נימוקים לעונש 10 חודשי מאסר


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נימוקים לעונש 10 חודשי מאסר:

להלן נימוקינו לעונשים שגזרנו על הנאשמים בפסק הדין החלקי.
.2ביום 5.2.98הוגש נגד X (להלן - X) ונגד Y (להלן - Y) כתב אישום לבית משפט השלום בירושלים בת"פ 1305/98,
שכלל שלושה אישומים:נ אישום 1- ניסיון להתפרץ לחנות לצורך ביצוע גניבה בפסגת זאב בלילה של ה- 19.1.98בשעה 00:ב 03בערך.
אישום 2- נגד X בלבד - גניבת מפתח לרכב פיג'ו 309בשדרות נווה יעקב. אישום 3- שימוש במפתח הרכב שנגנב על-ידי X כאמור באישום 2, התפרצות לאותו רכב וגניבת חפצים מתוכו, חבלה במזיד בידית ההילוכים של הרכב וגניבת הרכב עצמו; וכן נהיגה ברכב בלא רשיון נהיגה - על-ידי X.
.3לאחר ניהול משפט הוכחות הורשעו X וY על-ידי בית המשפט קמא
(כב' השופט חיים לי-רן) בעבירות שבהן הואשמו בתיק זה, ודין כל אחד מהם נגזר ל- 10חודשי מאסר בפועל, 10חודשי מאסר על תנאי, והתנאי שלא ישלחו יד ברכוש הזולת תוך 3שנים מיום שחרורם ממאסרם.
בית המשפט קמא גם חייב את שניהם לחתום על התחייבות על סך 000, 3ש"ח שלא יעברו תוך שנתיים עבירה מהמנויות בכתב האישום.
.4מאחר שנגד X היו תלויים ועומדים 8חודשי מאסר על תנאי בני
הפעלה, הפעילם השופט, אך לפנים משורת הדין הורה כי יופעלו כולם בחופף למאסר
שגזר עליו.
5. X הגיש ערעור על חומרת העונש (ע"פ 1368/99), ואילו המדינה .5ערעור על קולת העונש (ע"פ 1397/99).
.6ביום 3.9.98הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בירושלים
בת"פ 3850/98 נגד אחד טארק חלביה (להלן - חלביה) ונגד Y.
כתב האישום כלל שני אישומים:ו
אישום 1- נגד חלביה בלבד - על פריצה לרכב, חבלה במזיד ברכב וניסיון
לגניבת רכב בלילה של ה-.29.8.98
אישום 2- נגד חלביה וY גם יחד - שבלילה שבין 29.8.98- 30.8.98
התפרצו לרכב ברחוב העמק בירושלים, חיבלו במתנע וניסו לשבור את מתג ההתנעה שלו, כדי שיוכלו להתניע את הרכב ולגנבו. בשל כך הואשמו בפריצה לרכב בכוונה לגנבו, חבלה במזיד ברכב וניסיון גניבת רכב.
.7חלביה הודה בעבירות שיוחסו לו ודינו נגזר על-ידי כב' השופט חיים לי-רן, ביום 2.3.99, ל- 15חודשי מאסר בפועל, ול- 12חודשי מאסר על תנאי שלא ישלח יד ברכוש הזולת תוך 3שנים מיום שחרורו ממאסר. נגד חלביה היו תלויים ועומדים 8חודשי מאסר על תנאי בתיק אחר, ובית המשפט הפעילם באופן ש- 5חדשים מתוכם יצטברו למאסר שגזר, ו- 3חודשים יהיו חופפים לו. סך הכל נגזרו על חלביה 20חודשי מאסר בפועל.
8. Y כפר בעובדות שבכתב האישום השני נגדו, ולאחר ניהול משפט הוכחות הורשע בפריצה לרכב בכוונה לגנוב ובניסיון לגניבת הרכב, אך זוכה מעבירת
החבלה במזיד ברכב.
בית המשפט קמא גזר על Y 10חודשי מאסר בפועל, חתימה על התחייבות
ע"ס 000, 3ש"ח שלא יעבור תוך שנתיים על עבירה מן העבירות נושא כתב האישום,
ומבחן לשנה מיום שחרורו.
.9בין מועד מתן גזר הדין בעניינו של חלביה לבין מועד מתן גזר הדין
בעניינו של Y, ערערה המדינה על קולת עונשו של חלביה, ובית המשפט המחוזי
בירושלים (בע"פ 1082/99) קבע כי העונש שנגזר על חלביה נוטה לקולא מעבר
לראוי, אך מאחר שבית משפט שלערעור אינו ממצה את הדין עם נאשם שהמדינה מערערת
על קולת עונשו - דן את חלביה ל- 25חודשי מאסר בפועל (כולל הפעלת המאסר על
תנאי). עונש זה נגזר ברוב דעות, כאשר דעת המיעוט הייתה כי יש להחמיר עמו מעבר
לכך.
.10בית המשפט קמא היה ער להחמרת עונשו של חלביה על-ידי בית המשפט המחוזי, אך ציין כי הוא סבור שחלביה היה הרוח החיה בניסיון לגניבת הרכב, ומשום נסיבותיו האישיות של Y - יש מקום לאבחן בין עונשו של Y לבין עונשו של חלביה, ועל כן הסתפק ב- 10חודשי מאסר בפועל, התחייבות ומבחן (לא "טהור"),ולא גזר עליו מאסר על תנאי.
.11המדינה ערערה (ע"פ 1398/99) על קולת עונשו של Y
בת"פ 3850/.98
.12כל שלושת הערעורים אוחדו ונשמעו בפנינו.
.13כפי שתואר בסעיף 2לעיל - הורשע X בניסיון התפרצות לחנות לצורך ביצוע גניבה, בגניבת מפתח לרכב, בגניבת הרכב שאת מפתחו גנב כדי שיקל על גניבת הרכב, בגרימת נזק לרכב, בגניבת חפצים מן הרכב, ובנהיגת הרכב ללא רשיון נהיגה.
.14לX רישום פלילי הכולל הרשעה בגניבה בנובמבר 1992, שבגינה נדון
ביום 9.5.95ל- 8חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים, שלא יעבור עבירת פריצה או גניבה; וכן מאסר על תנאי של 4חודשים למשך שנתיים, שלא יעבור עבירת שימוש ברכב ללא רשות הבעלים או נהיגה ברכב ללא רשיון. לX גם 11עבירות הכוללות עבירות של פריצות לבנין ולרכב, גניבות חקלאיות, תקיפה בתנאים מחמירים, נשיאת סכין ושימוש ברכב ללא רשות הבעלים - בשנים 93' - 94', שלגביהן נרשם כי לא הורשע בהן.
.15Y הורשע בניסיון להתפרץ לחנות לצורך גניבה, בהתפרצות לרכב, חבלה במזיד ברכב וגניבת רכב - ביחד עם X, וכן בהתפרצות לרכב וניסיון גניבת רכב - ביחד עם חלביה.
.16לY גם רישום פלילי הכולל הרשעה בפריצה לבנין וגניבה, בינואר 1995, בגינה נדון ביום 27.1.97לקנס של 800ש"ח או 8חודשי מאסר תמורתו, ומאסר על תנאי לשנתיים שלא יעבור על סעיפים 406, 407, ו- 384לחוק העונשין.
כמו כן לY 14עבירות, הכוללות פריצות לבנין ולרכב, הפרת הוראה חוקית, ותקיפת שוטר במילוי תפקידו בשנים 94' - 95' - שלגביהן נרשם כי לא הורשע בהן.
.17עונש של 10חודשי מאסר בפועל על עבירות מסוג זה, גם למי שאין לו
הרשעות קודמות - אינו הולם ויש בו מסר שלילי, במיוחד לגבי גנבי-רכב שתפישתם
אינה מן הקלות, בעוד העבירה נפוצה כדי "מכת מדינה".
.18בית המשפט המחוזי, בהרכבים שונים, ובית המשפט העליון - חזרו והבהירו, כי יש צורך להחמיר בעונשם של גנבי כלי רכב. אולם, צר לנו על כך שהענישה אינה הולמת במקרים רבים את מציאות הענישה האמורה.
.19נוכח מדיניות הענישה של בית המשפט בעבירות מסוג זה, ונוכח העובדה שבית משפט שלערעור אינו ממצה את הדין עם נאשם שהמדינה מערערת על קולת עונשו גזרנו ביום 16.12.99על X 24חודשי מאסר בפועל ו- 20חודשי מאסר על תנאי כאמור.
מאחר שעונש זה כולל גם הפעלת המאסר על תנאי - יש בכך משום התחשבות ניכרת
בX, מעבר לראוי לו, נוכח עברו הפלילי.
מאחר שX אף נהג את הרכב הגנוב מבלי שהיה בידו רשיון נהיגה תקף,
ראינו לפסלו מלהחזיק או מלקבל רשיון נהיגה במשך שנה.
.20מאחר שY הורשע בהתפרצות לחנות, בשתי התפרצויות לרכב, בגרימת חבלה לרכב, בניסיון גניבת רכב ובגניבת רכב; ומאחר שסברנו כי נכון יהיה להעמידו למבחן "טהור" כדי לנסות ולמנוע את שובו למעגל העברייניות - קבענו כי בגין אחת העבירות יידון Y למבחן "טהור", ולגבי שאר העבירות אנו דנים אותו ל- 30חודשי מאסר בפועל.
העבירה בה אנו דנים אותו למבחן "טהור" היא עבירת ההתפרצות לרכב, והמבחן
הוא לשנה אחת.
כמו כן דנו את Y למאסר על תנאי של 20חודש, שלא יעבור עבירה נגד הרכוש תוך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסרו.
.21גם בעניינו של Y לא מיצינו את הדין, וזאת מן הטעם שהתחשבנו
בעונשים שנגזרו על X ועל חלביה - שותפיו של Y לעבירות.

.22פסק הדין המשלים ניתן בהעדר הצדדים, ויומצא להם על-ידי מזכירות בית
המשפט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף צו מאסר

 2. מאסר במקום קנס

 3. עונש מאסר מצטבר

 4. בקשה לעיכוב מאסר

 5. הגדלת תקופת מאסר

 6. פיטורים לפני מאסר

 7. הפעלת מאסר מותנה

 8. שחרור מוקדם ממאסר

 9. עונש מאסר לבעל מכה

 10. הארכת מאסר על תנאי

 11. הפעלת מאסר על תנאי

 12. שחרור על תנאי ממאסר

 13. קציבת עונש מאסר עולם

 14. עבירות מס מאסר בפועל

 15. פיצוי בגין מאסר שווא

 16. מאסר בפועל בעבירות מס

 17. עיכוב ביצוע עונש מאסר

 18. ערעור על 10 שנות מאסר

 19. מאסר לצורך גמילה מסמים

 20. עונשי מאסר על עבירות מס

 21. שחרור על תנאי מאסר עולם

 22. עונש מאסר על נענוע תינוק

 23. מאסר על ביזיון בית המשפט

 24. ביטול שחרור על תנאי ממאסר

 25. מאסר על תנאי בעבירת אלימות

 26. מאסר בפועל על תאונת דרכים

 27. ערעור על הפעלת מאסר על תנאי

 28. עיכוב ביצוע מאסר עד לערעור

 29. דיור ציבורי לאחר שחרור ממאסר

 30. הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה

 31. עונש מאסר על הטרדות טלפוניות

 32. מאסר בגין הגשת דוחות כוזבים

 33. בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר

 34. נימוקים לעונש 10 חודשי מאסר

 35. מאסר בפועל בגין תקיפת בת זוג

 36. עונש 3 שנים מאסר על עבירות מס

 37. מאסר על תנאי אי קיום צו הריסה

 38. מאסר בפועל במקום עבודות שירות

 39. שחרור לחלופת מעצר במסגרת מאסר

 40. ערעור המדינה להחמיר בתקופת המאסר

 41. עיכוב מירוץ תקופת מאסר על תנאי

 42. הפחתת תקופת מאסר בערעור לעליון

 43. צו מאסר בהעדר דיון במעמד הצדדים

 44. סעיף 25 לחוק שחרור על תנאי ממאסר

 45. עבירות תעבורה 30 חודשי מאסר בפועל

 46. עבודות שירות במקום מאסר בעבירות מס

 47. שחרור מוקדם אחרי ריצוי שני שליש מאסר

 48. עיכוב ביצוע מאסר עקב נסיבות אישיות קשות

 49. מאסר בפועל בגין גרימת מוות בתאונת דרכים

 50. הפעלת מאסר על תנאי לאחר סיום תקופת התנאי

 51. תשלום פיצויים בגזר דין כתנאי לשחרור ממאסר

 52. ערעור על החלטה לא להאריך מאסר על תנאי שהיה בר הפעלה

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון