם הפרת תנאי שחרור בערובה יכול להוות עילה להעמדה לדין פלילי

 78. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 79. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 80. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון