הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה:

1. במכתבו מיום 24.07.11 הודיע המוסד לביטוח לאומי ("המוסד" או "הנתבע") למר מחמוד מיעארי ("התובע") שכתוצאה מקבלת גמלת הבטחת הכנסה שלא כדין בתקופה שבין 01.11 – 06.11, נוצר לו חוב בסך 10,733 ₪ ("החוב").

כנגד הודעה זו הוגשה התביעה שבפנינו.

רקע ועובדות:

2. א. התובע מקבל גמלת הבטחת הכנסה לסירוגין החל מחודש יוני 2000.

ב. ביום 12.05.11 הגיש התובע טופס "מעקב על זכאות לגימלה להבטחת הכנסה" (בדיקה תקופתית). לבקשת הנתבע המציא התובע תדפיס תנועות עו"ש בחשבון הבנק שלו. מהתדפיס עולה, כי בחשבון הבנק של התובע הופקדו סכומים במזומן בתקופה שבין 01.01.11 – 31.07.11 ("התקופה הרלוונטית") בסכומים שבין 1,300 ₪ ל-5,200 ₪ בכל חודש.

ג. הנתבע ראה בסכומים שהופקדו, כאמור, הכנסה. לכן עודכנה זכאותו של התובע לגימלה בתקופה הרלוונטית ועקב כך נוצר לו החוב.

3. בדיון מיום 10.06.12 הסכימו ב"כ הצדדים על העובדות הבאות:

"1. לתובע בת זוג ו – 7 ילדים. אחת מילדים, בת נשואה ולא גרה בבית; אחרת קטינה מתחת לגיל 18 ו – 5 ילדים מעל 18 שעדיין מתגוררים בבית התובע. 4 מהילדים עובדים.
2. הכספים שהשתכרו הילדים עד חודש אוגוסט 2011 הועברו לחשבון הבנק של התובע.
3. הילדים שגרים בביתו של התובע נתנו לו את הסמכות לנהל את הוצאות מחייתם ואת הוצאות הקיום שלהם, והוא משתמש בחלק ממשכורתם כדי לשלם עבור הוצאות מחייתם הכוללים אוכל, מים, חשמל, ארנונה ציוד לבית הנחוץ לשימוש הילדים וכו' (לדוגמא רכש התובע מקרר חדש לילדיו ושילם תמורתו בשיקים מחשבונו הפרטי; שילם לעיריה בגין צריכת הילדים למים; קיבל הלוואה על מנת לשלם את הוצאות המחייה לילדים, הנפיק שיקים למכולת וכו').
4. לטענתו של התובע בכתב התביעה כיוון שלילדים העובדים ישנם בעיות בחשבונות הבנק שלהם משתמשים הם בחשבון הבנק של התובע וזה עושה שימוש בכספים בין היתר כאמור לעיל בסעיף 3.

על יסוד העובדות האמורות העולות מכתב התביעה, שהן מוסכמות (כולל הערת ב"כ הנתבע שלפקידיו מסר התובע שהכספים המופקדים בחשבון הבנק שלו מהכנסת הילדים משמשים לצורכי המשפחה ללא פירוט כפי שנעשה בסעיף 3 לכתב התביעה), יסכמו הצדדים טיעוניהם בעל פה".

לטענת ב"כ התובע, אין מדובר בתמיכה כספית מבני משפחה, אלא בעזרה של התובע לילדיו, אשר אינם יכולים לנהל חשבון בנק ולכן מפקידים משכורותיהם בחשבון התובע, אשר מנהל עבורם את הכספים.

עוד טוענת ב"כ התובע, כי, כנהוג במגזר הערבי, הילדים הבוגרים משתתפים בכלכלת המשפחה ומשלמים את חלקם בהוצאות הארנונה, חשמל ומים וכי התובע אינו מפיק כל טובת הנאה מההפקדות בחשבונו.

לטענת ב"כ הנתבע, ההפקדות החודשיות בחשבון הבנק של התובע הן בגדר הכנסה לצורך חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 ("החוק").
המסגרת הנורמטיבית:

4. בעב"ל 10110/04 המוסד לביטוח לאומי - זהבה עמר, (פד"ע מ' 704), עמד בית הדין הארצי על מטרת החוק, בקובעו –

"חוק הבטחת הכנסה חוק סוציאלי, המבוסס על אבני בוחן שעניינם גובה ההכנסה והיכולת להפיק הכנסה. החוק נועד בעיקרו של דבר, להבטיח לכל אדם שאינו מסוגל לפרנס עצמו, ושהכנסתו פחותה מ"רצפה" הקבועה בחוק ובתקנות שהותקנו על פיו, רמה מינימלית של הכנסה לצורך קיום בסיס. אין החוק מיועד לאלה היכולים להשתכר את המינימום שנקבע בו או היכולים להפיק הכנסה ממנכס כלשהו. משכך, נשללת בסעיף 9 לחוק הקצבה ממבוטח שברשותו נכס שהחזקה היא שניתן להפיק ממנו הכנסה מינימאלית. ההשקפה הגלומה בחוק היא שהציבור אינו חייב לתמוך באדם שיש לו רכוש ממנו ניתן להפקיד, למצער, הכנסה מינימאלית" (ההדגשה בכתב הוספה - ר.כ.).

סעיף 9 לחוק קובע:

"9. (א) בחוק זה,"הכנסה" - הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2
לפקודה, אף אם לא צמחה, הופקה או נתקבלה בישראל, ולרבות
-
(1) כל גימלה כמשמעותה בחוק הביטוח;
(2) תשלומים למי שמצוי בהכשרה מקצועית;
(3) דמי מזונות שמקבל אדם לפי כל דין בעדו ובעד ילדיו, לרבות תשלום בעדו ובעד ילדיו לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב – 1972;
(4) סכומים שיראו אותם כהכנסה מנכס, אף אם הנכס הוא של ילדו של הזכאי הנמצא עמו ואף אם אין מופקת ממנו הכנסה;
(5) סכומים שיראו כהכנסה מנכס שהוא רכב כאמור בסעיף 9א'.
...".

בפסק הדין בעניין אורן (עב"ל 618/08 דנה אורן – המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם 16.01.11) דן בית הדין הארצי בערעורה של מקבלת גמלת הבטחת הכנסה, אשר בחשבון הבנק שלה הופקדו, מדי חודש, סכומים בסך אלפי שקלים.


וכך פסק בית הדין –

"מחובתה של המערערת היה ליידע את המוסד על קבלת אלפי שקלים באופן קבוע בסכומים העולים על גמלת הבטחת הכנסה משמדובר ב"שינוי אחר העשוי להשפיע על זכותו לגמלה או על שיעורה" וכקבוע בסעיף 20 לחוק הבטחת הכנסה.
... נוסיף כי הגדרת "הכנסה" של מבקש גמלת הבטחת הכנסה, לענייננו, איננה צריכה להיות הגדרה דווקנית על פי פקודת מס הכנסה. כשם שזכויות בנכס כמפיק "הכנסה רעיונית" אינן נקבעות על ידינו בהכרח על פי הרשום בפנקס המקרקעין. ... יש לראות בהכנסתה הסדירה הקבועה והמשמעותית של המערערת מבני משפחתה כהכנסה "על פי תכלית חוק הבטחת הכנסה" שהרי בפועל בשל אותה הכנסה אין היא זקוקה לאמיתו של דבר לסיפוק צרכיה החיוניים מהמדינה על פי אותו חוק" (ההדגשה במקור - ר.כ.).

דיון

5. משאין חולק, כי בחשבון הבנק של התובע הופקדו סכומים שבין 1,300 ₪ - 5,200 ₪ בתקופה הרלוונטית השאלה שבמחלוקת הינה האם יש לראות בהפקדות בחשבון הבנק של התובע משום עזרה כלכלית.

א. על מהות ההפקדות ניתן ללמוד מגרסאותיו של התובע בפני פקידי הנתבע –
כאמור, במסגרת הבדיקה התקופתית הגיש התובע ביום 12.5.11 טופס "מעקב על זכאות לגימלה להבטחת הכנסה". בסעיף ההערות ציין התובע - "ההפקדות בחשבון הן עזרה מהילדים שלי". כך ציין גם על תדפיס פעולות העו"ש אשר צורף לטופס המעקב.

ביום 13.07.11 הצהיר התובע בפני פקיד התביעות, בין היתר, כי –
"בקשר להפקדות בחשבון הבנק שלי הן בגדר עזרה והשתתפות הילדים בפרנסת המשפחה".

על גבי תדפיס פעולות עו"ש שהמציא התובע לנתבע ביום 15.08.11 צוין בכתב יד, כי:
"ההפקדות בחשבון הן בגדר עזרה ותמיכה מהבנים שלי הרי כל הילדים הבוגרים שלי גרים אצלי באותו בית. יש לי משפחה מורכבת מ-8 נפשות. אני ואשתי + 6 ילדים".

ב. בכתב התביעה, הרחיב התובע ופירט, כי –

"הילדים שבגילאים מעל 18 שנים שגרים אצלו בבית עובדים ומקבלים משכורת חודשית, ונותנים הסמכות לנהל את הוצאות מחייתם והוצאות הקיום שלהם לאביהם בהיותו בעל ניסיון בחיים יותר מהם ובהיותו האחראי על מימון הבית וצרכיו וצרכי כל המשפחה, לכן ראו ילדיו של המערער למסור חלק ממשכורתם לאביהם במטרה שיוכל לשלם עבורם הוצאות מחייתם הכוללת אוכל, מים, חשמל, ארנונה, ציוד לבית הנחוץ לשימוש הילדים וכו'".

כך, לדוגמא, פירט בסעיף 6, כי רכש מקרר חדש לבית ושילם מחשבונו הפרטי, שילם לעירייה בגין צריכת הילדים למים, נטל הלוואה למימון הוצאות מחייתם, שילם למכולת וכו'.

6. סבורים אנו, כי במקרה שלפנינו, הצדק עם ב"כ הנתבע. ונפרט.

מגרסאותיו של התובע, בפני פקידי הנתבע, בכתב התביעה ובעבודות המוסכמות, עולה, כי הכספים משמשים, בערבוביה, לכלכלת כל בני הבית, לרבות התובע ורעייתו. התובע השתמש בכספים לרכישת מקרר לשימוש בני הבית, שילם חשבונות ארנונה ומים וביצע רכישות במכולת.

אף כי טוען התובע שהוא משתמש בכספים המופקדים לתשלום חלקם של הילדים בהוצאות, לא ברור כיצד חושב חלק זה וכיצד בוצעה החלוקה בפועל. עוד לא ברור מדוע יש צורך במקרר חדש לשימוש הילדים הבוגרים, כאשר לטענת התובע, סמוכים הם על שולחנו.

נראה, כי במקרה זה בוצע מעין "עירוב נכסים", כך שלא ניתן עוד להפריד בין ההכנסות וההוצאות ולא ניתן עוד לומר הכנסתו של מי משמשת הוצאותיו של מי.

כמו כן, אם ילדיו של התובע העבירו אליו את כלל משכורתיהם, האם וכיצד העביר להם את יתרת המשכורת ככל שנותרה כזו, לאחר תשלום חלקם בהוצאות.

ועוד זאת, לא ניתן להתעלם מהעובדה שבגרסאותיו הראשוניות של התובע בפני פקידי הנתבע טען כי מדובר בעזרה מילדיו ורק בכתב התביעה טען לראשונה כי מדובר בהשתתפותם בכלכלת הבית בגין חלקם בהוצאות.


7. לא מצאנו הבדל בין המקרה שבפנינו, בו נושאים ילדיו של התובע בהוצאות, הכוללות בין היתר גם את הוצאותיו והוצאות רעייתו, בגין ארנונה, חשמל, מים, קניות ומוצרי חשמל לבית, לבין מצב בו היו הילדים מפקידים לחשבונו סכומים לשימושו.
לפיכך, ולנוכח פסק הדין בעניין אורן, יש לראות בהפקדות אלה משום הכנסה.

8. לאור האמור לעיל, אנו קובעים, כי החלטת הנתבע לראות בהפקדות בחשבון התובע כהכנסה, בדין יסודה ועל כן דין התביעה להידחות.

אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון