מהו שכר מולן

מהו שכר מולן ?

לא כל "שכר עבודה", הוא "שכר מולן" כמשמעו בחוק הגנת השכר.

מעצם ההגדרה של "שכר מולן" בסעיף 1לחוק הגנת השכר, למדים, כי יכול ויכול להיות שכר עבודה שהגיע כבר מועד תשלומו ועל כן מהווה הוא חוב של המעביד לעובד, במשמעות הרגילה שבמשפט האזרחי, אך אם לתשלומו של אותו שכר עבודה לא נקבע מועד בסעיפים 9עד 12לחוק, או לפי הסעיפים 13או 14לחוק - לא יהיה אותו שכר עבודה, שכר מולן" (דב"ע לה/3- 1[2], בע' 231).

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סמכות עניינית בתביעה להחזר מס שנוכה מקרן השתלמות:

הנשיא (גולדברג):ו
.1לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הרין האזורי בחיפה (השופט הראשי כנפי ז"ל אב-בית-הדין; ה"ה רוזנטל ואליצור - נציגי ציבור; תב"ע מז/139-2), אשר דחה מחוסר סמכות עניינית את תביעת המערער נגד המשיבה להחזר מס שניכתה מכספי קרן ההשתלמות.
אחרי מתן פסק-דינו של בית-הדין האזורי, וטרם שמיעת הערעור, החזירה נציבות המס למערער את המס שנוכה ממנו, בצרוף הפרשי הצמדה, כך שהמערער צמצם תביעתו לפיצויי הלנה בלבד.
.2אחרי שמיעת הערעור ניתנה ההחלטה כדלקמן:נ
"א) תוך כדי התיעצות לקראת הכנת טיוטת פסק-הדין עלתה השאלה אם תשלומים המגיעים לעובד מ"קרן השתלמות", דוגמת זו הקיימת ברפא"ל, דהיינו קרן המתנהלת "בצורה חשבונית" על-ידי יחידת המשכורת של הגוף, היא "קופת גמל" כמשמעה בחוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958(להלן - חוק הגנת השכר), והאם תשלומים ממנה לחבר הם "שכר מולן", או "קצבה מולנת"; ב) במלים אחרות - אף אם יש לבית-דין זה סמכות, ואף אם יזכה המערער בטענתו הבסיסית - היהיה זכאי לפיצויי הלנה מכוח החוק, או שמא הזכאות על החיוב, בגין אי-תשלומן במועד, היא להפרש הצמדה וריבית בלבד, ומאחר שאותם כבר קיבל (ממס ההכנסה), לא יהיה המערער זכאי לסכום כל שהוא".
המערער השיב כי לדעתו הסכומים בקרן ההשתלמות התקציבית "דוגמת זו הקיימת ברפא"ל הם בחזקת 'שכר עבודה' לכל דבר, ולכן אי תשלומם במועד מהווה הלנת שכר לפי חוק הגנת השכר". המערער הסתמך על האמור בד"נ 9/85[1].
רפא"ל השיבה כי אין הקרן "קופת תגמולים" כמשמעות הדיבור בחוק הגנת השכר, ואם אכן התשלומים ממנה לזכאים הם בחינת שכר עבודה, אין הם "שכר מולן, כמשמעו בחוק הגנת השכר".
.3דינו של הערעור להידחות לגופו, בין אם התשלומים שהקרן מבצעת הם "שכר עבודה", ובין אם הם תשלום מקופת גמל, כמשמעה בחוק הגנת השכר.
.4לא כל "שכר עבודה", הוא "שכר מולן" כמשמעו בחוק הגנת השכר. הצריך לענייננו, בסעיף ההגדרות (סעיף 1) שבחוק הגנת השכר, הוא:ב
"שכר מולן" - שכר עבודה שלא שולם עד ליום הקובע:ו
"היום הקובע" - היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה או הקצבה לפי סעיפים 9, 10, 11, 13, 14ו-16(ב), לפי העניין, ולגבי עובד שירות בעבות משק לפי סימן ב' 1לפרק ו' של חוק העונשין, התשל"ז- 1977- היום העשרים ואחד שלאחר המועד האמור".
לא תמצא בסעיפים 9, 10, 13, 14ו-16(ב) לחוק כל מועד לתשלום מקרן השתלמות תקציבית; משכך הדבר, אף אם בשכר עסקינן - אין הוא "שכר מולן", ואין פיצויי הלנת שכר בגין האיחור בתשלומו.
"מעצם ההגדרה של "שכר מולן" בסעיף 1לחוק הגנת השכר, למדים, כי יכול ויכול להיות שכר עבודה שהגיע כבר מועד תשלומו ועל כן מהווה הוא חוב של המעביד לעובד, במשמעות הרגילה שבמשפט האזרחי, אך אם לתשלומו של אותו שכר עבודה לא נקבע מועד בסעיפים 9עד 12לחוק,
או לפי הסעיפים 13או 14לחוק - לא יהיה אותו שכר עבודה, שכר מולן" (דב"ע לה/3- 1[2], בע' 231).
מאחר שהעובד קיבל, כאמור, את הסכומים שנוכו ממנו בצרוף הפרשי הצמדה, אין הוא זכאי לכל תשלום נוסף.
.5אף אם קרן ההשתלמות האמורה היא "קופת גמל", אין התשלומים ממנה בחינת "קצבה מולנת", מאחר ש"קצבה", לעניין הלנה, היא, מכוח סעיף 16לחוק, "קצבת פרישה, קצבת נכות או קצבת שאירים", ורק הלנתם של אלה גוררת תשלום פיצויי הלנה.
תשלומים מ"קרן השתלמות" אינם בחינת קצבה מולנת.
.6הערעור נדחה, איפוא, מאחר שהדחיה אינה מנימוקי המשיבה בטיעוניה בערעור, ישא כל צד בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו שכר מולן ?

 2. שכר לפי קיבולת

 3. הפחתת שכר בכירים

 4. תביעה להשלמת שכר

 5. הפרשי שכר לשוטרים

 6. תוספת שכר משמרות

 7. תוספת שטחים לשכר

 8. תוספת שכר לסיירים

 9. תשלום שכר סופרים

 10. הגדלת שכר פיקטיבית

 11. השבתת מגן שכר עובדים

 12. שינוי תנאי שכר למפרע

 13. הסעה ברכב בשכר

 14. שכר עבודה מנהל מסחרי

 15. תוספת שכר לעובדי נמל

 16. תביעה לתשלום יתרת שכר

 17. תביעה לתשלום שכר יומי

 18. תוספת שכר משמרת שניה

 19. שכר בזמן השעיה מעבודה

 20. קיפוח שכר במקום העבודה

 21. תביעת וטרינר לתשלום שכר

 22. ציפיות שכר בראיון עבודה

 23. שכר לימוד ישיבה תיכונית

 24. אי עדכון תוספת לשכר עבודה

 25. השכר הממוצע במשק הפלסטיני

 26. תוספת שכר כחלק מהשכר הרגיל

 27. הסתדרות הפקידים תוספות שכר

 28. תביעת שף מקצועי לשכר עבודה

 29. שכר משפטנים בשירות המדינה

 30. השתתפות המדינה בשכר לימוד

 31. הפחתת שכר חד צדדית לעובדים

 32. תביעה לתשלום שכר עבודה בשבת

 33. הפחתת שכר לעובד בזמן השעיה

 34. תביעה לתשלום הפרש שכר עבודה

 35. תנאי שכר עובדי שירות התעסוקה

 36. העלאת שכר פיקטיבית לאחר לידה

 37. תוספת שכר לעובדי רשות השידור

 38. ההבחנה בין נבחר ציבור לעובד ציבור

 39. תביעה לתשלום שכר עבודות מסגרות

 40. תביעה נגד גרושה ובעלה לשכר ראוי

 41. האם תשר (טיפ) יכול להיחשב כשכר עבודה

 42. תביעה להפרשי שכר של שלושה חודשים

 43. תביעה של שחקנית לתשלום שכר עבודה

 44. תוספת שכר לפרקליטים בשירות המדינה

 45. תביעה לשכר עבודה עבור טיפולי שיניים

 46. שכר מוגדל מעבר לחלקיות משרה בפועל

 47. תואר שני עובדת סוציאלית - תוספת שכר

 48. תביעה לתשלום שכר עבודה על תקופה קצרה

 49. תביעה נגד החלטות הממונה על השכר באוצר

 50. תביעה לשכר ראוי בגין טיפול באישה מבוגרת

 51. תביעה לתשלום שכר עבודה בגין עבודות גינון

 52. תביעה לתשלום שכר עבודה בגין אחד עשר ימי עבודה

 53. התיישנות תביעה לשכר עבודה מתחילה עם סיום יחסי העבודה

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון