חוזה רשות

חוזה רשות מוגדר כיצור משפטי בן-כלאיים, אשר מתכונתו, צורתו ומהותו - חוזית ואילו תוכנו ואופיו מושפעים מהעובדה שרשות ציבורית היא צד לו (גבריאלה שלו חוזי רשות בישראל 3 (1985); גבריאלה שלו חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית 13 (1999)).

מכאן שפרשנות החוזה אינה יכולה להיעשות תוך התעלמות מסיגול התיאוריה החוזית ואולם זאת לצרכי מינהל, ובאופן אשר יאפשר למינהל לבצע תפקידיו, תוך איתור נקודת האיזון בין עניינו של הפרט לבין משאבי הציבור.

מכאן שיש להחיל על אותה מערכת חוזית, שתי מערכות דין שונות ובעלות הנחות יסוד שאינן בהכרח עולות בקנה אחד. שתי מערכות דינים – דיני חוזים ומשפט ציבורי – החלות על חוזה כזה מחייבות מערכת כללים אשר יאפשרו לרשות להתקשר בחוזים תוך גמישות מרבית, ותוך הכרה בצרכים המשתנים של הרשות.

כדי לדעת איזו ממערכת הדינים רלוונטית, אין עוד צורך בסיווגו של חוזה הרשות, ויש לעמוד על בחינה של הנסיבות הספציפיות. קרי; להעמיד את המשקל המתחייב בבחינת מהות הפעילות או היחס החוזי. התוצאה מן האמור שאין מקום לסווג חוזה רשות אם הוא באופיו שלטוני או מסחרי - כל חוזה רשות מאחד בתוכו את שני ההיבטים. לכן בענייננו, ולמרות שמדובר בחוזה רשות שהוא במהותו מסחרי, הרי שלצד דיני החוזים חלים על חוזה זה גם עקרונות המשפט המינהלי, לפיו חייבת הרשות לנהוג בהגינות, אך לא רק כלפי הצד לחוזה אלא גם כנאמן הציבור.

כלל זה - שהוא בגדר דין מיוחד - מאפשר לרשות ציבורית להשתחרר מחוזה מחמת צרכים חיוניים. הקלה זו הניתנת לרשות מינהלית, מקנה בידי הרשות זכות שאינה עומדת לצד פרטי לחוזה, ולכן אין ספק שיש להתיר החלתה רק במקרים שאותם צרכים חיוניים הוכחו, וכאשר העקרונות האחרים המאפיינים את מערכת דיני החוזים ועקרונות המשפט הציבורי, קוימו. ויודגש, סמכות ההשתחררות קיימת, גם אם טובת הפרט המתקשר דורשת את קיום החוזה.

במקרה כזה אין איפוא מדובר בביטול ואין המדובר בהפרה. התוצאה המשנית של ההשתחררות היא היות הרשות כפופה לתביעת פיצויים של הפרט, ואולם יש לזכור כי ככול ששיעור הפיצוי הוא גבוה ומקיף יותר, במיוחד כאשר לא מדובר רק על זכות השבה אלא על פיצויי קיום, יש בכך כדי לפגוע בסמכות ההשתחררות, ולכן במקרה כזה - ותוך בחינת הנתונים הנוספים - אין אלא לפצות בשיעור של חסרון כיס.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה רשות

 2. שערוך חוזה

 3. זניחת חוזה

 4. איבוד חוזה

 5. סיכול חוזה

 6. חוזה פיקטיבי

 7. חוזה על תנאי

 8. התבטלות חוזה

 9. חוזה לא חוקי

 10. חוזה עם קטין

 11. חוזה ללא תמורה

 12. חוזה להספקת נכס

 13. חוזה בלתי חוקי

 14. איך מבטלים חוזה

 15. עושק דיני חוזים

 16. חיוב לקיים חוזה

 17. חוזה מסחר בברזל

 18. חוזה למראית עין

 19. סעיף מעורפל בחוזה

 20. הסדר שלילי בחוזה

 21. חוזה התקנת דלתות

 22. חוזה שירותי שחיטה

 23. תנאים לקיום חוזה

 24. חוזה לבניית ממ''ד

 25. חוזה דירה פיקטיבי

 26. חוזה על תנאי מתלה

 27. מימוש אופציה בחוזה

 28. עורך דין חוזה מקרקעין

 29. ערעור תעבורה מחוזי

 30. סעיף אי תחרות בחוזה

 31. חתימה על טופס הצעת ביטוח

 32. סעיף 41 לחוק החוזים

 33. סעיף 34 לחוק החוזים

 34. חיובים שלובים בחוזה

 35. חוזה שירות עם מנכ''ל

 36. חתימה על חוזה תחת לחץ

 37. חוזה למראית עין יחסית

 38. חוזה על תנאי במקרקעין

 39. נוסחת הקשר דיני חוזים

 40. אי חתימה על חוזה פיתוח

 41. התנאים לקיומו של חוזה

 42. השלמת חוזה לטווח ארוך

 43. שינוי תנאי חוזה בעל פה

 44. הפרת תנאי תשלום בחוזה

 45. מו''מ לכריתת חוזה ביטוח

 46. פי סעיף 62 ד' לחוק חוזה

 47. חתימה על חוזה בלי לקרוא

 48. אי חוקיות חוזה אספקת מים

 49. חוזה בכירים שירות המדינה

 50. שערוך חוזה בשל אינפלציה

 51. הפרת תנאי תשלום לפי חוזה

 52. התחייבות בלתי סבירה בחוזה

 53. הפסקת שירות בניגוד לחוזה

 54. חוזה המבוסס על יחסי אמון

 55. חיובים שלובים חוק החוזים

 56. חוזה הסותר את תקנת הציבור

 57. השלמת פרטים בחוזה מקרקעין

 58. סעיף 10 לחוק החוזים תרופות

 59. שני חוזים נפרדים לעסקה אחת

 60. פיצויים על פגם בכריתת חוזה

 61. חובת הקטנת הנזק בדיני חוזים

 62. חוזה ללא תאריך השלמת הבניה

 63. סעיף 25 המתוקן לחוק החוזים

 64. פיצויים מוסכמים דיני חוזים

 65. נוהג הארכת חוזה רטרואקטיבית

 66. אי חוקיות הבטחת תשואה בחוזה

 67. זמן אספקה ''משוערת'' בחוזה

 68. שינוי בהתנהגות של חוזה בכתב

 69. חופש העיסוק מול חופש החוזים

 70. חוזה למראית עין - סעיף 13 חוק החוזים

 71. חוזה לביצוע עבודות אינסטלציה

 72. התקנה בניגוד למפרט נספח לחוזה

 73. שירות המדינה חוזה בכירים חוזה

 74. חוזה לסילוק חוב בין שתי חברות

 75. האם ''מכתב כוונות'' מהווה חוזה

 76. אומד דעתם של הצדדים פירוש חוזה

 77. חוזה שאינו ניתן לביטול עם המינהל

 78. התנהגות הצדדים לאחר חתימת חוזה

 79. 10 סעיפים חשובים בחוזה קניית דירה

 80. פיצויים מוסכמים בלתי סבירים בחוזה

 81. חוזה למראית עין לצורך הברחת נכסים

 82. תביעה כספית לתשלום תמורה על-פי חוזה

 83. סעיף שיפוט בישראל בחוזה עם חברה זרה

 84. תביעה לתשלום פיצויים מוסכמים בחוזה מכר

 85. חובת הקטנת הנזק בפיצויים מוסכמים בחוזה

 86. איחור של יום אחד בקיום תנאי מתלה בחוזה

 87. חוזה לקניית דירה - איחור בתשלום האחרון

 88. האם אפשר לבטל חוזה בגלל אי שיתוף פעולה ?

 89. לפי מה קובעים האם החוזה הוא "חוזה מקפח" ?

 90. השתחררות מחוזים עם מכוני כושר ויחידות נופש

 91. טענת קבלת דירה פגומה לאחר חתימה על חוזה מכר

 92. האם סעיף ויתור על תביעות עתידיות בחוזה חוקי ?

 93. תביעה כספית על פי חוזה לתשלום יתרות חוב בגין שירותי שמירה

 94. האם תניה בחוזה הקושרת לקוח לתקופה ארוכה נוגדת את תקנת הציבור ?

 95. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון