פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה:
 
השופט עמירם רבינוביץ
 
1. המערער שרת במשטרת ישראל עד לתאריך 13.10.1994, מועד בו החליט ראש אכ"א במשטרה לפטרו מן המשטרה בשל אי התאמה לפי סעיף 10(2) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] התשל"א-1971 (להלן - פקודת המשטרה).
 
2. בתביעה, שהגיש המערער לבית הדין האזורי בתל אביב, עתר המערער להכריז על בטלות פיטוריו, בין השאר, מאחר שלא התמלאו לגביו העילות לפיטורים מן המשטרה על פי סעיף 10(2) לפקודת המשטרה, ומשום שלא נתנה לו זכות טיעון כדין.
 
3. המשיבה (להלן - המדינה) בקשה לדחות על הסף את תביעת המערער, בנימוק שעל פי סעיף 93א לפקודת המשטרה, אין לבית הדין לעבודה סמכות לדון בפיטורים הנעשים מכח סמכות הפיטורים הקבועה בפקודת המשטרה.
 
4. בית הדין האזורי (עב 007174/01; השופט שמואל טננבוים ונציג ציבור מ. פרדו) נעתר לבקשת המדינה ודחה את תביעת המערער על הסף בנימוק, שלבית הדין לעבודה אין סמכות לדון בכשרות הליך פיטורים, שנעשה מכח סמכויות על פי פקודת המשטרה.
 
5. בערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי טען המערער, כי סעיף 93א לפקודת המשטרה עניינו "תובענה הבאה להתנגד לשימוש בסמכויות הנתונות לפי פקודה זו". במקרה זה סמכות הפיטורים היא למפכ"ל, ואילו את המערער פיטר ראש אכ"א, כך שבמעשה הפיטורים לא נעשה שימוש בסמכויות על פי פקודת המשטרה, ולכן לבית הדין לעבודה יש סמכות לדון בפיטורים. עוד טען ב"כ המערער, כי על בית הדין האזורי היה לפרש את סעיף 93א לפקודת המשטרה באופן דווקני ומצמצם בדומה לפס"ד סעדון (דב"ע מא/33-2 אשר סעדון - מדינת ישראל ואח' פד"ע יג 94 (להלן - פס"ד סעדון), וכי זכות שימוע ביחס לפיטורים אינה קשורה לשירות במשטרה, ולכן בית הדין יכול לדון בה.
 
6. בעת הדין בערעור הצענו לב"כ המערער לחזור בו מן הערעור וקצבנו זמן לתשובתו על הצעה זו, אך ב"כ המערער, כך מסתבר, לא השיב להצעתנו, למרות שחלף זמן רב מתום המועד שקצבנו לתשובתו.
 
 
7. אנו סבורים, שיש לדחות את ערעור המערער מטעמיו של בית הדין האזורי וכפי שנפרט להלן:ב
 
א. פיטורי המערער נעשו מכח סעיף 10(2) לפקודת המשטרה שזו לשונו:ו
 
"המפקח הכללי ראשי - רשאי
...
 
להשעות שוטר שאינו קצין-משטרה בכיר, להורידו בדרגה, לשחררו מן השירות או לפטרו, אם הוכח להנחת-דעתו, שהשוטר מתרשל או בדרך כלל בלתי-יעיל במילוי תפקידיו או אינו מתאים מבחינה אחרת למלא תפקידיו; אולם מפקח לא יפוטר ולא ישוחרר אלא באישור השר;...."
 
ב. סעיף 93א לפקודה קובע:נ
 
(א) "תובענה הבאה להתנגד לשימוש בסמכויות הנתונות לפי פקודה זו לענין מינויו של קצין משטרה בכיר, קביעת שוטר לתפקיד, העברתו מתפקיד לתפקיד או ממקום למקום בתפקיד, העלאתו בדרגה או הורדתו מדרגתו, השעייתו מתפקידו, פיטוריו מן החיל, הארכת שירותו מחמת שעת חירום, עיסוקו בעבודה מחוץ לתפקידיו במסגרת המשטרה, או שחרורו מן השירות - לא תיחשב כתובענה הנובעת מיחסי עובד ומעביד לענין סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969.
 
(ב) בסעיף זה, 'שוטר' - לרבות שוטר שלא מן המנין".
 
ג. אין ספק, שפיטורי המערער נעשו מכח סעיף 10(2) לפקודת המשטרה (ראה הנספח לתגובת המערער לבקשה לדחיה על הסף).
 
ד. הפיטורים נעשו תוך שימוש בסמכויות הנתונות על פי פקודת המשטרה.
 
ה. גם אם נעשו הפיטורים תוך שימוש שלא כדין בסמכויות על פי פקודת המשטרה, כמו פיטורים על ידי גורם בלתי מוסמך, (ראש אכ"א במקום מפכ"ל), כטענת המערער, עדיין, מבחינה מהותית נעשו הפיטורים מכח הסמכויות הקבועות בפקודת המשטרה, וכל טיעון כנגדם, לרבות ביחס לחוסר הסמכות של הגורם המפטר, צריך להיעשות בפני הפורום המתאים. "החוק בא להוציא מסמכותם של בתי הדין לעבודה פיטורי שוטר עת הפיטורים באים מטעמים המיוחדים לשירות במשטרה" כמו אי-התאמה. "המחוקק סבר, שהמטרה תושג עת הוצאת ההתיידנות מסמכותו של בית הדין לעבודה תוגבל לפעולה בעקבות "שימוש בסמכויות הנתונות לפי פקודה זו". (פס"ד סעדון בעמ' 97 מול האות ז' ועמ' 98) כך גם נפסק בצורה חד משמעית בבג"צ 1214/97 - (יצחק חלמיש נ. בית הדין הארצי לעבודה פ"ד נג(2) 647).
 
ו. בפס"ד סעדון נעשו הפיטורים מכח סעיף 15 לדבר המלך במועצה, כשברור בעליל, שאינם פיטורים מכח הסמכויות הנתונות על פי פקודת המשטרה, כך שלא ניתן ללמוד מאומה מן ההלכה שנקבעה בפס"ד סעדון לענייננו.
 
לא כן במקרה דידן, בו, ברור שהפיטורים נעשו מכח הסמכויות הנתונות בפקודת המשטרה, גם אם השימוש בסמכויות אלה נעשה, לטענת המערער, שלא כדין.
 
 
8. סוף דבר - הערעור נדחה. המערער ישלם למדינה הוצאות משפט בסך 2,500 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון