ארנונה על בנק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ארנונה על בנק:

השופט נ. הנדל:
1. האם בנק נחשב כעסק? שאלה זו ניצבת בפנינו בערעור זה. ההקשר הקונקרטי הוא גביית ארנונה על ידי המשיבה, עיריית קרית מלאכי, מהמערער, הוא בנק הפועלים, המחזיק נכס בתחומה של המשיבה.

2. עד לשנת 1985, העניקה פקודת העיריות לעירייה שיקול דעת רחב להטיל ארנונה על נכסים בתחומה. בשנת 1985, נחקק החוק לייצוב המשק שהגביל את עצמאותן של הרשויות המקומיות בשיעור העלאת תעריפי הארנונה. בשנת 1989, נחקק חוק ההסדרים במשק המדינה, לפיו הוסמכו שרי הפנים והאוצר להתיר לרשויות המקומיות להעלות את שיעור הארנונה בסכומים שונים שנקבעו. עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים של אותה שנה, נחלקו הרשויות המקומיות לשלוש קבוצות. מוסכם כי המשיבה שייכת לקבוצה א'. הנכסים באיזור המשיבה חולקו לשלוש, כאשר הוטל שיעור העלאת הארנונה באופן הבא. נכסים שלא פורטו, בשיעור של 20%. עסקים ששטחם הכולל פחות מ-150 מ"ר, בשיעור של 25%. נכסים ששטחם הכולל עולה על 150 מ"ר, בשיעור של 35%. המשיבה גבתה מהמערער ארנונה בשיעור של 35%. המערער תבע את המשיבה בגין גביית היתר, כטענתו, בין השנים 1989 עד 1999. לגישת המערער יש לסווג את הבנק כ"נכסים שלא פורטו" ואילו לגישת המשיבה יש לסווגו כ"עסק". סכום התביעה עומד על כ-600,000 ₪. בפסק דין מנומק צידד בית משפט השלום בעמדת המשיבה.

3. אודה, כי לא מצאתי ממש בטיעוני המערער. הלה ניסה, תוך הצגת דוגמאות שונות, לשכנע את בית המשפט כי בנק אינו עסק. ב"כ המערער הסכים כי עפ"י הפירוש הלשוני בנק הוא אכן עסק, ברם, הדגיש כי עסקינן בסוגיה "ארנונית". לכך נשיב בפשטות. בנק אינו חייב להיות מסווג כעסק בכל מקרה. אך מכאן ועד לקביעה כי הבנק לא יכול להיות מסווג כעסק, ישנה קפיצה אנליטית שאינה מעוגנת בדין, בפסיקה ובשכל הישר.נ

בא כוח המערער השליך את יהבו על שני פסקי דין של בית המשפט העליון (בג"צ 345/78 ירדניה נגד עיריית תל אביב ואחרים פ"ד לג (1) 113, ובג"צ 397/84 בנק דיסקונט נגד עיריית גבעתיים פ"ד לט (2) 13).

עיון בפסקי הדין האמורים עשוי להוביל למסקנה שונה מזו אשר תומך בה המערער ולכן אין תימה כי המשיבה סומכת ידה גם היא על פסיקות אלה.

המשותף לעניין ירדניה ובנק דיסקונט הינו, כי בית המשפט העליון נתן גיבוי לשוני שבין בנק לבין עסקים אחרים, בשיעור גביית הארנונה על ידי רשות מקומית. ודוק, השוני בא לידי ביטוי בכך שהשיעור שנקבע לבנק היה גבוה יותר מאשר במקרים אחרים. צוין כי בשל אופיו של הבנק כמוסד פיננסי קם הצידוק לדרוש ממנו יותר מבחינת חלוקת הנטל הכלכלי ברשות המקומית. צודק בא כוח המשיבה כי שונים פני הדברים מקום בו בנק עומד על הטענה כי תוצאה אפשרית אחת היא וזו כי פרשנות סעיף הגבייה תקל עימו. מדגיש המערער כי לא עסקינן בשיעור ארנונה אלא בשיעור עלייה בארנונה. ברם, זוהי אבחנה ללא נפקות. אם הרשות רשאית לגבות יותר מבנק בשל אופיו כמוסד פיננסי, רשאית היא גם להעלות את שיעור הגבייה לעומת עסקים אחרים. תוצאה זו אינה מצביעה על אפלייה. יש מקום לטענת אפלייה כאשר ישנו דין שונה לשווים ואילו הבנק אינו בהכרח שווה לכל עסק, יהא אשר יהא.

עד כה הצגתי פן אחד של תשובתי לערעור. פן זה מצביע על האפשרות לגבות ארנונה בשיעורים שונים מבנק, לעומת עסק או גורם אחר. פן זה מקפל בתוכו כלל רחב יותר, הוא הפן השני של תשובתי לערעור. אף היום מוענק לעירייה שיקול דעת בדרך בה היא גובה ארנונה מגורם זה או אחר. בית משפט לא יחליף את שיקול דעת העירייה בדעתו, אלא עליו לבחון את סבירות שיקול דעתה. כפי שנקבע בעניין בנק דיסקונט:
"כמו בכל המקרים, בהם בוחנת ערכאה שיפוטית את סבירותו של מעשה, יוצאת הערכאה השיפוטית מן ההנחה, כי ייתכן שקיימים מספר פתרונות אפשריים, אשר כל אחד מהם עשוי לזכות בתואר או בתיאור של מעשה סביר, ובית המשפט אינו מציב את שיקולו במקום שיקולה של הרשות הסטטוטורית כאילו היה פועל מעיקרו במקומה" (שם, עמ' 13).ב

בעניין בנק דיסקונט קבע בית המשפט העליון, כי החלטת עיריית גבעתיים לקבוע שיעור ארנונה שונה לבנק, הינה סבירה. האם שורת ההגיון מחייבת את המסקנה שכאשר לא מופיע סיווג מיוחד לבנקים אין העירייה רשאית לסווג בנק כעסק? וכי תחת זאת עליה להגיע לתוצאה לפיה דין גביית ארנונה מהבנק בהשוואה לעסק אחר יהא לקולא? האם נגזר כי בכל מצב אין העירייה רשאית לגבות סכום זהה מבנק ומעסק אחר? נדמה כי ברור שהתשובה לשאלות אלו הינה בשלילה. האמת תיאמר, כי אין בפנינו אלא נסיון נואש של הבנק להצביע על פירצה בדין שבפועל אינה בנמצא.ו

כפי שאין בסיס לקבוע במקרה זה שבנק אינו עסק, כך גם אין בסיס לקבוע ששיעור העלאת הארנונה הינו מדורג. לשון החוק אינה תומכת בפרשנות זו.

פשיטא, כי הפרשנות הלשונית של החוק עשויה לסייע במלאכת הפרשנות. אמנם, נפסק כי הפרשן אינו בלשן. אין זה אומר כי המשמעות הרגילה של מילות החוק הינה תחום זר לו או חסרת משקל.

4. המערער מלין נגד שיעור הוצאות משפט בסך 20,000 ₪ שנפסקו נגדו על ידי בית משפט קמא.

במענה לכך יצויין תחילה הכלל, לפיו אין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בכגון דא. לערכאה הדיונית היתרון בדרך כלל בקביעת שיעור הוצאות משפט שכן ההליך מתנהל לפניה ולה היכולת לחוש את ההליך בצורה חיה ולא דרך מחיצת דפי הפרוטוקול. לכך נוסיף, כי בית משפט קמא היה רשאי לשקול את סכום התביעה, כ-600,000 ₪. כן, רשאי היה לשקול כי התביעה במקור התייחסה לתקופה של עשר שנים, כאשר על פני הדברים ניתן היה לצפות הגשת התביעה בשלב מוקדם יותר. מעבר לכך, ניתן היה לשקול את מהות התביעה והנושא שעמד לדיון אפילו אם העניין התנהל ללא שמיעת ראיות. גם אם ניתן היה לפסוק הוצאות משפט בשיעור נמוך יותר מכפי שנקבע על ידי בית משפט קמא -וניתן היה- אין הדבר מצדיק התערבות של ערכאת הערעור. העובדה כי לרוב בית משפט אינו פוסק הוצאות משפט ריאליות מבחינת הפסד של חסרון כיס לצד שזכה, אינה אומרת שלא ניתן לפסוק סכום כזה במקרה מתאים.

5. סוף דבר, הייתי מציע לחבריי לדחות את הערעור. כן, הייתי מציע לחייב את המערער בהוצאות הערעור בסך – 8,000 ₪ להיום.

נ. הנדל- שופט

כב' ס. הנשיא י. פלפל:
אני מסכים.
____
י. פלפל - ס. נשיא
אב"ד

כב' ס. הנשיא י. טימור:
אני מסכים.י. טימור - ס. נשיא

לכן הוחלט כאמור בפסק דינו של כב' השופט הנדל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בנקאי

 2. חוזה עם הבנק

 3. משכון בנקאי

 4. ארנונה - בנקים

 5. ארנונה על בנק

 6. חוב לבנק לאומי

 7. עורך דין בנקאות

 8. תרגיל עוקץ בבנק

 9. עורך דין בנקים

 10. התחזות לפקיד בנק

 11. אחריות בנק מלווה

 12. חשבון משותף בבנק

 13. הפרת הסדר עם הבנק

 14. התיישנות חוב לבנק

 15. ציפיות הלקוח בבנק

 16. חובת האמון הבנקאית

 17. עורך דין חשבון בנק

 18. התיישנות תביעת בנק

 19. חובת האמון של הבנק

 20. מניעת פעולות בנקאיות

 21. הפרת החוק מצד הבנק

 22. חוזה בין הבנק ללקוח

 23. עורך דין דיני בנקאות

 24. בונוסים למנהלי בנקים

 25. גביית יתר עמלות בנק

 26. יציבות כלכלית של בנק

 27. תביעה נגד בנק החקלאות

 28. ביטול סגירת חשבון בנק

 29. עמלת שורה בנק הפועלים

 30. תביעה של בנק נגד ערב

 31. ערעור על תביעה של בנק

 32. מענק יובל לעובדי בנק

 33. טעות בהסדר חוב עם הבנק

 34. תביעה נגד בנק דיסקונט

 35. גביית תוספת סיכון בבנק

 36. בקשה לביטול הגבלה בבנק

 37. תעריף הארנונה של בנקים

 38. קניית רכב משועבד לבנק

 39. מימוש שעבוד לבנק מלווה

 40. תביעת בנק להחזרת כספים

 41. עמלות אופציות מעוף בבנק

 42. חתימה על טופס ריק בבנק

 43. "מכתב העברה" לעובד בנק

 44. שביתת עובדי בנק דיסקונט

 45. תביעה נגד לקוח בנק לאומי

 46. פיצוי על סגירת חשבון בנק

 47. אחריות הבנק כיועץ השקעות

 48. חובת הבנק לעדכן את הערב

 49. תביעה נגד הבנק הבינלאומי

 50. אי עמידה בהסדר חוב עם הבנק

 51. גביה בלתי חוקית בחשבון בנק

 52. עורך דין תביעות נגד בנקים

 53. תביעת בנק נגד לקוח על חוב

 54. עמלת פירעון מוקדם בנק לאומי

 55. תביעה נגד בנק על הפסד במכרז

 56. תביעה נגד בנק לאומי לישראל

 57. תיאום גובה עמלות בין הבנקים

 58. רישום הסדר מחיקת חובות בבנק

 59. פעולות בחשבון בנק ללא הרשאה

 60. חובת הקטנת הנזק של לקוח בנק

 61. עבירות כלכליות מנהל סניף בנק

 62. זכות עכבון רכב מול שעבוד לבנק

 63. תביעה של בנק המזרחי נגד לקוח

 64. תביעה של בנק דיסקונט נגד ערב

 65. תביעה נגד בנק בגין הגבלת חשבון

 66. ייצוג עובדי בנק ע''י ההסתדרות

 67. חיוב לפתוח תוכניות חיסכון בבנק

 68. התנהגות בנק ברגעי משבר חריגים

 69. תביעה בגין הפרת יחסי בנק לקוח

 70. צ'קים חוזרים של לקוח בבנק לאומי

 71. תביעה על זכויות בכסף בחשבון בנק

 72. בעלות על רכב מעוקל על ידי הבנק

 73. הגבלת חשבון בנק בגלל סירוב צ'קים

 74. תביעת בנק נגד מורשה חתימה בחשבון

 75. תביעה נגד הבנק הבינלאומי הראשון

 76. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 77. תביעה של בנק המזרחי על חוב בחשבון

 78. מעבר בנקים לשבוע עבודה של 5 ימים

 79. תביעה של בנק הפועלים נגד לקוחותיו

 80. סגירת חשבון בנק עקב חשד להלבנת הון

 81. תביעה להחזר כסף שהופקד בבנק הדואר

 82. משיכת כסף מכספומט - תביעה נגד הבנק

 83. אי ביצוע הוראת תשלום של הלקוח בבנק

 84. אישור הסדר נושים למרות התנגדות הבנק

 85. תביעה נגד בנק המזרחי לחייב כיבוד צ'קים

 86. אחריות בנק מלווה על איחור במסירת דירות

 87. חובת הבנק למסור מידע לערבים על הסדר חוב

 88. אחריות הבנק כלפי לקוח שאינו דובר עברית

 89. הסרת הגבלה על חשבון בנק דיסקונט בירושלים

 90. פתיחת חשבון חיסכון בבנק כתנאי להגדלת מסגרת

 91. תביעה נגד בנק לאומי בגין ניהול חשבונות לקוי

 92. מששילם הבנק לעובדו הוא זכאי כמיטיב להטבת נזקיו

 93. ויתור על דיור חלופי - חובת הסבר ע''י פקיד הבנק

 94. הגבלת אחריות בגין שירותים בנקאיים של דואר ישראל

 95. החתמת עולים חדשים שלא יודעים עברית על הסכם בבנק

 96. תביעה נגד בנק מזרחי טפחות – טעות בהוראה טלפונית

 97. נטען כי הבנק ידע אשת הנתבע "אשת קש" בלבד ללא שליטה אמיתית בחברה

 98. האם הבנק חייב כספים וזאת מכוח יישומו של "היתר עסקה" שנכרת בין הצדדים ?

 99. תביעה בשל נזקים כספיים שנגרמו (כביכול) עקב התנהלות רשלנית של הבנק ופקידיו

 100. משנקלעה החברה לחדלות פירעון הגיש הבנק את התביעה בטענה לחתימה על כתב ערבות

 101. בעסקאות ניכיון נוהג הבנק לעיתים ליצור קשר עם הסניף הנמשך על מנת לקבל אינפורמציה בדבר יכולת כלכלית

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון