ליקויי בניה בנהריה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה בנהריה:

תביעות הדדיות בעניין עיסקת מכר דירה בשביל השיטה 2 בנהריה חלקה 80 בגוש 18173.

תביעת התובעים והנתבעים שכנגד (להלן "התובעים") ע"ס 161,833.34 ₪ הינה בעיקרו של דבר בגין ליקויי בנייה ותביעת הנתבעת והתובעת שכנגד (להלן "הנתבעת") ע"ס 53,674 ₪ מיום 9.9.98 הינה לתשלום יתרת המחיר עבור הדירה, תוספות בנייה שנעשו לבקשת התובעים ולא שולמו ויתרת מחיר חוזי שלא שולמה.

בהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם בית המשפט לחוות דעתו בקשר לליקויי הבנייה ועל פי חוות הדעת שנערכה ב- 28.12.99 נמצאו בדירה ליקויים שעלות תיקונם 10,300 ₪ ולכך יש להוסיף מע"מ.
בנוסף לכך נמצאו ליקויים ברכוש המשותף אשר על הנתבעת לתקן ועלות התיקון 14,300 ₪ ובצירוף מע"מ.
המומחה אף מציין ליקויים לגביהם יש לקבל חוות דעת שמאי.

הצדדים הגיעו להסכמות דיוניות לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית לסכם טענותיהם על סמך חקירת המומחה והנתונים המוצגים לתיק בית המשפט ובהתאם לכך מבקש ב"כ התובעים להוסיף לסכום כפי שנקבע בחוות דעת המומחה כדלקמן:
א. ירידת ערך הנכס בגין אי התאמה במידות חדרים - סכום בשקלים השווה ל- 6000 דולר ובתרגום לפי שער דולר של 4.76 ₪ - 28,560 ₪.
ב. החזר תשלום יתר בגין סלילת כביש - סכום ששילמו התובעים לפי דרישת הנתבעת מינואר 96, בלא בדיקה בעוד שעל פי סעיף 17ב' לחוזה מוטל היה על הנתבעת -
11,298.34 ₪ (קרן)

ג. ליקויי בנייה שיש לתקן בנוסף לחוות דעת המומחה ועל פי תוצאות חקירתו והבהרותיו בסכום כולל של 66,828.5 ₪ לתיקון נזקים כדלקמן:
1. תיקוני איטום לרבות פירוק ריצוף במרפסות, איטום גג
ואחריות - 21,800 ₪
2. מנעולים לדלתות - 1,250 ₪
3. הגבהת קולטים והקמת קיר להסתרת דודי שמש - 4,400 ₪
4. הקמת גדר לבנה מפלסטיק עד לגובה 2 מ' משני צידי
המגרש במקום גדר רשת קיימת - 23,750 ₪
5. סיוד חדר מדרגות - 3,000 ₪
6. פיצוי עבור טירדה ועגמת נפש - 25,000 ₪
7. הוצאות המומחים והוצאות המשפט - 11,417.5 ₪

אשר לתביעה שכנגד טוענים התובעים כי תוספות הבנייה שבוצעו הינן למעשה סטנדרטיות ובוצעו בדירת התובעים כפי שבוצעו בדירות אחרות והם מכחישים כי נותרו חייבים סכום כלשהו לנתבעת.נ

הנתבעת טוענת שהליקויים אשר נמצאו בדירה על פי חוו"ד המומחה מטעם בית המשפט הינם ליקויים קטנים יחסית והנתבעת מביעה רצון לתקנם בעצמה במהירות וביעילות.

אין מקום לדרישת התובעים לקבל את מלוא הפיצוי עבור ליקויים ברכוש המשותף שהרי מדובר בפרוייקט בן 6 דירות ועל כן בכל מקרה זכאים התובעים אך ורק ל- 1/6 מכל סכום אשר ייקבע.

אין מקום לדרישת התובעים להחזיר להם היטל סלילה שכן הנתבעת היא זו אשר שילמה את היטל הסלילה ביום 27.3.95 , דהיינו לאחר חתימת הסכם הרכישה על ידי הצדדים ביום 12.3.95 ולפיכך על התובעים לשלם את היטל הסלילה על פי סעיף 17א' להסכם.

אין מקום לדרישת התובעים לפצותם בגין ירידת ערך בכלל או בשיעור שדרשו שכן הסטיה מן המידות שבתכנית הינה מזערית, כ- 60 ס"מ ואין לכך כל השפעה על מחיר הדירה. לחילופין ובהנחה שמחיר מ"ר הינו 1600 דולר כשווים בשקלים אזי ירידת הערך מסתכמת בסכום בשקלים השווה ל- 960 דולר.

ככלל אין בסיס לטענות התובעים בעניין דרישת הפיצוי בגין ליקויי איטום. הצדדים הסכימו בכתב וכפי שמאשר המומחה בתשובה לשאלות הבהרה כי איטום הגג יבוצע בארג זכוכית ועליו זיפות חם במקום יריעות ביטומניות. השיפועים במרפסות נמצאו תקינים ואם נתגלו כתמי רטיבות חדשים אזי טיפול בסיליקון מספיק.ב

המומחה מטעם בית המשפט קבע שאין כל צורך בהקמת קיר מסתור לדודי השמש ומדובר בעניין מיותר ולכן אין לקבוע פיצוי גם בענין זה. עלות הגבהת הקולטים הינה קטנה ביחס כפי שקבע המומחה ואין לפסוק פיצוי כדרישת התובעים.

עלות השלמת הגדר קטנה במידה רבה מזו המצויינת על ידי התובעים שכן הם שוגים בקביעת המידות והטלת המשימה על הנתבעת כמו גם סיוד חדר המדרגות תביא לביצוע התיקון בעלות נמוכה.

מכיוון שהליקויים שנמצאו הינם קטנים ביחס לסכום התביעה אין מקום לפסוק פיצוי עבור עגמת נפש כמו גם החזר הוצאות שכן התברר שהנתבעת בנתה את הדירה באיכות טובה.

על התובעים והנתבעים שכנגד לשלם לנתבעת עבור תוספות ושינויים כדלקמן:
א. שינוי חדר מדרגות פתוח וחדר מדרגות סגור - 24,384 ₪
ב. שינוי תריסי גלילה - 1,296 ₪
ג. מעקה אלומיניום וזכוכית במקום מעקה בטון - 3300 ₪
ד. יתרת מחיר הדירה - 15,290 ₪ (קרן).

הנתבעת מכחישה כי נערכה התחשבנות לגמר חשבון בין הצדדים ביום 8.8.96.ו

התובעים כופרים בדרישת הנתבעת בתביעתה שכנגד ומסבירים כי כל התוספות והשינויים שביצעה הנתבעת נעשו באופן וולונטרי לתועלת כל הדיירים אשר לא נתבקשו להוסיף תשלום נוסף כלשהו. בין הצדדים נערכה התחשבנות והתובעים שילמו את כל המגיע מהם וקיבלו אסמכתא המאשרת גמר החשבון.

לאחר שבחנתי טיעוני הצדדים אני בדעה כי ככלל יש לאמץ חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט בשינויים מסויימים שאינם משנים את תוצאות חוות הדעת במידה קיצונית כפי שמבקשים התובעים. בהנחה שעלות העבודה והחומרים לא נשתנתה בשנים האחרונות במידה רבה וזאת כתוצאה מן המצב הכללי הקשה במשק ניתן להעריך את עלות התיקונים בדירה בסכום כולל של 13,000 ₪ נכון להיום ואת התיקונים הדרושים ברכוש המשותף לסכום כולל של 18,000 ₪, בערכים בהם נוקב המומחה מטעם בית המשפט.

לעלות התיקונים בדירה יש להוסיף לדעתי סכום מסויים אך ורק לצורך שיפור איטום הגג, הגבהה קלה של הקולטים ושיפור הנעילה בדלתות הפנים. אין מקום לדרישה לשנות את שיטת איטום הגג ו/או המרפסות ובוודאי שאין צורך לבצע לצורך כך פירוק ריצוף והנחתו מחדש וכדומה.
אין גם מקום לדעתי לדרישת התובעים לפצותם בגין הצורך בהקמת קיר מסתור לדודי השמש.נ

אין חולק על כך ששיטת איטום הגג נעשתה בשינוי מן המפרט הטכני אשר על פיו מלכתחילה היה האיטום אמור להיעשות ביריעות ביטומוניות מולבנות. עם זאת בתאריך 2.2.96 הסכימו הצדדים לשנות משיטת איטום הגג (ראה נספח ד' לתצהיר מר טל , מנהל הנתבעת). בסופו של דבר בוצע האיטום בארג זכוכית וזיפות חם.

על פי ממצאי המומחים השונים יש לבצע שכבה נוספת של איטום בחומר אקרילי ודי בכך על מנת לאטום את הגג כראוי גם אם נמצאו סדקים קלים ביותר בשכבת האיטום הקיימת וגם אם שיטת האיטום אשר ננקטה מצריכה טיפול תכוף יותר באיטום הגג.

אשר להקמת קיר מסתור לדודי שמש - גם המומחה מטעם הנתבעת וגם המומחה מטעם בית המשפט ראו בכך עניין מיותר המצריך השקעה שאיננה דרושה לרבות הכנת בקשה מחודשת להיתר בנייה. הקמת הקיר תיצור הצללה על הקולטים בסתירה לתקן מחייב. ההסכם שבין הצדדים העניק עדיפות לדרישות תקניות על פני הוראות ההסכם והמפרט כפי שמציין מומחה הנתבעת לפיכך לכל היותר יש להגביה הקולטים על מנת לקבל חשיפה טובה יותר לאור השמש בעלות קטנה שהמומחה מטעם בית המשפט העריכה לסך של 400 ₪.
אני מעמיד איפוא הפיצוי הכולל הנוסף המגיע לתובעים עבור הטיפול בליקויי הבנייה בדירה (לא כולל ירידת ערך) בסך 5000 ₪.

השמאי מטעם התובעים מר קרול העריך את ירידת הערך עקב סטייה מן התכנית במידות הממ"ד וחדר השינה לסך בשקלים השווה ל- 6000 דולר. על פני הדברים נראה הסכום המוצע, סכום המוצג על הצד הגבוה שכן מדובר בסטייה של כחצי מ"ר בממ"ד כפי הנראה גם הסטייה בחדר השינה היא קלה. יחד עם זאת נראה לי שאין מקום להפחית במידה רבה מסכום ירידת הערך כפי שקבע המומחה הן מכיוון שלא הוצגה חוות דעת נגדית והן מכיוון שמדובר בחדרים קטנים וכל סטייה היא משמעותית מבחינת הפונקציונליות של החדרים. לפיכך נראה לי נכון וראוי להעמיד את ירידת הערך ע"ס 20,000 ₪.ב

בסה"כ אני בדעה שלפיצוי המגיע לתובעים על פי חוות דעת המומחה בעניין הדירה להבדיל מן הליקויים ברכוש המשותף יש להוסיף סכום כולל של 25,000 ₪.

נראה לי שהתובעים לא הוכיחו את שאר פרטי תביעתם ולרבות תביעתם להחזר כספי בגין תשלום עבור היטל סלילה, סכום אשר על פי הנתונים המוצגים על ידי הנתבעת שולם על ידה.

בעניין הרכוש המשותף התברר שלחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט יש להוסיף סכום מסויים עבור הקמת גדר לבנה מפלסטיק לאורך כ- 50 מ' מהיקף המגרש ותוספות שונות עבור סיוד וצביעה בחדר מדרגות ובחזית המבנה.ו

אני בדעה שיש לדחות התביעה שכנגד מטעמי התובעים. נראה שאת תוספות הבנייה והשיפורים לטובת הדיירים ביצעה הנתבעת כשירות נוסף לדיירים כולם ללא כל דרישה כספית נוספת וגם בעניין אי עמידת התובעים בלוח התשלומים הסכימה הנתבעת לראות בתשלום ששולם עובר למסירת החזקה משום גמר חשבון כפי שמעידה הקבלה מס' 202 מיום 8.8.96 אשר מציגים התובעים.נ

נראה לי שיהיה זה מוצדק להבחין בין דרישת הפיצוי של התובעים בגין ליקויי הבנייה בדירה לבין דרישת הפיצוי עבור הליקויים ברכוש המשותף, לעניין מתן האפשרות לנתבעת לבצע תיקונים.
התובעים זכאים לפיצוי עבור הליקויים בדירה לרבות עבור ירידת הערך ואולם את התיקונים ברכוש המשותף ניתן להטיל על הנתבעת.

אני מחייב איפוא הנתבעת לשלם לתובעים על ידי בא כוחם פיצוי כדלקמן:
א. בגין ליקויי בנייה על פי חוות דעת המומחה ובנוסף לכך
הסכום הדרוש לתיקון איטום הגג ושיפור מיקום הקולטים - 18,000 ₪.ב
ב. ירידת ערך הדירה בגין סטייה מתכנית במידות 2 חדרים - 20,000 ₪.

סכום זה על הנתבעת לשלמו לתובעים ע"י ב"כ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

נראה לי שאין מקום לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים פיצוי עבור טירדה ועגמת נפש שכן אל מול הליקויים הקטנים ביחס בדירת התובעים קיבלו התובעים הטבות משמעותיות של תוספות ושיפורים ללא תוספת מחיר שהתובעים עצמם מעריכים בסכום של כ- 12,000 ₪ בהסתמך על חוות הדעת בתיק זה.

אני מחייב הנתבעת לתקן את הטעון תיקון ברכוש המשותף על פי חוו"ד המומחה מטעם בית המשפט לרבות השלמת גדר לבנה מפלסטיק בהיקף המגרש וזאת בתוך 120 ימים מהיום ובלבד שהתקנת הגדר תיעשה מחומרים שעלותם לצרכן בשוק איננה פחותה מסך 250 ₪ ל 1 מ' אורך. על הנתבעת לקבל אישור המומחה מטעם בית המשפט כי העבודות הושלמו לשביעות רצונו.

לנוכח התוצאה אליה הגעתי אני מחייב הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות בסך 2500 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך 6000 ₪ בצירוף מע"מ, סכומי ההוצאות ושכר הטירחה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון