פסילת מכרזים

להלן סקירה משפטית בסוגיית פסילת מכרזים:

הלכה היא כי לא כל סטיה בהליך המכרז מביאה לפסילתו. יש לתת את הדעת לטיבם של אותם פגמים – אם טכניים או מהותיים, אם שוליים או מרכזיים. בדב"ע נד/29-2 הרצל כהן נ' המועצה הדתית אור יהודה, פד"ע כט, 11, 52, נאמרו בהקשר זה הדברים הבאים:
"הכלל הוא, כי משפורסם מכרז לקבלת עובד, והוחלט במסגרת המכרז לבחור במועמד, הרי שההנחה לכאורה היא שהבחירה נעשתה כדין, ויש למנות את המועמד למשרה שהתפנתה... כמו כן, הכלל הוא, כי אין מבטלים תוצאות מכרז לאחר שנעשה, ולפיכך "מקיימים מכרזים ותוצאותיהם ומונעים ביטולם, כשיש בביטולם משום פגיעה פסולה בזכויות מוקנות"... יחד עם זאת, משנפלו פגמים במכרז, יכול הדבר להביא לביטול המכרז ולביטול בחירת המועמד על-פיו... לעניין זה, רק סטייה "שהיא ממשית ויורדת לשורשו של הליך הבחירה במכרז, או החלטה שניתנה בחוסר סמכות, יביאו לפסילת פעולת הוועדה""
{ראו גם: בג"ץ 2911/94 באקי נ' מנכ"ל משרד הפנים, פ"ד מח(5) 291, בעמ' 306-305; בבג"צ 118/80 גרינשטיין נ' הפרקליט הצבאי הראשי, פ"ד לה (1), 239; ע"ב (ארצי) 5/07 מאנדט יזום ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל, פס"ד מיום 19.07.07, דב"ע נג/171-3 ד"ר דניאל יחייא נ' מדינת ישראל, פד"ע כה, 479}.


מי שמשתתף במכרז ביודעו על פגם שנלווה אליו, אינו יכול לבוא ולבקש את פסילת המכרז בגלל אותו פגם, כאשר אין הוא זוכה בו. בע"ע 1279/02 מ"י נ' שלמה כרמי, פס"ד מיום 16/01/03, נאמרו בהקשר זה הדברים הבאים:
"אחד מכללי היסוד במכרז - ולעניין זה אין הבדל בין מכרז לאספקת טובין ושירותים לבין מכרז למינוי למשרה - הוא שעל מתמודד הטוען לפגם בהליכי המכרז ופגם זה ידוע לו, עליו להעלות את טענתו לפני ההתמודדות וקבלת ההחלטה ולא לאחר שהצעתו או מועמדותו נדחתה. כלל זה הוא פועל יוצא מכללי ההגינות ותום הלב, המחייבים לא רק את הגורם המחליט אלא גם את המציע המתמודד:

"הנימוק להלכה זו הוא, כי אדם, אשר שתק בזמן שהגיש הצעתו למכרז, מוותר על האפשרות להטיל דופי לאחר מעשה במכרז ובתנאיו. מפרסם המכרז והמשתתפים בו זכאים לבטוח שכל אחד מהמשתתפים קיבל על עצמו את תנאיו, ושבהליכים תקינים ומקובלים יוכל המזמין לקבל את ההצעה הטובה והנוחה לו ביותר... כל הגשת הצעה על הכרוך בה דורשת מאמץ והשקעה ניכרת. על כן לא יהא זה הוגן, אם משתתף במכרז, הרואה בו פגם מתחילתו, ישתוק, אך יתריע על כך, לאחר שהתברר לו שלא זכה. יש בכך חוסר הגינות הן כלפי המזמין והן כלפי המשתתפים האחרים" {בג"צ 126/82 טיולי הגליל בע"מ נגד ממשלת ישראל, פ"ד לו' (2) 44,48}.נ
דברים אלה נאמרו אמנם על מכרז למתן שרותים, אך כוחם יפה גם למכרז למינוי למשרה".
{ראו גם: בג"צ 422/85 תופיק גאנם נגד משרד החינוך והתרבות ואח' פ"ד לט' (4) 290,301דב"ע נ"ה/1-4 ההסתדרות הכללית - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כ"ח 76, 80; דב"ע נ"ז/ 184-3 סמי חטיב - הועדה למכרזים ואח' פד"ע ל"ב, 66, 76}.


הגם שמדובר בהלכה מושרשת ויציבה, אשר הבסיס לה איתן לא רק בשל עקרונות ההגינות ותום הלב אלא גם על מנת לקדם את האינטרס הציבורי בכך שמציעים יתריעו בפני הרשות על פגמים שנתגלו במכרז, וכדי להילחם באינטרס הפרטי של המציעים לשמור מידע זה לעצמם, בספרו של עומר דקל, מכרזים, כרך שני עמוד 375, מוצע לקבל עמדה שיפוטית "סלחנית" מעט ביחס לנושא זה, כזו המעבירה את האחריות לרשות, ולפיה די בכך שהמציע יתריע על הפגם עת שזה נודע לו, בפני הרשות:

"על כן, חובתו של מציע המודע לקיומו של פגם שנפל במכרז להביא מידע זה לידיעת נציגי הרשות מיד עם היוודע לו הדבר, ולהתריע על אי-החוקיות שנפלה בפעולת הרשות. הימנעותו של המציע מלעשות כן, והשתתפות במכרז תוך מודעות לפגם שנפל בו, עלולות להיות בעוכריו שעה שירצה להסתמך על פגם זה כדי לטעון לפסלות החלטתה של ועדת המכרזים. לדעתי, מציע שהתריע על פגם, יצא ידי חובתו. לאחר שהמידע הועבר לידי הרשות, האחריות לעשות שימוש נכון במידע זה עוברת אליה. רשות מנהלית שהובא לידיעתה מידע כאמור והיא בחרה להתעלם ממנו או לדחות את טענות הפונה, אין לה להלין אלא על עצמה. בנסיבות מעין אלה לא יהיה הוגן למנוע מאותו מציע לטעון לפגם זה בפני בית המשפט לאחר שהסתיים המכרז, אם הוא סבור כי פגם זה אכן מחייב את שינוי תוצאות המכרז"


נסיבות נוספות בהן ידחק הצידה עקרון השיהוי הוא במקרים בהם מדובר בפגם חמור במיוחד, המגיע כדי חריגה מסמכות או חשד לשחיתות, לשרירות או לחוסר תום לב מצד הרשות. בספרו של י. לובוצקי, חוזה עבודה וזכויות העובד, מהדורת 2008, פרק 3, עמ' 39, נאמרו בהקשר זה הדברים הבאים:
"לטעמנו, הכל תלוי בחומרת הפגם, שדבק בהליך. אם מדובר בפגם יסודי וחמור, שנפל בהליך הבחירה, ייתכן, שההשתתפות במכרז כשלעצמה לא תרפא אותו. כך, לדוגמה, כאשר שיקולים מפלגתיים או מפלים נשקלו בוועדת הבחירה או השפיעו על הכרעתה, ניתן לתקוף את ההחלטה, גם אם התוקף השתתף בהליכי המכרז"
(ראו: דב"ע נה/ 4-1 ההסתדרות הכללית של העובדים נ' ביטוח לאומי, פד"ע כח 76; בג"צ 3401/93 נתיבי שידור נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, פס"ד מיום 30/06/93; בג"צ 5377/90 אמיל לוי נ' עיריית אשדוד, פס"ד מיום 16/01/91).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון