עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חובות הבעל שנפטר / עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר:

1. בפני תביעה למתן פס"ד הצהרתי כי המבקשת הינה הבעלים הבלבדי של המטלטלין אשר מצויים בדירה שבבעלותה בטייבה.
 
2. המבקשת הינה אלמנתו של המנוח אשר נפטר ב- 1/11/02 בהותירו אחריו חובות לנושים רבים. אלו פתחו בהליכי הוצל"פ במטרה להפרע מנכסי החייב המנוח ובין היתר באמצעות עיקול מטלטלין המצויים בדירה בה התגורר. 

טוענת המבקשת כי המטלטלין נשוא בקשה זו הנמצאים בדירתה נרכשו כולם ע"י אביה שהעניקם לה במתנה ואין ולא היה לבעלה המנוח כל חלק ברכוש זה.נ
 
3. המשיבים כולם, למעט אחד לא הביעו התנגדות לבקשה לרבות אלו שהתייצבו לדיון שנערך בפני ביום 3/3/03. המשיב 12 אשר התנגד לבקשה בתגובתו בכתב, לא טרח להתייצב לדיון ולא עמד על זכותו לחקור את המבקשת או להעמיד בפני ביהמ"ש ראיות שיתמכו בהתנגדותו לבקשה.ב
 
4. ב"כ המבקשת הפנה לסעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התש"ג – 1973 ולכן לטענתו, בהיות המטלטלין מתנה שקיבלה המבקשת מאביה, לא נפגמה בעלותה היחידה בהם ע"י קשר הנשואין.
 
5. בנסיבות אלו, ולאחר שעיינתי בבקשה ובתצהירים אשר צורפו אליה, ושמעתי את ב"כ
הצדדים אשר התייצבו לדיון בפני, השתכנעתי כי זכאית המבקשת להצהרה המבוקשת וזאת מן הנימוקים הבאים:

א. סעיף 5 לחוק יחסי ממון קובע את הזכות לאיזון משאבים בין בני זוג ולפיו יהיה
זכאי בן זוג למחצית שוויו של הרכוש המשותף עם פקיעת הנישואין שבין בני הזוג. עם זאת, כלל זה הוחרג בסעיף בסעיף 5(א)(1), לחוק לפיו מתנות שקיבל אחד מבני הזוג במהלך תקופת נישואיו לא נכללות בזכות הנ"ל לאיזון משאבים.
 
המבקשת הצהירה והעידה כי המטלטלין נשוא בקשה זו ניתנו לה על ידי אביה אשר תומך בה כספית מאז נישואיה ועד היום, היא והמנוח נהגו להפריד רכושם וכי התפרנסה משך שנות נישואיהם מעיסוקה כמורה, בכוחות עצמה וללא תמיכה כספית ממנו.ו
 
עדות זו נתמכת בגירסת אביה של המבקשת שפורטה בתצהירו ובקבלות שצירף בדבר רכישת המטלטלין על ידו.
 
עדויות וראיות אלו לא נסתרו ועל כן יש לקבע כי הוכח קבלת המטלטלין ע"י המבקשת במתנה.נ
 
ב. טוענת המשיבה 12 בתגובתה לבקשה כי מכוח חזקת השיתוף במטלטלין הקיימת
ביחסים שבין בני זוג, הרי שמדובר ברכוש המשותף לבני הזוג אשר יש להחיל עליו הלכת שיתוף בחובות כמו גם בזכויות ומכאן זכותה של המשיבה 12 להפרע. לטענתה, על המבקשת להפריך את חזקת השיתוף בהוכחת הפרדה רכושית.
 
בע"א 1915/91 א' יעקובי נ' ע' יעקובי ואח' פ"ד מט(3) 529, התחבטו שופטי ביהמ"ש העליון ארוכות באם להחיל את חזקת השיתוף גם על בני זוג אשר נישאו לפי חוק יחסי ממון לאחר שנת 1973. לאחר שעמדו שופטי ביהמ"ש העליון על המדוכה ונחלקו בינהם נקבע בדעת הרוב כי חזקת השיתוף וחוק יחסי ממון לא ידורו בכפיפה אחת. לאחרונה אומצה דעת הרוב בפס"ד יעקובי הנ"ל, בפסק הדין בעניין ע"א 8672/00 שהלה אבו רומי נ' חאלד אבו רומי, דינים עליון, כרך סב, 491 בו נקבע כי לא ניתן להחיל את חזקת השיתוף על בני זוג אשר נישאו לאחר שנת 1973 במקביל לתחולתו של חוק יחסי ממון.
 
לאור האמור, משהוכח כי המבקשת קיבלה את המטלטלין לידיה במתנה וככזו אין היא נכללת בזכות לאיזון המשאבים, הריני קובעת כי המבקשת עמדה בנטל להראות כי המטלטלין הם רכושה הבלעדי.
 
הריני מצהירה כי אין לנקוט בהליכי הוצל"פ נגד מטלטלין אלו בגין חובות של המשיב 22 למי מהמשיבים האחרים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיקול ?

 2. עיקול עצמי

 3. עיקול במשרד

 4. עיקול קופת גמל

 5. הסרת עיקול זמני

 6. אישור עיקול זמני

 7. הכבדה עיקול זמני

 8. המרת עיקול בערובה

 9. עורך דין עיקולים

 10. עיקול בבית ההורים

 11. עיקול זמני ברישום

 12. עיקול נכסים במושב

 13. בקשה לאישור עיקולים

 14. מתנה לילד לפני עיקול

 15. ערעור על אישור עיקול

 16. נכסים הניתנים לעיקול

 17. המצאת צו עיקול זמני

 18. עיקול סיוע בשכר דירה

 19. עיקול פיצויי פיטורין

 20. עיקול על דירת הגרושה

 21. בקשה להסרת עיקול זמני

 22. עיקול מכונית יד שניה

 23. בקשה לביטול עיקול רכב

 24. מאזן הנוחות עיקול זמני

 25. איחור במסירת צו עיקול

 26. עיקול משכורת אצל צד ג

 27. עיקול חנות לאחר מכירה

 28. נכסים שאינם ברי עיקול

 29. עיקול דירה רשומה במינהל

 30. החזרת עיקול זמני שבוטל

 31. אי מתן תשובה לצו עיקול

 32. בקשה למתן צו עיקול עצמי

 33. עיקול זמני במעמד צד אחד

 34. קניית קרקע עם עיקול רשום

 35. קניית רכב בדיקת עיקולים

 36. בקשה בהולה לביטול העיקולים

 37. עיקול זמני על חברת ביטוח

 38. הפרת צו עיקול של בית משפט

 39. עיקול בגין דו"ח חניה בודד

 40. ערעור על הטלת עיקול זמני

 41. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 42. עיקול נכסים של ילדי החייב

 43. עיקול זמני בבית הדין לעבודה

 44. עיקול פיצויים מחברת ביטוח

 45. עיקול חשבון בבנק דיסקונט

 46. דחיית בקשה לביטול עיקול זמני

 47. בקשה לביטול צו עיקול זמני

 48. פגיעה בשם הטוב מימוש עיקול

 49. מאזן הנוחות עיקולים זמניים

 50. עיקול בגין חוב דמי שכירות

 51. המרצת פתיחה להסרת עיקולים

 52. ביטול עיקול עקב חוסן כלכלי

 53. עיקול במסגרת תביעת קופת גמל

 54. עיקול על כספים בתיק הוצל''פ

 55. מימוש עיקול שהטיל הבעל המנוח

 56. בקשה לביטול עיקול חשבון בנק

 57. בקשת עיקול על נכס שכבר מעוקל

 58. ביטול עיקול זמני על מקרקעין

 59. התחייבות לתת מתנה מול עיקול

 60. עיקול צד ג' בגין חוב מזונות

 61. עיקול זמני על נכסי חברה זרה

 62. פיצויים על עיקול שנעשה בטעות

 63. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 64. עיקול זמני שלא אושר בפסק דין

 65. הפרת התחייבות לא להטיל עיקול

 66. בקשת עיקול על הרשות הפלסטינית

 67. משיכת בקשה לביטול עיקול זמני

 68. חובת הגילוי בבקשת עיקול זמני

 69. עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר

 70. קיזוז משכרו של עובד עקב עיקול

 71. בעלות על דירה שהוטל עליה עיקול

 72. פיצוי על נזקים בגין עיקול זמני

 73. עיקול דירה הרשומה בחברה המשכנת

 74. בקשה לביטול עיקולים על סמך הסכם

 75. קניית רכב עם עיקולים ללא ידיעה

 76. עיקול דירה בגלל רשלנות עורך דין

 77. תביעה לביטול עיקול על חשבון בנק

 78. שעבוד צף בנק מול עיקול נושה פרטי

 79. עיקול על חוב ארנונה של אדם שנפטר

 80. בקשה לביטול צו עיקול זמני שנדחתה

 81. הגדלת סכום ערובה - פקיעת צו עיקול

 82. ביטול עיקול לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 83. בקשה לביטול צו עיקול זמני ע''י צד ג

 84. עיקול חשבון בנק להבטחת תביעה עתידית

 85. פיצוי על עיקול במסגרת תביעה שנדחתה

 86. בקשה להטלת עיקול זמני בנושא שכר טרחה

 87. ביטול עיקול עקב עיכוב ביצוע פסק דין

 88. עיקול משכורת - עיקול פיצויי פיטורים

 89. עיקול כספי פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 90. חיוב אישי על צד שלישי שהפר צו עיקול

 91. עיקול זמני בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 92. עיקול דירת האישה בגלל חוב בעלה שנפטר

 93. עיקול רכוש האישה ע''י נושים של הגרוש

 94. עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

 95. פיצוי בגין הפרת צו עיקול בידי צד שלישי

 96. בקשה לביטול צו עיקול זמני בתביעה כספית

 97. ערעור על ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 98. ערעור על החלטת רשם לביטול עיקולים זמניים

 99. התראה לפני עיקול בדואר רגיל או דואר רשום

 100. בקשה לעיקול חשבון בנק לצורך תשלום מזונות

 101. זכות לקבל חלק מהכסף על עיקול דירה ע''י הבנק

 102. עיקול זמני עד לקיום פסק דין בבית הדין לעבודה

 103. התנגדות לעיקול נכסים שעבוד צף עם תניה מגבילה

 104. עיקול חשבונות בנק של עובד בחשד לגניבה ממעביד

 105. ערעור לבטל עיקולים שהוטלו על זכויות בתיק העיקרי

 106. בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

 107. נקבע כי במקום צווי העיקול שבוטלו ניתן צו עיקול ברישום

 108. בקשה למתן צו עיקול זמני על דירה בבעלות רעייתו המנוחה

 109. ביטול עיקול על כספי פיצויים מחברת ביטוח על תאונת דרכים

 110. טענה כי הרכב נקנה לפני הטלת העיקולים ולכן גובר המכר על העיקול

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון