תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

השיקולים אם ראוי לקבוע כי תביעה תהא תביעה יצוגית פורטו בדב"ע מח/
3-194 אלי אלמקייס ואח' - תדיראן בע"מ,פד"ע כ 478,474
(1)תביעה ייצוגית תפתור,באחת, את תביעתם של כל עובדי המשיבה;

(2)אי-התרת הגשת התביעה כתביעה ייצוגית - עשויה להביא להגשת מאות תביעות לבית הדין;

(3)ההכרעה יכול שתהא שונה לגבי עובדים שונים...;

(4)תביעה ייצוגית עשויה לגרום להצטרפותם של מאות,אם לא יותר,מעובדי המשיבה,שירצו להיות 'בעל דין בה'...דבר שיסרבל את הדיון;

(5)זהותם של המעוניינם ידועה למערערים,והם היו יכולים לפנות אליהם על מנת שיצטרפו לתביעתם;אם יגישו אלה תביעות בשלב זה - ניתן יהיה לבקש איחוד הדיון בכל התביעות שעניינן זהה;

(6)חזקה על המשיבה כי תנהג כלפי כל עובדיה כפי שייפסק לגופו של עניין בהליך זה,כשם שחזקה על עובדים שלא היו צד לתביעה,שישקלו שקול היטב אם להגיש תביעה דומה באם התוצאה בהליך זה לא תראה להם.


נפסק כי עמדות המחוקק ומחוקק-המשנה היו כי סדר הדין בבית הדין לעבודה,יהיה גמיש ופשוט.המטרה היא לאפשר לצדדים ליחסי העבודה למצות מיצוי מלא של זכויות וחובות הנובעות מיחסי העבודה,בין אם הן מושתתות על חוק ובין אם מקורן בהסכם קיבוצי או בהסכם אישי או נורמה משפטית אחרת. בצד מטרה זו יש חשיבות להקפיד על כך שההליכים לא ייהפכו להליכי סרק מטעם כלשהוא,ובכך יכבידו על ניהול הדיון ויפגעו במלאכתו הסדירה של בית הדין.

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אישור תביעה ייצוגית של עובדים / תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה:לפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בחיפה (השופט הראשי מיבלום ונציגי הציבור שדה ועשת;עב 2948-9/98 ,בש"א 497-8/98), מיום 23.7.1998, בה נדחתה, בין היתר, בקשת ב"כ המבקשות לאשר עילות מסוימות בתובענה שהוגשה על ידו לבית הדין כתובענה ייצוגית.

המבקשות עבדו כפועלות ייצור במשיבה - מפעל העוסק בייצור ניילון לשימושים שונים. המבקשות היו עולות חדשות כשהחלו לעבוד במשיבה והן עבדו במשך פרקי זמן שונים.
המבקשות הגישו כנגד המשיבה תביעות כספיות,בהן תבעו אי תשלום שכר מינימום,אי תשלום שכר עבור שעות נוספות,הלנת שכר,אי תשלום פיצויי פיטורים,אי תשלום דמי הבראה,אי תשלום חופשה שנתית, אי ביטוח הפרשות לקרנות פנסיה. בד בבד הוגשה בקשה להכיר
בארבע מעילות התביעה כתביעה ייצוגית:נ
א. משכורת הנמוכה משכר מינימום;
ב. הלנת שכר עבודה;
ג. אי תשלום דמי הבראה;
ד. אי ביצוע הפרשות לקרנות פנסיה.
3. בית הדין האזורי דחה את הבקשה לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית,
מהטעמים כדלקמן:ב
"אין שום מקום לאשר תביעה ייצוגית בנדון מאחר וברי,חרף טענות התובעות, הרי ענינו של כל תובע פוטנציאלי מבוסס על נסיבות ספציפיות של כל אחד ואחד,ואין אפשרות להכריע במתכונת אחידה בכל הנושאים נשוא תביעה זו,ביחס לכל אחד מן התובעים הפוטנציאליים.
יתרה מזאת,מדובר בעובדים לשעבר של הנתבעת,ולא מצאנו כי מדובר בציבור רחב וערטילאי,שדרך התביעה הייצוגית מתאימה לבירור ענינו.
ויתרה אף מזאת-יש גם מחלוקת בדבר מספר התובעים הפוטנציאלים ואנו נוטים לדעה כי מדובר בציבור לא גדול.
זאת ועוד-לא התרשמנו כי אין מניעה בעד הגשת תביעות פרטניות של כל אחד מן התובעים הפוטנציאלים הללו".

4. ב"כ המבקשות סומך את בקשתו על הוראת תקנה 22 לתקנות בית הדין לעבודה(סדרי דין),תשנ"ב- 1991 (להלן:ו התקנות),אשר זו לשונה:נ

"(א) היה מספר הטוענים לזכות סעד אחד גדול - ושאילו הגישו תובענות נפרדות היתה מתעוררת בהן שאלה משותפת,משפטית או עובדתית - יכולים מקצתם,ברשות בית הדין או הרשם,לייצג באותה תובענה את כל הטוענים;....".

לטענת ב"כ המבקשות מתקיימים התנאים הדרושים להחלת תקנה 22 לתקנות:ב
א. מספר הטוענים לזכות סעד אחד גדול- כיום עובדים במפעל בין 20 ל- 25 פועלי
ייצור.אולם,מספר הטוענים לזכות הינו כל עובדי הייצור במשיבה במשך שבע
השנים האחרונות,היינו- קרוב ל- 100 עובדים.
ב. אילו הגישו יתר העובדים תביעות נפרדות היתה מתעוררת בהן שאלה משותפת
משפטית או עובדתית,באשר לאותן ארבע עילות.
ב"כ המבקשות מוסיף ,כי לאור תכליתה של התובענה הייצוגית והמדיניות המשפטית הראויה ,יש לאשר את ארבע העילות כעילות בתובענה ייצוגית.

תשובת ב"כ המשיבה היתה כדלקמן:ו א. תקנה 22 מדברת על מצב בו קיימים בפועל מספר גדול של טוענים לזכות סעד אחד או שכבר הוגשו מספר רב של תובענות בפני בית הדין,כאשר בכולן בנוסף לתובעים פוטנציאליים נוספים שטרם הגישו תובענותיהם נטען לזכות סעד אחד,מה שאין כן בענייננו.
המדובר ב- 25 עובדים לרבות אלו שהתפטרו במהלך שבע השנים האחרונות.מספר זה אינו מצדיק אישור תובענה של שתי עובדות לייצג את כל חברי הקבוצה שרובם המכריע עדיין עובד במשיבה.
ב. תביעתן של המבקשות הינה תביעה כספית,שלא תאושר כתובענה ייצוגית,שכן כל אחד מהתובעים תובע סכום אחר המחושב על בסיס שונה והמחייב דיון נפרד בעניינו,על-פי הנסיבות המיוחדות של כל עובד. החלטת בית הדין קמא אינה חוסמת את תביעותהם האישיות של עובדים אחרים,אם ירצו להגיש תביעה.
5. לאחר עיון בבקשה על נספחיה,בכתב התגובה ובהחלטה נושא הבקשה,אני מחליט שלא ליתן רשות ערעור, מהטעמים הבאים:נ


א. השיקולים אם ראוי לקבוע כי תביעה תהא תביעה יצוגית פורטו בדב"ע מח/
3-194 אלי אלמקייס ואח' - תדיראן בע"מ,פד"ע כ 478,474

"(1)תביעה ייצוגית תפתור,באחת,את תביעתם של כל עובדי המשיבה;(2)אי-התרת הגשת התביעה כתביעה ייצוגית - עשויה להביא להגשת מאות תביעות לבית הדין;(3)ההכרעה יכול שתהא שונה לגבי עובדים שונים...;(4)תביעה ייצוגית עשויה לגרום להצטרפותם של מאות,אם לא יותר,מעובדי המשיבה,שירצו להיות 'בעל דין בה'...דבר שיסרבל את הדיון;(5)זהותם של המעוניינם ידועה למערערים,והם היו יכולים לפנות אליהם על מנת שיצטרפו לתביעתם;אם יגישו אלה תביעות בשלב זה - ניתן יהיה לבקש איחוד הדיון בכל התביעות שעניינן זהה;ו-(6)חזקה על המשיבה כי תנהג כלפי כל עובדיה כפי שייפסק לגופו של עניין בהליך זה,כשם שחזקה על עובדים שלא היו צד לתביעה,שישקלו שקול היטב אם להגיש תביעה דומה באם התוצאה בהליך זה לא תראה להם".

ב. לא מצאתי בהחלטתו של בית הדין האזורי טעות משפטית המצדיקה מתן רשות
ערעור על החלטת ביניים, מה עוד שנימוקי בית הדין האזורי מקובלים עלי.
ג. לאור האמור ובמכלול הנסיבות דנן,בהן נסיבות העסקה וסיום יחסי העבודה הינן לכאורה אינדיוידואליות וכאשר עסקינן בסעד כספי אשר כל אחד מהעובדים,מטבע הדברים,זכאי לסעדים שונים,הן מבחינת הסכום והו מבחינת עילות התביעה,לא נראה כי נפלה טעות בשיקול דעתו של בית הדין קמא בדחותו את הבקשה להכיר בחלק בעילות התביעה כתביעה ייצוגית.

ד. בדב"ע נג/ 3-122 משה בכר ואח' - בנק לאומי לישראל בע"מ,פדע כז 147,143 נאמר בהקשר אחר:ב
"עמדות המחוקק ומחוקק-המשנה היו כי סדר הדין בבית הדין לעבודה,יהיה גמיש ופשוט.המטרה היא לאפשר לצדדים ליחסי העבודה למצות מיצוי מלא של זכויות וחובות הנובעות מיחסי העבודה,בין אם הן מושתתות על חוק ובין אם מקורן בהסכם קיבוצי או בהסכם אישי או נורמה משפטית אחרת. בצד מטרה זו יש חשיבות להקפיד על כך שההליכים לא ייהפכו להליכי סרק מטעם כלשהוא,ובכך יכבידו על ניהול הדיון ויפגעו במלאכתו הסדירה של בית הדין".

דברים אלו יפים לענייננו בשינוים המחויבים. לפיכך הדיון בהליך כתביעה ייצוגית עלול לסבך את הדיון ולהאריכו שלא לצורך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תביעה ייצוגית ?

 2. ביטול תביעה ייצוגית

 3. תביעות סרק ייצוגיות

 4. תביעה ייצוגית בשטחים

 5. פסיקת שכר לתובע ייצוגי

 6. תביעה ייצוגית אומגה 3

 7. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 8. התיישנות תביעה ייצוגית

 9. עורך דין תביעה ייצוגית

 10. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית נגד תנובה

 12. מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

 13. תעריפי מים - תביעה ייצוגית

 14. העברת הדיון בתביעה ייצוגית

 15. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 16. תביעה ייצוגית נגד אולג'ובס

 17. תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

 18. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה

 20. מי יכול להגיש תביעה ייצוגית

 21. מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית

 22. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 23. החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

 24. תביעה ייצוגית להחזר שכר לימוד

 25. פשרה לפני הגשת תביעה ייצוגית

 26. הפרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 27. בדיקת מונה גז - תביעה ייצוגית

 28. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה

 29. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 30. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים

 31. תשלום לעורך דין בתביעה ייצוגית

 32. פשרה בתביעה ייצוגית נגד שטראוס

 33. תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 34. שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא

 35. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 36. בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 37. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 38. תביעה ייצוגית בנושא מגה גלופלקס

 39. חיוב על אס אמ אסים תביעה ייצוגית

 40. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 41. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 42. פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

 43. הגשת ראיות נוספות בתביעה ייצוגית

 44. תנאים לאישור פשרה בתביעה ייצוגית

 45. פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

 46. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 47. דוגמא לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 49. תביעה ייצוגית בנושא העלאת הארנונה

 50. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל

 51. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 52. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הדיוטי פרי

 53. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

 55. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 56. שתי בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 57. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית

 58. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יטבתה

 59. עיכוב תביעה ייצוגית עד להכרעה בבג''צ

 60. מינוי בודק להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 61. בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

 62. פשרה בתביעה ייצוגית בנושא חניית נכים

 63. פתיחת כרטיס סים נעול - תביעה ייצוגית

 64. הסדר פשרה צופה פני עתיד בתביעה ייצוגית

 65. תנאים לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 66. סילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 67. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 68. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סטימצקי

 69. תביעה ייצוגית בנושא גביית יתר על גרירה

 70. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 71. תביעה ייצוגית בנושא חישוב תגמולי ביטוח

 72. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 73. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 74. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סופר פארם

 75. פסיקת הוצאות לאחר הסתלקות מתביעה ייצוגית

 76. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תחנות דלק

 77. בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 78. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד

 79. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל

 80. חובת פרסום בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 81. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 82. הפסקת גבייה לאחר בקשת אישור תביעה ייצוגית

 83. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 84. פליטת חומרים מזהמים - פשרה בתביעה ייצוגית

 85. תביעה ייצוגית בנושא גביית דמי חבר הסתדרות

 86. בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

 87. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הולמס פלייס

 88. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 89. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא ביטוח דירה

 91. אין צורך לאשר תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 92. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון

 93. הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית

 94. ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון

 95. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 96. תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

 97. הגשת בקשה לתביעה ייצוגית ללא "פניה מוקדמת" לנתבע

 98. תביעה ייצוגית: טעות בחישוב מע"מ בתשלום צריכת מים

 99. טוען כי פוטר מהעבודה בגלל שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית

 100. תביעה ייצוגית: חוסר אפשרות להשתחרר מחוזה במשך שנה

 101. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי למשכנתאות

 102. בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

 103. זכות לגילוי ועיון במסמכים בשלב הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 104. תביעה ייצוגית: חובות הדיווח החלות על בעלי עניין בחברה ציבורית

 105. תביעה ייצוגית - אי השבת יתרות זכות שנרשמות לטובת נישומים בגין תשלומי חובה

 106. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון