פיטורים לא חוקיים

התובעת טוענת כי פיטוריה הלא חוקיים, גרמו לה למבוכה ונזק רב, בייחוד לאחר 22 שנות לימוד.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי כספי על עוגמת נפש עקב פיטורים מהעבודה / פיטורים לא חוקיים:

זוהי תביעה לתשלום פיצויים בגין עגמת נפש והוצאות.

להלן עובדות המקרה:

1. התובעת מועסקת ע"י הנתבעת כמורה לערבית בביה"ס התיכון שעב.

2. בתאריך 30.5.09 קיבלה התובעת הודעה על הפסקת עבודתה אצל הנתבעת החל מיום 31.8.09, בשל חוסר שביעות רצון מתפקודה כמורה בביה"ס.

3. בתאריך 17.6.09 נשלח מכתב לנתבעת מטעם מר שלמה ויינברג, מזכיר סניף כרמל בארגון המורים, בו נטען כי הפסקת עבודתה של התובעת נעשתה בניגוד לדין וללא שימוע.

4. לאור האמור, במכתב מיום 2.7.09 זומנה התובעת לישיבת שימוע ביום 9.7.09.

5. בתאריך 16.7.09 נשלח מכתב מטעם ארגון המורים לנתבעת בבקשה לזימון הצדדים לדיון, לאור אי היענותה של הנתבעת לטענות ארגון המורים כי פיטורי התובעת אינם חוקיים.

6. בתאריך 29.7.09 הגישה התובעת בקשה למתן צו מניעה זמני לביה"ד, שיורה על ביטול פיטוריה והשבתה לעבודתה.

7. בתאריך 5.8.09, לאחר שאף נציג מטעם הנתבעת לא הגיע לדיון שנקבע, ולאחר שהתברר כי לא התקיים, חרף הודעת הצדדים, כל מו"מ ביניהם בפרק הזמן שחלף מהישיבה הקודמת בתיק, הוחלט לקבל את הבקשה לסעד זמני ונקבע כי על הנתבעת לפעול לשיבוצה המיידי של התובעת בשנת הלימודים 2009/2010.

8. בתאריך 6.9.09 הגישה התובעת לביה"ד בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט להורות לנתבעת לפעול בהתאם להחלטת ביה"ד בבקשה לסעד זמני כאמור, מיום 5.8.09.
התובעת טענה, בין היתר, כי התייצבה לעבודתה בביה"ס מדי יום החל מתחילת שנת הלימודים בתאריך 1.9.09, אולם בניגוד להחלטת ביה"ד, לא שובצה לעבודה.

9. בתאריך 14.9.09 הגיעו הצדדים להסכם פשרה, אשר קיבל תוקף של פס"ד, על פיו מנהל ביה"ס, מר מרואן פאעור, חתם על התחייבות לשבץ את המורה לעבודה בביה"ס, והנתבעת מתחייבת למלא אחר הוראות ביה"ד בהחלטתו מיום 5.8.09, לרבות תשלום ההוצאות שנפסקו לטובת התובעת.

10. בתאריך 29.9.09 הגישה התובעת בקשה שניה לפי פקודת בזיון ביהמ"ש, בטענה כי התובעת שובצה למערכת שעות חלקית של 19 ש"ש בלבד במקום 24 ש"ש כפי שהועסקה קודם לכן.

11. בדיון שהתקיים בתיק בתאריך 1.10.09 הצהיר מר עדנאן פעאור, מ"מ מנהל ביה"ס, וב"כ הנתבעת כי משרתה של התובעת תושלם ל- 24 ש"ש, והיא תקבל את מלוא שכרה בהתאם.

12. בתאריך 15.9.10 הגישו כאמור הצדדים לביה"ד הסכם פשרה, אשר קיבל תוקף של פס"ד, על פיו התובעת בהסכמת הנתבעת תגיש בקשה לקביעת קצבת פרישה, ועם אישור משרד הפנים לבקשה, יחתמו הצדדים על הסכם המפרט את תנאי פרישתה של התובעת בהתאם לסיכום בין הצדדים מיום 24.12.09.
כמו כן, נקבע כי עד לקבלת אישור משרד הפנים תמשיך התובעת בעבודתה בביה"ס ותקבל את מלוא שכרה, וכי הנתבעת תדאג להוציא מתיקה האישי של התובעת את כל המכתבים שנכתבו כנגדה.
עוד הוסכם בין הצדדים, כי בכל הנוגע למחלוקת באשר לתשלום פיצויים בגין עגמת נפש והוצאות, יגישו הצדדים לביה"ד סיכומים ויינתן פס"ד.

טענות התובעת:

13. התובעת טוענת כי פיטוריה הלא חוקיים, גרמו לה למבוכה ונזק רב, בייחוד לאחר 22 שנות לימוד.

14. ועדת השימוע מיום 9.7.09 הייתה נטולת סמכות לפטר את התובעת, שכן ועדה בהרכב זה מוגבלת בסמכותה לפיטורים מנהליים בלבד ולא פדגוגיים.

15. עובד הוראה ניתן לפטר רק עד סוף חודש מאי לשנת הלימודים הרלוונטית.
בתאריך 30.5.09 לא התקיים הליך שימוע כדין.

16. התנהלותה של התובעת לאורך כל הדרך, ובכלל זה בתחילת שנה"ל 2009/2010 גרמה לה לפגיעה נפשית ופגיעה בשמה הטוב

טענות הנתבעת:

17. בשנים האחרונות לעבודתה חלה הידרדרות בתפקודה המקצועי של התובעת. על כן, לא נותר אלא לערוך לתובעת שימוע בתאריך 30.5.09, במהלכו ניתנה לה ההזדמנות להשמיע את טענותיה. כמו כן, בתאריך 9.7.09 נערך לתובעת שימוע משלים, ולאחר שניתנה לה הזדמנות נוספת להעלות את טענותיה, הוחלט על פיטוריה.

18. הליך המו"מ בין הצדדים, וחתימה על הסכם הפשרה נבעו משיקולי הנתבעת לשמור על המערכת החינוכית וטובת ביה"ס והתלמידים.

19. לתובעת לא נגרם כל נזק ועגמת נפש. על התובעת היה להסיק את המסקנות ולהודות כי אכן התעייפה והגיע הזמן לפרוש הן לטובתה והן לטובת המערכת החינוכית.

20. לתובעת נפסקו הוצאות בסך של 5,000 ₪, סכום אשר בנסיבות המקרה דנן, לאחר שהתיק הסתיים בפשרה, משקף נכונה את הוצאות התובעת, ואין מקום לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות נוספות.

לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:

21. מהראיות בתיק הנ"ל עולה כי נפלו פגמים מהותיים בהליך פיטוריה של התובעת, וזאת הן לאור העובדה כי התובעת לא קיבלה זימון לשימוע, שכביכול התקיים בתאריך 30.5.09, תוך פירוט הטענות כנגדה, והן לאור העובדה כי הנתבעת ביקשה לפטר את התובעת מעבודתה מטעמים פדגוגיים, דבר שאינו בסמכותה של הרכב ועדת השימוע שדנה בעניינה של התובעת בתאריך 9.7.09.

22. כמו כן, לאחר החלטת ביה"ד למתן צו מניעה זמני מיום 5.8.09 המבטל את פיטורי התובעת ומורה לנתבעת להשיבה באופן מיידי לעבודה בביה"ס, הנתבעת לא מילאה אחר החלטת ביה"ד ולא שיבצה את התובעת במערכת השעות בשנת הלימודים 2009/2010, וזאת על אף שהצו ניתן כבר בתחילת חודש אוגוסט 2005.
לאור האמור, נאלצה התובעת להגיש לביה"ד בקשה לביזיון ביהמ"ש, על מנת לחייב את הנתבעת לשבצה לעבודה.

23. רק לאחר הגשת הבקשה לביזיון בית המשפט התחייבה הנתבעת ומנהל ביה"ס לשבץ את התובעת במערכת השעות בשנה"ל הלימודים הנוכחית. אולם, חרף האמור, שובצה התובעת למערכת שעות חלקית בלבד של 19 ש"ש במקום 24 ש"ש, היקף משרתה של התובעת קודם לפיטוריה.

24. לפיכך, הגישה התובעת בקשה לביזיון ביהמ"ש בפעם השנייה. בדיון שהתקיים בביה"ד בבקשה הנ"ל, התחייבה הנתבעת ומ"מ מנהל ביה"ס להשלים את משרתה של התובעת ל- 24 ש"ש, כפי שהיה טרם פיטוריה, ולשלם את מלוא שכרה בהתאם.

25. הפגמים החמורים בהליך פיטורי התובעת, והתנהלותה הבלתי ראויה של הנתבעת בתיק דנן, בייחוד לאחר מתן צו המניעה זמני, תוך הפרת חובתה כגוף ציבורי לנהוג כלפי עובדיה בהגינות, ובתום לב, גרמו לעוול ולפגיעה מיותרת בכבודה של התובעת.

26. לפיכך, אני קובעת כי בנסיבות המקרה דנן, על הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בגין עגמת נפש בסך של 20,000 ₪, וזאת תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין.

27. כמו כן, בהתחשב בכך שהתיק הסתיים בפשרה ללא שמיעת הוכחות מחד, ובהתנהלות הנתבעת כאמור מאידך, אני קובעת כי על הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪, וזאת תוך 30 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון