העונש על גניבה ממעסיק

מה העונש על גניבה ממעביד ?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא העונש על גניבה ממעסיק:

א. המערערת בתיק זה עבדה בשנת 95' בחנות כלל-פארם בהרצליה. בכתב האישום נטען, כי:נ בחודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר 95', קיבלה המערערת משכורת גדולה יותר מזו שהגיעה לה, זאת על סמך נתונים כוזבים שהוזנו למחשב ע"י מי שהיתה חשבת השכר בכלל-פארם והיתה גם נאשמת מס' 1בתיק שבפנינו (להלן:ב X). עפ"י הנטען בכתב האישום, שיתוף הפעולה של שתי הנאשמות הניב תוספת של 900, 3ש"ח בחודשים הנ"ל, למשכורתה של המערערת. בגין העובדות הללו ייחסה המדינה לשתי הנאשמות עבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד; רישום כוזב במסמכי תאגיד; קבלת דבר במרמה וכן גניבה ממעביד.
באישום השני נטען, כי המערערת נטלה מוצרים במהלך עבודתה ומסרה אותם ללקוחה
בחנות, בלי להקליד אותם, וממילא מבלי לגבות עליהם תשלום. הלקוחה שקיבלה את המוצרים הינה כלתה של X. באישום זה ייחסה המדינה למערערת בלבד (ולא לX) עבירת גניבה. בימ"ש קמא הרשיע את המערערת, לאחר שמיעת ראיות, בכל העבירות שיוחסו לה. במאמר מוסגר נציין, כי X הודתה והורשעה על סמך הודייתה, בעבירות שיוחסו לה.
על הרשעתה של המערערת הוגש הערעור שבפנינו.
ב. באשר לאישום הראשון:ו כפי שציין גם כב' השופט קמא, לא היתה מחלוקת על
כך, שבמהלך שלושת החודשים שנזכרו לעיל, קיבלה המערערת שכר החורג מהשכר שהיה מגיע לה. סה"כ קיבלה המערערת במהלך אותם חודשים תוספת של 900, 3ש"ח. לא היתה מחלוקת גם על כך, כי התוספת נבעה משינויים שעשתה X ברכיבי משכורתה של המערערת. השינויים התבטאו בשניים:נ .1המחשב הוזן בתעריף לא נכון לגביה, באופן שקיבלה עבור כל שעה שכר גבוה יותר ממה שאמורה היתה לקבל.
.2המערערת קיבלה תשלום עבור שעות עבודה רבות יותר ממה שעבדה בפועל.
המחלוקת בין הצדדים התמקדה בשאלה, אם השינויים שהכניסה X ברכיבי משכורתה של המערערת נעשו בידיעתה ובהסכמתה של המערערת, או שמא פעלה X בלי ידיעתה של המערערת.
באשר לאישום השני - נסובה המחלוקת סביב השאלה האם הפריטים שאותם נתנה המערערת ללא תשלום לכלתה של X, היו דוגמיות, כטענתה של המערערת, שאותן היא רשאית לחלק מתוקף תפקידה כדי לקדם מכירות, או שמא מדובר בפריטים של ממש,ולא בדוגמיות,שנתנה המערערת ללא רשות,תוך גניבתן.
ג. לענין האישום הראשון:ב
מטבע הדברים, ומאחר שהמחלוקת מתמקדת בשאלה אם המערערת ידעה או לא ידעה על התוספות שזכתה להן במשכורתה - העדה החשובה ביותר שיכולה היתה לשפוך אור בנקודה זו (פרט למערערת עצמה),הינה X, שהרי הטענה היא,כי השתיים פעלו בצוותא חדא. למרבית הפלא, X לא הוזמנה מלכתחילה כעד ע"י אף אחד מהצדדים ורק עם סיום ראיות התביעה, הוזמנה מטעם ביהמ"ש. עדותה בביהמ"ש ניתנה ככל הנראה ללא התלהבות יתרה. בסופו של דבר, חזרה בביהמ"ש על מה שאמרה גם בסוף הודעתה במשטרה, כי העניקה למערערת את התוספות משכרה משום שריחמה עליה. המערערת, לדברי X, פנתה אליה ובכתה, כי היא עובדת בחנות נוספת באותה רשת, וכי היא איננה מקבלת את מלוא השעות המגיעות לה. על כן ומטוב לב תיקנה את משכורתה באופן המתבטא בכתב האישום. בימ"ש קמא ציטט את דבריה של X אשר לא ידעה לומר מה היתה הסיבה לרחמיה על המערערת וטענה גם שלא הכירה את המערערת לפני כן, ועוד אמרה שאיננה מרחמת על כל אחד.
כב' השופט קמא לא התייחס באמון רב לדברים אלה ומצידנו נוסיף, כי הדברים אכן אינם מעוררים אמון. קשה מאד להתייחס ברצינות לטענה של טוב לב, כאשר טוב הלב מתבטא למעשה בהעברת כספים השייכים למעביד, ולא לX, לחשבונה של המערערת. למעשה, ההסבר איננו מקובל גם על המערערת, שכן היא איננה מאשרת את גירסתה של X כי ביקשה ממנה רחמים. לטענתה, היא אומנם דיברה עם X, אבל רק הסבה את תשומת לבה לכך שהיא איננה מקבלת את מכסת השעות המגיעה לה.
משנפל הסברה של X, נותרת בעינה העובדה, שעליה אין, כאמור, מחלוקת. דהיינו:ו
כי היא זיכתה באופן שיטתי במשך שלושה חודשים את חשבונה של המערערת בסכומים לא
מבוטלים כלל ועיקר. תוספת של 900, 3ש"ח במהלך שלושה חודשים היא בהחלט לא
תוספת שנבלעת בלי שהמערערת תהיה ערה לקיומה ולמשמעותה. במיוחד כך לגבי החודש
האחרון שבו התבטאה התוספת ב- 700, 2ש"ח. העובדה נותרה איפוא ללא הסבר וביהמ"ש רשאי היה להסיק מכך את המסקנות המתבקשות. כאשר מדובר בידיעתו של אדם, לעולם הראיות הן נסיבתיות שהרי התבונה האנושית עדיין לא גילתה מכשיר "המצלם" את מחשבותיו של אדם. בגדר ראיות נסיבתיות, התוספת לכשעצמה, כאשר אין למעשה הסבר בצידה, אומרת את שלה. בתיק זה אין אפילו צורך להסתמך רק על המסקנה המתבקשת מעצם "זכייתה" של המערערת בתוספת הלא חוקית, שכן קיימות גם ראיות נוספות. המערערת טענה, כי עבדה במקום נוסף וכי לא זכתה לחישוב השעות במקום זה. למרבית הפלא לא הובאה כל ראיה כי אכן עבדה במקום נוסף. הדעת נותנת כי זהו נתון שאין קושי רב בהוכחתו. המערערת טענה גם, כי דיברה עם מנהל הסניף שבו עבדה, ובשיחתה איתו עלתה האפשרות של מתן תוספת.
המנהל (הכוונה לעד אדווין רייברן) אישר כי דיבר עם המערערת ודיבר גם עם X. עם המערערת דן באפשרות העלאה בשכרה, אלא שהאפשרות (ומדובר באפשרות בלבד) היתה לגבי חודש ינואר 1996ואילך, ולא בחודשים הרלוונטיים. עם X דיבר העד כאשר שם לב שהתעריף לפיו חושב שכרה של המערערת היה תעריף גבוה יותר מזה שהגיע לה. X אמרה לו, כי מדובר בתקלה במחשב וכי היא תתקן זאת.
בחודש שלאחר מכן אכן קוזז סכום מסויים על חשבון התוספת שזכתה המערערת, זאת מחד גיסא. מאידך גיסא, המשיכה המערערת לקבל סכומים שלא הגיעו לה. מכל מקום, ככל שהדברים אמורים בידיעתה של המערערת, הרי עדותו של העד משמיטה את הקרקע תחת טענתה, שסברה כי מדובר בהעלאה לגיטימית.
נסיונה של המערערת לתרץ את התוספת בעובדות שהוכחו כלא נכונות, מהווה בפני עצמה ראיה נסיבתית נוספת לידיעתה, כי X מזכה אותה בכספים שלא מגיעים לה. ראיה נסיבתית נוספת מצויה בעובדות האישום השני. להלן נתייחס לשאלה מה הוכח באישום זה. אולם, בהנחה שקביעתו של בימ"ש קמא לפיה כלתה של X זכתה למוצרים עליהם לא שילמה, כאשר מי ש"העניק" לה את המוצרים, היא המערערת, הרי יש בכך משום ראיה נסיבתית.
קשה מאד לקבל, כי מדובר בצירוף מקרים שגרם לכך שמכל הלקוחות הרבים, שמן הסתם מבקרים בחנות ורוכשים מוצרים, דווקא לכלתה של X ניתנו מוצרים בלי שהיא שילמה עליהם. בפני עצמה לא היה בעובדה זו כמובן כדי להביא להרשעתה של המערערת באישום הראשון.
אולם, כנדבך נוסף, ולו רק נדבך צדדי, יש גם לעובדה זו משמעות. התוצאה היא, כי קביעתו של בימ"ש קמא מבוססת כדבעי ולא מצאנו לנכון להתערב בה.
ד. באשר לאישום השני, הדברים פשוטים עוד יותר. מסתבר, כי בשל מידע מוקדם שהיה לקצין הביטחון של החנות, הותקנה מצלמה מעל לדוכן הקוסמטיקה שבו עבדה המערערת. מצלמה זו קלטה והנציחה את המכירה לכלתה של X, אותה מכירה שבמהלכה קיבלה "הכלה" כעשרה מוצרי טואלטיקה וקוסמטיקה מבלי ששילמה עליהם. מלבד העדויות שהיו בפני בימ"ש בנושא זה, בחן כב' השופט קמא את הקלטת במו עיניו והוא מפרט בהכרעת-הדין מה ראה, אלו פריטים קיבלה הלקוחה מבלי לשלם עליהם ומבלי שהמערערת הקלידה אותם. לא מצאנו כל סיבה להתערב במסקנתו של כב' השופט קמא. הטענה היחידה שהיתה בפי המערערת הינה, כי היה מדובר בדוגמיות בלבד וכי בנוסף לכך היתה לה טעות אחת בהקלדה.
בימ"ש קמא לא קיבל את הטענה בדבר הדוגמיות ובדין כך. מדובר בכמות גדולה מאד
של פריטים, בפריטים בעלי נפח גדול, בהבדל מדוגמיות. הסבריה של המערערת לפיהם
נתנה לכלה דוגמיות רבות, בהתחשב בפוטנציאל שלה כקונה, הם אכן הסברים שאינם
משכנעים, כפי שקבע כב' השופט קמא.
כאשר עצם הלקיחה הוכחה חד משמעית והונצחה בקלטת, כפי שנאמר לעיל; וכאשר
ההסברים שהיו אמורים ליטול את עוקצה הפלילי של הלקיחה לא התקבלו על דעת ביהמ"ש, המסקנה היא כי המדינה עמדה בנטל המוטל עליה ואנו דוחים את הערעור גם באישום זה.
ה. בהודעת הערעור התייחס ב"כ המערערת גם לענישה. על המערערת נגזר קנס
בסכום של 500, 7ש"ח ו- 18חודשי מאסר על תנאי. בפני עצמו העונש איננו כבד.
איננו מזלזלים בקנס בסך 500, 7ש"ח, אולם בהתחשב בכך שהמערערת במשך 3חודשים קיבלה תוספת של 900, 3ש"ח ובהתחשב במשמעות הכללית של העבירה, שיש בה גם אלמנט של מעילה באמון כלפי המעביד, לא נראה כי בימ"ש הפריז בקנס. הטיעון היחיד שהעלה הסניגור שמחייב התייחסות הינו, כי על X, שהיתה שותפתה של המערערת באישום הראשון, הוטל קנס בסך 000, 1ש"ח בלבד ו- 12חודשי מאסר על תנאי.
למערערת יוחס אישום נוסף והמערערת היא גם זו שזכתה בכסף שהועבר לחשבונה.
עובדות אלה אכן מצדיקות הטלת עונשים שונים על המערערת ועל X.

יחד עם זאת, נראה לנו כי בסכום הקנס שהוטל על המערערת, בהתחשב בנתונים שצויינו, יש משום חוסר פרופורציה בהשוואה לקנס שהוטל על X ומשום כך אנו מעמידים את הקנס על סך 000, 5ש"ח.
יתר חלקי גזר-הדין ישארו בעינם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון