ערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות:ערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות (החלטת מר יהב זרח, מנהל תחום ועוזר רשם האגודות השיתופיות מיום 4.4.12 בתיק 86/1374/11) (להלן: "הרשם") בגדרה החליט למנות למשיבה מס' 1, (להלן: "האגודה") וועד ממונה לתקופה של חצי שנה, אשר יורכב מנציגי הרשימות לפי מפתח של מקום אחד בוועד הממונה על כל עשירייה שלמה של מנדטים.
כמפורט בכתב הערעור האגודה מונה כ- 17,000 חברים ופועלת מכוח תקנון. לאגודה שלושה מוסדות: המורשון אשר מהווה את האסיפה הכללית ומונה בין 71 ל- 101 חברים ונבחר מדי 4 שנים; המועצה – שהיא גוף המונה 21 חברים מקרב חברי המורשון וההנהלה שהיא גוף המונה לפחות חמישה חברים הנבחר מקרב חברי המועצה. בהמשך להליך בחירות שהתנהל למורשון האגודה נקלעה למבוי סתום שאינו מאפשר את פעילותה והרשם נדרש להכריע והורה על מינוי וועד ממונה.
אף שלמערערת טענות כנגד מכלול ההיבטים של החלטת הרשם היא מתמקדת בערעור בטענה אחת שעוסקת בסעיפים 48-49 להחלטתו של הרשם. באותם סעיפים להחלטה ובסעיף שקדם להם מביע הרשם את החשש כי האגודה נקלעה למעשה לתוך לולאה אינסופית במסגרתה יכולה כל רשימה פוליטית לשתק את המורשון הנבחר אם מתפטרים ממנו 31 חברים או יותר. כפועל יוצא מכך אין טעם בעריכת בחירות נוספות ונדרש תיקון של סעיף 13 (א') לחלק ג' לתקנון האגודה ולשם כך נדרשת הסכמה רחבה של הרשימות הפוליטיות המרכיבות את האגודה.
הסעיפים בהחלטת הרשם שעליהם מלינה המערערת הם:


"אשר על כך הנני מחליט להשתמש בסמכותי לפי תקנה 28 א' לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) תשל"ה – 1975 ולמנות לאגודה וועד ממונה, לתקופה של חצי שנה, אשר יורכב מנציגי הרשימות לפי מפתח של מקום אחד בוועד הממונה, על כל עשירייה שלמה של מנדטים, בראשו יעמוד עו"ד אביתר גושן, בעל ניסיון עשיר בתחום האגודות השיתופיות, שיוביל את הליך שינוי תקנון האגודה.

בהתאם לתוצאות הבחירות, להלן חלקה של כל רשימה בוועד הממונה:

עבודה, ליכוד עצמאות ובלתי מפלגתיים בראשות יעל לפר – 4 מנדטים

לק"ח בראשות עופר שרון – 0 מנדטים

העובד הדתי בראשות שלמה אוחיון – 2 מנדטים

עתיד בראשות אלברט עזימי – 0 מנדטים

איחוד בראשות איציק פיטרמן – 2 מנדטים

בעד בראשות מוטי בליצבלאו – 1 מנדט"
בהקשר זה יש לציין כי חלוקת המנדטים במורשון האגודה היא:


עבודה, ליכוד עצמאות ובלתי מפלגתיים בראשות יעל לפר – 45 מנדטים

לק"ח בראשות עופר שרון – 1 מנדטים

העובד הדתי בראשות שלמה אוחיון – 22 מנדטים

עתיד בראשות אלברט עזימי – 3 מנדטים

איחוד בראשות איציק פיטרמן – 20 מנדטים

בעד בראשות מוטי בליצבלאו – 10 מנדטים"המערערת סבורה כי "המפתח האבסורדי" שנקבע על ידי הרשם משמעו "נישולה" של המערערת מייצוג בהנהלת האגודה ולשיטתה הקביעה כי המינימום לייצוג של 10 מנדטים יוצרת אפליה ופוגעת בזכות המערערת להיות חלק מההנהלה לאור תוצאות הבחירות. המערערת מבהירה כי היא מכירה בסמכותו של הרשם למנות לוועד ממונה כל אדם ואולם משקבע הוא עצמו כי הפרמטר למינוי יהיה על פי רשימות המתמודדים בבחירות למורשון הרי שהחלטתו השרירותית לפיה מינימום לייצוג הוא 10 מנדטים יוצרת אפליה ופוגעת בזכות המערערת להיות חלק מההנהלה לאור תוצאות הבחירות. עוד נכתב כי "הרשם לא נימק מדוע בחר דווקא במפתח של 1:10 ולא כל מפתח אחר (והמערערת תמנע מלשער את הסיבות לכך בין אם מחוסר ראיות ובין אם מפאת כבודו של הרשם.)" באשר לחשש האפשרי ממספר רב של חברי הוועד הממונה כי הנהלת האגודה מונה 26 חברים ובעבר הגיע מספר חברי ההנהלה ל- 30 והדבר לא גרם לכל בעיה בניהול האגודה תוך ייצוג מקסימאלי של הרשימות המרכיבות אותה.
בדיון בעל פה הוסיף בא כוח המערערת כי ניתן לחלופין לקבוע כי הוועד הממונה יורכב מכל הסיעות תוך שיינתן נציג אחד לכל סיעה. הוא השווה את הליך בחירת הוועד הממונה להליך שבו נבחרה על ידי הרשם וועדת הבחירות. הוא שב והדגיש כי בשלילת הייצוג מהמערערת בוועד הממונה יש משו פגיעה בהליך הדמוקרטי.
המשיבות מס' 4-6 מצטרפות לעמדת המערערת וסבורות כי בהינתן התפקיד המוטל על הוועד הממונה – שינוי תקנון האגודה שיאפשר את פעילותה – יש מקום להכללת כמה שיותר חברים בוועד הממונה. מכל מקום משהחלטת עוזר הרשם נשענת על חלוקת המנדטים כפי שנקבעה בבחירות למורשון אין מקום לסטות מעקרון זה תוך קיפוח הסיעות הקטנות ושלילת הייצוג מהן. משיבות אלה אף אינן רואות קושי בכך שהוועד הממונה ימנה מספר רב של חברים והן מפנות לכך שהדברים נעשים. בא כוחן של המשיבות מס' 4-6 הביע תרעומת על עמדת האגודה ותהה את מי מייצג בא כוח האגודה שכן לא התקבלה כל החלטה בוועד הממונה של האגודה ביחס לעמדת האגודה בערעור.

האגודה תומכת בעמדת הרשם וסבורה כי החלטתו מצויה בתוך מתחם הסבירות. היא מפנה לכך שככל שבקשת המערערת תתקבל משמעות הדבר הגדלת הוועד הממונה ל- 33 חברים ונוכח היחסים העכורים בין הצדדים השונים משמעות הדבר הפיכת הנהלת האגודה לזירת התגוששות של הניצים הפוליטיים דבר שיביא לשיתוק ובוודאי שלא יאפשר לקדם את המטרה שלשמה מונה הוועד הממונה. בהתייחס לטענת המערערת שבעבר הייתה הנהלה שמנתה 30 חברים מציינת האגודה כי באותו זמן השתייכו כלל החברים לרשימה אחת. המשיבה מס' 2 תומכת בעמדת האגודה ומבקשת לדחות את הערעור. המשיבה מס' 3 הודיעה בכתב כי אינה מתנגדת לקבלת הערעור ובלבד שהמפתח לייצוג בוועד הממונה יהיה נציג אחד לכל מנדט כך שגם היא תזכה לייצוג.
עיון ברשימת המנדטים למורשון לעומת קביעת הרשם לגבי הרכב הוועד הממונה מעלה כי ארבעה חברים מתוך 101 חברי המורשון אינם מיוצגים בוועד הממונה – שלושת נציגי העותרת ונציג אחד של סיעה נוספת (וזאת בנוסף לחברים ה'עודפים' ברשימות האחרות' שגם הם אינם זוכים לייצוג). עוד עולה כי כדי לתת יצוג יחסי גם לסיעה בסדר גודל כזה גודלו של הוועד הממונה צריך להגיע כדי 34 חברים במקום 9 חברים בתוספת נציג הרשם.
המערערת אינה חולקת על סמכות הרשם למנות וועד ממונה או על השיקולים שהביאו אותו להשתמש בסמכות זו ומצמצמת כאמור את הערעור אך ורק לשאלת הייצוג בוועד הממונה ולכך שלמרות העקרון, שעמד בבסיס החלטת הרשם, של יצוג הרשימות בוועד הממונה לפי כוחן בבחירות שהתקיימו למורשון היא אינה זוכה לייצוג.
נוכח מעמדו המיוחד של רשם האגודות השיתופיות ומומחיותו בתחום עקרונות הקואופרציה והבעיות הייחודיות אשר מאפיינות את המסגרת השיתופית אין בית המשפט מתערב בהחלטתיו אלא במקרים של חריגה מסמכות, טעות משפטית גלויה על פני ההחלטה ופגיעה בעיקרי הצדק. באותם מקרים שבהם לא קיימת זכות ערעור על החלטותיו הרחיב בית המשפט הגבוה לצדק את תחום ההתערבות להתערבות דומה לזו הנהוגה כלפי פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה – מצבים שבהם נפלה טעות מהותית בהחלטה ושיקולי צדק מחייבים התערבות ההכללים להתערבות בהחלטות רשם האגודות השיתופיות (בג"צ 861/07 יונתן קמחי נ' רשם האגודות השיתופיות, (פורסם במאגרים, , 8.12.10) פסקה 46) ההפניות שם; בג"צ 4222/95 אילנה פלטין נ' רשם האגודות השיתופיות פ"ד נב (5) 614, 623 1998).
איני סבור כי ההחלטה לקבוע מפתח של 10 מנדטים לנציג בוועד הממונה היא כזו שניתן לומר עליה כי היא נגועה בחריגה מסמכות, טעות גלויה על פני ההחלטה או פגיעה בעיקרי הצדק. ההיפך הוא הנכון – בבסיס ההחלטה עמד הרצון להביא לתפקוד הוועד הממונה באופן תקין שיביא לשינוי תקנון האגודה ויאפשר את פעילותה הרצופה והתקינה. די להביט במספר הלא מבוטל של הליכים שהאגודה וחבריה מעורבים בהם כדי להתרשם כי הדבר הכרחי.
הקמת וועד ממונה שימנה אם תתקבל עמדת המערערת לפחות 34 חברים או בהתאם לאותו שיקול ככל שיש מקום לתת יצוג גם לרשימה שזכתה למנדט אחד – 101 חברים מביאה את הדברים לידי אבסורד ולמעשה מונעת את מימוש המטרה שלשמה מונה אותו וועד ממונה – פעולה מהירה לגיבוש תיקון התקנון והבאת התיקון להחלטת חברי האגודה. זאת ועוד, בהינתן כי הוועד הממונה אמור לנהל את האגודה עד לסיום ההליך הרי שאך מובנת החלטת הרשם לצמצם את גודלו של הוועד הממונה.
אין ללמוד מכך שמינוי תשעה מעשרת חברי הוועד הממונה נעשה על בסיס של ייצוג יחסי המושתת על תוצאות הבחירות לכך שהיחסיות צריכה להיות מוחלטת וכל סיעה – קטנה ככל שתהא – זכאית לייצוג בוועד הממונה. בכל מקרה אין כל עילה להתערבות בשיקול הדעת הרחב המסור לרשם בעניין זה.
הערעור נדחה. בנסיבות העניין ובהתחשב בהליך שגרם מלכתחילה לצורך במינוי הוועד הממונה – אין צו להוצאות. הפקדון יוחזר למערערת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנון אגודה שיתופית

 2. תיקון תקנות אגודה שיתופית

 3. עורך דין אגודה שיתופית

 4. פטירת חבר אגודה שיתופית

 5. סמכויות ועד אגודה שיתופית

 6. סכסוך בין חברי אגודה שיתופית

 7. בוררות רשם האגודות השיתופיות

 8. ניגוד עניינים באגודה שיתופית

 9. תביעה נגד אגודה שיתופית בפירוק

 10. מינוי בורר - תקנון אגודה שיתופית

 11. בוררות בפני רשם האגודות השיתופיות

 12. זכויות יורשים רווחי אגודה שיתופית

 13. אחריות אישית חברי ועד אגודה שיתופית

 14. עתירה נגד החלטת רשם האגודות השיתופיות

 15. ערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות

 16. זכויות חבר אגודה שיתופית לקבל שטח חקלאי

 17. בקשה לשינוי רישום ברשם האגודות השיתופיות

 18. התערבות בשיקול דעת רשם האגודות השיתופיות

 19. המרצת פתיחה ביטול הסכם עם אגודה שיתופית

 20. ערעור על החלטת עוזר רשם האגודות השיתופיות

 21. עתירה לבג"ץ על החלטת רשם האגודות השיתופיות

 22. התערבות בית משפט בהליך פירוק אגודה שיתופית

 23. סמכות עניינית בתביעה נגד אגודה שיתופית בפירוק

 24. סמכות עניינית ביטול החלטת רשם האגודות השיתופיות

 25. סמכות ביהמ''ש לעניינים מנהליים לדון בהחלטות רשם האגודות השיתופיות

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון