התפטרות עקב גירושין

בסעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק"), נקבעו התנאים בהם יראו התפטרות של עובד, עקב העתקת מקום מגוריו, כפיטורין. בסעיף 8 (3) לחוק נקבע, כי יראו התפטרות כפיטורים עקב העתקת מקום מגורים "מחמת נסיבות אחרות שנקבעו בתקנות , באישור ועדת העבודה של הכנסת מסיבות המצדיקות את העתקת מקום מגוריו של העובד".

בתקנה 12 (ז) לתקנות נקבע כי: "רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים אם התפטר מעבודתו עקב גירושיו והעתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שגר ביישוב כאמור ששה חודשים לפחות..."

הכלל הוא כי על העובד/ת להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין התפטרותה מהעבודה לגירושין
ולהוכיח העתקת מקום המגורים עקב כך.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התפטרות עקב גירושין:

1. התובעת, אנט חזיזה עבדה בנתבעת 1 במלון הנסיכה (להלן: "הנתבעת" או "המלון") מיום 10.08.07 עד ליום 22.12.10 והגישה תביעה לתשלום פיצויי פיטורים.

הנתבע 2 היה המעסיק הישיר של התובעת. (להלן: "הנתבע")

2. התובעת תושבת אילת מזה 20 שנה טוענת כי נאלצה להתפטר מעבודתה במלון בעקבות גירושיה ועברה להתגורר בראשל"צ בעקבות גירושיה.

3. התובעת תובעת תשלום 28% מסך פיצויי הפיטורים ובסך של 5,750 ₪ לרבות פיצויי הלנה.

4. הנתבעת דחתה תביעתה בטענה כי אין קשר סיבתי בין גירושיה של התובעת ביום 13.7.09 והתפטרותה מעבודה ביום 22.12.10 לרבות המעבר לראשל"צ כשנה וחמישה חודשים לאחר שהושלמו הליכי הגירושין.

5. הנתבעת מפנה להוראות סעיף 12 (ז) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד – 1964. (להלן: "התקנות").

6. הנתבעת טוענת כי יש למחוק את התביעה נגד הנתבע בשל חוסר יריבות.

7. הדיון בתביעה התקיים בבית הדין בשבתו באילת ביום 29.4.12 כאשר הצדדים טענו טענותיהם. התובעת לא נחקרה על גירסתה. מטעם הנתבעת לא התייצב עד כלשהו וב"כ הנתבעת סיכמה טענותיה על פי חומר הראיות שבתיק.

תמצית טענות הצדדים:

8. התובעת פרטה בתביעתה כי התגרשה ביום 13.07.09 מועד בו עבדה במלון הנסיכה. התובעת המשיכה בעבודתה עד 23.12.10 מועד בו התפטרה ועברה לראשל"צ וטענה כי ההתפטרות והמעבר לראשל"צ היו עקב גירושיה שכן לא יכולה הייתה לשאת את המשך מגוריה באילת בשל השפעה המידית על חיי משפחתה בעקבות הגירושין וכן עברה להתגורר בראשל"צ שכן ביקשה להתגורר בסמוך למשפחה. עוד הוסיפה כי טרם הנישואין גרה כל חייה בתל – אביב וכי עברה בעבר להתגורר באילת עקב הנישואין ונולדו לבני הזוג 4 ילדים.

9. התובעת פרטה כי מועד הגירושין היה בסמוך לפני תחילת שנת הלימודים אולם לא התפטרה מיד ולא ניתן היה אז לעבור מיד לראשל"צ שכן בעקבות הגירושין נאלצה לבצע סידורים שונים לרבות טיפול בילדיה להקלת הסתגלות הילדים למצב הגירושין ובמקביל דאגה למקור פרנסתה וחיפוש מקום מגורים חדש.

10. התובעת הגישה תביעתה לנתבעת לתשלום פיצויי הפיטורים רק כעבור 6 חודשים ממועד בו עברה להתגורר בראשון – לציון (מכתבה מיום 6.6.12).

11. בתגובה לתביעתה הנ"ל השיבה הנתבעת במכתב מיום 13.07.11 כי המעבר לראשל"צ היה למעלה משנה לאחר השלמת הגירושין ולפיכך על פי הוראות התקנות יש בכך משום ניתוק קשר סיבתי בין הגירושין לבין התפטרותה ומעבר המגורים ודחתה בקשתה לתשלום פיצויי פיטורים (המכתב צורף לכתב התביעה).

12. בכתב ההגנה חזרה הנתבעת על טענותיה שפורטו לעיל. עוד טענה הנתבעת כי התובעת עברה להתגורר בראשל"צ באמצע שנת הלימודים כך שהתפטרותה במועד זה שוללת גירסתה בדבר הסיבות שהובילו אותה להתפטרות ב- 23.12.10 ולמעבר המגורים.

13. לחילופין חלקה הנתבעת על אופן חישוב פיצויי הפיטורין לרבות השכר החודשי הקובע ששימש בסיס לחישוב. נטען כי התובעת קיבלה את 72% שהופרשו לקופת הגמל לאחר ששוחררו ע"י הנתבעת. (עמ' 2 לפרוטוקול).

14. התובעת הגישה כתב תשובה (ת/1) ביום 29.4.12 במסגרת הדיון שהתקיים וטענה כי מיד בתום שנת הלימודים בסמוך לגירושין החלה לחפש עבודה ופנתה לראיונות עבודה שונים אך המרחק בין אילת לראשל"צ הקשה עליה חיפוש עבודה ובנוסף נדרשה להתחיל מיד בעבודה חדשה כתנאי לקבלתה ולא יכלה לעשות כן. עוד פרטה את הסיבות שהובילו אותה לדחיית המעבר שכן החיים באילת הפכו לבלתי נסבלים שבעקבותם הודיע על התפטרותה.

15. התובעת התנגדה למחיקת הנתבע מכתב התביעה בטענה כי היה המעביד הישיר שלה.

דיון והכרעה:

16. בסעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק"), נקבעו התנאים בהם יראו התפטרות של עובד, עקב העתקת מקום מגוריו, כפיטורין. בסעיף 8 (3) לחוק נקבע, כי יראו התפטרות כפיטורים עקב העתקת מקום מגורים "מחמת נסיבות אחרות שנקבעו בתקנות , באישור ועדת העבודה של הכנסת מסיבות המצדיקות את העתקת מקום מגוריו של העובד".

17. בתקנה 12 (ז) לתקנות נקבע כי: "רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים אם התפטר מעבודתו עקב גירושיו והעתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שגר ביישוב כאמור ששה חודשים לפחות..."

18. הכלל הוא כי על העובד/ת להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין התפטרותה מהעבודה לגירושין ולהוכיח העתקת מקום המגורים עקב כך.

19. התובעת טוענת למעשה כי נאלצה בסופו של יום להתפטר ולעבור ממקום מגוריה בשל העובדה כי החיים באילת נהפכו בלתי נסבלים בעקבות גרושיה ושהיו קשורים בחיי משפחתה ובעיקר בילדיה.

20. מטרת החוק הייתה שלא לשלול מאת העובד/ת את פיצויי הפטורים עקב העתקת מקום המגורים מאחת הסיבות שהוכרו על פי האמור בתקנות, ובמקרה שלפנינו בשל הגירושין על פי תקנה 12 (ז) שצוטטה לעיל.

21. לאחר שעיינו בטענות הצדדים אנו בדעה כי התובעת השכילה להוכיח טענתה כי בעקבות גרושיה נאלצה להתפטר ממקום עבודתה ועברה להתגורר בראשל"צ סמוך למשפחתה.

22. ערים אנו לעובדה כי התובעת התפטרה כעבור כשנה ו- 5 חודשים לאחר מועד הגירושין אך התרשמנו כי למרות מעבר הזמן הוכח קשר סיבתי בין ההתפטרות לבין גירושיה. אמנם מדובר במעבר זמן בלתי מבוטל אולם התובעת לאחר גירושיה המשיכה להחזיק ב - 4 ילדים משותפים אשר למדו בבית ספר יסודי, בחטיבת ביניים, בשנה ראשונה בתיכון ובשנה אחרונה בתיכון. גירסתה כי גירושיה יצרו מצב חדש וקשה לילדים אף מבחינה נפשית עד כי לא יכולה הייתה לשאת את חייה באילת וביקשה לעבור למרכז הארץ כפי שתארה ב-ת/1 מובילים למסקנה כי אכן קיים קשר סיבתי בין גירושיה לבין התפטרותה במועד בו התפטרה לרבות המעבר לראשל"צ.

23. אנו בדעה כי התובעת לא התפטרה בשל המעבר לראשל"צ אלא בשל הגירושין והנסיבות המשפחתיות והכלכליות אליהן נקלעה עקב הליך זה.

24. אין לשלול המסקנה כי התובעת ניסתה בתחילת הדרך להמשיך בחייה באילת ולפיכך אף המשיכה בעבודתה במלון הנסיכה ולו לפרנסתה אולם שוכנענו כי במכלול נסיבות המקרה הספציפי הוכיחה כי נאלצה להתפטר שכן ניסיונה כשל ולא צלחה בהמשך חייה באילת. לא הוכחה כל סיבה אחרת להתפטרותה והמעבר לראשל"צ, אף אם מדובר במעבר שלא בסמוך לתחילת שנת הלימודים.

25. התובעת התפטרה ומיד בסמוך לכך עברה להתגורר בראשל"צ.

26. הוכח כי התובעת טרם פנייתה לקבלת פיצויים השלימה 6 חודשי מגורים במקום מגוריה החדש. עובדה זו לא נסתרה.

27. העובדה כי התובעת שבה למקום מגוריה טרם נישואיה וזאת לאחר הגירושין, תומכת אך היא במסקנה כי בסופו של היום הסיבה להתפטרות ולמעבר נעוצה ונובעת מהגירושין.

28. הנתבעת הפנתה בסיכום טענותיה לפסיקת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים אשר שלל קשר סיבתי בין ההתפטרות לבין הגירושין לאחר שמכתב ההתפטרות שם הוגש רק כשנה לאחר הגירושין. עובדות המקרה שם אינן זהות לעובדות המקרה שבפנינו ובפסק הדין שצוטט מפי הנתבעת פורטו סיבות נוספות להתפטרות שאינן קשורות דווקא בהליך הגירושין שם. (למשל סעיף 5 לפסק הדין עב' (י-ם) 1097/08 גרוז'ינסקי רויטל נ' עו"ד גורן אברהם).

29. לאור האמור לעיל יש לזכות את התובעת בפיצויי פיטורים בגין התפטרותה.


שיעור פיצויי הפיטורים:

30. הנתבעת טוענת כי שכרה הממוצעת של התובעת ב - 12 החודשים האחרונים היה 5,059 ₪ ולא 6,011 ₪ כפי שציינה בכתב התביעה.

31. הנתבעת לא הגישה תלושי שכר על מנת לבחון הבסיס העובדתי לטענה.

32. נטל הראיה מוטל אומנם על התובעת להוכיח היקף משרתה ושיעור שכרה, כך נפסק בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה (דיון מס' נד/3-23 חיים פרינץ – נתי גפן ואח', פד"ע, כרך כ"ו עמ' 547), אולם הנתבעת לא חזרה על טענה זו בסיכום טענותיה בפנינו ולפיכך אנו מזכים את התובעת בהפרשי פיצויי פיטורים בסך של 5,750 ₪.

33. אין לזכות התובעת בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים בשל המחלוקת באשר לזכאותה לקבלת יתרת פיצויי הפיטורים אם כי יש לתת משקל לטענה כי הסך 72% שוחרר לזכות התובעת ע"פ גירסת הנתבעת. בנסיבות אלה יש לזכות את התובעת בהפרשי הצמדה וריבית חוקית בלבד מיום 23.12.10 עד לפרעון המלא בפועל.

התביעה נגד הנתבע:

34. הנתבעת ביקשה למחוק הנתבע מכתב התביעה בשל חוסר יריבות.

35. התובעת התנגדה למחיקה אולם לא הוכח כי התקיימו יחסי עובד ומעביד בין התובעת לנתבע שהיה מעסיקה הישיר. גם אם הנתבע נתן לתובעת הוראות עבודה ופיקח על עבודתה אין די בכך כדי לראותו כמעביד או לחייבו באופן אישי.

36. לפיכך התביעה נגד הנתבע – נדחית.

סוף דבר:
37. התובעת השכילה להוכיח כי בעקבות הגירושים התפטרה ועברה להתגורר באשון לציון במרחק העולה על 60 ק"מ ממקום מגוריה ועבודתה באילת.

38. לפיכך הנתבעת תשלם לתובעת תוך 30 יום את יתרת פיצויי הפיטורים בסך של 5,750 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 23.12.10 עד לפרעון המלא בפועל.

39. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

40. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום ממועד פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אשם בגירושין

 2. כנות תביעת הגירושין

 3. חלוקת דירה בגירושים

 4. התפטרות עקב גירושין

 5. משק בית משותף עם גרושה

 6. פסק גירושין במשפט העברי

 7. כמה עולה עורך דין גירושין

 8. מסרב להתגרש ישלם פיצויים כספיים

 9. תביעה להחזר ארנונה בהליך גירושין

 10. זכאות הבעל לחסכונות האישה בגירושין

 11. כריכת בעלות על רכוש בתביעת גירושין

 12. כיבוד הערכאות: חוסר כנות בהגשת תביעת הגירושין

 13. כמה עורך דין לוקח על גירושים בבית הדין הרבני ?

 14. זכות לקבלת כספי פוליסת ביטוח בהסכם ממון / גירושין ?

 15. שינוי מקום מגורים לאחר גירושין ללא הסכמת ההורה השני

 16. ביטול צוואה בגלל גירושין: האם גירושין מבטלים צוואה ?

 17. האם אפשר לבקש צו מניעה נגד שינוי מקום מגורים לאחר גירושין ?

 18. הסכם גירושים פיקטיבי - העברת נכסים על שם האישה כדי להתחמק מחובות

 19. תביעת פינוי דייר בדיור הציבורי בעקבות איבוד זכאותו לדיור ציבורי עקב גירושין

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון