בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז:

1. לפניי עתירתה של חברה שזכתה במכרז, לשינוי לוח-הזמנים לביצוע תשלומים שחויבה בהם על-פי המכרז, באופן שתינתן לה ארכה של שבוע ימים לביצוע התשלומים. העותרת אף עתרה למתן צו ביניים שיאסור על המשיבים - עורכי המכרז - לבטל את זכייתה במכרז חרף אי ביצוע התשלומים במועד.

נוכח העובדה שהעותרת הגישה העתירה והבקשה לצו ביניים יומיים לפני המועד המיועד להסדרת התשלום הראשון על-פי המכרז, נשמעה העתירה לגופה, בהסכמת הצדדים, למחרת הגשתה.


הרקע העובדתי
2. להלן הרקע העובדתי העולה מהעתירה ומתגובות המשיבות על נספחיהן:

ביום 11.2.04 זכתה העותרת במכרז פומבי מס' ימ/172/2003, שפרסמו המשיבים - מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) ומשרד השיכון - לחכירת קרקע, הידועה כמגרש 301 במתחם 9585 בשכונת הר-חומה בירושלים, אשר מיועדת לבניית 60 יחידות דיור.נ

3. יום הזכייה נקבע כ"מועד הקובע", שממנו יחל מניין הימים להסדרת תנאי המכרז. בתנאי המכרז נקבע, בין השאר, כי תוך 50 יום מהמועד הקובע, קרי - עד ליום 1.4.04, יחתום הזוכה על החוזה ויסדיר את הערבויות והוצאות הפיתוח למשרד השיכון; וכי תוך 60 יום מהמועד הקובע ישלם למינהל דמי חכירה ויחתום עמו על חוזה הפיתוח.


עוד נקבע בתנאי המכרז, כי מועד המצאת חוזה חתום, כולל תשלומי פיתוח והמצאת הערבויות למשרד הבינוי והשיכון, ומועד תשלום דמי חכירה עבור הקרקע למינהל, הנם תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז; ובמקרה של איחור כלשהו, תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת. (סעיף 16 למכרז וסעיפים 3(א) (ב) לפרק הבנייה).ב

4. עוד ביום הזכייה הובהר לעותרת, בהודעות בכתב שנשלחו על-ידי המשיבים, כי בהתאם לתנאי המכרז עליהם להמציא עד ליום 1.4.04, בין השאר: חוזה חתום, ערבויות ואישור תשלום עבור הוצאות פיתוח. על-פי תנאי המכרז, נתאפשר לעותרת לשלם הוצאות הפיתוח במלואן במזומן, או בפריסת תשלומים בצירוף ערבויות להבטחת יתרת התשלום (נספחים א' ו-ב'2 לעתירה).ו

במכתב מטעם המינהל הובהר לעותרת, כי עליה לשלם דמי חכירה ולחתום עמו על חוזה פיתוח תוך 60 יום מהמועד הקובע.

בשני המכתבים האמורים, הובהר לעותרת, כי אי-הסדרת חיוביה האמורים במועדים שנקבעו במכרז, תביא לביטול זכייתה במכרז.נ

5. הוצאות הפיתוח שנדרשה העותרת לשלם למשרד הבינוי והשיכון עד ליום 1.4.04 עומדות על 6,094,962 ₪, ודמי החכירה שחויבה לשלם למינהל עד ליום 9.4.04 מסתכמים ב- 4,503,335 ₪.ב

6. ביום 4.3.04 פנתה המבקשת למשרד השיכון בבקשה לדחיית תשלומי הפיתוח עד ליום 30.4.04. בקשה זו נענתה ביום 8.3.04 בשלילה, ובתשובת משרד הבינוי והשיכון הובהר לעותרת כי לא תינתן לה ארכה כלשהי לביצוע תשלומים, וכי "אי המצאת החומר במועד תגרום מיידית לביטול הזכייה" (נספחים א' ו- ב' לתגובת המשיבים).ו

7. ביום 28.3.04 פנתה העותרת למשיבים בבקשה לקבלת ארכה לביצוע התשלומים, בטענה כי נתקלה בקשיים כלכליים במימון התשלומים, וזאת בשל המתיחות הביטחונית שבאה בעקבות חיסולו של שיח' יאסין (נספחים ג' 1 ו- ג' 2 לעתירה). משנענו הבקשות בשלילה, הוגשה העתירה.נ


8. מנתונים שהציגו המשיבים עולה, כי למכרז מושא הבקשה ניגשו 21 חברות, שמתוכן 14 הגישו הצעות למתחם 9585. במתחמים השונים שהוצעו במסגרת המכרז זכו שש חברות נוספות בצד המבקשת, ולמרות שטרם חלף המועד האחרון לתשלום הוצאות הפיתוח, חמש מתוך שש החברות הזוכות האחרות עמדו במלוא התחייבויותיהן.ב

טיעוני העותרת

9. העותרת טוענת, כי תכננה לממן את התשלומים הן מהון עצמי והן, ובעיקר, מאשראי בנקאי; אך בעקבות חיסולו של שיח' יאסין נוצרה מתיחות ביטחונית שגרמה להקשחת עמדת הבנקים בכל הנוגע למתן ליווי פיננסי לפרויקט, ובמיוחד נוכח מיקומו באזור ספר. לטענתה, בנסיבות אלו היא נאלצת לממן את התשלומים מהון עצמי בלבד, וגיוס ההון יארך מעבר למועד שנקבע לביצוע התשלומים.

10. בפתח הדיון בעתירה הודיע מנהל העותרת, כי יוכל לגייס את הסכומים הנדרשים תוך עשרים יום, אך במהלך הדיון הודיע ב"כ העותרת כי הבקשה מצטמצמת לארכה של שבוע ימים בלבד.ו

טענות המשיבים

11. המשיבים טוענים, כי אין בבקשה ממש. הם גורסים, כי בעת הגשת ההצעה למכרז, הייתה העותרת מודעת היטב למצב הביטחוני השורר בישראל מזה כשלוש שנים, ואף לרגישות המיוחדת שבמיקום המקרקעין הנדונים. לטענתם, פנייתה של העותרת בכתב עוד ביום 4.3.04 לדחיית התשלומים בכחודש ימים, מעידה על-כך שידעה עוד לפני מספר שבועות, ולפני חיסולו של השיח' יאסין, כי לא תוכל להמציא התשלומים במועדים שנקבעו במכרז.נ

המשיבים מוסיפים וטוענים, כי העברת תשלומים והצגת ערבויות במועד, הנם תנאים מהותיים היורדים לשורשם של השיקולים בבחירת החברות הזוכות במכרז, והפרת תנאים אלו מקימה עילה מוצדקת לביטול מיידי של הזכייה במכרז.ב

עוד גורסים המשיבים, כי הענקת ארכה למבקשת פוגעת בעיקרון השוויון בדיני המכרזים, שכן היא נתפסת כהעדפתה על-פני מציעים אחרים.

דיון

12. סבורני, כעמדת המשיבים, כי אין בעתירה ממש ודינה להידחות.ו

ניכר, כי העותרת נתקלה בקשיי המימון עוד לפני חיסולו של שיח' יאסין וללא קשר לאירוע, ומטעם זה כבר בתחילת חודש מארס ביקשה מהמשיבים ארכה של כחודש ימים לביצוע התשלומים.

מכל מקום, קשיי המימון שנתקלה בהם העותרת, אינם מקימים עילה כלשהי לדחיית ביצוע התשלומים שנקבעו במכרז.

מתן הארכה המבוקשת בתנאי התשלום, אף אם מדובר בארכה של שבוע ימים, מהווה שינוי משמעותי ומהותי של תנאי אשר הוגדר מלכתחילה ובאופן מפורש כתנאי מהותי של המכרז. שינוי שכזה אינו אפשרי, שכן הוא משנה באופן מהותי את פרטי המכרז. השינוי במועד התשלום מעניק יתרון למציע אחד על פני אחרים בתנאים מהותיים של המכרז, ופוגע, אפוא, בעיקרון השוויון שהוא "נשמת אפו" של המכרז הציבורי. (ראו: ע"א 9347/01 וייספיש נ' מינהל מקרקעי ישראל, תקדין-עליון, 2003(2) 3900; ה"פ (ת"א) מצלאווי חברה לבניין בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח' - לא פורסם; ה"פ (ת"א) 1258/95 תילנית בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל - לא פורסם; ה"מ (י-ם) 24117/95 פרוסמן ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל - לא פורסם).נ

עמד על הדברים בית-המשפט העליון בע"א 1368/02 צמנטכל קוטיק בע"מ נ' מדינת ישראל ואח', פ"ד נז(1) 516:

"בענייננו, לא עמדה המערערת בתנאי המכרז וההסכמים שנחתמו בעקבות זכייתה בו. הטעם לכך - לגרסתה - הוא קושי בהשגת המימון הדרוש. לפיכך, ביקשה המערערת להאריך לה את מועד ביצוע התשלום עבור הקרקע והחתימה על הסכמי הפיתוח עם המינהל, ובכך, למעשה, לשנות בדיעבד את תנאי המכרז. זאת, בעניינים אשר הוגדרו, מלכתחילה ובאופן מפורש, כמהותיים. היענות לבקשתה כמוה כהעדפתה על-פני מציעים אחרים, בין כאלה שהשתתפו במכרז ובין כאלה שלא השתתפו בו בשל קשיים בהשגת המימון מבעוד מועד". (פסקה 13 לפסק-הדין).ב

אשר-על-כן, לא ראיתי מקום להורות למשיבים ליתן לעותרת ארכה של שבוע לביצוע התשלומים שעליה לשלם על-פי המכרז, שכן ארכה שכזו תפגע בעיקרון השוויון בניהול המכרז.ו

לפיכך, אני דוחה את העתירה, והעותרת תשלם למשיבים הוצאות בסך 20,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון