בחירות לועד עמותה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בחירות לועד עמותה:

1. ביום 28/02/11 הגישו המבקשים תובענה בדרך של המרצת פתיחה, שעניינה מועמדותם להיות חברים בעמותה לשחזור ופיתוח האתר הלאומי, מושבת ראש פינה, (להלן: "העמותה"), לקראת הבחירות לוועד העמותה, אשר אמורות להיערך ביום 28/04/11.

2. עם הגשת התביעה, הגישו המבקשים גם בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, אשר יאסור על קיום הבחירות לועד העמותה במועד שנקבע וכן יאסור על המשיבים לגרוע שם של מועמד, שלא ישיב על שאלון שהומצא לו, מתוך רשימת המועמדים שהגישו בקשה להיות חברים בעמותה, על סמך החלטות שנתקבלו על ידי ועד העמותה.

3. הבקשה למתן צו מניעה זמני נקבעה לדיון במעמד שני הצדדים, מבלי שניתן צו במעמד צד אחד, כמבוקש. בעקבות זאת, הגישו המבקשים בקשה חוזרת למתן צווי מניעה ארעיים עד לדיון במעמד שני הצדדים. בקשה זו נדחתה.

4. במהלך הדיון בבקשה למתן צו המניעה הזמני שהתקיים במעמד הצדדים ולאחר שנשמעו טיעוניהם, התברר כי הבקשה התייתרה והמבקשים ביקשו לחזור בהם ממנה.

על פי בקשת ב"כ המבקשים, נמחקה הבקשה למתן צווים זמניים, מבלי שהם חויבו לשאת בהוצאות ההליך, תוך הותרת האפשרות לחיובם בהוצאות המשיבים ובשכר טרחת עורך הדין, במסגרת פסק הדין שינתן בהליך העיקרי.

באותו מעמד עתרו באי כח המבקשים לאפשר להם לתקן את הבקשה/התובענה על ידי הוספת תובעים, מועמדים אחרים לחברות בעמותה, אשר לא היו מלכתחילה צד להליך. על פי בקשתם, ניתנה לתובעים האפשרות להגיש כתב תביעה מתוקן, לצורך הוספת התובעים כמבואר.

5. כעת בפני בקשה להורות על מחיקת התובענה, ללא חיוב המבקשים בהוצאות.
מנימוקי הבקשה עולה, כי המבקשים סבורים כי מוטב לכל הצדדים אם ההליך יתנהל מחוץ לכתלי בית המשפט. לדידם, אין מקום לחיוב בהוצאות, שכן בעת שהוגשה העתירה, לא ידעו המבקשים 2,3,4,5, כי בקשתם להצטרף כחברים בעמותה תענה על ידי העמותה, בהחלטה מאוחרת יותר.
עוד נטען, כי טרם התקיים דיון בתובענה גופה ולא הוגשו כתבי הגנה.

6. המשיבים מברכים על החלטת המבקשים לפתור את הסכסוך מחוץ לכתלי בית המשפט, אולם עומדים על פסיקת הוצאות. בתגובתם עמדו המשיבים על כך, שהמבקשים 1,3 התקבלו כחברים באגודה עוד ביום 12/11/10, ולמרות שלא נפגעו מהחלטות הוועד, שכנגדם עתרו בכתב התביעה, הם בחרו להצטרף לתביעה כתובעים.

באשר למבקשים 2,4,5 נטען כי אלה בחרו שלא להשיב על מכתב רשום שנשלח להם על ידי ועד האגודה ביום 20/02/11, ובמקום זאת הגישו תביעה זו ביום 28/02/11 כנגד העמותה.

למועמדים נשלחה תזכורת ביום 02/03/11 והם השהו תשובתם עד ליום 14/03/11 אך לתשובה צרפו שאלון כפי שנתבקשו. ועד העמותה דן בתשובתם של המשיבים בישיבתו שהתקיימה ביום 15/03/11 הם התקבלו כחברים בעמותה והודעה על קבלתם לחברות נשלחה אליהם עוד ביום 16/03/11 (5 ימים טרם הדיון בבקשה למתן צו מניעה זמני). עובדות אלו פורטו בתגובת המשיבים ובתצהיר התומך בה, למרות האמור, בחרו המבקשים שלא למשוך את בקשתם למתן צו מניעה זמני ולא חזרו בהם, באותו מועד מתביעתם.

7. בתגובתם, חזרו המבקשים והדגישו, כי מבקשים 2,4,5 התקבלו כחברים בעמותה רק לאחר שהוגשה התביעה. ב"כ המבקשים הוסיפו, כי לא הגישו תביעה מתוקנת מאחר וב"כ המשיבים לא הסכים ליתן להם ארכה להגשתה ונוכח העובדה שנפתח בערוץ הידברות ישיר בין הצדדים, במטרה להגיע להבנה, ללא צורך בהתערבות בית המשפט.

עוד לטענת המבקשים, בעת שהוגשה התביעה היה צורך לבררה שכן רק לאחר הגשת התביעה נקטו המשיבים בפעולות הבאות:
זימון ישיבת ועד לתאריך 28/02/11, במהלך ישיבה זו התקבלו מס' החלטות אופרטיביות ובהן קבלת 40 חברים מרשימת 126 המועמדים, וזאת בניגוד להחלטה קודמת שבה נדחה הדיון בחברותם של המועמדים עד לאחר הבחירות וכן הוארך המועד להגשת תשובות לשאלון עד ליום 28/03/11.

8. לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים, שוכנעתי כי יש מקום לחייב המבקשים לשאת בהוצאות המשיבים, בסכום אשר ישקף כראוי את השלב בו ביקשו המבקשים לחזור בהם ממנה, בטרם הוגשו כתבי הגנה ובטרם נערך דיון בטענותיהם לגופו של עניין וכן את העובדה שהמבקשים 2,4,5 התקבלו כחברים בעמותה רק לאחר הגשת התביעה.

9. מנגד, הוברר כי תביעתם של המבקשים 1,3 הייתה מיותרת מלכתחילה, שכן אלו התקבלו כחברים בעמותה עוד לפני הגשת התביעה.

10. באשר למבקשים 2,4,5, הרי בהחלטת הוועד מיום 11/02/11 הוחלט לבחון עניינית את כנות בקשתם של המועמדים ששמותיהם הוגשו לאישור הוועד יום קודם לישיבת ה-14/01/11 ולשם כך הם נדרשו להשיב על שאלון שהופנה אליהם.

התובענה הוגשה כנגד דרישה זו, בטענה כי היא מפלה את המועמדים האחרונים לעומת מועמדים קודמים. למרות זאת, המבקשים 2,4,5 בחרו להשיב על השאלונים, לאחר הגשת התביעה (בתוך פרק זמן שהוארך על ידי הוועד), ובעקבות זאת גם אושרה בקשתם והם התקבלו כחברים בעמותה, עובדה זו צוינה בתגובה לצו המניעה ובתצהיר התומך בה.

11. בפועלם כך, ויתרו למעשה המבקשים על טענתם העקרונית, שבגינה לא מלאו את השאלון לפני הגשת התביעה, ולמעשה, קבלתם המאוחרת כחברים, לא נבעה משינוי בעמדת המשיבים לאחר הגשת התביעה, אלא, בשינוי שחל בעמדתם, שהרי, אם היו פועלים להגשת השאלון לפני הגשת התביעה, יש להניח כי בקשתם להתקבל כחברים הייתה נענית עוד בישיבת ה-28/02/11, כפי שאושרה בקשתם של מועמדים אחרים.

12. גם לאחר כל זאת, עמדו המבקשים על קיום הדיון בבקשה לצו מניעה זמני, ואף ביקשו לאפשר להם לתקן את הבקשה/התביעה בכדי לצרף מועמדים אחרים, שלא הביעו כל נכונות או רצון ליטול חלק בהליך מלכתחילה ולא ייפו כוחם של המבקשים לייצג את עניינם.

12. בשים לב לאמור לעיל, ולאחר שנתתי דעתי לכך שהמבקשים לא חויבו בהוצאות במסגרת הדיון בצו המניעה הזמני, וכן מתוך כוונה שלא להעיב על הרוח הטובה השוררת כיום בין הצדדים, בתקווה כי ישכילו לשתף פעולה ולפעול בהבנה והסכמה, אני מורה על מחיקת התובענה ומחייבת את המבקשים לשלם למשיבים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין, מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנון עמותה

 2. רישום עמותה

 3. סמכות רשם העמותות

 4. שכר מתנדב בעמותה

 5. סירוב לרשום עמותה

 6. בחירות לועד עמותה

 7. בג''צ עמותת שיח חדש

 8. ביטול החלטת רשם העמותות

 9. דחיית בקשת רישום עמותה

 10. חובת תשלום דמי חבר עמותה

 11. תביעה לקבלת דמי חבר בעמותה

 12. ערעור על החלטת מפרק עמותה

 13. בקשה למינוי מפרק זמני לעמותה

 14. עתירה לרישום תקנון עמותה חדש

 15. בקשה בנושא חוקיות תקנון עמותה

 16. בקשת רשם העמותות לפירוק עמותה

 17. החזרת שכר חברי ועד עמותה בפירוק

 18. מניעת השתתפות באסיפה כללית של עמותה

 19. חבר ועד של עמותה - יחסי עובד מעביד

 20. ערעור על החלטת נאמנים לביצוע הסדר נושים של עמותה

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון