הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי:

 1. הנאשם הודה בביצוע עבירה של תקיפה חבלנית, לפי סעיף 380 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "החוק").
 2. הנאשם יליד 1984 ואין בעברו רישום פלילי.
 3. מעובדות כתב האישום המתוקן עולה כי ביום 9.5.09 ברחוב בעיר בת-ים, על רקע חילופי דברים בין הנאשמים, אשר שתו עובר לאירוע נשוא כתב האישום לבין המתלונן, הכו הנאשמים את המתלונן בחלקי גופו השונים וגרמו להמטומות בפניו.
 4. במוקד הדיון ניצבת שאלת הרשעת הנאשם בדין.

תסקיר שירות המבחן
5. שירות המבחן המליץ להימנע מהרשעת הנאשם ולהטיל עליו צו של"צ בהיקף של 140 שעות.
תסקיר שירות המבחן סקר את רקע חייו של הנאשם, שלא ארחיב בעניין מחמת צנעת הפרט. אך אציין כי הנאשם נשוי ואב לילדה ועובד מזה כשנה כמנהל תיקי לקוחות בתחום השיווק.
הנאשם הציג בפני שירות המבחן, מכתב ממעסיקו ממנו עולה כי הוא אחראי על קמפיינים חברתיים, מוערך כעובד חרוץ ואחראי המסייע לעמיתיו לעבודה במישור המקצועי וכן מבטא כישורים חברתיים. עוד הציג הנאשם, חוזה העסקתו המצביע על אפשרות פיטוריו במידה ויורשע בפלילים. בנוסף, הנאשם הציג אישור בשבר השתלבותו בלימודים כסטודנט בתחום מנהל עסקים ושיווק.

הנאשם נטל אחריות מלאה על מעשיו וציין את הרקע להם בדמות עימות שנוצר מחמת תוקפנות המתלונן כלפיו וכלפי אחרים, תוך שהנאשם חש לחץ וחרדה בעיקר בהקשר לרעייתו שהייתה בהריון באותה עת.

שירות המבחן התרשם כי הנאשם היה בסערת רגשות, לא הצליח לרסן את עצמו והגיב באימפולסיביות. להערכת שירות המבחן, הנאשם התקשה להתמודד באופן שקול ורציונאלי בסיטואציה שנוצרה, מתוך הבהלה שחש. עוד העריך שירות המבחן כי הנאשם חש צורך להוכיח "גבריות" בפני אשתו כדפוס חוזר במהלך חייו, במצבים בהם הוא חש חוסר אונים ומוחלש.

שירות המבחן העריך כי הנאשם הבין את הבעייתיות בהתנהגותו וביטא אכזבה אישית בגינה.

עוד התרשם שירות המבחן מנורמטיביות המאפיינת את הנאשם במישורי חייו השונים בהם הוא מתפקד באופן בולט בתקינותו, מערכים חיוביים וממוטיבציה גבוהה להתפתחות אישית, משפחתית ומקצועית.

להערכת שירות המבחן, אירוע האישום הינו חריג לחיי הנאשם והתנהגותו במהלכו אינה מאפיינת את התנהלותו הכוללת.

תמצית טיעוני הצדדים

6. המאשימה עתרה להרשיע את הנאשם ולהשית עליו עונש הרתעתי בתוספת לסכום הפיצוי למתלונן שהפקיד הנאשם בקופת בית המשפט.

ב"כ המאשימה הפנתה לחומרת העבירה ולתוצאותיה הקשות.

7. הסנגור עתר לאמץ את המלצות שירות המבחן.

הודגשו הודיית הנאשם בכתב אישום מתוקן, חרטתו והפנמת פסול מעשיו וכן העמדת פיצוי לזכות המתלונן.

עוד ציין הסנגור כי כנגד המתלונן הוגש כתב אישום בגין האירוע דנן וכי המתלונן הוא זה שיצר פרובוקציה בהיותו בגילופין ובאחיזתו במפתח ברזל. המתלונן ביקש מהנאשמים סיגריה ומשלא נענתה בקשתו, איים עליהם. הנאשמים חשו פחד ובהלה וחששם הסובייקטיבי גרם להסלמת האירוע.

ב"כ המאשימה לא חלקה על נתונים אלו ואכן הפניתה בטיעוניה לפרובוקציה שיצר המתלונן ולכתב אישום תלוי ועומד כנגדו בגין מעורבותו.

סנגור הוסיף והפנה לנסיבות חייו של הנאשם שתוארו בהרחבה בתסקיר שירות המבחן, ציין כי הנאשם פעל תוך הפעלת שיקול דעת מוטעה והדגיש כי לנוכח חלקו של המתלונן באירוע, לא יהא זה צודק להכתים את הנאשם בכתם ההרשעה הפלילית.

הסנגור סיכם בהפנייה לפגיעה התעסוקתית הקונקרטית שתיגרם לנאשם במידה ויורשע והפנה לאסמכתאות במסגרתן וכנגד אלימות קשה וחמורה יותר מצד נאשמים, הסתיימו ההליכים המשפטיים נגדם ללא הרשעה.

8. הנאשם ניצל את זכות המילה האחרונה, התנצל על מעשיו, ציין את המקריות שבהם על רקע חייו, הביע חשש מהרשעתו בפלילים שתפגע בצמיחה אליה הוא מכוון ובחיזוק משפחתו.

דיון
9. לאחר שהתרשמתי מטענות הצדדים, התרשמויות והמלצות שירות המבחן ומכלול נסיבות העניין, נחה דעתי כי יש להימנע מהרשעת הנאשם.
10. שוכנעתי כי חלות נסיבות יוצאות דופן על עניינו של הנאשם, המצדיקות חריגה מכלל ההרשעה ומגבשות יחס בלתי סביר בין הנזק הצפוי לו מן ההרשעה לבין חומרת מעשיו.
אמנם, מעשי הנאשם חמורים וראויים לכל גינוי והוקעה. מנגד, הם אינם עומדים לבדם, משקדמה להם התנהגות בלתי ראויה מטעם המתלונן עצמו וכתב אישום נפרד הוגש כנגדו בגין מעשיו הלכאוריים כלפי הנאשמים. אין במעשי המתלונן משום הצדק לתקיפתו הקשה, אך יש בכך כדי להכהות מחוד חומרת מעשי הנאשם.
סברתי כי נסיבות המקרה המסוימות מאפשרות ויתור על ההרשעה, תוך שנחה דעתי כי בכך לא ייפגעו שיקולי ענישה אחרים (ר' ע"פ 2083/96 – כתב נ' מ"י, פד"י נ"ב 3, 337).
יתרת הקווים המנחים שפורטו בע"פ 2083/96 הנ"ל לעניין הימנעות מהרשעה, תומכת במסקנתי.
המדובר בהסתבכות ראשונה מטעם הנאשם, שאינה מאפיינת את אורחות חייו.
חומרת העבירה ומידת פגיעתה במתלונן ברורה , אך אין לכחד מהימצא המתלונן בגילופין, מאחיזתו במפתח ברזל ומיוזמתו ומאיומיו הלכאוריים שהחלו את הויכוח בין הנצים.
שוכנעתי כי הסבירות שהנאשם יעבור עבירות נוספות בעתיד הינה נמוכה. התנהגות הנאשם אינה משקפת דפוס אלים, כרוני ופסול ושירות המבחן התרשם כי התנהלותו באירוע זה הינה מקרית וחריגה לחייו.
יחסו של הנאשם למעשיו בוגר, מפוקח והוא נוטל אחריות מלאה בגינם.
הוכחה פגיעה תעסוקתית לנאשם שאינה בגדר פוטנציאל בלבד (ר' נ/1 – מכתבי המלצה, תעודות הערכה, חוזה העסקה ואישור קבלה ללימודים אקדמאיים).
11. מכל המקובץ, אני נמנע מהרשעת הנאשם בדין.
12. שיקולי החובה לנאשם מתמצים בחומרת מעשיו. אלו שבזכות מתמצים בגילו הצעיר, בהודייתו המשקפת קבלת אחריות והפנמת פסול מעשיו והבעת חרטה בגינם, בניהולו אורח חיים נורמטיבי, בעברו הנקי ובנסיבות חייו.
13. לפיכך, קיבלתי את המלצות שירות המבחן ואני משית על הנאשם את העונשים, כדלקמן –
צו של"צ - הנאשם יבצע של"צ בהיקף של 140 שעות וזאת בתיאום עם שירות המבחן. הובהר לנאשם כי הפרת צו השל"צ עשויה לגרום להפקעתו, לחידוש המשפט ולגזירת דינו מחדש.
התחייבות - הנאשם יחתום על התחייבות בסכום של 10,000 ש"ח, להימנע מלעבור במשך שנה מהיום על כל עבירת אלימות כלפי גוף למעט תגרה, שאם לא יחתום על התחייבות כאמור ייאסר למשך 10 ימים.
פיצוי למתלונן - בסכום של 2,000 ש"ח. סכום הפיצוי ישולם על דרך הפקדתו במזכירות בית משפט. הבנתי כי סכום הפיצוי הופקד. המזכירות תעביר את סכום הפיצוי לידי המתלונן, בד בבד עם עותק מגזר הדין.

זכות ערעור בתוך 45 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום פלילי של עד

 2. ביטול עבירה פלילית

 3. ספק סביר במשפט הפלילי

 4. עיוות דין בהליך הפלילי

 5. הימנעות מהרשעה פלילית

 6. נהיגה בקלות ראש פלילי

 7. פיצויים על זיכוי פלילי

 8. אשפוז כפוי פלילי

 9. הסתרת עבר פלילי של עובד

 10. תשלום הוצאות הליך פלילי

 11. שיהוי בשמיעת משפט פלילי

 12. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 13. סירוב להעיד במשפט פלילי

 14. האשמת עובד בעבירה פלילית

 15. ביטול חוזה בגלל עבר פלילי

 16. קנס פלילי בבית משפט אזרחי

 17. בדיקת מסוכנות - עבר פלילי

 18. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 19. פסק דין פלילי במשפט אזרחי

 20. זיוף קילומטראז עבירה פלילית

 21. אחריות פלילית - ייצור מזון מקולקל

 22. הליך פלילי נגד רופא שיניים

 23. פיצוי על טעות ברישום פלילי

 24. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 25. עדות נגד הגרוש המשפט הפלילי

 26. הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

 27. ייפוי כוח מוגבל בהליך פלילי

 28. עיון בתיק רפואי בהליך פלילי

 29. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 30. סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

 31. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי

 33. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 34. פיטורים עקב חשד לעבירה פלילית

 35. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 36. אחריות פלילית על תאונת עבודה

 37. שימוש ברישום פלילי במשפט אזרחי

 38. בקשה לקבלת רישום פלילי של עדים

 39. ביטול זיכוי בהליך פלילי בערעור

 40. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי

 41. הוכחת עבירה פלילית בהליך אזרחי

 42. רשלנות עורך דין שהורשע בפלילים

 43. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 44. כיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי

 45. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 46. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 47. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 48. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 49. מירוץ ההתיישנות של עבירה פלילית

 50. הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

 51. ידיעת השופט על עבר פלילי של נאשם

 52. דחיית ערעור פלילי בהעדר התייצבות

 53. העברת תיק מהליך פלילי להליך מנהלי

 54. העברת הדיון לשופט אחר בהליך פלילי

 55. זכות העיון במרשם הפלילי של מתלונן

 56. עונש על מספר רב של עבירות פליליות

 57. ערעור על החלטת ביניים בהליך פלילי

 58. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי

 59. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת

 60. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 61. זיכוי במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 62. הרשעה בפלילים עקב אי קיום צו בית משפט

 63. סמכות ועדה מקומית לנהל הליכים פליליים

 64. החזר קנס אזרחי לנישום לאחר הליך פלילי

 65. טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית

 66. השפעת עבר פלילי בערעור על חומרת העונש

 67. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים

 68. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 69. שלילת קצבת ביטוח לאומי בגלל עבירה פלילית

 70. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 71. בקשת הימנעות מהרשעה פלילית בשל נסיבות אישיות

 72. דחיית דיונים במשפט פלילי עקב החלפת עורך דין

 73. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 74. הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

 75. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 76. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 77. האם הפרת תנאי שחרור בערובה יכול להוות עילה להעמדה לדין פלילי

 78. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 79. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 80. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון