מכרז של משרד החקלאות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכרז של משרד החקלאות:

א. בעתירה שבפני תוקפת אורתם סהר הנדסה בע"מ (להלן: "אורתם") את זכייתה של הצעת חב' אשר גרין מבנים בע"מ (להלן: "גרין") במכרז מס' 56/2003 שפורסם על ידי משרד החקלאות לבניית מבנה לבנק הגנים, ומבקשת להצהיר כי הצעתה שלה היא הזוכה במכרז, ולחילופין כי הליכי המכרז בטלים ומבוטלים.
למכרז הוגשו כמה הצעות וביניהן הצעת גרין בסך -.14,150,108 ₪, הצעת חברת אקורד הנדסה בע"מ (להלן: "אקורד") בסך -.15,463,784 ₪ והצעת אורתם בסך 15,818,180 ₪.
למרות שהצעת אקורד היתה זולה מהצעת אורתם, אורתם לא עשתה את אקורד משיבה בעתירתה, כשההסבר המובא לכך בעתירה הוא שאקורד לא השיבה את הערבות הבנקאית שהוחזרה לה ועל כן הצעתה אינה עוד אקטואלית.


אקורד מצידה לא עתרה להכרזה על הצעתה כהצעה הזוכה, אולם הגישה בקשה להצטרף לעתירת אורתם. בבקשת ההצטרפות (בש"א 32178/03) הבהירה אקורד כי היא טוענת לכתר הזכייה.נ

המדינה התנגדה לבקשת אקורד וטענה כי כדי לטעון לזכייה על אקורד להגיש עתירה עצמאית.ב

בהחלטה מ-31.12.03 שאין בה התייחסות לנימוקי התנגדות המדינה לבקשה, הורה בית המשפט (כב' השופט ניסים ישעיה) "אני נעתר לבקשה ומורה על צירוף המבקשת כעותרת נוספת בעתירה שהוגשה על ידי משיבה 3".ו

ב. כאמור, הסבירה אורתם (בסעיף 31 לעתירה) כי נמנעה מציון שמה של אקורד כמשיבה, אף שהצעת אקורד זולה מהצעתה, כי אקורד לא השיבה למשרד החקלאות את הערבות הבנקאית שהוחזרה לה ועל כן מוחזקת כמי שוויתרה על הצעתה. לביסוס טענתה הפנתה לע"א 7699/00 טמג"ש חב' לניהול ופיתוח פרוייקטים בע"מ נ' רשות הניקוז קישון ואח', פ"ד נה(4) 873.נ
אין ממש בטענה זו. הלכת ע"א 7699/00 מתייחסת למציע שהערבות הבנקאית הוחזרה לו על פי דרישתו. בענייננו הערבות הבנקאית הוחזרה לאקורד ביוזמת ועדת המכרזים, ועל כן אין בענייננו תחולה להלכת ע"א 7699/00 (וראה בעניין זה את פסק הדין בע"א 5035/98 משה"ב בע"מ נ' מנהל מקרקעי ישראל, ]פ"ד נו(4) 11,25-20 וכן עת"מ (י-ם) 588/02 בזקכל תקשורת בע"מ נ' שר התחבורה ואח' (מפי כב' השופט דוד חשין) ועת"מ (חיפה) 302/02 דראושה סובחי נ' דראושה (כב' השופט דן ביין), אליהם הפנה ב"כ המדינה).ב

המסקנה המתבקשת היא שעתירת אורתם לוקה בפגם חמור של אי צירוף הצעה הקודמת לה לזכיה, הצעת אקורד, ואם אמנם נפל פגם בהצעת גרין שחייב את פסילתה, ההצעה הראויה לכתר הזכייה אינה הצעתה של אורתם, ולכן דין עתירת אורתם להכריז על הצעתה כהצעה הזוכה - להידחות.ו

אשר לעתירתה החלופית של אורתם להצהיר על ביטול הליכי המכרז, גם זו אינה יכולה להתקבל, שכן אורתם לא הצביעה על פגם בהליכי המכרז המחייב או מצדיק ביטול הליכי המכרז.נ

ג. אקורד לא הגישה עתירה אלא בחרה בהצטרפות לעתירת אורתם. בעשותה כן נקטה בדרך לא ראויה.ב
הצטרפות לעתירה נועדה לאפשר לעותרים נוספים המבקשים לתמוך בסעד המבוקש בעתירה, לחזק את ידי העותר הראשון, ולחסוך מהמצטרפים את ההוצאות והטרחה הכרוכים בהגשת עתירה עצמאית.
אקורד לא תמכה בעתירת אורתם להכריז על זכיית אורתם כזוכה, אף לא בעתירה החלופית לבטל את הליכי המכרז. מבוקשה הוא להמיר את זכיית גרין בזכייתה שלה. לשם כך היה עליה להגיש עתירה עצמאית. לפיכך צודק עו"ד רונן בא כח המדינה בטענתו בפני, חרף צירופה לעתירה אין בפני בית המשפט עתירה מטעם אקורד, ודין העתירה להידחות.

ד. מעבר לצורך אתייחס לטענות שהועלו על ידי אורתם (אליהן הצטרפה אקורד) כנגד זכיית גרין:

1. למסמכי המכרז צורף כתב כמויות ובו כ-2,000 פריטים. בסעיף 4 למסמכי המכרז נקבע כי במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, ניתנת לועדת המכרזים סמכות לראות את מחיר העבודה באותו פריט ככלול במחירי שאר סעיפי כתב הכמויות, או לפסול את ההצעה.ו
לאחר פרסום המכרז נשלחה למשתתפים הודעת הבהרה, אליה צורפה טבלה עם שלושה פריטים, כתוספת לכתב הכמויות. המציעים נדרשו לצרף להצעתם את ההודעה וכן את הטבלה. בהודעה נאמר שהצעה שלא תצורף אליה הטבלה תיפסל.נ
גרין צירפה להצעתה את ההודעה, אך לא צירפה את הטבלה. בהופעתה בפני ועדת המכרזים אישרה כי הטבלה הגיעה לידיה, והודיעה כי המחיר ב-3 פריטים אלו הוא אפס.ב
ועדת המכרזים סברה כי בסמכותה להכשיר את הפגם שבאי צירוף הטבלה להצעת גרין, שכן גם ללא הסכמת גרין ניתן היה להפעיל בעניין זה את סעיף 4 למסמכי המכרז.ו
אין ספק כי ועדת המכרזים היתה רשאית לפסול את הצעת גרין עקב הפגם האמור, אולם איני סבור כי החלטתה שלא לעשות כן חורגת ממתחם הסבירות, או פוגעת פגיעה מהותית בעקרון השוויון. דינם של 3 הפריטים שהוספו אינו שונה מדינם של כ-2,000 הפריטים שנכללו במפרט הטכני מעיקרא. ההודעה בנדון צורפה להצעת אורתם, ועל כן לא היה יסוד לחשש שאורתם תטען בעתיד כי שלושה פריטים אלו לא נכללו בהצעתה, ובעניין מחירם של 3 הפריטים לא היתה מניעה להפעלת סעיף 4 לתנאי המכרז. לפיכך גם ללא אישורה של אורתם בפני ועדת המכרזים רשאית היתה ועדת המכרזים להכשיר את הצעת אורתם ולהתייחס ל-3 הפריטים שהוספו ככלולים במחיר ההצעה.נ

האמור בהודעה בדבר פסילת הצעה שלא תצורף אליה הטבלה אינו פוגע בסמכות ואף בחובת ועדת המכרזים לבדוק האם מדובר בפגם מהותי הפוגע בעקרון השוויון.ב
בענייננו הפגם דנן לא פגע בעקרון השוויון ולא העניק לאורתם יתרון כלשהו. הטענות לפיהן הפגם גרם לחוסר בהירות בהצעה וכי נועד להשגת מרחב תמרון אינן מקובלות עלי.ו

בנסיבות אלו לא הייתי מתערב בהחלטת הוועדה לראות באי צירוף הטבלה פגם טכני שאינו מצדיק את פסילת הצעת אורתם.נ

2. בסעיף 20 למסמכי המכרז נדרשו המציעים לצרף להצעה "המחאה בנקאית על סך -.1,000,000 ₪ כערבות לביצוע המכרז". כחלופה ניתנה אפשרות "להגיש ערבות בנקאית או ערבות חב' ביטוח".ב
גרין צירפה להצעתה ערבות בנקאית "בקשר לחוזה מס' 56/2003". המספר 56/2003 הוא מספרו של המכרז, ולא מספרו של החוזה. גרין מסבירה כי השתמשה באחד משלושה טפסי כתב ערבות בנקאית שצורפו כנספחים למסמכי המכרז, והמילים "בקשר לחוזה" הועתקו מנספח 1 למסמכי המכרז.ו

בנסיבותיו המיוחדות של מקרה זה, כאשר מסמכי המכרז אינם מגדירים את מטרת הערבות ומדברים על ערבות "לביצוע המכרז", והערבות שהוגשה זהה בנוסחה לטופס ערבות שנכלל במסמכי המכרז, לא הייתי רואה מקום להתערבות בהחלטת ועדת המכרזים בעניין זה, במיוחד כאשר על אחד משלושת טפסי הערבות שצורפו למסמכי המכרז התנוססה הכותרת "נוסח ערבות לקיום תנאי החוזה, לרבות עמידה בלוח הזמנים", ואילו בטופס בו השתמשה גרין הכותרת הינה "כתב ערבות" גרידא, ובהמשך נכתב כי הערבות הינה "בקשר עם הזמנה/חוזה".נ

ה. אורתם מעלה טענה כנגד עמידת גרין בדרישת הנסיון שנקבעה במסמכי המכרז.ב
הטענה מבוססת על פרשנות דווקנית של לשון המכרז, שלא היתה מקובלת על ועדת המכרזים ואינה מקובלת עלי.ו

לאור האמור לעיל החלטתי לדחות את העתירה.נ

אורתם תשלם למשיבה 1 הוצאות העתירה ושכ"ט עו"ד בס -.20,000 ₪.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון