ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות


על פי הפסיקה כאשר מוחזר עניינו של בית הדין לוועדה הרפואית לעררים עם הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין (דב"ע נא 01/29 מנחם פרנקל נגד המוסד פד"ע כד 160).

לטענת המערער טעתה הוועדה כאשר חרגה מסמכויותיה עת דנה ובחנה את גובה נכותו של המערער על אף שהתבקשה בפסק הדין לדון אך ורק בשאלת הקשר הסיבתי.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות:
1. מדובר בערעור להחלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 22/12/03 , אשר קבעה כי לא קיים קשר סיבתי בין ההחמרה בליקוי השמיעה של המערער לבין תאונת עבודה מיום 23/08/99.

2. הוועדה דנה בעניינו של המערער על פי פסק דין מיום 1/09/03 (של החתומה מטה – י.ה.)
 
3. בפסק הדין הנ"ל נקבע, כי : "הערעור מתקבל ועניינו של המערער יוחזר לוועדה בהרכבה הנוכחי. הוועדה תנמק בהחלטה מנומקת ועניינית, מדוע שללה קשר סיבתי בין ההחמרה במצבו של המערער לבין תאונת העבודה. הוועדה תפנה לתוצאות בדיקות השמיעה השונות מהן הסיקה מסקנתה לשלילת הקשר הסיבתי. כמו כן יוזמן המערער לישיבת הוועדה על מנת שיטען טענותיו, שכן קודם להליכים הנוכחיים, לא היה מיוצג ויש ליתן לו הזדמנות, ולו במסגרת סוגייה זו, לומר את דברו" (להלן: "פסק הדין").נ
 
4. מחומר הראיות שבתיק עולה, כי ביום 23/08/99 אירע פיצוץ במקום עבודתו של המערער (להלן: "התאונה").ב
 
5. בעבר, בעקבות תביעת התובע להכיר בהחמרת מצבו הרפואי, קבעה הוועדה הרפואית לעררים ביום 26/06/02, כי למערער אחוזי נכות כדלקמן:
10% נכות בגין טינטון.ו
10% נכות על פי פריט 75 2 (ב) לתוספת ל"תקנות".נ
25% נכות בגין ירידה בשמיעה.ב
 
סה"כ – 40% נכות.ו
 
6. המשיב ערער לבית הדין על ההחלטה הנ"ל. בית הדין קיבל את הערעור ועניינו של המערער הוחזר לוועדה הרפואית לעררים, על מנת שתנמק האם 25% הנכות שהוענקו למערער בגין ליקוי שמיעה עצבי דו צדדי, נובעים מהחמרת מצבו הרפואי בגין ה"תאונה", בשים לב שמדובר באירוע חד פעמי.נ
 
7. הוועדה בהחלטתה מיום 12/03/03 קבעה, כי לא חל שינוי בדרגת נכותו של המערער בגין ה"תאונה".ב
 
8. על כך הגיש המערער ערעור. הערעור התקבל ביום 1/09/03. בעקבות קבלת הערעור, דנה הוועדה בעניינו ביום 22/12/03 וחזרה על מסקנתה שבהחלטתה הקודמת מיום 26/06/02.ו
 
9. לטענת המערער
 
א. טעתה הוועדה כאשר חרגה מסמכויותיה עת דנה ובחנה את גובה נכותו של המערער על אף שהתבקשה בפסק הדין לדון אך ורק בשאלת הקשר הסיבתי.נ
 
ב. טעתה הוועדה כאשר לא מילאה אחר הוראות פסק הדין ולא פירטה החלטתה המנומקת בעניין הקשר הסיבתי.ב
 
ג. מלשון החלטת הוועדה עולה, כי חזרה על החלטתה הקודמת.
 
ד. טעתה הוועדה כאשר לא הפנתה לתוצאות בדיקות שמיעה השונות מהן הסיקה
מסקנתה לשלילת הקשר הסיבתי.

ה. טעתה הוועדה עת לא הצביעה על הגורם שבגינו נגרמה למערער החמרה למצבו (לאחר התאונה) והכלל הוא כי על הטוען לניתוק קשר סיבתי עליו הראיה – הוועדה לא הרימה את הנטל במקרה דנן.ו
 
ו. בשרשרת בדיקות השמיעה שבוצעו במערער לאחר התאונה בתאריכים 10/09/00, 13/03/00 ו- 9/07/001, נראית הדרדרו מגמתית של המערער.נ
 
ז. קיימת אסכולה רפואית כי הווצרותם של ליקויי שמיעה שניתן לקושרם לפיצוץ, הם אלה שמאובחנים אצל הנפגע בתוך שנתיים ממועד הפיצוץ.ב
אם הוועדה הייתה מיישמת אסכולה זו במלואה, בריא כי הייתה מגיעה למסקנה, כי הליקוי בשמיעתו של המערער קשור קשר הדוק לפיצוץ. ואמנם,עיון בבדיקות השמיעה שבוצעו במערער, מלמדינו כי אלה בוצעו שנתיים לאחר הפיצוץ, ומכאן שיש לקשור את הליקוי בשמיעתו של המערער לתאונה.ו
 
ח. הוועדה לא גילתה בקיאות בעניינו של המערער ולא הייתה מודעת לכך כי נכותו של המערער בגין התאונה, כיום עומדת על 19% לצמיתות לאחר שנוכו 25% בגין הליקוי בשמיעה. מעיון בפורטוקול עולה, כי הוועדה סברה כי למערער נכות צמיתה בשיעור 40% ולפיכך, סברה הוועדה, כי אינה מבינה את טענתו של ב"כ המערער עת טען כי ניכו למערער אחוזי נכות.נ
 
ט. המערער עותר לקבלת הערעור ולהחזרת עניינו להרכב אחר של הוועדה.ב
 
10. פסק דין זה ניתן על פי טיעוני המערער בלבד, שכן טיעוניו הוגשו עוד ב- 29/03/04 והמשיב לא הגיש סיכום טענותיו למרות הארכת מועד שניתנה למשיב עד ליום 1/07/04. בעקבות כך, עתר המערער ליתן פסק דין על פי טיעוניו. נעתרתי להחלטתו ביום 18/07/04 מהנימוקים שפורטו בהחלטה.ו
 
11. צודק המערער כי על פי הפסיקה כאשר מוחזר עניינו של בית הדין לוועדה הרפואית לעררים עם הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין (דב"ע נא 01/29 מנחם פרנקל נגד המוסד פד"ע כד 160).נ
 
12. מעיון בפורטוקול הוועדה, מסקנתי, כי הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין. זימנה את המערער לישיבתה (שלא כמו בישיבה הקודמת). ב"כ טען את טיעוניו. והוועדה נימקה את מסקנתה לשלילת קשר סיבתי בין אחוזי ליקוי השמיעה לבין הפיצוץ, כפי שהתבקשה ב"פסק הדין". הוועדה התייחסה לטיעוני ב"כ המערער בפניה. התייחסה לבדיקות השמיעה שנערכו סמוך למועד החלטתה הקודמת. ב"כ המערער הפנה את הוועדה לבדיקות שמיעה שנערכו כעבור 5 חודשים ממועד האירוע, לרבות חוות דעת מומחה מ- 21/08/00 וטענה, כי יש לקבוע שעל התובע להנות מחמת הספק. הוועדה נימקה החלטתה בהתייחס גם לבדיקות בר"ה שתוצאותיה מתאימות לאחוזי ליקוי השמיעה, ושללה החמרה בעקבות הפיצוץ. שכן קבעה, כי לאחר פיצוץ, נגרם נזק מידיי וקבוע שאין במהלכו החמרה.

13. מהשתלשלות העניינים שפורטה בפסק דין בתיק 2229/02 עולה, כי הוועדה הרפואית לעררים מיום 26/02/02, קבעה אחוזי נכות בגין ליקוי שמיעה וטינטון גבוהים מאלה שקבעה וועדה רפואית מדרג ראשון, בעקבות אותה החלטה, הגיש המשיב ערעור וערעורו התקבל רק מהטעם כי הוועדה לא התייחסה לעובדה האם אחוזי הנכות בגין ליקוי בשמיעה נפסקו בעקבות החמרת מצבו של המערער בעקבות התאונה, אם לאו (ראה פסק דין מיום 21/11/02).
 
14. הוועדה אמנם לא נימקה כדין מסקנתה בהחלטתה מיום 12/03/03 , מהנימוקים שפורטו בפסק הדין מיום 1/09/03, אולם, בהחלטתה האחרונה, נשוא הערעור הנוכחי לא מצאתי טעות משפטית המצדיקה התערבות בהחלטתה. הוועדה נימקה מסקנתה. מדובר במסקנה ובהחלטה רפואית שאין להתערב בה.ב
 
15. לפיכך, דין הערעור להדחות.
 
16. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.ו
 
 
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון