רישום הערה במרשם המקרקעין

הוגשה בקשה לרישום הערה, שנוסחה הוא זה: "לגבי אחוזי הבנייה ותוספת בנייה קיים פסק דין בת.א. 6094/04 של בית המשפט המחוזי בירושלים".

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רישום הערה במרשם המקרקעין:

1. ביום כח טבת תשע"ב (23.1.12) ניתן על ידי פסק דין בתיק זה, שפרק הסיכום שבו קובע כדלקמן:

"152.   אני נענה לבקשת התובעים בסעיף א לכתב התביעה ומצהיר, כי גגות הבניינים הקיימים במתחם הינם רכוש משותף לכל דבר ועניין ושייכים לכלל רוכשי הזכויות במתחם, ובכללם התובעים.
 
153.   פועל יוצא מכך הוא, כי אני מורה לרשום את הגגות כאמור לעיל אצל כל רשות, וזאת בכפוף להערת המינהל – נתבע 4 - כמפורט בפיסקה 23 לעיל.
154.   אני דוחה את סעיף ב לכתב התביעה ואינני נותן צו מניעה כמבוקש. כמו כן אינני מצהיר, כמבוקש, בהמשך לסעיף ב לכתב התביעה, כי הסכמה שניתנה לבנייה היא בטלה ומבוטלת; נהפוך הוא, הוראות סעיף 13ג לחוזי המכר – ככל שמדובר בהגדלת אחוזי הבנייה ותוספת בנייה על המגרש ו/או על הבניין, הן הוראות תקפות, על פי התנאים הכלולים בסעיף 13ג הנ"ל, וזאת בכפוף לאמור לעיל ביחס ליישום העקרונות של פסק דין בפרשת עיזבון קליין על נסיבות תיק זה.
 155.   אין בדחיית הבקשה לצו מניעה קבוע, כדי לגרוע מזכויותיו של הרב סופר (תובע 25), כאמור בפיסקה 151 לעיל.
 156.   אין באמור בפסק דין זה, כדי להביע כל עמדה ביחס לתב"ע המתוכננת, ולזכויות הקשורות והכרוכות בה. עניינים אלה יידונו ויוכרעו על ידי הגופים התכנוניים המוסמכים, וכל צד שרואה עצמו נפגע, יפעל על פי הדין, לרבות פנייה לבית המשפט לעניינים מינהליים.
לכן, גם מטעם זה, אין זה מן הראוי כי אתייחס במפורט לנושאים אלה.
 157.   ממילא, סוגיית הבנייה, אין מקומה עתה. על כן, אינני קובע בעניין זה כל הוראה אופרטיבית, ובמיוחד, כאשר אין זה חלק מהעתירות המפורטות בכתב התביעה".

2. ביום 5.2.12 הגיש ב"כ הנתבעים 1-3, עו"ד בנימין שור, בקשה לרישום הערה, שנוסחה הוא זה: "לגבי אחוזי הבנייה ותוספת בנייה קיים פסק דין בת.א. 6094/04 של בית המשפט המחוזי בירושלים".
לדעתו, מוסמך בית משפט להורות על רישום הערה זו, מכוח סעיף 130 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, אשר קובע כי "בית המשפט רשאי, בכל הליך שלפניו בענין זכות במקרקעין,להורות על רישום הערה כפי שיקבע".
עו"ד שור מסביר, כי משמעות פסק הדין, ככל שהדבר עולה מפיסקה 154 של פסק הדין, מחייב את רישום ההערה האמורה, וזאת, כלשונו, "כדי למנוע טעויות ומתן מכשול בפני עיוור... זאת כדי למנוע 'תאונה משפטית' שבה צד שלישי תם לב יקנה זכויות במקרקעין כשהוא מודע להצהרה שבסעיף 152 ואינו מודע לזו שבסעיף 154, וימצא עצמו בסכסוך שאותו חובה למנוע מראש" (סעיף 3 לבקשה; ההדגשות במקור).

3. ב"כ הנתבעים מוסיף וטוען, כי רישום הערה זו המבוקשת על ידו (כנראה, בנוסף לרישום הערה מכוח פיסקה 152 של פסק הדין), "אינו יכול לפגוע בתובעים, שכן ממילא אין לחשוד בהם שיש להם כוונה למכור זכויות לצדדים שלישיים, בלי למסור להם דברים כהווייתם. כך או כך, ודאי שאין להם זכות לעשות דבר כזה" (סעיף 6 לבקשה; ההדגשות במקור).

4. ב"כ התובעים, עורכי הדין מרים היילברון ואילן הקר, מתנגדים לבקשה מכמה טעמים: פסק הדין לא הפך לחלוט; אין בהילות ברישום, שכן מזה 30 שנה המצב הנוכחי הוא של העדר רישום בטאבו; אחוזי בניה אינם זכויות במקרקעין, ולכן לא ניתן לרושמם במסגרת סעיף 130 לחוק המקרקעין; ההערה אינה נכונה כלפי התובע סופר או דיירים נוספים שבחוזיהם נעדר הסעיף אודות אחוזי הבניה.
בנוסף לכך, נטען על ידי התובעים, אם כי בלשון "נדמה", כי בית המשפט סיים את מלאכתו, ולכן. אינו יכול לדון בבקשה של הנתבעים למתן ההערה האמורה, במסגרת "בקשה למתן הוראות", שכן, לטענת התובעים, הבקשה הינה "למעשה, ניסיון לשנות פסק דין בדרך לא דרך" (סעיף 8 לתגובת הנתבעים מיום 16.2.12).

5. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, נראית לי, בעיקרה, טענתו הבסיסית של ב"כ הנתבעים, בכפוף לקבלת אחת מטענות התובעים.

6. אשר לטענות הדיוניות של הנתבעים, כי פסק הדין לא חלוט, וכי עברו 30 שנה וטרם בוצע רישום, אני סבור כי הערה שבה מוזכר פסק דין עם תאריכו, מהווה הודעה לציבור על פסק הדין. אם פסק הדין ישתנה בערעור, תירשם הערה אחרת במקומה. ברם, לא ברור אם בכלל יוגש ערעור על ידי מי מן הצדדים. לכן, מבחינה משפטית, פסק דיני משקף את המצב המשפטי הקיים היום.
מקובל עלי הנימוק של ב"כ הנתבעים, כי יש חובה לכלול בהערה את הנתונים המעודכנים העולים מפסק דיני, למניעת "תאונה משפטית", כמאמר הפסוק: "לֹא תְקַלֵּל חֵרֵשׁ וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹקֶיךָ אֲנִי ה' " (ספר ויקרא, פרק יט, פסוק יד).

7. גם הנימוק הדיוני, כאילו סיימתי את מלאכתי, אינו מקובל עלי, שכן רישום הערה מכוח פסק הדין הוא המשך תפקידי כשופט, באותו תיק.
8. לא מקובלת עלי טענת התובעים כי אחוזי בניה אינם נכללים ברשימת זכויות במקרקעין המפורטת בחוק, ולכן, לא ניתן לרשום לגביהן הערה. אשר למעמד המשפטי, הקנייני והכלכלי של אחוזי הבניה, פרטתי את עמדתי בפסק הדין, ואין טעם לחזור על כך פעם נוספת. מכל מקום, מבחינת רישום ההערה, סעיף 130 לחוק המקרקעין שצוטט לעיל (פיסקה 2, מציעתא), מסמיך את בית המשפט לרשום הערה על ההליך שהיה בפניו, ולא על מהות הזכות במקרקעין. מכאן, שגם אם הייתי מקבל את עמדת ב"כ התובעים כי אחוזי הבניה אינם זכות במקרקעין, עדיין מוסמך אני להורות על רישום בהערה מכוח סעיף 130 הנ"ל, שכן עניין אחוזי הבניה הוא חלק מההליך שהיה בפניי בתיק זה.

9. הנוסח שהציע עו"ד שור להערה (כמצוטט בפיסקה 2 רישא לעיל), הוא רחב מידיי, ומקובלת עלי הערת ב"כ התובעים כי נוסח זה אינו נכון כלפי התובע סופר ודיירים נוספים, שבחוזיהם נעדר הסעיף אודות אחוזי הבניה.

10. לפיכך, בהביאי בחשבון את הערות התובעים הנ"ל, ובהתייחסי למכלול פסק הדין, נוסח ההערה יהיה כדלקמן:

"ככל שמדובר בגגות הבניינים הקיימים במתחם, אחוזי הבניה ותוספת הבניה, קיים פסק דין בת.א. 6994/04 של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום כח טבת תשע"ב (23.1.12), אשר מתייחס לנושאים אלה, ובו קביעות שונות לגבי רוכשי הדירות, כמפורט באותו פסק הדין".

11. ב"כ הצדדים, במשותף, יפנו לרשם המקרקעין או לרישום המתנהל במינהל מקרקעי ישראל, לצורך ביצוע רישום ההערה האמורה. אם הדבר מחייב אגרה או תשלום אחר, הוא יחול על שני הצדדים, בחלקים שווים (מחצית – התובעים, ומחצית – הנתבעים 1-3).

12. בנסיבות אלה, שבהן קיבלתי את בקשת הנתבעים וחלק מטענות התובעים, לא ראיתי לנכון לחייב בהוצאות, מה גם שב"כ הנתבעים לא ביקש זאת כלל.

13. לפיכך, כל צד יישא בהוצאותיו, ביחס לבקשה זו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות במקרקעין

 2. רישיון במקרקעין

 3. רשות חינם מקרקעין

 4. זכות חזקה במקרקעין

 5. מתחזק חוק המקרקעין

 6. חלוקת מקרקעין בעין

 7. מהי תביעה במקרקעין

 8. עסקה בחלק ממקרקעין

 9. סיום רישיון במקרקעין

 10. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 11. התחזות בעסקת מקרקעין

 12. ביטול ייעוד מקרקעין

 13. דרישת הכתב במקרקעין

 14. סעיף 49 לחוק המקרקעין

 15. סעיף 71 לחוק המקרקעין

 16. פיצול תביעה במקרקעין

 17. סעיף 9 לחוק המקרקעין

 18. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 19. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 20. זכויות שביושר במקרקעין

 21. רישיון מכללא במקרקעין

 22. ביטול רישיון במקרקעין

 23. צו הפסקת שימוש במקרקעין

 24. עסקאות סותרות במקרקעין

 25. סעיף 18 ב לחוק המקרקעין

 26. תנאי מתלה בעסקת מקרקעין

 27. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין

 28. עשיית דין עצמי במקרקעין

 29. עסקת מקרקעין באזור שיקום

 30. רישיון בלתי הדיר במקרקעין

 31. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 32. זכויות העירייה על מקרקעין

 33. תביעת השבה של חוכר מקרקעין

 34. זיהוי צדדים לעסקת מקרקעין

 35. רישום הערה במרשם המקרקעין

 36. ניצול זכויות בניה במקרקעין

 37. תביעה לפקיד ההסדר במקרקעין

 38. התחייבויות נוגדות במקרקעין

 39. בקשה לפדיון מקרקעין מעוקלים

 40. מכירת זכויות בחלק ממקרקעין

 41. שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

 42. רשות מכללא לשימוש במקרקעין

 43. בקשה לעריכת מדידה של מקרקעין

 44. דיווח על עסקת מקרקעין בדיעבד

 45. הערה על יעוד מקרקעין תקנה 27

 46. בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים

 47. רכישת מקרקעין בפרוייקט הרחבה

 48. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

 49. בדיקה במינהל לפני עסקת מקרקעין

 50. שימוש במקרקעין לגידול מרעה בקר

 51. מחלוקת לגבי תאריך רכישת מקרקעין

 52. עיכוב ברישום זכויות בעל מקרקעין

 53. תביעה על בניה על מקרקעין מוסדרים

 54. רשות שימוש במקרקעין לפי חוק הנפט

 55. סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 56. תביעה של פסול דין - זכויות במקרקעין

 57. החובה להציע למוכר מקרקעין לקנות בחזרה

 58. עסקת מקרקעין לפני חקיקת חוק המקרקעין

 59. תחרות בין זכויות נוגדות במקרקעי המינהל

 60. ביטול זכות הסותרת רישום בפנקס המקרקעין

 61. ביטול רישיון ללא תמורה ע''י בעל המקרקעין

 62. תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למקרקעין

 63. בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

 64. איך מוכיחים שעסקה במקרקעין היא "פיקטיבית" ?

 65. ערר על החלטה להורות לתקן שטחים בנוגע למקרקעין

 66. סעיף 10 לחוק המקרקעין - תקנת השוק במקרקעין

 67. פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

 68. האם חלוקה בעין של המקרקעין תגרום נזק לצדדים ?

 69. ערר על החלטה לאשר תוספת לבית מגורים משותף במקרקעין

 70. ביטול מכר מקרקעין לאחר אישור סופי של ראש ההוצל''פ

 71. סעיף 5 לחוק המקרקעין - חיזוק בתים מפני רעידות אדמה

 72. תביעה שיינתן פסק דין המצהיר סכאות להירשם כבעלים במקרקעין

 73. נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון