מחיקת תביעה של חברה עקב חדלות פירעון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מחיקת תביעה של חברה עקב חדלות פירעון:

עניינו של פסק דין זה הוא בבקשה למחיקת תובענה שהוגשה בתיק זה על ידי התובעת שרכאת טופ אלתגרייה אלענעינה בע"מ, (להלן – "התובעת"), בטענה כי נוכח הארועים בשנה האחרונה, נהרסו עסקיה והיא הפכה לחדלת פרעון ואין באפשרותה להמשיך בניהול התובענה.

הנתבעות/המשיבות אינן מתנגדות למחיקת התובענה בתיק זה, אך מתנות הסכמתן בפסיקת הוצאות.התובענה שהוגשה הינה תובענה למתן פסק דין הצהרתי בדבר טובין אשר נשאו סימן מסחרי ואשר חולטו ועוכבו על ידי מדינת ישראל (הממונה על תפיסות בית המכס חיפה), (להלן – "הנתבעת 1") בנימוק שמדובר "בטובין אסורים ביבוא, הואיל והינם מפירים סימן מסחרי, ויש בהם תאור כוזב עד כדי להטעות את הצרכן".נ

התובעת בקשה להצהיר כי החילוט נעשה שלא כדין, וכי הטובין הנ"ל אינם מפרים כל סימן מסחרי, או לחילופין להורות על שחרור הטובין תוך מחיקת הסימן.ב

הנתבעת 2 הצטרפה בהסכמה לתובענה זו, כנתבעת נוספת, מכוח טענתה כי הטובין הנ"ל נושאים סימן מסחרי הדומה עד כדי הטעייה לסימן מסחרי שבבעלותה.ו

הנתבעת 1 מבקשת להשית את ההוצאות, ובכלל זה הוצאות האחסון וההשמדה, על התובעת, ולחילופין על הנתבעת 2, כאשר טענתה לגבי נתבעת 2 נסמכת על כתב שיפוי שנמסר לה על ידי הנתבעת 2.נ

הנתבעת 2 טוענת כי כתב השיפוי אינו חל על מקרה שכזה, אלא רק למקרה שבית המשפט היה מקבל את תביעת היבואן ומטיל את הוצאות התובענה על המדינה, ומכל מקום מבקשת היא להשית על התובעת את ההוצאות הרבות שנגרמו לה.ב

אין מחלוקת כי משהחליטה התובעת למחוק תובענתה, זכאים הנתבעים להוצאותיהם.ו

כאמור הוגשה התובענה תחילה רק נגד מדינת ישראל, מבלי שהנתבעת 2 צורפה, כאשר ברור שהינה בעלת עניין ואינטרס בתובענה, מאחר והטובין נשוא התובענה שנתפסו על ידי המכס, נתפסו בשל היותם דומים עד כדי הטעייה לסימנה של הנתבעת 2.נ


בהמשך לכך התקיימו הליכים שונים בין הצדדים, כאשר לחלקן הגדול של בקשות הנתבעת 2 שהופנו אליה, לא הגיבה התובעת כלל, דבר שהצריך פנייה לבית המשפט וקבלת החלטות בהעדר תגובה.ב

גם בקשה למתן ערובה להוצאות שהוגשה לא נענתה, וערובה שהוטלה על התובעת לא הופקדה.ו

כל הנ"ל גרם לנתבעת 2 להוצאות משפט גבוהות, ועל כך יש לשפותה.נ

באשר להוצאות האחסון וההשמדה של הטובין; משוויתרה התובעת על תובענתה להחזרת הטובין, ממילא נשארו טובין אלו תפוסים ומעוכבים כדין על ידי המכס שרשאי וצריך לנהוג בו על פי הדין; ההוצאות בהקשר זה צריכות לחול על התובעת, אשר על ידי הגשת התובענה והמשכות ההליכים, גרמה לאחסנתם של הטובין במשך תקופה כה ארוכה.ב

לנתבעת 2 אין כל חלק באחסנת הטובין, שהרי לגישתה בוודאי מן הראוי היה להשמיד את הטובין מיד עם הגעתם ארצה. נכון הוא שבהעדר פסק דין סופי, לא נקבע אם אכן מדובר בטובין מפרים אם לאו, אך בוודאי אין להטיל את הוצאות האחסון על הנתבעת 2.ו

כתב השיפוי שצורף על ידי הנתבעת 1 אין בו כדי ללמד על כל חיוב שעל הנתבעת 2 לשאת בו במקרה שהתובעת מוחקת את תביעתה.נ

כתב השיפוי כפי שצויין בו, נועד למקרה שבית המשפט יטיל את ההוצאות והנזקים על המכס, שאז תשפה אותו הנתבעת, ולא זה המקרה שבפני.ב

מכל הטעמים דלעיל, אני קובעת כי התובעת תשא בהוצאות הנתבעת 1 בסך של 10,000 ₪ ובכל הוצאות האחסון וההשמדה של הטובין בהתאם לפרוט שיומצא לה על ידי הנתבעת.ו

כמו כן תשא התובעת בשכ"ט עו"ד של הנתבעת בסך 15,000 ₪ בצרוף מע"מ כדין, וזאת בהתחשב כאמור בכך שהנתבעת 2 נאלצה להגיש בקשה להצטרף כנתבעת וכן להגיש בקשות ביניים רבות ובכלל זה בקשה לערובה.נ

בהתאמה התובענה נמחקת.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין חברות

 2. שם חברה מטעה

 3. אישור שם חברה

 4. חתימה בשם חברה

 5. חוב לחברת ניהול

 6. מורשה של חברה זרה

 7. קיפוח המיעוט בחברה

 8. חריגה מהרשאה בחברה

 9. עורך דין הקמת חברה

 10. סעיף 191 לחוק החברות

 11. עורך דין פתיחת חברה

 12. חוב לחברת השכרת רכב

 13. תביעה נגד חברה משכנת

 14. חתימה פגומה בשם החברה

 15. הגדרת ''עובד'' בחברה

 16. חובות של חברה לעירייה

 17. תביעה נגד חברת ווב סק

 18. סעיף 232 לפקודת החברות

 19. שימוש בשם של חברה אחרת

 20. סעיף 353א לחוק החברות

 21. חובות חברה שקרסה כלכלית

 22. תביעות נגד חברות שמירה

 23. סעיף 267 לפקודת החברות

 24. מינוי הכנ''ר כמפרק חברה

 25. חיוב מנהל בחובות החברה

 26. חשבון חח''ד חוב של חברה

 27. חיוב אישי בחובות החברה

 28. חובת האמון של מנהל חברה

 29. תביעה נגזרת חברה לא פעילה

 30. חוקיות אסיפה כללית בחברה

 31. חובת חברת ליסינג לבטח רכב

 32. שינוי תקנון חברה מנדטורית

 33. העברת פעילות מחברה לחברה

 34. החלפת מעבידים בחברת שמירה

 35. העברת שליטה בחברה ציבורית

 36. מינוי מפרק זמני לחברה זרה

 37. השתת חבות על אורגנים של חברה

 38. ביטול חברות במועצה מקומית

 39. בקשה להפסקת שימוש בשם חברה

 40. דמי טיפול ארגוני חברת שמירה

 41. תביעה נגד חברת אחסון אתרים

 42. זימון לחקירה ע''י מפרק חברה

 43. הפחתת הון חברה לצורך חלוקה

 44. הגשת דוח כוזב של חברה פרטית

 45. תביעה נגד חברת הובלות על חוב

 46. תביעה נגד חברה לייצור ממתקים

 47. רישום חברת נדל''ן כעוסק מורשה

 48. התחייבות אישית על חוב של חברה

 49. חובת דיווח על חילופי משרה בחברה

 50. הון עצמי מינימלי של חברה בבורסה

 51. חברה בייסוד (טרם נרשמה) כבעל דין

 52. האם אפשר לחייב להשקיע כספים בחברה

 53. הטלת חבות אישית על אורגן של חברה

 54. "מבחן הרווח" סעיף 302 לחוק החברות

 55. חברות העירייה במרכז השלטון המקומי

 56. העברת שליטה בחברה ציבורית מיד ליד

 57. רישוי חברות לאספקת שירותי אמבולנס

 58. תביעה נגד חברת מבחני התאמה לעבודה

 59. תביעה נגד בעלים של חברה חדלת פרעון

 60. משיכת כספים מחברה ע''י אחד הבעלים

 61. תביעת חברה ממצרים נגד חברה ישראלית

 62. תביעה נגד בעלים של חברה לתשלום חוב

 63. האם חברת ניהול יכולה להיות ועד בית ?

 64. החלפת חברות כדי להתחמק מתשלום לעובדים

 65. עסק ניהול ופיתוח חברות או חברת אחזקות

 66. רישום חברה לאחזקות נדל''ן כעוסק מורשה

 67. מחיקת תביעה של חברה עקב חדלות פירעון

 68. בקשה לאישור חלוקה לפי ס' 303 לחוק החברות

 69. תביעת חברת השכרת רכב לקבלת בעלות על רכב

 70. ביצוע עסקאות סמוך לפני הפסקת פעילות חברה

 71. תביעה נגד חברה מחו''ל שאינה פועלת בישראל

 72. אישור בית משפט לרכישת חברה: תמורה בלתי הולמת

 73. האם ב"חריגה מהרשאה" אין לפעולה תוקף כלפי החברה ?

 74. עדיפות ל"אינטרס הכלל" על פני "אינטרס הפרט" בדיני חברות

 75. אישור חלוקה שלא עומדת במבחן הרווח הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון