טעות בחישוב פנסיה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טעות בחישוב פנסיה:

הנשיא ס' אדלר

 1. לפניי בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בבאר-שבע (תב"ע נז11-14/; השופט אברהמי), מיום 1.4.1997 אשר ישב בערעור על פסק-דינו של הרשם ברד (תב"ע נו15-155/) מיום 16.12.1996 וקבע שהמבקשת תהיה זכאית רק ל53%- לצורך חישוב הגימלה ולא כפי שנקבע על-ידי הרשם אשר פסק לה 77%, בעיקר על סמך הצגת הדברים מאת ראש מדור לטיפול בפרט במחוז הדרום.
 2. בית-הדין האזורי נימק את החלטתו בכך שאין אפשרות לקבוע שיעור פנסיה מעבר לקבוע בסעיף 20 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל1970-.

אשר לדברי ראש המדור לטיפול בפרט אומר בית-הדין האזורי:
"משמעותו של דבר שרק חוזה או הבטחה שנעשו בסמכות, כאשר הרשות הורשתה לכך על פי דין יהיה להם תוקף מחייב".נ
נוסף לכך, החישוב המוטעה שערך ראש המדור לטיפול בפרט מקורו בטעות טכנית. אין חולק על כך שבדרך-כלל טעות כזאת ניתנת לתיקון, דבר שנעשה באמצעות הודעה שנשלחה למבקשת ביום 22.6.1995.ב
3. בא-כוח המבקשת מודע לעובדה שבפסק-דינו טעה הרשם וחרג מהשיעור המרבי של 70% הקבוע בחוק שירות המדינה (גמלאות), תש"ל1970-, ולכן הוא מבקש להחזיר לתוקפו את פסק-דינו של הרשם רק עד לתקרה הזאת. כמו כן טען, כי המבקשת הסתמכה על דברי ראש המדור לטיפול בפרט ובעקבות זאת גמלה בלבה ההחלטה לפרוש. על-כן יש להגן על ההסתמכות הזאת ולהחיל את הוראות סעיף 31 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג1973-.ו
4. טענת בא-כוח המשיבה הייתה כי ראש המדור לטיפול בפרט לא הייתה מוסמכת להגדיל את אחוזי הפנסיה של עובד אלא רק לחשבם; כמו כן, היא לא התכוונה ליתן בידי המבקשת מסמך משפטי מחייב. מה גם שכאשר מדובר בטעות משרדית טכנית שנעשית על-ידי הרשות בהיסח הדעת יש מקום לאפשר לרשות לתקן את הטעות.נ
לחלופין, טען כי גם אם נראה בנייר מסמך מחייב, מה שהובטח למבקשת, הובטח בחוסר סמכות, ולכן פעולת הרשות הינה בלתי חוקית ובטלה, וגם ההגדלה של שיעור הגימלה מ53%- ל70%- הינה בלתי חוקית.ב
5. לאחר עיון בבקשה, בפסק-הדין נושא הבקשה ובתשובה לבקשה הגעתי למסקנה שיש לדחותה מהטעמים הבאים:
(א) מדובר כאן בבקשה להגיש ערעור שני, היינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בשבתו כערכאת ערעור על פסק-דינו של הרשם. גישתו של בית-המשפט העליון בסוגיה זו היא שלא להרבות במתן רשות ערעור. גישה זו מדריכה אף את בית-הדין לעבודה (דב"ע נא9-152/ אלומית – אריזות בע"מ ואח' – למפרט [1]; דב"ע נו9-75/ פ.א.ב. שירותים בע"מ – ראשד [2]; דב"ע נא9-201/ עין-דור – מדינת ישראל [3]; דב"ע נו9-14/ ד"ר ברק ואח' – מרגלית [4]; דב"ע נו9-63/, 9-64 כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ואח' – חנן ואח' [5]). אינני מוצא מקום בעניין זה לחרוג מן הכלל האמור.ו
(ב) לא מתעוררת כאן בעיה משפטית שמצדיקה את התערבותה של ערכאת הערעור.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין פנסיה

 2. תוספת 10% לפנסיה

 3. הפסדי פנסיה לקטין

 4. חישוב פנסיית זקנה

 5. חישוב הפנסיה מקפת

 6. הקפאת זכויות פנסיה

 7. הוצאות רכב בפנסיה

 8. טעות בחישוב פנסיה

 9. קבלת פנסיה מגרמניה

 10. תשלום פנסיה לגרושה

 11. זכויות כבאים לפנסיה

 12. תאונות דרכים - הפסדי פנסיה

 13. פנסיה מוקדמת לימאים

 14. שכר קובע לפנסיית זקנה

 15. סעד הצהרתי ביטוח פנסיה

 16. הסכם רכישת זכויות פנסיה

 17. פנסיה לפי משכורת אחרונה

 18. הסכם רציפות זכויות פנסיה

 19. בקשה להגדלת אחוזי פנסיה

 20. תוספת משמרות הפרשה לפנסיה

 21. התפטרות עקב אי תשלום פנסיה

 22. ניכוי פנסיה מפיצויים בנזיקין

 23. אפליה בין נשים לגברים בפנסיה

 24. קג"מ משיכת כספי פנסיה תביעות

 25. חישוב הפסד פנסיה של הרוג בתאונת דרכים

 26. המשכורת הקובעת לפנסיה של שוטר

 27. השלמת פיצויי פיטורים - פנסיה

 28. התיישנות תביעה להפרשות לפנסיה

 29. פיטורים לפני צבירת ותק לפנסיה

 30. פיצוי בגין אובדן זכויות פנסיה

 31. צירוף תקופות עבודה לצורך פנסיה

 32. דרגה של עובד לצורך חישוב פנסיה

 33. הגדלת תקופת שירות לצורך פנסיה

 34. הגדלת ההפרשות לפנסיה של רופאים

 35. פיטורי עובדת קשישה אחרי גיל פנסיה

 36. הוצאת עובד לפנסיה בגין עבירת משמעת

 37. הסכם פנסיה של עובדים אדמיניסטרטיביים

 38. משכורת קובעת לפנסיה - דמי אחזקת רכב

 39. פיטורי אחיות 3 שנים לפני יציאה לפנסיה

 40. הבחירה בין אבדן פנסיה לאבדן תשלומים סוציאליים

 41. צירוף זכויות פנסיה - עבודה במשרות שונות

 42. חישוב הפנסיה של עורך דין בשירות הציבורי

 43. חישוב משכורת קובעת לפנסיה עובדי משרד החוץ

 44. בקשה לדחייה על הסף של תביעה להפרשי פנסיה

 45. פנסיה מוקדמת עובדי בנק זכאות לקבלת אופציות

 46. הוצאת עובד לפנסיה מוקדמת באישור נציגות העובדים

 47. פרישה לגמלאות: אי הכללת תוספת שכר בחישוב הפנסיה

 48. בקשה לצו מניעה זמני לאסור על הוצאת המבקשת לפנסיה במלאות לה 67 שנים

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון