הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

המשיבה הגישה בקשה להביא ראיה נוספת, על פיה החליט ביטוח לאומי להפסיק את תשלום גימלת הניידות לנפגעת בתאונת דרכים, אשר הוכרה ושולמה לה, בתשלומים חודשיים, בעבר, וזאת החל מיום 1.11.01. הנפגעת מתנגדת לכך.ו

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים:

המשנה לנשיא ת' אור:
 
1. המשיבה, ילידת 1.3.69, נפגעה בתאונת דרכים ביום 29.5.92. המערערת חייבת לפצותה על נזקיה בתאונה זו. בעקבות התאונה נותרה למשיבה נכות בשיעור 85%, שעיקרה נוירולוגית. במסגרת נכות זו נותרו לה שיתוק מלא של מפרק כף יד שמאל וכן תפקוד לקוי גם במפרק המרפק והכתף של אותה יד (60% נכות); בנוסף, נגרם לה שיתוק של תנועות כף רגל שמאל (40%). בית המשפט קבע את נכותה התפקודית של המשיבה כתוצאה מן התאונה בשיעור 75%, ועל פי נתון זה חישב את הפסדי השתכרותה. סך כל הפסדיה בעבר, עד יום פסק הדין, חושב לפי אובדן כושר השתכרות של 3,500 ש"ח לחודש, ונקבע בסך 830,000 ש"ח; הפסד כושר השתכרותה בעתיד נקבע, על פי הפסד כושר השתכרות של השכר הממוצע במשק, בסכום של 1,100,000 ש"ח. בגין עזרת הזולת נפסקו למשיבה פיצויים (בנוסף לעזרה שמומנה על ידי המשיבה עד חודש אוגוסט 1997), בסכום של 248,400 ש"ח בגין העבר, ובסכום של 1,615,000 ש"ח בגין העתיד. למשיבה נפסקו סכומים נוספים בגין ניידות ואחזקת רכב, הוצאות רפואיות וכן נזק לא ממוני, ובסך הכל נקבע סכום נזקיה בסך 3,830,000 ש"ח. מסכום זה נוכו גימלאות המוסד לביטוח לאומי, אשר שולמו וישולמו לה על פי הפרק הדן בנכות כללית - בסכום של 476,906 ש"ח, ובגין קצבת ניידות - 354,438 ש"ח. כן נוכו תשלומים תכופים ששולמו לה בסך כולל של 763,306 ש"ח.

 
המערערת חויבה לשלם למשיבה את היתרה בסך 2,235,000 בצירוף ריבית כאמור בפסק הדין וכן הוצאות ושכר טרחה. בפנינו ערעור וערעור שכנגד על סכום הפיצויים אשר שולם למשיבה.נ
 
2. במסגרת הדיון בקדם ערעור, הוסכם בין באי כוח בעלי הדין שמסכום הפיצויים כפי שנפסק יופחת הסכום של 400,000 ש"ח למועד פסק הדין, וכן שיופחת, בהתאם לכך, שכר טרחת עורך דין שנפסק למערערת בערכאה הראשונה בסכום השווה ל-13% ומע"מ כשהוא מחושב על סכום של 400,000 ש"ח. כן הוסכם, כי המחלוקת נותרה בעניין אחד בלבד, והוא גימלאות המוסד לביטוח לאומי, אותן יש לנכות מן הנזק הכולל של המשיבה. טענת המשיבה היא, שיש להפחית מהסכום שבית המשפט המחוזי הורה לנכותו. כך, בשל ביטול, לטענתה, של זכאותה לגימלת ניידות. בטענה זו נדון להלן.ב
 
3. המשיבה הגישה בקשה להביא ראיה נוספת, על פיה החליט המוסד להפסיק את תשלום גימלת הניידות, אשר הוכרה ושולמה לה, בתשלומים חודשיים, בעבר, וזאת החל מיום 1.11.01. המערערת מתנגדת לכך.ו
 
הגענו למסקנה, שבנסיבות המקרה הנדון אין להעתר לבקשה. ראשית, עניין תביעתה של המשיבה לגימלאות מהמוסד איננו סופי. מסתבר, שהוגשה על ידה תביעה לקבלת גימלת שירותים מיוחדים, והיא נבדקה לעניין זה באוקטובר 2003. בישיבה שהתקיימה ביום 19.1.04 לא הומצאה לבית המשפט ראיה אם ומה הוחלט בה, אך לטענת בא כוח המערערת, תביעת המשיבה לגימלה זו אושרה. לאחר מועד הישיבה הגיש בא כוח המערער בקשה להמצאת ראיה נוספת, הכוללת אישור של המוסד לביטוח לאומי, על פיו אושרה תביעת המשיבה לקבלת גימלת שירותים מיוחדים החל מיום 1.1.04. בתגובתו לבקשה זו, מביע בא כוח המשיבה התנגדות להגשת הראיה הנוספת, אך אין הכחשה מטעם המשיבה בדבר אישור התביעה כאמור. שנית, על סמך קביעות המוסד בעבר בדבר זכותה של המשיבה לקבל גימלת נכות כללית וגימלת ניידות, ולאור תביעת המוסד מהמערערת לשפותה על הגימלאות הנ"ל, שלמה המערערת למוסד - כפי חובתה בדין ועל פי ההסכמים שבינה לבין המוסד - את סכום השיפוי בגין שתי הגימלאות הנ"ל. השיפוי נעשה, איפוא, גם בגין גימלת הניידות שאת ניכויה מהסכום המגיע לה מבקשת עתה המשיבה לבטל. בנוסף, המערערת טוענת שאם יתיר בית המשפט להביא ראיות נוספות לעניין הניכוי, קיימת הצדקה בנסיבותיו המיוחדות של המקרה, להתיר למערערת להביא ראיות נוספות מצידה כדי להוכיח שמה שגרם להפסקת תשלום גימלת הניידות מצדיק גם הפחתה בסכום הנזקים כפי שנקבעו למשיבה.נ
 
שקלנו את העובדות ואת טענות בעלי הדין, ובאנו למסקנה, שבשקלול כלל הנסיבות, אין מקום להעתר לא לבקשה להבאת הראיה הנוספת בשלב הערעור כמבוקש על ידי המשיבה, ולא לבקשת המערערת להגשת מסמך בדבר אישור תביעת המשיבה לגימלת שירותים מיוחדים, ואנו דוחים את שתי הבקשות. ניכוי גימלאות המוסד לביטוח לאומי יהיה בהתאם לקבוע בפסק דינו של בית המשפט המחוזי.ב
 
4. התוצאה של כל האמור לעיל היא, שערעור המערערת מתקבל בהתאם לאמור ברישא של פיסקה 2 לעיל. כל יתר חלקי הערעור והערעור שכנגד נדחים בזה.ו
 
המשיבה תשלם למערערת סכום כולל של 15,000 ש"ח לכיסוי הוצאותיה ושכר טרחת עורך דין שנגרמו לה בערעור זה.נ
 
המשנה לנשיא
 
השופט י' טירקל:
אני מסכים. ש ו פ ט
 
השופט א' ריבלין:
אני מסכים. ש ו פ ט
 
 
הוחלט כאמור בפסק דינו של המשנה לנשיא, השופט ת' אור.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'

 7. מוגבל בניידות משתכר

 8. הגדרת מוגבל בניידות

 9. מוגבלות בניידות 70%

 10. 60 אחוזי נכות ניידות

 11. הלוואה עומדת ניידות

 12. חישוב מוגבלות בניידות

 13. תוספת א' להסכם הניידות

 14. ערעור על זכאות לניידות

 15. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 16. מחלת ורידים גמלת ניידות

 17. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 18. רשימת הליקויים בניידות

 19. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 20. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 21. קצבת ניידות לאישה בדואית

 22. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 23. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 24. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 25. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 26. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 27. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 28. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 29. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 30. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 31. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 32. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 33. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 34. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 35. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 36. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 37. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 38. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 39. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 40. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 41. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 42. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 43. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 44. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 45. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 46. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 47. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 48. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 49. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 50. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 51. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 52. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 53. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 54. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 55. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 56. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 57. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 58. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 59. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 60. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 61. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון