הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

התובעת נסמכת על ההלכה שנקבעה בעב"ל 681/07 אהרון בנישו – המוסד לביטוח לאומי, מיום 6.7.09, תלפיה תמיכת קרובים או עזרה משפחתית אינם נחשבים בגדר הכנסה ואינם שוללים את הזכאות או מפחיתים את גמלת הבטחת ההכנסה.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה:

1. התובעת הגישה תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי (להלן - הנתבע) לגמלת הבטחת הכנסה. התביעה אושרה.
 
2. ביום 31.7.11 התקבלה אצל התובעת הודעת הנתבע לפיה - "בבדיקה מ- 4/2011 נמצא כי בחשבון העו"ש ישנן הפקדות שהוסברו כתמיכה משפחתית והכנסות משכר עבודה. יש הפקדות קבועות מבנק דיסקונט בסך 750-500 ₪ כל 5 עד 7 לחודש וכן הפקדות שיקים/מזומנים/העברות לחשבון. ע"פ הנהלים הפקדות אלו יחשבו כהכנסה וחישוב נערך מ 7/2010. חודשה זכאות לגמלה מ- 7/2011 והודעה על זכאות והודעה על חוב נשלחו ב- 27/7/2011 ".
 
3. אין מחלוקת שלחשבון התובעת הועברו, מדי חודש, כספים מבני משפחתה בסכומים
כלהלן –

חודש 7/10 - 1,230 ₪.
חודש 8/10 - 500 ₪
חודש 9/10 - 550 ₪.
חודש 10/10 - 1500 ₪.
חודש 11/10 - 700 ₪.
חודש 12/10 - 2,450 ₪.
חודש 1/11 - 2,100 ₪.
חודש 2/11 - 1,400 ₪.
חודש 3/11 - 2,300 ₪.
חודש 4/11 - 2,600 ₪.
חודש 5/11 - 1,750 ₪.

4. לאור האמור, הפלוגתא בה יש להכריע הינה האם כדין ייחס הנתבע לתובעת סכומים אלה כהכנסה לצורך בחינת זכאותה לתשלום הבטחת הכנסה על פי סעיפים 5 (ב) ו- 9 לחוק הבטחת הכנסה התשמ"א – 1980 (להלן – החוק) והאם כדין נשללה זכאותה לתשלום הבטחת הכנסה.
 
5. בתיק זה העידה התובעת בלבד. הנתבע לא הביא עדים מטעמו.
 
6. מכתב התביעה וחקירתה הראשית של התובעת עולות העובדות כלהלן –
 
א. בעקבות בדיקה תקופתית שביצע הנתבע בחודש 4/11 בעניינה של התובעת, נקבע כי החל מחודש 7/10 תופחת הקצבה החודשית המשולמת לתובעת מ – 2,597 ש"ח ל- 875 ₪ לחודש.
ב. לאור החלטתו של הנתבע, נוצר לתובעת חוב בסך 17,999 ₪ בגין הקצבאות שקיבלה ביתר.
ג. הנתבע שגה כשראה בתמיכה המשפחתית אותה מקבלת התובעת כ"הכנסה" לצורך חישוב זכויותיה, שכן מדובר בתמיכה שאינה קבועה ובסכומים נמוכים – בין 500 ל – 750 ₪ לחודש. מה גם שמדובר בתמיכה שנתנה לה אמה באופן וולנטרי ולא בקביעות. פעמיים הופקדו בחשבון סכומים בסך 800 ₪ משיקים פתוחים שגנבה מבעלה.
ד. התובעת הינה אם חד הורית המפרנסת ומגדלת את שני ילדיה לבדה, אביהם של הקטינים אינו תומך בתובעת ואינו משלם דמי מזונות באופן סדיר. התובעת הינה קורבן לאלימות קשה מצד אבי ילדיה ומסורבת גט עד היום.
ה. התובעת מתקיימת, מדי חודש, משכר עבודה כמנקה בסך 1,000 – 1,500 ₪ בלבד, מקצבת ילדים ע"ס 360 ₪ ומהבטחת הכנסה שכאמור הופחתה ל – 875 ₪ בלבד. לתובעת אין כל חסכונות, פיקדונות או קופות גמל אלא רק חובות.
ו. מאז הקטנת הקצבה התובעת מוצאת עצמה בקושי גדול לקיים את עצמה ואת ילדיה והיא נאלצת להיתמך בבני משפחתה ביתר שאת לאור החובות שצברה.

7. התובעת אישרה, בחקירתה הנגדית, שאת הסכומים המפורטים בסעיף 3 לפסה"ד קבלה מאמה שנפטרה וכן מבעלה בנפרד.

לטענת התובעת, כעולה מכתב התביעה, התמיכה לה זכתה מבני משפחה הינה תמיכה לא קבועה בסכומים הנעים בין 750-500 ₪ לחודש, אולם בחקירתה הנגדית התברר כי מדובר בתמיכה נרחבת יותר.

כך למשל, ביום 15.12.10, הופקדו לחשבונה 1,700 ₪ וכאשר נשאלה לפשר ההפקדה השיבה – "אני לקחתי הלוואה...לא לקחתי הלוואה מהבנק, אלא לקחתי הלוואה מאחי והחזרתי אחר כך" בהמשך הסבירה כי "אמא עזרה לי להחזיר את החוב".

בחקירתה הנגדית השיבה התובעת כי בעלה בנפרד חתם כערב עבורה לצורך השכרת הדירה בה היא מתגוררת וכי בעלה עזר לה, בסוף שנת 2010 ובשנת 2011, בתשלום שכר הדירה "אולי בסוף 2010 הוא עזר לי, כי המשכורת שלי ירדה ולא יכולתי לשלם".

בהמשך, כאשר נשאלה אודות שתי הפקדות מזומנים בסך כולל של 1,500 ₪ בחודש 1/2011 השיבה - "זה כסף שאני התחלתי לקבל מאמא במזומן בנוסף על הכסף שהיא מעבירה לחשבון."

דיון והכרעה –
 
8. אין חולק כי התובעת השתכרה מעבודה, בתקופה הרלבנטית לתביעה, סך כ - 1,400 ₪ לחודש, שהובאו בחשבון על ידי הנתבע במסגרת בדיקת זכאותה לגמלת הבטחת הכנסה.

9. המחלוקת בתיק דנן נסבה בשאלה האם ההפקדות שהופקדו לחשבון התובעת, בתקופה הרלוונטית לתביעה, מהוות "הכנסה" והאם תמיכה ועזרה מצד בני משפחה מהווה "הכנסה" כמשמעות מונח זה בחוק, השוללת את הזכאות לגמלה על פי החוק באופן חלקי או מלא.

10. סעיף 5(ב) לחוק קובע –

"הגמלה לזכאי שיש לו הכנסה תהיה בסכום השווה להפרש שבין הגמלה, שהיה זכאי לה לפי סעיפים קטנים (א) או (ה) לולא ההכנסה, לבין ההכנסה."

11. סעיף 9 לחוק קובע –

"(א) בחוק זה,
"הכנסה" - הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה, אף אם לא צמחה, הופקה או נתקבלה בישראל, ולרבות -
(1) כל גימלה כמשמעותה בחוק הביטוח;
(2) תשלומים למי שמצוי בהכשרה מקצועית;
(3) דמי מזונות שמקבל אדם לפי כל דין בעדו ובעד ילדיו, לרבות תשלום בעדו ובעד ילדיו לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב- 1972;
(4) סכומים שיראו אותם כהכנסה מנכס, אף אם הנכס הוא של ילדו של הזכאי הנמצא עמו ואף אם אין מופקת ממנו הכנסה;
(5) סכומים שיראו אותם כהכנסה מנכס שהוא רכב כאמור בסעיף 9 א.
(ב) השר רשאי לקבוע בתקנות -
(1) כללים בדבר חישוב הסכומים שיראו אותם כהכנסה מנכס, כאמור בסעיף קטן (א)(4);
(2) נסיבות שבהן ייראה נכס שהועבר לאחר כשייך למעביר הנכס, ודרכי חישוב ההכנסה מהנכס, אף אם אין מופקת ממנו הכנסה;
(3) הוראות מיוחדות ומשלימות בדבר חישוב ההכנסה לענין חוק זה.
(ג) לענין סעיף זה, "נכס" - כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל, למעט מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, ולמעט סכום שאינו מובא בחשבון ולמעט זכות החזקה במקרקעין המשמשים למגורי הזכאי ולא לשם השתכרות או ריווח (בסעיף זה – דירת מגורים).
"סכום שאינו מובא בחשבון" – סכום כמפורט להלן:
(1) סכום כסף שאינו עולה על סכום השווה לסכום הבסיסי כפול ארבע, ולגבי מי שעמו ילד או שיש לו בן זוג - סכום שאינו עולה על הסכום הבסיסי כפול שש.
(2) סכום שהתקבל בעד מכירת דירת מגורים, לרבות פיצויים לפי הוראות סימן א' בפרק ה' לחוק יישום תוכנית ההתתנתקות, והכל לתקופה שתחילתה ביום קבלת הסכום או הפיצויים כאמור בסיומה בתום 12 חודשים מאותו מועד או ביום שבו רכש הזכאי דירת מגורים אחרת, לפי המוקדם."

12. התובעת נסמכת על ההלכה שנקבעה בעב"ל 681/07 אהרון בנישו – המוסד לביטוח לאומי, מיום 6.7.09, (להלן - פסק דין בנישו), לפיה תמיכת קרובים או עזרה משפחתית אינם נחשבים בגדר הכנסה ואינם שוללים את הזכאות או מפחיתים את גמלת הבטחת ההכנסה.
בפסק דין בנישו דובר בעזרה וולנטרית, לא קבועה שאינה מחייבת. אין הדבר דומה למקרה מושא פסק הדין בו הועברו לחשבונה של התובעת כספים מדי חודש בחודשו בסכומים קבועים מאמה ז"ל.
זאת ועוד, התובעת קיבלה סיוע גם מבן זוגה בנפרד בדמות כספים וסיוע בשכר דירה, ונעזרה באחיה לצורך קבלת הלוואה, אותה אמה החזירה.

באשר לעזרה מסוג זה, קבעה ההלכה הפסוקה כי סכום הניתן באופן סדיר וקבוע ראוי להיחשב כהכנסה (עב"ל 176/09 דוד ולאה מרים בליתי - המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 8.6.10).

13. לא נעלם מעינינו, כי מצבה של התובעת אינו קל: התובעת הינה אם חד הורית לשני ילדים קטינים ונאלצת להתמודד עם אלימות מצד בן זוגה לשעבר. יחד עם זאת, למרות מצבה הקשה, משלא מדובר בעזרה חד פעמית אלא בעזרה מתמשכת וקבועה לא ניתן לקבל את התביעה.

14. וכבר נפסק כי תכלית חוק הבטחת הכנסה הוא הבטחת משאבים הדרושים לסיפוק צרכים חיוניים למי שאינו יכול לקיים את עצמו. תכלית החוק מחייבת פסיקה שאינה מבדילה בין מי שמשתכר הכנסה קבועה בעבודה לבין מי שמקבל סכומי כסף גבוהים באופן קבוע. מי שמקבל מידי חודש סכומי כסף גבוהים אינו בגדר מי שאינו מסוגל לספק את צרכיו הבסיסיים והציבור אינו חייב לתמוך באדם אשר יכול לספק לעצמו צרכים חיוניים (עב"ל (ארצי) 618/08 אורן – המוסד לביטוח לאומי (16.1.2011)

15. סוף דבר – יש לראות בתשלומים אשר הועברו אל התובעת כהכנסה לעניין חוק הבטחת הכנסה ועל כן, דין התביעה להידחות.

16. סוף דבר – התביעה נדחית.

17. אין צו להוצאות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון