מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

מה הדין בסוגיית כניסת מעקלים מהוצאה לפועל לדירה בשכירות ?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיקול דירה בשכירות:

רקע עובדתי
.1ביום 4/12/97שכרו המערערים מידי המשיבים 2ו- 3דירת מגורים הנמצאת
ברחוב האייל 38/6, בשכונת מלחה בירושלים (להלן - הדירה). על פי חוזה
השכירות המשיבים את הדירה לתקופת שכירות של שנתיים - מיום 1/1/98ועד ליום 31/12/99, עם אופציה להארכת השכירות לשנתיים נוספות - עד ליום .31/12/2001
.2ביום 1/7/98הופיעו בדירה מעקלים מטעם המשיב 1(להלן - הבנק), שהציגו הוראת פינוי מטעם לשכת ההוצאה לפועל, שיש לבצעה ביום 21/7/98, זאת מן הטעם שהוטלה משכנתא על הדירה לטובת הבנק וכי המשיבים 2ו- 3אינם פורעים את החוב שבגינו מושכנה הדירה.
.3המערערים הגישו לבית המשפט קמא בקשה למתן פסק דין הצהרתי
(ה"פ 362/98) לפיו הם זכאים להחזיק בדירה עד ליום 31/12/99וכן כי הם זכאים לנצל את זכותם לפי החוזה - להארכת תקופת השכירות עד ליום .31/12/2001
בנוסף על כך, על פי בקשת המערערים (בש"א 2826/98) הורה בית המשפט קמא,
בהחלטה מיום 16/7/98על עיכוב הליכי ההוצאה לפועל עד לדיון בבקשה.
הבנק הגיש בקשה דחופה למחיקת הבקשה על הסף (בש"א 4002/98), ובעניין
זה קבע בית המשפט קמא (כבוד השופט כ' מוסק) כי "לכאורה קמה לשוכרים עילת תביעה בהמרצת הפתיחה הנ"ל. יחד עם זאת, יש עדיין לברר מספר שאלות עובדתיות ומשפטיות".
.4הדיון בבקשת המערערים נדחה מספר פעמים, ולבסוף נקבע ליום .14/7/99המערערים לא הופיעו לדיון בבית המשפט במועד האמור בשל מחלתו של המערער.
בית המשפט קמא קבע כדלהלן:ב
" .1המבקשים לא התייצבו לדיון, למרות שהדיון נקבע להיום.
.2אין בפני כל תעודת מחלה.
.3עברה מזה חצי שעה ועד עתה המבקשים לא טרחו להתייצב, דבר שנראה לי
מוזר, אם אכן הבקשה כה חשובה להם.
.4לאור האמור, הבקשה נדחית. המבקשים ישאו בהוצאות המשיב 1בסכום של
000, 3ש"ח בצירוף מע"מ.
.5צו המניעה הזמני, שניתן במסגרת בש"א 2826/98 - בטל בזה.
.6באשר להוצאות התייצבותו של עו"ד שראל (כונס הנכסים - ע"ק), לא
הוגשה בקשה לדחות את הדיון מטעמי נסיעה לחו"ל. לפיכך, אין לי אלא לפסוק הוצאות בקשר לדיון היום. אני מחייב את המבקשים בהוצאות בסכום של 500ש"ח בצירוף מע"מ."
.5המערערים הגישו בקשה לביטול ההחלטה האמורה (בש"א 6813/99), שצור .5תעודת מחלה המפרטת את הסיבה לאי הופעת המערער לדיון. בעניין זה קבע בית המשפט כדלקמן:ו
" .1המבקשים לא התייצבו לדיון שנקבע ליום .14/7/98
.2אין בפני כל הסבר באשר לאי התייצבותה של המערערת .2
.3לא ברור לי מדוע לא טרחו המבקשים לבקש את דחיית הדיון עוד בשעות
הבוקר כאשר המבקש 1טוען שחש ברע עוד בשעות הלילה והיה תשוש לגמרה בשעות הבוקר.
.4אין בפני כל הסבר לכך שהמבקשת 2עצמה לא התייצבה לדיון להודיע
שהמבקש 1אינו יכול להתייצב לדיון.
.5אין בפני כל הסבר לכך שהמבקש 1לא פנה מיד בשעות הבוקר לקבל
תעודה רפואית ולהמציאה לדיון ולא עשה כן לאחר הדיון ולאחר שניתנה החלטתי.
.6לאור האמור הבקשה לביטול ההחלטה - נדחית".
ההליך - ערעור או בקשת רשות לערער
.6משהוגש ערעור זה ובמתכונת שהוגש, כערעור על החלטה מסיימת של בית-המשפט קמא, בהתאם לסעיף 37לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, היה דינו להתברר בפני מותב תלתא, ואין בהסכמת בעלי הדין, כשלעצמו, כדי להכשיר דיון בפני דן יחיד. עם זאת, באי כוח הצדדים הגיעו להסכמה לפיה יש לראות בערעור זה בקשת רשות ערעור, כפי שהיה צריך להגישה מלכתחילה, ומשום כך יש לדון בה בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984(להלן - תקנות סדר הדין האזרחי), בפני שופט של בית-המשפט המחוזי, כדן יחיד.
בעניין זה ראוי להביא את דבריו של הנשיא ברק ברע"א 2072/99 דוד נחום
נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (לא פורסם), בנוגע לדרך שיש לנקוט במקרים מעין אלה, לאמור - אם ההליך שיש לנקוט הוא בקשת רשות לערער או ערעור. הגם שנסיבות המקרה דנא שונות, הדרך שהיה צריך לפעול לפיה היא שבעל הדין המשיב על החלטה שלאחר מתן פסק דין או החלטה מסיימת היא, הגשת בקשת רשות לערער ולא ערעור.
משהוגשה בקשת רשות לערער, רשאי בית-המשפט לדון בה כבערעור, בין שהצדדים
הסכימו לכך ובין שלא הסכימו, וזאת לפי הוראות תקנה 410לתקנות סדר הדין
האזרחי.
בענייננו, הסכימו הצדדים, כי ההליך יתנהל כאילו הוגשה בקשת רשות לערער,
וכי בקשת הרשות תידון כערעור.
טענות בעלי הדין
.7המערערים טוענים כי בבקשה לביטול החלטה, כמו זו שנתן בית-המשפט קמא, מתבקש בית המשפט לבחון את הסיבה שבעטיה נעדר בעל הדין מהדיון ומה הם סיכויי התביעה, ולפיכך, יש לבטל את החלטת בית המשפט מיום 14/7/98, להורות על קביעת מועד דיון ולחדש את צו המניעה הזמני.
לטענת הבנק, המערערים נהגו בזלזול, כפי שאף עולה מהעובדה שהמערערים בחרו
שלא להתייצב לדיון, על אף שהציגו את העניין כמהותי ביותר מבחינתם.
בנוסף על כך, העלה הבנק טענה, לפיה בית המשפט קמא "אמר" כי עמדה בפניו
המרצת פתיחה אשר לא צורף אליה כל תצהיר לאימות העובדות, ובנסיבות אלה דינה
להידחות.
המשיבים 2ו- 3מסרו את עמדתם בנוגע להליך זה, אולם, נראה כי עיקר טענותיהם מופנה כלפי ההליך בלשכת ההוצאה לפועל, שבקשתם תלויה ועומדת בפניו.
אי התייצבות המערערים לדיון
.8בהחלטה מיום 14/7/98דחה בית המשפט קמא דחה את בקשת המערערים לסעד
הצהרתי נוכח אי התייצבותם לדיון. אולם, בעניין זה יש לציין כי בא כוחם של המערערים נכח בדיון, ובנסיבות אלה אין לראות את ההחלטה כאילו ניתנה במעמד צד אחד, אלא כהחלטה שניתנה במעמד שני הצדדים, ולפיכך אין מקום לדחות את הבקשה בשל אי התייצבות המערערים (וראו:נ ע"א 146/85 גמליאל נ' מנורה חברה
לביטוח בע"מ, פ"ד מא(3) 746).
בנסיבות אלה היה, לכאורה, על בית המשפט לפעול בהתאם לתקנה 522(ג) לתקנות
סדר הדין האזרחי, לפיה "לא התייצב המצהיר בהתאם להודעה, לא ישמש תצהירו ראיה
אלא ברשות מיוחדת מאת בית המשפט או הרשם".
בקשה לביטול החלטה
.9בית המשפט מוסמך לבטל פסק דין או החלטה, שניתנו במעמד צד אחד בלבד (וראו א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה חמישית מעודכנת, עמוד 260).
לפיכך, ונוכח העובדה שאין לראות את החלטת בית המשפט קמא מיום 14/7/98, כאמור, כאילו ניתנה בפני צד אחד בלבד, לא היה לכאורה מקום שבית המשפט קמא יבטל את החלטתו.
.10בין כך ובין אחרת, אוסיף כי במסגרת השיקולים שעל בית המשפט לשקול בעת הבקשה לביטול פסק דין או החלטה מסיימת, יציג בית המשפט לעצמו שתי שאלות אלה:ב השאלה הראשונה, שלה נודעת חשיבות משנית - סיבת המחדל שהביאה לאי התייצבות; והשאלה השניה, שהיא החשובה יותר - מה הם סיכויי ההצלחה של המבקש (ד"ר י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, בעריכת ש' לוין, עמוד 738). וכך מצינו בדברי הנשיא שמגר בע"א 146/85 גמליאל נ' מנורה חברה לביטוח
(פ"ד מא(3) 746):ו
"אפילו נגרמה התקלה באשמתו, עשויה בקשתו של אותו בעל דין להיענות, ובלבד שיש בידו להראות סיכוי להצלחת הגנתו ושאין במחדלו משום זלזול מכוון בבית המשפט" (עמוד 749).
.11בענייננו, בית המשפט קמא בחן אך את השאלה המשנית, בדבר הנסיבות שהביאו לאי התייצבות המערערים - עקב מחלתו של המערער והעובדה שהמערערת 2לא התייצבה לדיון. דא עקא, הגם שמדובר במחדלם של המערערים, הרי שלאור העובדה שהוגשה תעודה רפואית המאשרת את מחלתו של המערער במועד הדיון, אין לראות בהתנהגותם של המערערים זלזול מכוון בבית המשפט, ובהתאם להלכה הנוהגת, כאמור, היה מקום להיענות לבקשת המערערים.
זאת ועוד, בית המשפט קמא לא בחן את הסוגיה של סיכויי ההצלחה של המערערים. בעניין זה יש לציין כי בית המשפט קמא בבש"א 4002/98 קבע כי,
לכאורה, קמה למערערים עילת תביעה - דבר שיש בו כדי להעיד על סיכויי ההצלחה של המערערים, ובהתאם להלכה הנוהגת, כאמור, יש ליתן משקל עודף לסוגיית סיכויי ההצלחה במניין השיקולים לביטול החלטה, ואף מן הטעם הזה היה מקום להיענות לבקשת המערערים.
טענת הבנק לפיה בית המשפט קמא אמר "כי עמדה בפניו המרצת פתיחה אשר לא צורף אליה כל תצהיר לשם אימות העובדות" ובנסיבות אלה דינה היה להידחות - אינה זוכה לכל חיזוק בדברים העולים מהחלטותיו של בית המשפט קמא.
נוכח האמור יש לקבוע כי אף אם היה בית המשפט קמא מוסמך לדון בבקשה לביטול ההחלטה, הרי שלא היה מקום לדחותה, כאמור, אלא לדחות את הדיון ולחייב את המערערים בהוצאות, בלא קשר לתוצאות הדיון, ולדון בבקשה למתן סעד הצהרתי לגופה.
.12לפיכך, נראה לי לקבל את הערעור, לבטל את ההחלטה מיום 14.7.98ולהחזיר את הענין לבית המשפט קמא כדי שידון בבקשה לגופה וזאת כנגד הטלת הוצאות על המערערים בסכום שיקבע לא קשר לתוצאת הדיון בבקשה.
משמעות הדבר, בין היתר, כי צו המניעה הזמני שבוטל לפי ההחלטה האמורה -

יישאר בעינו עד להחלטה אחרת של בית-המשפט קמא.
.13בנסיבות העניין בהליך זה - אין צו להוצאות.

ניתן היום י"ב בתשרי תש"ס (22.9.1999), בהעדר הצדדים.
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוחלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון