גניבת תוכנה – ביטוח

בלילה שבין ה-4.7.00 לבין 5.7.00, נפרץ משרדו של התובע ונגנב ממנו ציוד לרבות תוכנות.

התובע טען כי חברת הביטוח חייבת לפצותו לפחות בערך שיפוי ולא ייתכן שתעריך תוכנות, אשר שוויין בערך כינון לא שנוי במחלוקת ועומד על סך 9,549 ₪, כערך שיפוי אפס.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גניבת תוכנה – ביטוח:

התובע הינו בעל עסק הקרוי "מערכות מידע".
הנתבעת הינה הדר חברה לביטוח בע"מ.

בלילה שבין ה-4.7.00 לבין 5.7.00, נפרץ משרדו של התובע ונגנב ממנו ציוד.
באותה עת, היה התובע מבוטח בפוליסת ביטוח באמצעות הנתבעת.
בעקבות הפריצה והגניבה, הגיש התובע תביעה כנגד חב' הביטוח לפי הפוליסה כאמור.
נערך דו"ח שמאי, י.זכאי שמאים בע"מ, מטעם חב' הביטוח ועל פיו שופה התובע.
בפירוט השיפוי, לא ננקבו סכומים בגין ערכות תוכנה שנגנבו והמנויות בסעיפים
16-19 בפרק תיאור התכולה אשר בחוות הדעת וסכומן הכולל הוא 9,849 ש"ח ועל כך תביעתו של התובע.

התובע טוען כי על פי תנאי הפוליסה, צריכה חב' הביטוח לפצות המבוטח לפי ערך שיפוי, שהוא הערך הריאלי של הרכוש שנגנב ולא לפי ערך כינון, שהוא שווי השוק של הרכוש שנגנב וזאת אם המבוטח לא רכש את הפריטים שנגנבו תוך התקופה המוגדרת לפי תנאי הפוליסה.

ואולם, בחוות דעת שמאי שנערכה בסמוך לפריצה, נקבע ערך שיפוי אפס לגבי מספר תוכנות ומשלא רכש תוכנות חדשות, לא פיצתה הנתבעת את התובע בגינן.

התובע טוען כי קביעה זו נעשתה בשרירות לב ואילו הנתבעת חייבת לפצותו לפחות בערך שיפוי ולא ייתכן שתעריך תוכנות, אשר שוויין בערך כינון לא שנוי במחלוקת ועומד על סך 9,549 ₪, כערך שיפוי אפס, התובע אף מצרף חוות דעת מטעמו בעניין זה.

הנתבעת טוענת כי:
1. הערכת השמאי הובאה בחוות דעת בשתי עמודות: ערך כינון וערך שיפוי.
בידי התובע היתה האפשרות לרכוש את הפריטים שאבדו תוך התקופה המוגבלת לפי תנאי הפוליסה ולקבל את הפיצוי לפי העמודה בערכי הכינון. משלא עשה כן, פוצה לפי העמודה ולפי ערך שיפוי, קרי אפס.

2. עוד טוענת הנתבעת כי בעולם ההיטק, ערכן של תוכנות כגון אלו, נתון לשינוי לעתים קרובות, ויש לפעמים שמוצר הנקנה מספר חודשים בסכום כלשהו, מאבד מערכו בשיעור של 50 אחוז ויותר.

3. עוד טוען מר צמרי, נציג הנתבעת, שהתובע הפסיק עבודתו, אזי אין לתוכנה ערך לפי שיפוי וזאת אחת הסיבות שלא ננקב הסכום בשיפוי.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, עיינתי בנספחים המצורפים, קראתי חוות דעת מטעם שני הצדדים, וקראתי הסיכומים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את התביעה.

באשר לטענתו של נציג הנתבעת, מר צמרי, שנטענה בחצי פה ולפיה הפסיק התובע את עבודתו ולכן אין ערך לתוכנות שנגנבו, אין ביסוס ולו משום שהתובע צירף להפרכת טענה זו, שלוש חשבוניות המעידות על המשך מהלך עסקים רגיל, נושאות תאריכים מאוחרים למקרה הפריצה.

באשר לטענתה השניה של הנתבעת – לפיה התובע לא הציג לפני הנתבעת – כל חשבונית רכישה של הפריטים שנגנבו וזאת תוך זמן סביר, ובכלל, קרי, התובע לא מימש זכותו לרכוש מחדש התוכנות שנגנבו ולקבל פיצוי בערך כינון ומשום שכך, לא מגיעים לו כספים על פי הפוליסה לגבי התוכנות, שכן אלו נישומו בשווי שיפוי בלבד.

באשר לטענה זו, אין חולק שלפי הפוליסה, לא חייב המבוטח לרכוש הפריטים מחדש, אלא שאם יעשה כן, יפוצה בערך שיפוי – שווי שוק.
במקרה דנן בחר התובע שלא לרכוש התוכנות ואולם זכאי היה על פי הפוליסה לפיצוי לפי ערך שיפוי, אלא שחוות דעת השמאי, כאמור, קבעה ערך אפס לפריטים אלה ועל כך המחלוקת.

באשר לנקודה זו, מסביר השמאי מטעם הנתבעת ומעיד כי הרציונאל בקביעה זו, הוא כי בכל הנוגע לתוכנות מדף, יש כל הזמן שינויים של בתי התוכנה והן משנים את ההתייחסות שלהם לגבי רכישה. כלומר, יש חברות שנותנות התוכנה בחינם אם הצהירו על גניבה.
מוסיף השמאי בעמ' 5 לחוות הדעת סעיף 6, הסבר מדוע העריך בשווי אפס את התוכנות בערך שיפוי אפס.

בהקשר זה מקובלת עלי דווקא חוות הדעת שצירף התובע וזאת על אף שהשמאי מטעמו לא נחקר, ולפיה התוכנה שנגנבו, היו חוקיות ומקוריות בתוך אריזתן המקורית, כלומר תוכנות עם רשיון.
ואולם השמאי מטעם התובע נוקב בערך שיפוי כזהה לערך כינון ומסביר:

 1. אין מקום להפחית בלאי עבור תוכנות אלו, שכן התוכנה אינה מוצר כגון מכונה, ריהוט וכיוצא בזה שהינו נושא בלאי.
 2. יתר על כן, לא ניתן לרכוש "תוכנה משומשת" הואיל ומדובר ברכישת זכויות רשיון.


באשר לנימוק זה יאמר כבר עתה, כי אינו רלוונטי משום העובדה שיכול היה לקבל ערך כינון אם היה אכן רוכש את התוכנות.
ואולם אני סבור כי מכל הנימוקים דלעיל, לא היה מקום להעריך בצורה בה בחרה הנתבעת להעריך חלק מהפריטים שאבדו כאמור לעיל ומשום העובדה שלפי הפוליסה, הנתבעת צריכה היתה לפצות את התובע לפי ערך שיפוי, אני קובע שגם לעניין התוכנות, יש לאמוד ערך שיפוי ומבלי שיש לבית המשפט אינדיקציה אחרת, אני קובע שערך השיפוי יהיה כפי שפירט השמאי מטעם התובע.אשר על כן, הנתבעת תשלם לתובע 9,849 ₪ שווי התוכנות, שכ"ט שמאי בסך 935 ₪, כל זאת נכון ליום הגשת התביעה והוצאות משפט בסך 500 ₪.

בקשת רשות ערעור תוך 15 יום מקבלת פסק הדין.


5467831לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון