כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים
כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

371התובע, העיד בבית המשפט. לדבריו, ביום התאונה העמיס פסולת בנייה על משאיתו באתר בנייה. לאחר שהחל בנסיעה הבחין כי אבק וניירות עפים מארגז המשאית, עצר את המשאית, ובעודה מונעת, החל לפרוש ברזנט שהיה מונח על גג תא הנהג. כשסיים פעולה זו והחל לרדת חזרה לתא הנהג, החליק ונפל.נ

בברע"א 6223/98 שיבלי נ. הדר ואח' תקדין עליון כרך 98 (4) תשנ"ח/תשנ"ט – 19998 עמ' 293, נקבע על ידי בית המשפט העליון, מפי כב' השופט ת. אור, כי: "פעולות הכיסוי של המטען וקשירתו הן פעולות משלימות לפעולת הטענה, בהיותן מיועדות להבטיח את שלמות המטען ויציבותו. אשר על כן יש לראותו כפעולות לוואי של הטעינה וכחלק שלה".נ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונה בזמן כיסוי מטען משאית:השאלה העומדת להכרעה בתביעה זו היא, האם תאונה שארעה לתובע היא "תאונת דרכים" על פי הגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975, (להלן: החוק).
בין הצדדים קיימת מחלוקת הן באשר לעובדות אירוע התאונה והן באשר לשאלה אם אירוע התאונה הוא בגדר תאונת דרכים, כך שלא מדובר ב"שימוש ברכב מנועי" כמוגדר בסעיף 1 לחוק אלא בחריג להגדרה זו, והוא כי התאונה ארעה תוך כדי "טעינתו של מטען או פריקתו כשהרכב עומד".
מאחר וקיימת מחלוקת בין הצדדים אף לעצם עובדות אירוע התאונה, יש תחילה לדון במחלוקת זו.
התובע, העיד בבית המשפט. לדבריו, ביום התאונה העמיס פסולת בנייה על משאיתו באתר בנייה. לאחר שהחל בנסיעה הבחין כי אבק וניירות עפים מארגז המשאית, עצר את המשאית, ובעודה מונעת, החל לפרוש ברזנט שהיה מונח על גג תא הנהג. כשסיים פעולה זו והחל לרדת חזרה לתא הנהג, החליק ונפל.נ
הנתבעת טוענת כי מדובר בגרסה עובדתית חדשה שנולדה רק עתה, וזאת כדי לנסות ולהתחמק מהחריג האמור לעיל. לטענת הנתבעת, התובע הוסיף בעדותו עובדה חדשה, שלא נזכרה על ידו מעולם, כפי שיפורט להלן, והיא כי לאחר הטענת החומר החל בנסיעה, עצר ועלה לפרוש את הברזנט.ב
הנתבעת טוענת כי בכל הגרסאות שנמסרו מפי התובע או בשמו, קודם לעדותו, עלה כי התובע פרש את הברזנט מיד בסיום העמסת החומר על משאיתו, ואז החליק ונפל, ואילו אותה נסיעה ללא הברזנט ופרישתו מאוחר יותר לא הייתה ולא נבראה, אלא נולדה רק עתה, כדי לנסות ולטעון כי לא מדובר בפריקה או טעינה, אלא בפעולה לצורך נסיעה או טיפול דרך.ו
לעניין זה יש להעיר כי ברע"א 6223/98 שיבלי נ. הדר ואח' תקדין עליון כרך 98 (4) תשנ"ח/תשנ"ט – 19998 עמ' 293, נקבע על ידי בית המשפט העליון, מפי כב' השופט ת. אור, כי: "פעולות הכיסוי של המטען וקשירתו הן פעולות משלימות לפעולת הטענה, בהיותן מיועדות להבטיח את שלמות המטען ויציבותו. אשר על כן יש לראותו כפעולות לוואי של הטעינה וכחלק שלה".נ
לפיכך, לא יכולה להיות יותר מחלוקת, כי אילו נפל התובע עקב עלייתו או ירידתו לצורך פרישת אותו ברזנט שנועד לכסות את המטען, הרי הדבר מהווה חלק מפעולת הטעינה, ומכאן שאין המדובר ב"שימוש ברכב מנועי" ודין התביעה להדחות.ב
נשאלת השאלה, אם יש משמעות עניינית כלשהי לעדות התובע כי ראשית החל בנסיעה ורק לאחר מכן עצר ועלה לפרוש את הברזנט.ו
אולם, לפני שאדון בשאלה זו, יש תחילה לקבוע אם אכן מדובר בעדות אמת, או שמא בעדות שנולדה כדי לטעון שאין מדובר בפעולת טעינה.נ
לעניין זה הגישה הנתבעת את הודעת התובע בדבר אירוע התאונה כפי שנמסרה על ידי התובע לנתבעת, ונחתמה על ידו. (מוצג נ/ 4).ב
באותה הודעה מסר התובע דברים אלה באשר להתרחשות התאונה: "העמסתי חומר בניין במבשרת באתר בנייה. כאשר עליתי לכיוון הארגז של המשאית על מנת לכסות את החומר בברזנט ירדתי מהארגז, החלקתי מהמדרגה ונפלתי על הגב ועל הרגל השמאלית".ו
אם כן, אין כל זכר בדברים אלה לטענת התובע כי החל בנסיעה ורק לאחר מכן עצר ועלה לפרוש את הברזנט. על פי הודעה זו, לא הייתה כל נסיעה אלא הברזנט נפרש מיד לאחר סיום פעולת הטעינה.נ
הנתבעת, אף מפנה לגרסת התובע כפי שנמסרה בטופס הפניה למוסד לביטוח לאומי, בבקשה לקביעת דרגת נכות. (מוצג נ/ 3). אף כאן אין זכר לנסיעה, אם כי ניתן אולי לחשוב, כי התובע לא ייחס חשיבות לעניין זה בעת שפנה למוסד לביטוח לאומי.ב
אולם דומה כי העובדות שנטענו על ידי התובע בכתב תביעתו, ויותר מכך בתשובות לשאלון שניתנו לאחר שהנתבעת הגישה את כתב הגנתה ובו טענה מפורשות כי אין מדובר בתאונת דרכים, אלא בטעינה או פריקה מרכב, (סעיף 1 (ב) בכתב ההגנה), הן שמכריעות את הכף.ו
ויודגש, לאור כתב ההגנה, הרי שעה שענה התובע את תשובותיו לשאלון היה ער לטענת הנתבעת, ומכאן שהיה חייב לפרט בדיוק את עובדות אירוע התאונה, היינו לטעון כי האירוע היה לאחר שהחל בנסיעה.נ
עיון בכתב התביעה, (סעיף 3), מלמד כי התובע טען כי נפגע שעה שנפל ממשאיתו. אין זכר לטעינת החומר או פרישת הברזנט, ואין זכר לנסיעה.ב
הנתבעת הגישה את כתב הגנתה ביום 3/1/99.ו
הנתבעת הפנתה אל התובע שאלון, (מוצג נ/ 1), והתובע השיב לשאלון ביום 12/2/99 בתצהיר. (מוצג נ/ 2). ומכאן, התשובות ניתנו לאחר הגשת כתב ההגנה.נ
בשאלון, נשאל התובע בשאלה 58(א) באשר לאירוע התאונה והתבקש לתת תיאור מדויק.ב
תשובתו הייתה בתצהירו: "באתי לכסות ברזנת עליתי על המשאית ונפלתי מן המשאית, כן הודעתי למשטרה ולחברת הביטוח – ראה אישור משטרה".ו
בשאלה 59(ג) בשאלון שוב נשאל התובע סדרה של שאלות באשר לאירוע התאונה לרבות השאלה "(ז) מהיכן נסעתם ולהיכן". תשובת התובע בתצהירו: "נפגעתי כאשר הייתי על המשאית וניסיתי לכסות את החומר שהיה עליה נפלתי מהמשאית למטה ונפצעתי – ראה כתב התביעה".נ
העולה מהאמור הוא, כי אף בתצהיר תשובות לשאלון לא העלה התובע את גרסתו כי החל בנסיעה טרם נפילתו.ב
לדבר זה משמעות רבה בפרט לאחר שהתשובות ניתנו כשלתובע הייתה ידועה טענת הנתבעת כי התאונה הייתה במהלך טעינה ומכאן שאינה תאונת דרכים.ו
לאור זאת, אינני מקבל את גרסת התובע כי החל בנסיעה, ולפיכך דין תביעתו להדחות מאחר ומדובר בפעולה שנעשתה תוך כדי טעינת המשאית.
אוסיף ואומר, כי אף אם הייתי מקבל את טענת התובע בדבר הנסיעה, ספק בעייני אם ניתן להפריד בין פעולת הכיסוי בברזנט לפעולת הטעינה רק משום שהתובע החל בנסיעה.
ההגיון מאחורי הדברים הוא, כי עצם הפעולה הוא חלק בפעולת הטעינה ומכאן שאין כל משמעות לשלב בו נעשתה פעולה זו, כפי שלא הייתה יכולה להיות משמעות לכך שאילו במקום לבצע כיסוי בברזנט היה התובע מבצע טעינה נוספת או פריקה לאחר שהחל בנסיעה.
יש לראות את החשיבות במהות הפעולה ולא בשלב ביצועה.
מכאן, שלאור קביעת בית המשפט העליון כי פעולת הכיסוי בברזנט היא חלק מפעולת הטעינה, אין בעיני כל משמעות לשלב בו נעשתה.
לאור האמור, דין התביעה להדחות. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך של 3,000 ש"ח בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים משאית

 2. מוות בתאונה עם משאית

 3. ביטוח משאית שנשרפה

 4. בעיות גב נהג משאית

 5. התנגשות משאית ברכב

 6. תביעת ביטוח גניבת משאיות

 7. נפילה בירידה ממשאית

 8. תביעה על נזק למשאית

 9. תביעה נגד נהג משאית

 10. ביטוח התהפכות משאית

 11. פיצוי על גרירת משאית

 12. נפילה במדרגות משאית

 13. העברת בעלות על משאית

 14. דמי השהיה משאית הובלה

 15. גניבת משאית ללא ביטוח

 16. הפרת הסכם קניית משאית

 17. כאבי גב אצל נהג משאית

 18. גניבת משאית לאחר מכירה

 19. גניבת משאית - אשם תורם

 20. מעבר באור אדום - משאית

 21. פיטורי נהג משאית מהעבודה

 22. תאונה חזיתית עם משאית

 23. פגיעת משאית בכבל טלפון

 24. תאונה בין קטנוע למשאית

 25. פיטורים לאחר שוד משאית

 26. התנגשות נגרר במשאית חונה

 27. סיבוב ברך בירידה ממשאית

 28. פגיעה במהלך ירידה ממשאית

 29. נזק למשאית מענפים של עץ

 30. תאונה במהלך עלייה למשאית

 31. נהיגה מעל 12 שעות במשאית

 32. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 33. גניבת משאית שהובילה סחורה

 34. נזק למשאית - תביעות קטנות

 35. תאונת דרכים - משאית קידוח

 36. משאית גלידה - תאונת דרכים

 37. ביטוח רכב משאית מפני גניבה

 38. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 39. תאונה בין משאית צבאית לטנדר

 40. ביטוח נגרר משאית מפני גניבה

 41. אחריות על גניבת משאית ממוסך

 42. תאונה עם משאית - נזקי רכוש

 43. פריקת סחורה משאית - האם תאונת דרכים

 44. ? נפילה מארגז משאית - האם תאונת דרכים

 45. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 46. תאונת דרכים באשמת נהג משאית

 47. התנגשות הולך רגל במשאית חונה

 48. תאונה בירידה מהקבינה של המשאית

 49. ירידה ממשאית תוך כדי פריקת מטען

 50. כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

 51. עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית

 52. משאית לימוד נהיגה - תאונת דרכים

 53. הכרה בנפילה ממשאית כתאונת דרכים

 54. תאונת דרכים עם משאית מערבל בטון

 55. מוות עקב נפילת חפץ ממשאית נוסעת

 56. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 57. תאונה עם משאית שעצרה במקום אסור

 58. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 59. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 60. נפילת אבן ממשאית - האם תאונת דרכים

 61. הובלת סחורה במשאית יחסי עובד מעביד

 62. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 63. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים

 64. נפילת רכב ממשאית גרר שהובילה רכבים

 65. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות

 66. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 67. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 68. חוזה למתן שירותי הובלה של נהג משאית

 69. תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

 70. ? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

 71. הרמת מטען משאית קריסה של מנוף – האם תאונת דרכים

 72. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 73. תביעה נגד נהג משאית בגין נהיגה רשלנית

 74. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 75. האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

 76. מכה מדלת של משאית זבל - האם תאונת דרכים

 77. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 78. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 79. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 80. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 81. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 82. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 83. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 84. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 85. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 86. בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון - ערעור על החלטת רשות הרישוי

 87. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 88. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 89. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 90. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון