משכורת קובעת לפנסיה - דמי אחזקת רכב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא משכורת קובעת לפנסיה - דמי אחזקת רכב:
 
הנשיא סטיב אדלר:
לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת ורדה סמט ונציג ציבור משה שמר; עב 30333/97), מיום 22.4.2001, אשר דחה את תביעתה של המערערת להכליל את הרכיבים "דמי ניהול" ו"אחזקת רכב" (להלן: הרכיבים) במשכורת הקובעת לצורך תשלום הפנסיה.

2. עובדות המקרה בתמצית הן: על פי המוסכם בין ההסתדרות לבין המשיבה, הרכיבים לא נכללו במשכורת הקובעת לצורך תשלום פנסיה ולא הופרש לקופת גמל עד לשנת 1978. לדעת בא כוח המערערת, הטעם לכך היה, כי הצדדים ליחסים הקיבוציים היו בדעה (מוטעית לדעתו), שרכיבים אלו אינם רכיבי שכר לצורך פנסיה אלא בגדר תוספות. אף לפי חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות (להלן - החוקה) לא נכללו הרכיבים במשכורת הקובעת לצורך הפרשה לפנסיה.
ביום 24.5.1978 נכרת הסכם קיבוצי, על פיו הוסכם כי הבנק יפריש לקרן גמלאות מרכזית לעובדי מוסדות ההסתדרות (להלן: קג"מ) הפרשות בגין קצובת הבראה ובגין קצובת ספרות מקצועית, ולקופת הגמל "גדיש" עבור "דמי ניהול". שלושת הרכיבים הללו הוגדרו בהסכם הקיבוצי, במפורש, כ"תוספות".
מאוחר יותר, בהסכם קיבוצי מיום 1.2.1988, הגיעו ההסתדרות והבנק לידי הסכמה, כי הבנק יפריש לקופת הגמל "בר" הפרשות בגין "אחזקת רכב", כאשר נאמר במפורש בהסכם כי רכיב אחזקת הרכב "לא יהיה רכיב שיובא בחשבון שכר העבודה לצורך הפרשה לקרן פנסיה".
 
3. הבנק פעל בהתאם למוסכם והפריש לקופות הגמל עבור הרכיבים כאמור בהסכמים הקיבוציים. עם פרישתה של המערערת ביום 30.6.1996, היא קבלה מקופות הגמל עבור הרכיבים סכום של למעלה ממאתיים אלף שקלים.
 
4. בתביעתה, ביקשה המערערת לכלול את הרכיבים במשכורת הקובעת לצורך תשלום פנסיה מקג"מ, כאילו היו חלק מהשכר בגינו חייב הבנק להפריש לקרן הפנסיה. כך, שהבנק יחוייב בתשלום ההפרש בין הגמלה המשתלמת לה מקג"מ ובה הרכיבים אינם נכללים בשכר הקובע, לבין הגמלה לה היתה זכאית לו נכללו הרכיבים במשכורת הקובעת לצורך חישוב הגמלה. כמו כן, ביקשה המערערת כי בית הדין יורה לבנק לדאוג לכך כי הגמלה המשולמת לה על ידי קג"מ, תהיה מבוססת על משכורת קובעת הכוללת את הרכיבים.נ
בית הדין האזורי דחה את התביעה.
 
5. לאחר שמיעת טענות באי כוח הצדדים, הגענו למסקנה, כי דין הערעור להידחות, מהטעמים הבאים:
 
[א] המערערת לא הצביעה על כל מקור משפטי המחייב את הבנק להפריש עבור הרכיבים לקג"מ, במקום או בנוסף על ההפרשות לקופות הגמל "גדיש" ו- "בר".ב
 
[ב] הגדרת הרכיבים כ"תוספות" וההפרשות עבורן לקופות הגמל הוסדרה בהסכמים קיבוציים שנכרתו בין שותפים ליחסי עבודה קיבוציים. איננו מוצאים במקרה דנן טעם לחרוג מן הכלל של עצמאות הצדדים להסכם קיבוצי לקבוע את תנאי העבודה במקום עבודה.
אין בידנו לקבל את עמדת בא כח המערערת, כי יש להכריז על בטלות ההוראות בהסכמים קיבוציים, משום שהצדדים להם יצאו מנקודת הנחה מוטעית לדעתו, לפיה הרכיבים הינם "תוספת" ולא חלק מהמשכורת הקובעת.
הצדדים להסכמים הקיבוציים היו רשאים לבחור את המסלולים באמצעותם יובטחו התנאים סוציאליים לעובדים; אם באמצעות קרן פנסיה, פוליסת ביטוח מנהלים או קופת גמל בנקאית, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק, בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה.
יתרה מזו, ההסדר שבהסכמים הקיבוציים היה הישג משמעותי לעובדי הבנק, בכך שהוסיף שיעור משכרם לאותם הרכיבים עבורם מפריש הבנק סכומים שישתלמו לעובד בעת פרישתו או בעת סיום עבודתו.
 
[ג] הבנק פעל על פי ההסכמים במשך שנים רבות. קבלת הערעור משמעותה כי יוטל על הבנק לשלם פעמיים בגין אותם תנאים סוציאליים.ו
 
[ד] בטענות המערערת ישנה מידה מסוימת של חוסר תום לב. הבנק ביצע עבורה את ההפרשות עליהם הוסכם בהסכמים הקיבוציים במשך שנים רבות. עם פרישתה קיבלה המערערת מקופות הגמל סכום של למעלה ממאתיים אלף שקלים ולאחר מכן הגישה תביעה בה ביקשה לשנות בדיעבד את כל הסדר ההפרשות להבטחת תנאים סוציאליים של עובדי הבנק. יצוין, כי התביעה הוגשה כתביעת יחיד ולא על ידי ההסתדרות או נציגות ועד העובדים.נ
 
[ה] כלל יסודי בדיני הפנסיה הוא, כי העובד מקבל פנסיה המורכבת מאותם רכיבים עבורם התחייב מעסיקו להפריש לקרן הפנסיה או לקופת הגמל. משלא התחייב הבנק להפריש לקג"מ עבור הרכיבים ואכן לא הפריש בפועל עבור הרכיבים לקג"מ, לא קמה חובה לכלול אותם בין רכיבי הפנסיה.
 
[ו] הבנק פעל על פי המוסכם בהסכמים הקיבוציים ואין מקום לשנות את המצב המשפטי ואת מערכת יחסי העבודה בחלוף כעשרים שנים ממועד תחילת ההפרשות.ב
 
[ז] יצוין, כי הפסיקה בענין הגדרת "שכר" ו "שכר קובע" אינה נוגעת לענייננו, בו קבעו הצדדים להסכמים הקיבוציים עבור אילו רכיבים תתבצענה הפרשות לקג"מ ועבור אילו לקופות הגמל "גדיש" ו"בר".
 
6. לאור כל האמור לעיל, הייתי דוחה את הערעור ומחייב את המערערת לשלם לבנק הוצאות הערעור בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ.ו
 
 
השופט עמירם רבינוביץ
אני מסכים לתוצאה ולעיקר הדברים שכתב חברי הנשיא. אך ברצוני להוסיף דברים אחדים:
 
א. אכן, על פי הפסיקה הקיימת רשאים הצדדים להסכם קיבוצי בנסיבות מסוימות לקבוע, כי חלק מסך כל התמורה המשולמת לעובד - לא יכלל במשכורת הקובעת המשמשת בסיס להפרשות לקרן פנסיה
(להלן - המשכורת הקובעת).נ
 
ב. במקרה הנוכחי אין מחלוקת, שעל פי ההסכמים (לרבות ההסדרים) החלים על הצדדים, אין הרכיבים כלולים במשכורת הקובעת. ברם, אילו היה מוכח, שהרכיבים הם בבחינת שכר בלתי מותנה לכל דבר ועניין, אין לשלול בנסיבות המתאימות את קביעתם כחלק מהמשכורת הקובעת. במקרה הנוכחי לא הוכח, שהרכיבים הם שכר לכל דבר ועניין. לכן, גם מטעם זה דין הערעור להידחות.
 
סגנית הנשיא אלישבע ברק
אני מצטרפת לדעתו של השופט רבינוביץ.ב
 
נציג עובדים שלום חבשוש - הנני מצטרף לדעתו של הנשיא.ו
 
 
נציג מעבידים בנימין ליברמן - הנני מצטרף לדעתו של הנשיא.נ
 
סוף דבר -
הערעור נדחה לפי האמור בדעתו של הנשיא.ב
המערערת תשלם לבנק הוצאות בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין פנסיה

 2. תוספת 10% לפנסיה

 3. הפסדי פנסיה לקטין

 4. חישוב פנסיית זקנה

 5. חישוב הפנסיה מקפת

 6. הקפאת זכויות פנסיה

 7. הוצאות רכב בפנסיה

 8. טעות בחישוב פנסיה

 9. קבלת פנסיה מגרמניה

 10. תשלום פנסיה לגרושה

 11. זכויות כבאים לפנסיה

 12. תאונות דרכים - הפסדי פנסיה

 13. פנסיה מוקדמת לימאים

 14. שכר קובע לפנסיית זקנה

 15. סעד הצהרתי ביטוח פנסיה

 16. הסכם רכישת זכויות פנסיה

 17. פנסיה לפי משכורת אחרונה

 18. הסכם רציפות זכויות פנסיה

 19. בקשה להגדלת אחוזי פנסיה

 20. תוספת משמרות הפרשה לפנסיה

 21. התפטרות עקב אי תשלום פנסיה

 22. ניכוי פנסיה מפיצויים בנזיקין

 23. אפליה בין נשים לגברים בפנסיה

 24. קג"מ משיכת כספי פנסיה תביעות

 25. חישוב הפסד פנסיה של הרוג בתאונת דרכים

 26. המשכורת הקובעת לפנסיה של שוטר

 27. השלמת פיצויי פיטורים - פנסיה

 28. התיישנות תביעה להפרשות לפנסיה

 29. פיטורים לפני צבירת ותק לפנסיה

 30. פיצוי בגין אובדן זכויות פנסיה

 31. צירוף תקופות עבודה לצורך פנסיה

 32. דרגה של עובד לצורך חישוב פנסיה

 33. הגדלת תקופת שירות לצורך פנסיה

 34. הגדלת ההפרשות לפנסיה של רופאים

 35. פיטורי עובדת קשישה אחרי גיל פנסיה

 36. הוצאת עובד לפנסיה בגין עבירת משמעת

 37. הסכם פנסיה של עובדים אדמיניסטרטיביים

 38. משכורת קובעת לפנסיה - דמי אחזקת רכב

 39. פיטורי אחיות 3 שנים לפני יציאה לפנסיה

 40. הבחירה בין אבדן פנסיה לאבדן תשלומים סוציאליים

 41. צירוף זכויות פנסיה - עבודה במשרות שונות

 42. חישוב הפנסיה של עורך דין בשירות הציבורי

 43. חישוב משכורת קובעת לפנסיה עובדי משרד החוץ

 44. בקשה לדחייה על הסף של תביעה להפרשי פנסיה

 45. פנסיה מוקדמת עובדי בנק זכאות לקבלת אופציות

 46. הוצאת עובד לפנסיה מוקדמת באישור נציגות העובדים

 47. פרישה לגמלאות: אי הכללת תוספת שכר בחישוב הפנסיה

 48. בקשה לצו מניעה זמני לאסור על הוצאת המבקשת לפנסיה במלאות לה 67 שנים

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון