פיטורי עובד בזק

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורי עובד בזק:

.1המבקש עותר לבית הדין כנגד המשיבה, ומבקש ליתן בידו צו מניעה זמני כנגד פיטוריו האמורים להכנס לתוקפם ביום .30.4.98המבקש תומך בקשתו בתצהיר.
המשיבה מתנגדת לבקשה.
לקראת דיון שקויים במעמד שני הצדדים הגישה המשיבה את תצהירו של מר אבי עמור המשמש כמנהל תחום תעסוקה משאבי ניהול של מחוז ירושלים והדרום בבזק.
בדיון שקויים במעמד הצדדים לא נתבקשה חקירה נגדית של המצהירים על תצהיריהם. באי כח הצדדים סכמו טענותיהם על פה.
.2קודם שנפרט טענות הצדדים לתמיכה בבקשה ולהתנגדות לה, נציג את עיקרי העובדות הצריכות לענין ושאינן שנויות במחלוקת בין הצדדים כפי שהן עולות מן התצהירים ומסכומי באי כח הצדדים, כדלקמן:ו
1) המבקש שהוא בן 58שנים, החל לעבוד במשרד התקשורת בשנת .1968
במסגרת הסכם העברת העובדים לבזק (נחתם ב- 1984או בסמוך לכך) הועבר לעבוד
אצל המשיבה.
2) ביום 25.2.98הוציאה המשיבה מכתב אל המבקש על פיו הוחלט על סיום העסקתו
אצל המשיבה מתאריך .31.3.98
המכתב נספח ד' לבקשה.
3) במכתב נספח ד' שכותרתו "פרישה מחברת בזק" מפנה המשיב אל ההסכם קיבוצי המיוחד שנחתם ב-נובמבר 97לפרישת עובדים מחברת בזק (ראה המכתב בשלמותו), שעל פיו נמסרתהודעת הפרישה.
4) ביום 24.3.98הוציאה המשיבה מכתב נוסף אל המבקש הדוחה את מועד סיום העסקה ל- 30.4.98(נספח ו' לבקשה). על פי האמור במכתב, לפנים משורת הדין ומאחר שמועד סיום העסקה נקבע לערב פסח, הוחלט להאריך את תקופת העבודה בחודש אחד.
5) בין המשיבה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה וארגון עובדי בזק נחתם
הסכם קיבוצי מיוחד ביום 23.11.97(נספח ? לבקשה). בין היתר קובע ההסכם כי
יפרשו כ-800, 1עובדים מן המשיבה. בהסכם נקבע כי תגובשנה רשימות פורשים וכי
ההנהלה רשאית להשלימן.
במקביל נקבעו הטבות שונות לפורשים (ראה בהסכם).
6) המבקש ניהל התכתבות עם המשיבה בנוגע לפיטוריו. העתקי ההתכתבות מצורפים לבקשה. בעקבות פניותיו של המבקש בתשובה קבל את מכתב עוזר המנכל, נספח ח' לבקשה. במכתב מצוין כי מזה מספר שנים נמצא המבקש בלתי יעיל. למרות כל הנסיונות לשבצו לתפקידים בהם יוכל למצות עצמו הדבר לא צלח. לפיכך, בשל חוות הדעת שנתקבלו ממנהלי המבקש, החליט המנכ"ל בתיאום עם הנהלת המחוז להוציא את מכתב הפיטורים.
7) לא נסתר האמור בתצהירו של עמור כי ההנהלה הגיעה להסכמה בדבר פרישתם של עובדים וכי על מנת להגיד למכסת 95עובדים שהם הכמות היחידה לפי ......... שהוקצבה למחוז ירושלים הוציאה ............ 12מכתבי פיטורים לעובדים במחוז ירושלים ובניהם המבקש. על פי ההסכם לא נחוצה הסכמת ארגון העובדים רשימת המפורטים.
8) לאחר הוצאת ההודעה על סיום העבודה נערכו למבקש שני שימועים על ידי מנהל תחום התמסורת מר קונהנדלר.
9) מכוחו של הסכם קיבוצי משנת 94הוקמה ועדה פריטטית שעסקה בענינו של
המבקש.
הועדה הוקמה בשעתו לאחר שהודע למבקש על פיטורין מן העבודה עוד בשנת .96
לאחר שהמבקש הגיש תביעתו נגד הפיטורין בבית הדין לעבודה בוטלו פיטוריו,
והוקמה הועדה הפריטטית. הועדה לא סיימה עבודתה.
10) המבקש הוא אחד מתוך 8מעובדי המשיבה שהגישו תביעה כנגד ועד העובדים של המשיבה, לרשות השיפוט של ההסתדרות - בתביעתם מערערים אותם התובעים והמבקש בתוכם על חוקיות תוצאות הבחירות לועד העובדים. ההליך בפני רשות השיפוט של ההסתדרות טרם הסתיים.
.3אלו הן בתמצית טענות המבקש לתמיכה בבקשתו.
1) הפיטורים נובעים משיקולים זרים ופסולים. עוד בחודש דצמבר 96נעשה נסיון לפטרו לאחר שפעם אחר פעם פנה להנהלת המשיבה לענין אי קידומו בעבודה. כבר אז נעשה נסיון לפטרו בניגוד להסכמים הקיבוציים התקש"יר. המשיבה חזרה בה מהודעת הפיטורים. הוקמה ועדה פריטטית לדון בענינו ודיוניה טרם החלו. לפיכך אין זכות למשיבה לפטרו.
2) במקביל אף הוגשו נגד המבקש תלונות מופרכות לועדת משמעת שבפניה זוכה
המבקש מכל אשמה.
3) אף שממכתב הפיטורים עולה כי הסיבה לפיטורין נובעת מצמצומים הנערכים אצל המשיבה על פי הסכם הפרישה המיוחד מנובמבר 97, התחנה בה מועסק המבקש כלל איננה מיועדת לצמצום והיא אף הולכת ומתרחבת. כמו כן המשיבה כבר השלימה את מכסת הפיטורים המתוכננת ואין לה כל צורך בפיטורי המבקש.
4) האמור במכתב המשיבה מיום 29.3.98אינו נכון (נספח ח'). הביקורת על
תפקודו הבלתי יעיל של המבקש נכתבה על ידי אדם שנגדו התלונן המבקש בגין חשד לעבירות פליליות. המכתב אף סותר את ההודעה הקודמת שהתייחסה לסיום עבודה מפאת צמצומים בלבד.
5) מצבו האישי של המבקש קשה ביותר. ראשית, בהיותו נכה צה"ל כמו כן רעייתו סבלה לפני כשנה מארוע מוחי והיא כיום מוגדרת נכה % 75ואינה מסוגלת לשרת עצמה וזקוקה להשגחה מתמדת.
פרנסת כל בני משפחתו המתגוררת עימו על המבקש.
6) משכורתו של המבקש בשנה האחרונה היתה נמוכה מאוד לעומת משכורתו הרגילה
קודם למחלת אשתו ובכך יש כדי לפגוע בגובה המשכורת הקובעת.
7) המשיבה סרבה להעמיד את ענינו של המבקש לדיון בפני ועדת חריגים וכך
בניגוד להוראת ההסכם הקיבוצי.
8) אם תתקבל התביעה לענין חוקיות בחירת הועד, תמנע מן המבקש האפשרות להתמודד שוב על התפקיד. יש חשש אצל המבקש כי פיטוריו נועד על מנת להשתיקו ולמנוע את התמודדותו בעתיד.
9) יש בפיטורים הפליה מחמת גיל.
10) נטל ההוכחה בדבר כשרות מעשה הפיטורים ועליתם בקנה אחד עם תכנית
הרה-ארגון על המשיב.
11) את ההסכם יש לקיים בתום לב, פיטורי המבקש באו על מנת להשתיקו.
.4נימוקי המשיבה לדחיית הבקשה
1) הרקע לפיטורי המבקש הוא הליך של הרה-ארגון. ההסכם שבהסתמך עליו הופסקה העסקתו של המבקש קובע תנאי פרישה מועדפים וגבוהים ביותר.
2) הליך הפיטורים נעשה בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי. לא היה צורך בקבלת
הסכמת נציגת העובדים לפיטורים. למבקש נערכו שני שימועים.
3) בית הדין לא יתערב בדרכי פיטורים הקבועות בהסכם קיבוצי.
4) סיבת הפיטורים היא חוסר יעילות של המבקש בעבודה מזה שנים (ראה תצהיר
עמור הנספחים אליו).
בהרכבת רשימת מועמדים לפיטורים רשאי מעביד להתחשב בשיקולים שונים ובהם
יעילותו של העובד והתנהגותו בעבודה.
5) המבקש אינו חבר ועד ואפילו היה כזה לא היה בכך כדי להקנות לו חסינות
מפני פיטורים.
6) הטענה בדבר אפליה מחמת גיל הינה סתמית וחסרת פרטים. המבקש לא הביא
הוכחות מעשיות לתמיכה בטענה.
7) אין למבקש זכות לכאורה לעמוד בפני ועדה פריטטית. הועדה שהיתה, אינה
רלבנטית, עוד לנוכח ההסכם הקיבוצי משנת .97הועדה שהוקמה בשעתו בהודעת פיטורים קודמים שנמשכה על ידי המשיבה עוד בשנת .96
8) טענת המבקש כאילו אין פיטורים מתיישבים עם הרה-ארגון אינה רצינית. מכל מקום טענות מסוג אלה דינם להתברר במסגרת ההליך העיקרי.
9) המבקש היה עובד רע שבמשך שנים נשאר במערכת בשל נסיבותיו האישיות.
10) ועדת החריגים אינה רלבנטית לענינו של המבקש. תפקידיה מוגדרים בס' 16
להסכם וענינו של המבקש אינו נכנס בגדרם.
עד כאן טענות הצדדים בתמצית.
.5לאחר ששקלנו טענות הצדדים ועיינו במכלול החומר שהוגש, הגענו לכלל החלטה כי אין מקום ליתן בידי המבקש צו זמני, כמבוקש על ידו.
החלטתנו זו נסמכת בראש ובראשונה על הוראות ההסכם הקיבוצי מנובמבר 97, נספח ו' לבקשה. לא נסתרה טענת המשיבה כי בהליכים לסיום העסקתו של המבקש פעלה המשיבה בהתאם להוראותיו של ההסכם. יש לציין כי המבקש לא יוצג בבית הדין על ידי מי מן הצדדים החתומים על ההסכם הקיבוצי וגם בכך יש כדי לאמר דרשני.
לא נסתרה טענתו של עמור בתצהירו, כי בדבר כמות יחידתית נדרשת לפרישה
שהוקצבה למחוז ירושלים. לא נסתרה הטענה כי המקום שהוקצבה לפרישה הוקצבה על 95איש וכי עד לסוף פברואר 98הועמד מספר הפורשים בהסכמה על 83איש. על פי ההסכם רשאית היתה המשיבה להוציא מכתב פיטורים ל- 12עובדים נוספים כפי שעשתה בפועל, ולא נדרשה לה לצורך כך הסכמת ארגון העובדים. יוזכר כי הפורשים גם שלא בהסכמה, זכאים על פי ההסכם לתנאי פרישה מפליגים.
.6לא מצאנו לכאורה לפחות בעובדה כי המשיבה בחרה לפטר את המבקש מטעמנים כפי שציינה במכתב נספח , כדי לפגוע בחוקיותם של הפיטורים, וכאילו אף אינם עולים בקנה אחד עם היותם של הפיטורים פיטורי צמצום.
מבלי שאנו קובעים עמדה בשאלה אם אמנם היה המבקש עובד בלתי יעיל אם לאו, כמה הסיבות לחוסר העלות אם היה כזה, נציין ההלכה לפיה" "אין ספק כי עובד גורע אינו חסין מפני פיטורים, שעה שמתבצע קיצוף במנגנון ויש להחליט את מי לפטר.
ההיפך הוא הנכון.
עובדת אי ההתאמה מהווה שיקול לגיטמי. לגמרי לצד שיקולים אחרים עת באים לקבוע את המועמדים לפיטורים" (ראה דב"ע מב נ/ו? מדינת ישראל נ' שקד, פד"ע י"ד עמ' 169בעמ' 173וכן דב"ע מז/132- 3אנגלסמן נ' עמית ואח’, פד"ע י"ט, עמ' 225בעמ' 227).
כאמור, אין בהחלטתנו כדי לקבל עמדת מי מן הצדדים בענין יעילותו התאמתו של המבקש לעבודה. מצויינת אך האפשרות הנתונה למעסיק, שעה שמתבקשים פיטורי צמצום לשקול גם שיקולים הקשורים בהתאמתו של העובד לעבודה ואין סתירה או חסינות לעובד שנטען כלפיו לחוסר יעילות, שלא להיות מפוטר בפיטורי צמצום.
.7לכאורה לפחות לא מצאנו ממש בטענה כאילו אי מצויים של ההליכים בפני הועדה הפריטטית מחייבים מתן צו המניעה כמבוקש. המבקש אינו חולק כי בוטלה הודעת הפיטורים שניתנה לו עוד ב-96, ושבעקבות אותם פיטורים (וביטולם) הוקמה הועדה הפריטטית. אין חולק כי בשעתו נחוצה היתה קבלת הסכמה לפיטורים וכי אלו בוטלו עקב חוסר ההסכמה.
לאור הוראותיו של ההסכם הקיבוצי החדש, ועם כל הקושי שבדבר, ככל שהדברים
נוגעים למבקש, לא נחוצה עוד הסכמתו של המבקש או של ארגון העובדים לסיום
העסקתו של המבקש. לפיכך, לאור הוראותיו של ההסכם הקיבוצי מנובמבר 97לא מצאנו לכאורה בסיס למניעת פיטוריו של המבקש על פי ההסכם, לאור ההליכים שטרם מוצו, בהתייחס להודעת פיטורים קודמת שניתנה לו שבוטלה.
.8באשר לטענתו של המבקש לאפליה מחמת גילו. אכן, כטענת המשיבה טענתו לענין זה סתמית וחסרת פרטים וגם בה אין כדי להקים לו את הזכות לסעד המבוקש על ידו. המבקש אף לא צירף לבקשתו מסמכים המעידים על משכורתו הקובעת שהיא קטנה יותר מכפי שהיה מורגל בה קודם למחלת אשתו. מכל מקום בית הדין ממליץ כי הגורמים המוסמכים אצל המשיבה יבדקו טענה זו של המבקש ואם יש בה ממש יבדקו את האפשרויות על פי ההסכם הקיבוצי לענין קביעת שיעור המשכורת הקובעת.
.9ככל שהדברים נוגעים לועדת החריגים על פי ההסכם, עדיפה עלינו לכאורה לפחות הפרשנות הניתנת לס' 32להסכם על ידי המשיבה, על פני זו של המבקש. ס' 16להסכם קובע את קטגוריות המקרים החריגים שיובאו בפני ועדת החריגים. בס' 32להסכם מוקמת אותה ועדה ונקבע הרכבה. סעיף זה אינו עוסק בהגדרת המקרים החריגים שיובאו בפניה.
מכל מקום את טענותיו בדבר היותו מקרה חריג כזה או אחר השמיע המבקש בשתי
הזדמניות שניתנו לו לשימוע. טענות המצהיר עמור מטעם המשיבה לענין זה לא
נסתרה.
.10לכאורה לפחות, לא נתבססה טענת המבקש כי פיטוריו באו כדי להשתיקו.
העובדה שהגיש יחד עם חברים אחרים ערעור על תוצאות בחירות לועד המשיבה, אין בה כדי להקנות לו חסינות מפני פיטורים, שהרי גם לחבר ועד אין חסינות כזו, ובעצם מעשה פיטורים של חבר ועד אין כדי להצביע על כוונה להשתיקו (ראה ... המבקש עוד מפנה לשורת התנכלויות שמתנכלים לו ממינים עליו אצל המשיבה. המשיבה מצידה מפנה לחוסר אפשרות של הממונים על המבקש לעבוד עימו ועל חוסר יעילותו של המבקש בעבודה. לענין זה לא נחקר מי מן המצהירים ועל כן לא נדרשות ואף לא אפשרויות הכרעה בין הגרסאות. לענין זה לא נחקר מי מן המצהירים על תצהירו. בשלב זה של מתן החלטה בצו הזמני די בכך כי לכאורה לפחות .... הפיטורים על הזכאות ההסכם הקיבוצי, תיך כאמור הענקת תנאי הפרישה המצורפים כפי שנקבעו בהסכם הקיבוצי.
לכל אלו יש להוסיף כי בקבלת הבקשה כמפורט לעיל עלולות להיות השלכות כלליות יותר הנוגעות לעצם אפשרות ביצוען ויישומן של הוראות הסכם הקיבוצי בהמשך.
סיכומו של דבר, משלא נסתרה טענת המשיבה כי הליך סיום העסקתו של המבקש בידע על פי הוראות ההסכם הקיבוצי נוב' 97לא נותר אלא לדחות את הבקשה.

המשיבה ביקשה כי בית הדין יפוסק הוצואתיו משנדחתה הבקשה זכאית המשיבה כי
אלו יפסקו. עם זאת בהתחשב במצבו האישי הקשה של המבקש, פוסק בית הדין את הוצאות המשיבה, אך בסכום סמלי. המבקש ישלם הוצאות המשיבה בסכום של 500ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון