פשיטת רגל בארה''ב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פשיטת רגל בארה''ב:

.1בפני המרצת פתיחה, לפיה מתבקש בית-המשפט להבהיר כי המשיב (להלן - "המשיב"), איננו רשאי להמשיך בהליכי ההוצאה לפועל כנגד המבקש (להלן - "המבקש"), בגין פס"ד שניתן כנגד האחרון ביום 6.7.93, בת"א 17126/90 ע"י בית-משפט השלום בת"א (להלן - "פסק-הדין").

.2עילת בקשתו של המבקש הינה, כי עוד בשנת 1991, הוכרז המבקש כפושט רגל ע"י בית-משפט של מדינת ניו-ג'רסי שבארה"ב, וניתן לגביו צו הפטר כללי וסופי לגבי כל חובותיו, לרבות החובות נשוא פסה"ד של בימ"ש השלום בת"א.

העובדות
.3כתב התביעה הוגש כנגד המבקש-הנתבע ע"י המשיב-התובע בשנת 1990, וביום
6.7.93חייב בית המשפט השלום את המבקש (הנתבע) לשלם למשיב (התובע) את מלוא סכום התביעה בסך -.906, 256ש"ח, בצרוף ריבית והצמדה כחוק
(ת.א. 17126/90).
המבקש ערער על פסה"ד לבית המשפט המחוזי בת"א, וערעורו נדחה
(ע"א 1331/93, מיום 20.3.95). בקשת רשות ערעור נוספת של המבקש לבית המשפט העליון - נדחתה אף היא (רע"א 1919/95 מיום 15.7.95).
בעקבות מתן פסק-דין סופי נגד המבקש, פתח המשיב בהליכי הוצאה לפועל בלשכת
ההוצל"פ בת"א (תיקים 5-62-04802-01; 6-93-71607-01).
המבקש פנה ליו"ר ההוצאה לפועל ת"א ביום 15.12.97, ובקש להשהות את הליכי גביית החוב, בטענה שביום 6.2.92ניתן ע"י בימ"ש לפשיטת רגל במדינת ניו-ג'רסי ארה"ב, לבקשת המבקש, צו הפטר, לפיו הינו פטור מכל חובותיו, לרבות החוב הספציפי למשיב, נשוא ההתדיינות ביניהם בתיק זה (להלן - "צו ההפטר").
יו"ר ההוצאה לפועל דחה את הבקשה ביום 26.1.98מחוסר סמכות, ומכאן הבקשה
שבפני למתן סעד הצהרתי, כאמור.
יצויין כבר כאן, כי רק בפנייתו ליו"ר ההוצאה לפועל, בתאריך 15.12.97, טרח ב"כ המבקש להעלות את הטענה בדבר קיומו של צו הפטר עפ"י פסה"ד של ביהמ"ש בניו-ג'רסי. טענה זו לא הועלתה על ידו כלל בפני מי משלוש ערכאות השיפוט שדנו בעניינו.

הטיעונים
.4לטענה ב"כ המבקש, יש לכבד את צו-ההפטר שהוצא ע"י בימ"ש מוסמך בארה"ב, ובהיותו כולל גם את החוב הספציפי, נשוא התובענה דנן, מהווה צו "חסימה מוחלטת וסופית מכל נושה הכלול בצו" (סעיף 10לבקשה). טענת ב"כ המבקש:נ "צו ההפטר האמריקאי קבע למבקש סטטוס אישי שהינו וניברסלי, אקסטריטוריאלי ואינו מוגבל לתחומה של מדינה זו או אחרת" סעיף 11לבקשה).
עוד טוען ב"כ המבקש, כי גם אם לא ניתן לאכוף את צו ההפטר ניתן ע"י ביהמ"ש בניו-ג'רסי, מכוח הוראות חוק אכיפת פסקי-חוץ, תשי"ח- 1958(להלן - "החוק"), עדיין יש מקום להכרה בפסק החוץ הנ"ל, כח הוראות סעיף 11(ב) לחוק, שכן "מן הדין והצדק לעשות כן".. אשר לאי העלאת הטענה בדבר קיומו של צו ההפטר ותחולתו של החוב שוא התובענה בפני אף אחת מהערכאות שדנו בעניין (למעט צירוף צו הפטר לתיק המסמכים שהוגש לביהמ"ש השלום (נ/9) - הא ותו לא) - טוען "כ המבקש טענה מעניינת, בהאי לישנא:ב
". . .אין כל עוררין על תוקפו של פסק-הדין אשר בו נמצא המבקש חייב את הסכום שנפסק. הגנת המבקש בפני כב' בימ"ש השלום וערכאות הערעור, נסובה סביב הטענה כי המבקש כלל איננו חייב למשיב סכום כלשהו. משנדחתה טענה זו, עומדת לזכות המבקש הטענה כי עקב היותו פושט רגל מופטר... אסור למשיב לפעול לגביית החוב. . ." (סעיף 2ז' לסיכומים בכתב)
.. לטענת ב"כ המשיב, המדובר בבקשה קנטרנית וטורדנית, שהמבקש לא רח להעלותה
במועד בפני אף אחד מערכאות השיפוט שדנו בעניננו, ועתה וא עושה כל מאמץ על מנת
לחבל ולעכב את גביית החוב ממנו.
עוד טוען ב"כ המשיב, כי עומדת לו הגנה מפני אכיפתו של פסק דין של מדינת ניו-גירסי וכי המדובר בפסק-חוץ שאיננו ניתן לאכיפה, וכח הוראות סעיפים 5ו- 6לחוק אכיפת פסקי-חוץ, התשי"ח-.1958
משיב אף טוען כי אין כל מקום להכרה בצו ההפטר על פי סעיף 1(ב) לחוק, שעה שהמבקש לא ביקש מבימ"ש השלום ומביהמ"ש המחוזי הכיר בצו, והוא מעלה טענתו רק עתה "בדרך חסרת תום לב ובחוסר נקיון פיים", תוך מגמה ברורה להתחמק מתשלום החוב שנפסק לחובתו.
דיון. דינה של בקשה זו להידחות מכל וכל, הן משום המועד המאוחר בו זקק
המבקש לטענה שהעלה בדבר קיומו של צו ההפטר והן משום ההגנות עומדות למשיב מפני
אכיפתו של הצו. ואלה טעמי:ו
לפי סעיף 5לחוק אכיפת פסק-חוץ, התשי"ח- 1958(להלן - ה"חוק"):נ
"לא יזקק בית המשפט לבקשת אכיפת פסק חוו שהוגשה כעבור יותר מחמש שנים מיום מתן ההפסק. . . "
אין חולק כי ביהמ"ש בניו-ג'רסי הוציא את צו ההפטר ביום .6.1.9אין חולק
עוד כי המבקש "נזכר" לבקש את אכיפתו של הצו, ראשונה, בפנייתו ליו"ר ההוצאה
לפועל ביום .15.12.97
צירופו של צו ההפטר לתיק המסמכים שהוגש לביהמ"ש השלום, כנייר אין לו הופכין, מבלי להתייחס ולו ברמז לקיומו של הצו במהלך טיעונים - הן בביהמ"ש השלום והן בערעור לביהמ"ש המחוזי - חסר ל נפקות בעיני, ואין המבקש יכול לסמוך עליו עתה.
מילא, לא מצאתי כל "סיבות מיוחדות המצדיקות את האיחור", אמור בסיפא לסעיף' 5לחוק, למעט הרצון להעלים את קיומו של סק-החוץ מבתי המשפט השונים או להתעלם ממנו.
אכיפת פסק-החוץ במקרה דנן אף איננה מתיישבת עם הוראות סעיפים (4) ו-(5) לחוק. לפי סעיף 6(4) לחוק, פסק החוץ לא יוכרז אכיף אם "הפסק נוגד פסק-דין אחר שניתן באותו ענין בין אותם עלי דין ושעודנו בר תוקף". אין ספק שזהו המצב הקיים בתיק זה.
לפי סעיף 6(5) לחוק, פסק-חוץ לא יוכרז אכיף אם "בעת הגשת תביעה במדינה הזרה היה משפט תלוי ועומד, באותו ענין ובין ותם בעלי דין, בפני בית משפט בישראל".
תביעה לצו-ההפטר הוגשה במדינת ניו-ג'רסי ע"י המבקש ביום 6.9.9(סעיף 1
לחוות דעת המומחה מטעמו, עו"ד קאופמן), בעוד התביעה בבימ"ש השלום הוגשה עוד
בשנת 1990(תיק 17126/90). מצא, כי בעת הגשת הבקשה בניו-ג'רסי, היה
תלוי ועומד המשפט בימ"ש השלום בת"א, ואף מטעם זה דין הבקשה שבפני להדחות. שר
על כן, צו ההפטר איננו ניתן לאכיפה בישראל, מהנימוקים מפורטים לעיל.
.8צו ההפטר אף איננו ראוי להכרה ע"י ביהמ"ש, מכח הוראות סעיף 11(ב)
לחוק, באשר לא ראיתי "שמן הדין והצדק לעשות כן", כי אם היפוכו של דבר. עפ"י
הפסיקה:ב
"התנאי היחיד בו מותנית ההכרה לפי סעיף 11(ב) לחוק הנ"ל הוא, שבית המשפט השתכנע, כי מן הדין והצדק לעשות כן" (ע"א 499/79, בן דיין ואח' נ' א. די. אס אינטרנשיונל בע"מ, פ"ד ל"ח(2) 99, בעמ' 104;
ע"א 221/78, עובדיה נ' כהן, פ"ד לג(1) 293).
יגעתי ולא מצאתי מהם אותם "שיקולי צדק והאינטרס הציבורי" עליהם מבסס ב"כ
המבקש, עו"ד בצר, את טיעונו זה ואודה כי הם רחוקים מלשכנע (ראה סעיף 7לסיכומיו בכתב). ב"כ המבקש מפרט את השתלשלות האירועים בהליכים המשפטיים, ועוד מעז לטעון כנגד המשיב "כי במהלך הדיונים לא טען המשיב דבר בענין אי כשרותו של צו ההפטר..." (סעיף 7ג' לסיכומים), וזאת שעה שהמבקש עצמו לא טען כל טענה ומענה בענין זה.
לא ירדתי לסוף דעתו של ב"כ המבקש, מדוע על המשיב להתייחס למסמכים או
להעלות טענות אשר דווקא המשיב הוא שצריך להעלותם, ובמועד הראוי.
עוד נראית לי תמוהה קביעתו של ב"כ המבקש כי:ו
"מן הדין והצדק כי בימ"ש נכבד זה לא יתן הכשר להתנהגות זו של המשיב ולא יעניק פרס למי עהתעשר בדרך פסולה זו" (ס' 7ג' לסיכומים).
חוששני, כי נתחלפה לו לב"כ המבקש המילה "המבקש" במילה "המשיב" בפסקה זו,
שכן זהותו של מי ש"התעשר" כאן ברורה למדי.
.9העלאת הטענה בדבר תוקפו של צו ההפטר בשלב כה מאוחר בפני יו"ר ההוצאה לפועל, לאחר סיום כל ההליכים בבתי המשפט, ואי הההתייחסות המכוונת של המבקש לצו בפני ערכאות השיפוט שדנו בענין במשך שנים הרבה, אומרת דרשני. טענתו של ב"כ המבקש, עו"ד בצר, כי הדיון בפני בימ"ש השלום, נסב אך בשאלת קיומו או אי קיומו של החוב, ואילו עתה - משנדחתה הטענה ע"י ביהמ"ש לגופו של נושא - קמה לו הזכות להעלות את הטענה בדבר קיומו של צו ההפטר כמבטל וכמייתר את כל הדיונים שקדמו לו - איננה מקובלת עלי ויש לדחותה מכל וכל.
בעל-דין איננו רשאי להשהות טענה לגטימית שיש בפיו במהלך כל הדיון המשפטי הארוך, ולהעלותה אך בשלב כה מאוחר, לאחר שכל טענותיו נדחו והוא יצא מהדיון כשידיו מעל לראשו.
כפי שנפסק לא אחת בנושא אחר של פסלות שופט, כאשר הגיון הדברים נראה לי
ראוי ליישום גם במקרה דנן:נ
". . .טענת פסלות נגד רשות שיפוטית יש להעלות בהקדם האפשרי, שאם לא כן, עלול צד הטוען לפסלות להיחשב כמוותר על טענתו. גס אין צד יכול לשמור בלבו טענות פסול, על מנת להעלותן כשיראה לו נוח הדבר - אם משום שיסתבר לו ממהלך הדיון שתוצאת הדיון לא תהיה נוחה לו ואם מכל טעם אחר"
שר על כן, הנני מחליט לדחות את התובענה ולחייב את המבקש
תשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד למשיב בסך -.000, 15ש"ח, בצירוף ריבית הצמדה מהיום ועד התשלום בפועל.
יתן היום 4.5.99, והוקרא במעמד ב"כ הצדדים.

שר על כן, הנני מחליט לדחות את התובענה ולחייב את המבקש
תשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד למשיב בסך -.000, 15ש"ח, בצירוף ריבית הצמדה מהיום ועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון