פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל


בית המשפט ציין כי העובדה שהחייב גרם לאשתו לפתוח חשבון בנק על שמה, לאחר שחשבונו שלו בבנק הוגבל, וגרם לה להסתבך בחובות בסך של 312,549.- ש"ח, מעידה על חוסר תום לב מצד החייב.ו

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פתיחת חשבון בנק על שם האישה - פשיטת רגל:

1. החייב הגיש לבית משפט זה בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל.נ

בהחלטתי מיום 12/12/00 נעתרתי לבקשת החייב ונתתי, בהסכמת הכונס הרשמי, צו לכינוס נכסיו. באותה החלטה חייבתי את החייב לשלם לקופת הכינוס, לטובת נושיו, סך של 500 ש"ח מדי חודש בחודשו.בעתה עלי להחליט אם להכריז על החייב פושט רגל אם לאו.ו

2. הכונס הרשמי מתנגד לבקשתו של החייב. הכונס הרשמי ערך חקירה בעניינו של החייב והגיש דוח לפי סעיף 18ד' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם - 1980 (להלן - "הפקודה").

מחוות דעתו של הכונס הרשמי עולה כדלקמן:

א. החייב הגיש את בקשתו בגין חובות מוצרים בסך של 991,837 ש"ח ל33- נושים.

נכון ליום עריכת חוות הדעת הוגשו כנגד החייב 12 תביעות חוב על סך של 607,079 ש"ח שמתוכם נתבעו בדין קדימה סך של 23,407 ש"ח ע"י מס הכנסה וסך של 14,204 ש"ח ע"י מע"מ.

ב. החייב טען כי נפתחו נגדו 32 תיקי הוצל"פ ונערכו לו חקירות יכולת, וכי בשנת 1999 נעשה לו איחוד תיקים. תיק האיחוד פוזר בשל אי עמידתו של החייב בתשלומים שהושתו עליו.

ג. החייב טען כי חובותיו נובעים מכישלון עיסקי של עסק להסעות שאותו הקים בשנת 1980. לדבריו, העסק נקלה לקשיים מאחר וההסעות היו עבור המועצה המקומית בענה וכשזו נקלעה לקשיים הוא חדל לקבל ממנה כספים עבור ההסעות.

ד. באת כוחו המלומדת של הכונס הרשמי, עו"ד גב' רונית גורביץ, ציינה בחוות דעתה כי מעיון בדוחות מס הכנסה שהגיש החייב לשנים 1992-1996 עולה כי העסק שניהל החייב היה ריווחי. החייב טען כי לצורך בניית ביתו בשנים 1994-1995, הוא נטל הלוואה מבנק ירושלים בע"מ וכי כתוצאה מכך נוצרו לו חובות נוספים.נ

ה. באת כח הכונס הרשמי ציינה בחוות דעתה כי החייב הצהיר על חובות ל - 33 נושים אולם לא ידע להסביר ממה נובעים 16 מן החובות, ומתי נוצרו.

כן ציינה באת כח הכונס הרשמי כי החייב לא הצהיר על קיומו של חוב לבנק ערבי ישראלי בע"מ ואילו זה האחרון הגיש תביעת חוב על סך של 335,712 ש"ח.

ו. באת כח הכונס הרשמי הוסיפה וציינה כי החייב ביקש מאשתו לפתוח חשבון בנק על שמה לשם ניהול העסק הואיל וחשבונות הבנק שלו הוגבלו. לאשת החייב נוצרו חובות שמקורם בעסקי מכוניות בגובה של 312,549 ש"ח ומתנהל נגדה תיק איחוד בהוצאה לפועל.

ז. עוד נאמר בחוות דעתו של הכונס הרשמי כי על פי נתונים שנתקבלו מחברת הביטוח אבנר עולה כי החייב תבע את חברת הביטוח 4 פעמים בגין נזקי גוף אולם החייב מכחיש כי תבע אי פעם איזה שהיא חברת ביטוח בגין תאונה כלשהי.ב

ח. באת כח הכונס הרשמי הוסיפה וטענה בחוות הדעת כי החייב נטל מבנק ירושלים, ביום 19/11/96, משכנתא שכנגדה שיעבד את הנכס המצוי בגוש 18970 חלקה 12/4/80. באת כח הכונס הרשמי כתבה כי "לטענת החייב אין הוא משלם את המשכנתא אלא בני אחיו. כנשאל לפשר הדברים התחמק ולא נתן תשובה".ו

ט. באת כח הכונס הרשמי ציינה בחוות דעתה כי -

"החייב הודה בחקירתו כי מסר שיקים על החלק במהלך ניהול העסק, לשימושם של אחרים. החייב לא זכר למי מסר את השיקים וציין כי אינו יודע קרוא וכתוב".נ

באת כח הכונס הרשמי ציינה כי בית משפט זה כבר פסק בעבר כי חייב שחשבון הבנק שלו הוגבל, והוא יודע עובדה זו וכן כי אין לשיקים כיסוי ולמרות זאת מושך שיקים מן החשבון, מתנהג התנהגות עבריינית שההסתבכות הבאה בעקבותיה אינה ראויה להגנת בית המשפט. באת כח הכונס הרשמי כתבה כי "פסיקת בית המשפט הנכבד ישימה לענייננו דנן ועמדתינו הינה שבנסיבות של התנהגות כנ"ל יש חוסר תום לב ביצירת החובות".ב

י. באת כח הכונס הרשמי סיכמה את חוות דעתה כדלקמן:

"מכל האמור לעיל עולה כי החייב צבר חובות רבים פרטיים ועסקיים במשך 5 שנים, בא בעת שעל פי דו"חות המס שהמציא, העסק שניהל הניב רווחים.ו

החייב ביקש מאשתו שתפתח חשבון בנק על שמה לצורך ניהול העסק מאחר שחשבונו הוגבל וצבר חובות חדשים.נ

החייב יצר חובותיו בחוסר תום לב ולפיכך אינו ראוי לחסות בצילה של הפקודה".ב

3. במהלך הדיון טען החייב לאמור:

"אני אבקש שבית המשפט יכריז עלי פושט רגל. אני מודה שטעיתי. אין לי מה להוסיף.ו

(...)

אני יודע על החוב לבנק ערבי ישראלי. היה חוב של 20,000 ש"ח, מזמן. זה היה החוב שלי ושל אח שלי. ואחר כך אבא שלי נפטר. אני הייתי בעל עסק עצמאי והעסק התנהל על שמי. אח שלי היה יותר גדול ממני והוא לקח את הכסף ואמר שישלם ולא שילם. ועד עכשיו אני לא מדבר עם אחי.

אני אף פעם לא הגשתי תביעה בגלל נזק גוף לחברת הביטוח. הגשתי רק תביעה לביטוח לאומי. אף פעם לא היתה לי תאונת דרכים.נ

אני לא יודע לכתוב. אני רק הייתי חותם על השיקים ואשתי היתה כותבת את השיקים. יש לנו בעיות והיא הלכה להוריה".ב

4. דיון

א. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמכלול נסיבות העניין, הגעתי למסקנה כי מן הדין לדחות את בקשת החייב להכריזו פושט רגל.

ב. השאלה העיקרית העומדת לנגד עיניו של בית המשפט בבואו להחליט אם להכריז על חייב, לבקשתו, פושט רגל אם לאו, היא השאלה אם פעל בתום לב אם לאו. הדגש באשר לתום ליבו של החייב, לעניין התקופה שקדמה להגשת בקשתו להכריזו פושט רגל, מושם, מטבע הדברים, על דרך יצירתם של חובותיו (ראו בספרם של כבוד השופטים שלמה לוין ואשר גרוניס "פשיטת רגל", מהדורה שנייה, בעמ' 169).ו

על שום כך, מקום שחייב אינו נותן לכונס הרשמי, במהלך החקירה על פי סעיף 18 ג' לפקודה, הסבר המניח את הדעת באשר למקורם של 16 מחובותיו, כאמור לעיל, אין הוא עומד בנטל הוכחת תום הלב הנדרש מחייב המבקש להכריזו פושט רגל. אין זה מתקבל על הדעת שחייב יפנה לבית המשפט ויבקש ממנו לפרוש עליו את הגנת פקודת פשיטת הרגל, ועם זאת ימנע מליתן הסבר באשר לאופן יצירת חובותיו.נ

ג. החייב לא נתן כל הסבר לסתירה העולה מכך שמדוחות המס שהמציא היה העסק רווחי, ולמרות זאת צבר חובות רבים, הן פרטיים והן עסקיים.ב

ד. גם העובדה שהחייב גרם לאשתו לפתוח חשבון בנק על שמה, לאחר שחשבונו שלו בבנק הוגבל, וגרם לה להסתבך בחובות בסך של 312,549.- ש"ח, מעידה על חוסר תום לב מצד החייב.ו

ה. סבורני כי בנסיבות העניין, די באמור לעיל כדי להצדיק את דחיית הבקשה, ואמנם כך אני עומד לעשות.

5. אחרית דבר

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן:

א. אני דוחה את בקשתו של החייב להכריזו פושט רגל.

ב. אני מבטל את צו הכינוס שניתן כנגד החייב ביום 12/12/00.נ

ג. אני מבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ שניתן כנגד החייב במסגרת ההליכים בתיק פש"ר 624/00.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון