היתר לבניית גג רעפים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בניית גג רעפים ללא היתר – צו הריסה:

השופט ש. ברלינר:ו
1. בפנינו ערעור על פסק דינה של כב' השופטת וילנר מבית המשפט לעניני מקומיים בחיפה מיום 18.7.00, בתיק ב"ש 104/99 בו היא קבעה כי צו ההריסה המינהלי שניתן על ידי יו"ר הועדה המשיבה ביום 19.10.99, הוצא כדין לגבי גג המבנה שברח' הגנים 40 חיפה, לאחר שנתקיימו בקשר לכך כל הדרישות הקבועות בסעיף 238א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 (להלן - החוק).

2. ביום 9.5.99 רכש המערער את הזכויות בדירה בכתובת הנ"ל, אשר כללה בחצר את המבנה מס' 2. המערער חפץ לשפץ את הדירה ואת המבנה, אך לא ביקש ולא קיבל היתר לעשות כן. ביום 11.10.99 ביקר במקום המפקח מר קצבמן ומצא כי "בקומת הקרקע, בחזית הצפון מערבי של הבנין הקיים תוספת בניה שהינה מבנה מקירות בלוקים וגג רעפים משופע ע"ג קונסטרוקציה מעץ עם פתחים לדלתות ולחלונות ועם חלוקה פנימית ע"י מחיצות בלוקים ל4- יחידות". הוא ציין בתצהירו כי "לפי ידיעתי האישית טרם נסתיימה הקמת הבנין", וכן כי "ביום הגשת תצהיר זה אין הבנין מאוכלס".

בדו"ח ביקור במקום מאותו יום, מתואר כי "הוקם מבנה מקירות בלוקים וגג רעפים משופע ע"ג קונסטרוקציה מעץ עם פתחים לדלתות ולחלונות...", וכי "חלק מהמבנה מרוצף, חלק מהמבנה מטוייח, אין חלונות, אין דלתות, אין חשמל, אין מים ואין תקרה למעט ליחידה הדרום מערבית. עדיין עובדים במקום וחומרי עבודה נמצאים שם". צויין כי העבירה בוצעה בתקופה שמיום 7.10.99 עד ליום 11.10.99.

בעקבות האמור הוצא צו הריסה מינהלי על פי סעיף 238א לחוק.

3. המערער ביקש מבית המשפט לענינים מקומיים לבטל את הצו. כב' השופטת וילנר נעתרה לבקשתו באשר לקירות המבנה ולחלוקה הפנימית, אך השאירה את הצו בעינו באשר לגג.

4. השאלה העיקרית שעמדה לדיון היתה איכלוס המבנה. סעיף 238(א) לחוק קובע כי ניתן להוציא צו הריסה מינהלי רק לאחר שהוגש ליו"ר הועדה המקומית "תצהיר חתום בידי מהנדס הועדה המקומית ... המציין כי (1) לפי ידיעתו הוקם הבנין ללא היתר או שהבנין חורג ובמה הוא חורג; (2) לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבנין או שנסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר; (3) ביום הגשת התצהיר, אין הבנין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים ימים;".

5. כב' השופטת וילנר הסתמכה על מה שנפסק בע.פ. 89/89 יצחק ישראלי נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו, פ"ד מה(2) 617, בעמ' 620. נאמר שם:נ

יתרה מזאת:ב הגג לא היה אז מאוכלס. כי מהו איכלוסו של בניין? איכלוס נבחן על פי מטרתו של הבניין...אם תאמר שגג מטבעו אינו מתאכלס ולכן יש לבחון את שאלת האיכלוס של מקום העסק ולא של הגג, כי אז התשובה היא, כי אין כל נפקות לדרישה שהגג לא יהיה מאוכלס, כאמור בסעיף 238א(א)(3), וחוקיותו של צו ההריסה אינה מותנית בשאלת האיכלוס... ואם תאמר כי גג יכול מטבעו להתאכלס, כי אז מהו איכלוסו אם לא המחסה שהוא נותן לשטח שמתחתיו.הגג החדש לא נתן מחסה כל עוד לא נגמרה בנייתו ולא הוא שנתן את המחסה כל עוד הגג הקודם לא סולק. הוא היה מאוכלס רק מעת שבנייתו שלו והריסתו של הגג הקודם הסתיימו. לא זה היה המצב בעת מתן התצהיר."      

עוד הסתמכה כב' השופטת וילנר על בר"ע 273/86 פרץ נ' יו"ר הועדה המקומית, פ"ד מ(2) 445 שם התייחס כב' הנשיא שמגר לחומה או לגדר חיצונית והסביר כי זו אינה מתאכלסת לעולם וממילא אין ישימה לגביה פסקה 3 בסעיף 238א לחוק.

כמו כן ציינה כב' השופטת וילנר כי "לאור האמור בתצהירו של המהנדס, ובעדותו בפני, אני קובעת כי במועד מתן התצהיר, לא נסתיימה הבניה, והמבנה לא היה "מאוכלס", גם אם בפועל התגורר בו המשיב, שכן שימוש במבנה בלתי גמור אינו מהווה איכלוס".

6. כאמור, סעיף 238א(א)(3) לחוק דורש כי הצו יינתן רק לאחר שאושר בתצהיר שהבנין אינו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה על 30 ימים. המערער צירף לבקשתו לביטול הצו תצהירים של 4 שכנים. הם אישרו כי המערער החל לשפץ את הדירה מיד לאחר רכישתה וכי המבנה "קיים מלפני הרבה שנים והיה במצב רעוע ומוזנח והמבקש בסך הכל שיפץ את המבנה, ניקה את השטח וסילק עשבים ועצים מסביב למבנה ולדירה". איש מהם לא תמך בגרסת המערער כאילו הוא גר במבנה וכאילו המבנה מאוכלס על ידו מאז שרכש את הדירה במאי 99'.

כב' השופטת וילנר יכלה לקבל את גרסת המפקח אשר אישר בעדותו ובתצהירו שהבניה לא הסתיימה והמבנה לא היה מאוכלס. כזכור, בעת ביקור במקום נמצא כי רק חלק מהמבנה מרוצף ומטוייח וכי "אין חלונות, אין דלתות, אין חשמל אין מים ואין תקרה למעט ליחידה הדרום מערבית. עדין עובדים במקום וחומרי עבודה נמצאים שם".

7. טוען המערער שאין לראות את הגג כבלתי גמור משום שמתחתיו לא יועדה להיבנות תקרה, אך ברור כי גג של בית מגורים, טעון גמר מתחת למשטח הרעפים שעל קונסטרוקצית הגג. גמר כזה לא היה כאן.

8. לאור כל האמור לעיל, אני סבור שהחלטתה של כב' השופטת וילנר היא נכונה ואני מציע כי נדחה את הערעור.ש. ברלינר - שופט      השופט י. גריל:ו
אני מסכים.


י. גריל - שופט      


השופט י. דר:נ
אני מסכים.י. דר - שופט      הוחלט לדחות את הערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היתר בניה למבנה

 2. עורך דין היתר בניה

 3. היתר לבניית קיר ים

 4. הקלות בהיתרי בניה

 5. היתר בניה קרוואנים

 6. היתר בניה כפר נופש

 7. היתר בניה לעליית גג

 8. היתר בניה ללא תוכנית

 9. היתר בניה חלון נוסף

 10. קרן חניה - היתר בניה

 11. ביטול היתר בניה שניתן

 12. היתר בניה מרכז מסחרי

 13. היתר לבניית עליה לגג

 14. היתר בניה מועצה דתית

 15. היתר לבניית גג רעפים

 16. היעדר היתר בניה לדירה

 17. קנס על סטיה מהיתר בניה

 18. היתר בניה בעיר יהוד

 19. חתימת מינהל להיתר בניה

 20. היתר בניה בניגוד לתקנות

 21. בקשת היתר לבניית סופרמרקט

 22. היתר בניה מערכת סולארית

 23. התנגדות להיתר בניה לגדר

 24. היתר בניית חניה בגן ילדים

 25. היתר בניה לפני הפקדת תכנית

 26. דחיית בקשה לקבלת היתר בניה

 27. פינוי דייר מוגן היתר בניה

 28. היתר בניה ללא חתימות שכנים

 29. היתר בניה מעקה בטיחות בכביש

 30. היתר לבניית בריכת נוי לדגים

 31. ביטול החלטה למתן היתר בניה

 32. ביטול היתר בניה בגלל העיצוב

 33. היתר לבניית קיר בבית מגורים

 34. זיכוי מעבירת סטיה מהיתר בניה

 35. נטל ההוכחה של קבלת היתר בניה

 36. היתר בניה מחוץ לגבולות תכנית

 37. חריגה מהיתר בניה - כתב תביעה

 38. תחולת תיקון חוק על היתר בניה

 39. בקשה לשינוי שם בעל היתר בניה

 40. צו מניעה האוסר לבקש היתר בניה

 41. היתר בניה למבנה ביערות הכרמל

 42. היתר לבניית סוכך למסעדה בחורף

 43. אי הגשת התנגדות לבקשת היתר בניה

 44. התניית היתר בניה בתשלום כופר חניה

 45. היטל השבחה - היתר בניה מתקן בזק

 46. ביטול היטלי פיתוח היתר בניה זמני

 47. ערר על אישור בקשה מתוקנת להיתר בניה

 48. תשלום היטל השבחה כתנאי להיתר בניה

 49. קביעה חד משמעית שלא הוצא היתר בניה

 50. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבית כנסת

 51. בקשה להיתר בניית בית מגורים לבן ממשיך

 52. בקשה להיתר בנייה לבניית חדרי יציאה לגג

 53. סמכות ועדה מקומית לא לאשר היתר בניה

 54. הורדת קיר מפריד בין דירות - היתר בניה

 55. קבלת היתר בניה ללא הסכמת בעלי הדירות

 56. אי מתן החלטה לבקשה למתן היתר בניה במגרש

 57. שינוי בגודל מגרש לאחר קבלת היתר בניה

 58. ערעור על פסק דין לאחר קבלת היתר בניה

 59. ביטול היתר בניה בגלל אי זימון צד לדיון

 60. פיצויי הסתמכות על היתר בניה שניתן בטעות

 61. תכנית עיצוב ארכיטקטוני כתנאי להיתר בניה

 62. היתר בניה על פי תכנית שהופקדה וטרם אושרה

 63. פיצויים בגין הערמת מכשולים להשגת היתר בניה

 64. אי הוצאת היתר בנייה ע''י הקבלן בעסקת קומבינציה

 65. סמכות ועדת הערר במקרים שניתן היתר ושהבניה כבר בוצעה

 66. ביטול הסכם קניית דירה עקב אי הוצאת היתר בניה בזמן

 67. העברת חלק ממבנה לבעלות העירייה כתנאי לקבלת היתר בניה

 68. היתר בניה על סמך תוכנית מתאר מקומית ללא תוכנית מפורטת

 69. היתר בניה בבית משותף: האם חייבים הסכמה של כל הדיירים ?

 70. טענת רשלנות בטיפול בבקשה לקבלת היתר בנייה להקמת יחידת מגורים

 71. תביעה לקבוע כי הופר ההסכם, והיתר הבנייה ניתן שלא כחוק תוך רמייה

 72. בקשה להיתר בנייה דו משפחתי ב"מסלול ירוק" - ללא פרסום הקלות כלשהן

 73. בקשה להיתר בניית קומת גלריה הגדלת התוספת בחזית דרומית וביטול גרם מדרגות

 74. תנאי להוצאת היתר בניה: הגשת תוכנית קונסטרוקציה מפורטת וכן חישובים סטטיים לבניה

 75. בקשה להיתר בנייה לביצוע שינויים בפתחים, חזיתות, שינויים פנימיים, תוספת קירוי קל חדש והסתרת מתקנים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון