ביטול קצבת ניידות

הוועדה המחוזית והוועדה הרפואית לעררים אשר בדקו את המשיב קבעו, כי ליקוייו אינם נכללים ברשימת הליקויים שבתוספת להסכם הניידות, ועקב כך נדחתה תביעתו להכרה בו כמוגבל בניידות על-פי סעיף 2 להסכם הניידות.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול קצבת ניידות:

השופט י' פליטמן

 1. הערעור שבפנינו נסב על שאלת היות המשיב בגדר מוגבל בניידות על-פי ההסכם בדבר גימלת ניידות שנחתם בין ממשלת ישראל והמוסד לביטוח לאומי (להלן – הסכם הניידות).
 2. על-פי סעיף 2 להסכם הניידות מוגדר מוגבל בניידות כתושב ישראל אשר נתמלאו בו שני אלה;

(1) מלאו לו 3 שנים ולא יותר מ65- שנים;
(2) הוועדה הרפואית קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות על-פי רשימת הליקויים שבתוספת להסכם הנידות.
3. בסעיף 21 להסכם הניידות צומצם סייג הגיל לעניין הגדרת מוגבל בניידות ולפיו, מי שקיבל קיצבת ניידות בתכוף לפני שמלאו לו 65 שנים יהיה זכאי להטבות על-פי ההסכם כל עוד הוא מסוגל לנהוג ונוהג ברכב בעצמו.
4. בנסיבות המקרה שלפנינו נקבעה בשנת 1991 זכאותו של המשיב לקיצבת ניידות, לאחר שהוועדה הרפואית קבעה לו 50% מוגבלות בניידות על-פי סעיף ח(1) לרשימת הליקויים.
למשיב, שהינו יליד 1927, המשיכה להשתלם קיצבת הניידות גם לאחר מלאות לו 65 שנה לאור סעיף 21 להסכם הניידות.
5. בשנת 1997, שעה שהמשיב היה בן 70, הוא פנה למערער וביקש אישור להלוואה עומדת לרכישת רכב חדש לאחר שרכבו נגנב במהלך אותה שנה. במקביל להגשת הבקשה למתן הלוואה עומדת, הגיש המשיב בקשה לוועדה רפואית לשם קביעת אחוזי מוגבלות בניידות על-פי סעיף 23 להסכם הניידות.
6. הוועדה המחוזית והוועדה הרפואית לעררים אשר בדקו את המשיב קבעו, כי ליקוייו אינם נכללים ברשימת הליקויים שבתוספת להסכם הניידות, ועקב כך נדחתה תביעתו להכרה בו כמוגבל בניידות על-פי סעיף 2 להסכם הניידות.
7. בית-הדין האזורי בתל-אביב (תב"ע 844/98; השופטת שגיא) קבע בפסק-דינו, כי לא היה מקום לבדיקת אחוזי מוגבלותו בניידות של המשיב עם הגשת בקשתו לקבלת הלוואה עומדת, ולפיכך קיבל את תביעתו.
8. בא-כוח המוסד טענה בפנינו, כי משהמשיב אינו עונה על התנאים הקבועים בהסכם הניידות לצורך קבלת הגימלה לפיו – לא קמה זכאותו לה.
באת-כוח המשיב טענה מאידך, כי הסכם הניידות הינו חוזה לטובת צד שלישי, שלא ניתן, בהסתמך על חוק חוזים (חלק כללי), תשל"ג1973-, לשנותו לרעתו.
9. לאחר שבחנו טענות הצדדים הגענו למסקנה, כי המערער פעל בנסיבות הקיימות באורח סביר בהחלטתו על זימון המשיב לוועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות בהתאם להסכם הניידות, בייחוד נוכח העובדה, כי מאז בדיקתו הקודמת ב1991- ועד בדיקתו הנוכחית ב1997- חלפו כשבע שנים. בנסיבות אלה, משאין למשיב זכות מוקנית שבמשך 7 שנים לא תיבדק זכאותו לגופה, הרי שנשארת על כנה החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 9.2.1998, אשר קבעה כי אין ליקויו נכלל ברשימת הליקויים.
10. לאור החלטת הוועדה לפיה אין למשיב אחוזי מוגבלות בניידות, מן הראוי לקבוע כי אין הוא בגדר מוגבל בניידות על-פי הסכם הניידות.
11. סוף דבר, לאור האמור אין מנוס בלתי אם לקבל הערעור. אין צו להוצאות.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'

 7. מוגבל בניידות משתכר

 8. הגדרת מוגבל בניידות

 9. מוגבלות בניידות 70%

 10. 60 אחוזי נכות ניידות

 11. הלוואה עומדת ניידות

 12. חישוב מוגבלות בניידות

 13. תוספת א' להסכם הניידות

 14. ערעור על זכאות לניידות

 15. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 16. מחלת ורידים גמלת ניידות

 17. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 18. רשימת הליקויים בניידות

 19. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 20. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 21. קצבת ניידות לאישה בדואית

 22. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 23. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 24. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 25. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 26. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 27. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 28. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 29. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 30. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 31. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 32. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 33. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 34. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 35. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 36. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 37. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 38. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 39. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 40. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 41. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 42. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 43. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 44. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 45. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 46. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 47. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 48. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 49. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 50. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 51. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 52. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 53. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 54. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 55. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 56. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 57. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 58. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 59. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 60. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 61. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון