שלילת האוטונומיה של ערבות בנקאית

כלל הוא ששלילת האוטונומיה של הערבות צריכה לעלות בבירור מכתב הערבות ולא די בניסוח כוללני שמקשר בין עסקת היסוד לכתב הערבות (ראו לעניין זה ע"א 5717/91 מליבו ישראל בע"מ נ' אז-דז טרם (1973) (בפירוק), פ"ד נ"ד (2) 685).


קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שלילת האוטונומיה של ערבות בנקאית:

לפני בקשה למתן צו מניעה זמני שהוגשה על ידי חברת קמן סחר מתכות בע"מ (להלן:"המבקשת"), להורות לתעשייה האווירית לישראל בע"מ (להלן:"המשיבה") ולבנק לאומי לישראל בע"מ (להלן:"הבנק"), להימנע ממימושה של ערבות בנקאית על סך 300,000 $ ארה"ב (להלן: "הערבות הבנקאית") שהופקדה בידי המשיבה במסגרת הסכם בין המבקשת למשיבה מיום 3.2.08 (להלן:"ההסכם"), וזאת עד לגמר בירור המחלוקות בין הצדדים.

כללי

בין הצדדים נחתם ההסכם שעניינו מתן שירותים שונים הכוללים רכישה, אחסון, חיתוך ואספקה לפי דרישה של אלומיניום תעופתי למפעלי המשיבה, הסכם הנובע מהסכם מסגרת בין המשיבה לבין חברת Alcoa Inc..

במסגרת ההסכם נדרשה המבקשת להעמיד לרשות המשיבה את הערבות הבנקאית.
נוסח הערבות הבנקאית נעשה בהתאם לנוסח שנדרש על ידי המשיבה.

במאמר מוסגר ומעבר לדרוש יצויין שבין כל הצדדים להסכם המסגרת התגלעו מחלוקות בגינן מתנהלים הליכים בבית משפט המחוזי בתל אביב.

וחזרה לענייננו – מאחר ולשיטת המשיבה המבקשת הפרה התחייבויות רבות על פי תנאי ההסכם, ולאחר פניות רבות בכתב ובעל-פה בדרישה לתקן את ההפרות, ומשאלה לא תוקנו, פנתה לבנק בדרישה לממש את הערבות, שלוותה בהצהרה, בהתאם לנוסח הערבות.

המבקשת פנתה לבית המשפט בבקשה למנוע את מימוש הערבות הבנקאית; ניתן סעד ארעי, ולאחר שהתקיים דיון במעמד הצדדים בו נחקרו המצהירים, והצדדים סיכמו טענותיהם, יש לדון בבקשה עצמה.

למעשה, הצדדים חלוקים לעניין מהותה של הערבות הבנקאית – האם המדובר  בערבות ביצוע, כפי שטוענת המבקשת, או שמא המדובר בערבות בנקאית אוטונומית, כפי שטוענת המשיבה.


המבקשת טוענת שהערבות מוגדרת הן בגוף הערבות והן בהסכם עצמו כערבות ביצוע "Performance Bond". עוד מוסיפה המבקשת כי בהמשך הערבות נאמר כי הבנק מתחייב : "to stand surety for suppliers good performance", קרי הבנק ערב לביצוע החוזי ולא לתשלום, המנותק כביכול, מהביצוע החוזי.
המבקשת מוסיפה וטוענת, כי נוסח הערבות מחייב את המשיבה לפרט בדרישתה למימוש, את טענתה להפרת ההסכם וכן את טיבה המדויק של ההפרה, ללמדנו על הזיקה שביקשו הצדדים ליצור בין החוזה גופו וההתחייבות על פיו למימושה של הערבות.

עוד טוענת המבקשת, כי בענייננו אין בערבות שום אמירה לפיה הערבות תשולם "על פי דרישה" ובוודאי שלא "על פי דרישה ראשונה" כביכול. 

לעניין מאזן הנוחות, המבקשת טוענת, כי בנסיבות דנן לא יגרם למשיבה כל נזק ממתן הצו המונע את חילוט הערבות. הצו אך ימנע עד להכרעה את מימושה של הערבות והבטוחה הקיימת למשיבה תוותר בידה. מאידך, אם תמומש הערבות ייגרם למבקשת נזק כבד, הן כלכלית והן מבחינת הפגיעה בשמה הטוב בבנק.

מאידך המשיבה טוענת, שהערבות נשוא הדיון הינה ערבות אוטונומית, אשר מימושה אינו מותנה בבירור המחלוקות שבין הצדדים. ערבות אוטונומית זו ניתנת למימוש מיידי על ידי פנייה לבנק הערב, כפי שעשתה המשיבה.
נטען שהמשיבה ביצעה את הפעולה אשר נדרשה ממנה על פי נוסח הערבות על מנת לממשה - היא פנתה לבנק הערב בדרישה למימוש, במסגרתה הצהירה כי המבקשת הפרה את ההסכם, וביחס לאילו נקודות בוצעו ההפרות.

המשיבה טוענת שהמבקשת פעלה בחוסר תום לב, כאשר פנתה בדרישה לפתוח בהליך יישוב הסכסוכים הקבוע בהסכם רק לאחר שדרשה המשיבה את מימוש הערבות, על אף שעמדו בפניה הזדמנויות רבות לעשות כן בשלבים מוקדמים יותר במחלוקת בין השתיים.

דיון והכרעה:
במסגרת הדיון במעמד הצדדים העיד מטעם המבקשת מר רונן יחזקאל המשמש כדירקטור במבקשת וכן משמש כסמנכ"ל הכספים של קמן אחזקות בע"מ (להלן:"מר יחזקאל"), ומטעם המשיבה 1 העיד מר שמואל פרידליך המשמש כראש דסק רכש אסטרטגי במשיבה  (להלן:"מר פרידליך").

ראוי לציין כבר עתה שהמבקשת הוסיפה לכותרת סיכומיה גם את קמן הנדסה בע"מ (להלן: "קמן הנדסה") כמבקשת נוספת לבקשה, על אף שזו לא היתה לכתחילה צד לבקשה; ממילא לא התבקש צירופה של קמן הנדסה להליך שלפני – כך שגם לא התקבלה רשות לצרפה כצד, ולכן החלטה זו אינה מתייחסת לקמן הנדסה הנ"ל אלא אך ורק למישור היחסים שבין קמן סחר מתכות - היא המבקשת -לבין המשיבה.

על מנת להשיב לשאלה באם מדובר בערבות ביצוע או בערבות אוטונומית, הרי שעלינו לפנות לנוסח הערבות ולהוראות ההסכם.

כבר בראשית הדיון יצוין שנוסח הערבות הבנקאית מתייחסת בגופה להסכם שנערך בין הצדדים, ודורש כתנאי למימושה אישור בכתב מאת המשיבה כי הספק הפר את התחייבויותיו על פי ההסכם ומהותה של ההפרה.

משמפנה אותנו נוסח הערבות יש לפנות להוראות ההסכם:
הוראת סעיף 21.5 להסכם קובעת כך:

"Performance Bond. As a guarantee of supplier's performance of its obligations under this agreement, Supplier shall deliver to IAI an unconditional bank guarantee … (Performance Bond) … If supplier breaches any of its obligations under this Agreement, IAI may, in addition to any other remedy it has under this Agreement and at law, draw on such Performance Bond as fixed agreed liquidated damages and not as a penalty"

עיון בהוראה זו מעלה שלפחות על פי כותרת הסעיף וההיבט הלשוני, המדובר בערבות ביצוע, אולם יחד עם זאת, נאמר מפורשות כי המדובר בערבות אוטונומית וללא קשר לסעד אחר שלו תהא זכאית המשיבה.

המשיבה טוענת שמסעיף זה עולה דווקא שכוונת הצדדים הייתה שהערבות תהיה אוטונומית ולא ערבות ביצוע. הערבות נועדה למימוש באופן עצמאי, ללא התניה, ובנוסף לכל תרופה אחרת.

לשון הערבות עצמה מתייחסת למימושה בהפרת הסכם ובאי קיום ההתחייבויות על פיו, ולכן כתנאי למימושה מתחייבת המשיבה במתן הצהרה כי הופרו התחייבויות הספק.

מהוראות ההסכם ותנאי הערבות שכל שעל המשיבה לעשות הוא להצהיר על כך שהמשיבה הפרה את ההסכם. נוסח הערבות אינו דורש את הוכחת הזכות לפי עסקת היסוד כתנאי למימוש.
לא ניתן ללמוד – לא מנוסח הערבות ולא בהסכם, לא במפורש או במשתמע שעל הבנק הערב לתוצאות הליך משפטי כתנאי למימוש הערבות.

כלל הוא ששלילת האוטונומיה של הערבות צריכה לעלות בבירור מכתב הערבות ולא די בניסוח כוללני שמקשר בין עסקת היסוד לכתב הערבות (ראו לעניין זה ע"א 5717/91 מליבו ישראל בע"מ נ' אז-דז טרם (1973) (בפירוק), פ"ד נ"ד (2) 685).

משכך – מספיקה הצהרת המשיבה על מנת שבנק יממש את הערבות.

מימוש הערבות דנן אף מקיים את עקרון ההתאמה, ואין בידי לקבל את טענת המבקשת כאילו מנוסח הערבות לא ברור מיהו הנערב.
בכל הכבוד, המבקשת היא שהעמידה את הערבות הבנקאית בהתאם להוראות ההסכם והמשיבה היא הנערבת.
פרשנות אחרת – אינה יכולה, בכל הכבוד, להתקיים – באשר לא תעמוד לא לאור הגיון הדברים ועם כוונת הדברים.

זאת ועוד; גם אם נאמר כי המדובר בערבות ביצוע אין בכך כדי לשלול את עובדת היותה של הערבות הבנקאית כערבות בנקאית אוטונומית, שהרי הגדרה אחת אינה מוציאה או תשלול את רעותה, שהרי מהות הערבות נלמדת מנוסח הערבות ומכך שאין המוטב נדרש לבסס את דרישתו על מנת לממש אותה.

המסקנה מכל האמור לעיל היא כי המדובר בערבות אוטונומית, ומשעמדה המשיבה בדרישה המינימאלית למימוש בעצם ההצהרה על ההפרה, יש לכבדה.

למעלה מהדרוש אציין כי טענת המבקשת כי התקיימו נסיבות חריגות שלא לממש את הערבות, לא עלתה בבקשה או בדיון ועלתה לראשונה רק בסיכומים ולכן אני דוחה את הטענה.

יש לבחון עתה האם מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת – בנסיבות דנן המבקשת לא הניחה כל בסיס לטענה שהנזק שייגרם לה אם לא יינתן הצו הוא נזק בלתי הפיך או כי מימוש הערבות יסב לה נזקים שלא ניתן יהיה לשפותה בגינם, כל שהצביעה הוא על נזק כללי וסתמי ללא פירוט עובדתי ולכן אין בידי לקבל טענתה לעניין זה.

לסיכום: לא שוכנעתי כי נתקיימו התנאים הנדרשים למתן סעד זמני כמבוקש ובנזק שאינו ניתן לתיקון על ידי פיצוי כספי, מכל האמור לעיל, אני מבטל את הצו הארעי, דוחה את הבקשה, ומורה על מימוש הערבות.

אני מחייב את המבקשת בהוצאות המשיבה בסכום של 10,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה ערבות בנקאית ?

 2. ערבות בנקאית פגומה

 3. ערבות בנקאית במכרז

 4. טעות בערבות בנקאית

 5. החזרת ערבות בנקאית

 6. ערבות בנקאית במכרזים

 7. עורך דין ערבות בנקאית

 8. ערבות בנקאית אוטונומית

 9. פגם בערבות בנקאית במכרז

 10. ערבות בנקאית חברת ביטוח

 11. משלוח ערבות בנקאית בפקס

 12. מועד ערבות בנקאית במכרז

 13. בקשה לא לחלט ערבות בנקאית

 14. פגמים בערבות בנקאית במכרז

 15. תביעה לתשלום ערבות בנקאית

 16. סמכות בנק לגבות ערבות בנקאית

 17. מימוש ערבות בנקאית בלתי מותנית

 18. ניתוק ערבות בנקאית מעסקת היסוד

 19. טעות בכתב ערבות בנקאית מותנית

 20. דוגמא לערבות בנקאית אוטונומית

 21. הארכת מועד להגשת ערבות בנקאית

 22. ערבות בנקאית כתנאי ליציאה מהארץ

 23. עיקול ערבות בנקאית להבטחת הוצאות

 24. שלילת האוטונומיה של ערבות בנקאית

 25. בקשה לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 26. 2 תנאים לאי מימוש ערבות בנקאית אוטונומית

 27. צו מניעה זמני לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 28. פסילת הצעה במכרז עקב פגמים בערבות בנקאית

 29. פסילת הצעהבשלב הראשון עקב פגם בערבות הבנקאית

 30. מימוש ערבות בנקאית אוטונומית ללא הוכחת נזק

 31. גובה הפיצוי בגין הנפקת ערבות בנקאית פגומה

 32. אחריות הבנק בגין איחור בהוצאת ערבות בנקאית

 33. חתימה על כתב התחייבות להוצאת ערבויות בנקאיות

 34. נאסר מימוש ערבות בנקאית לקבלן שביצע עבודה בזמן כפול מכפי שנקבע

 35. פסילת ערבות בנקאית עם תוקף מיטיב ביום אחד מעבר לנדרש בתנאי המכרז

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון