דחיית בקשת רישום עמותה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דחיית בקשת רישום עמותה:

.1נושא פסק-דין זה הוא ערעור המערערים (להלן:ב המייסדים) על החלטת המשיב רשם העמותות (להלן:ו הרשם) לדחות את בקשת הנתבעים לרשום אותם כעמותה בפנקס העמותות, לפי חוק העמותות תש"ם- 1980(להלן:נ החוק), מהטעם כי הוא מנוע מלרושמם כעמותה כנ"ל לנוכח הוראות התקנון המתוקן שצורף לבקשת הרישום (מוצג 5בתיק המוצגים - להלן:ב התקנון), לפיהן מטרת העמותה המוצעת היא עסקית ומכוונת לחלוקת רווחים בין חבריה.
.2החלטת הרשם מסתמכת על הוראות סעיף 1ו- 5לחוק, הקובעים:ו-
" .1שני בני אדם או יותר החפצים להתאגד למטרה חוקית שאינה מכוונת
לחלוקת רווחים בין חבריו רשאים לייסד העמותה. העמותה תיכון עם רישומה בפנקס העמותות".
" .5הוגשה בקשה בהתאם לסעיף 2, ירשום הרשם את העמותה בפנקס העמותות זולת אם ראה את עצמו מנוע מלעשות כן לפי סעיפים 1, 3, 4(א) או 4(ב)".
נתוני היסוד למסקנת הרשם כי הוא מנוע מלרשום את העמותה כנ"ל כאמור בסעיף 5
לחוק, עולים מבקשת הרישום ומהסעיפים הבאים בתקנון:נ 2; 3ט'; 5א'-ב'; 8א'; 9א(1); 10(ב); 10ה' עד ז', לפיהם מטרת העמות היא בעליל עסקית רווחית, כפי שגם עולה מסעיף 5לערעור, והיא סותרת את מטרות החוק.
.3המייסדים טוענים כי:ב-
(א) בסעיף 2לתקנון שעניינו מטרות העמותה, נכתב כי "היא לא תהיינה מכוונת לעשיית ו/או חלוקת רווחים בין חבריה..." ובסעיף 10ב' נכתב כי:ו "נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למימוש מטרותיה ואסורה חלוקת רווחים בצורה כלשהי בין החברים". לפי סעיפים אלו טוענים המייסדים, לא היה יסוד למסקנת הרשם כי מטרת העמותה אינה מכוונת לחלוקת רווחים.
(ב) החלטת הסירוב של הרשם אינה מעוגנת בנתונים עובדתיים, אמינים, על יסוד תשתית ראיות מוצקה ומניעיו אינם ענייניים, דהיינו:נ חורגים ממטרות החוק.
(ג) החלטת הרשם סותרת את עקרון חופש ההתאגדות.
.4הרשם דוחה את כל אחד מהטעמים הנ"ל בתגובתו ובסיכומיו בהשיבו כי:ב-
(א) מטרות העמותה כפי שעולות מהתקנון סותרות את מטרת החוק, שכן מטרתה בהא הידיעה של העמותה היא עסקית ויש לפרש את המילים "חלוקת רווחים" שבסע' 1לחוק על דרך ההרחבה שכן זו "יכול שתיעשה בצורות שונות ויכול שייקבעו לה מינוחים שונים, אך שימוש במינוחים שונים אינה משחררת את הרשם מלבחון את מהות מטרות העמותה" (סעיף 18לסיכומים), ומכאן מסקנתו כי לאור הסעיפים בתקנון שהוזכרו לעיל ושיצוטטו להלן, ההתאגדות היא לשם חלוקת רווחים וסותרת את מטרת החוק כפי שמופיעה בהצעת חוק העמותות (ה"ח 1392מיום י"ט אדר תשל"ט, עמוד 26), לפיה מטרת החוק להסדיר ייסוד ארגון ופעולה של ארגונים שהוקמו לא לשם חלוקת רווחים או פעילות כלכלית וכיו"ב אלא למטרות ציבוריות בלבד, כגון:ו לצדקה, דת, עזרה הדדית, תרבות, מדע, פעולות חברתיות וכיו"ב.
(ב) הנתונים להחלטת הסירוב מבוססים לחלוטין, שכן הם כלולים בתקנון שנשלח לרשם על-ידי המייסדים, שהוראותיו מדברות בעד עצמן וכפי שנקבע בבג"צ 253/64סברי ג'ריס נ' הממונה על מחוז חיפה (פ"ד יח' 673, 677):נ "ההכרעה בדבר חוקיות המטרות או אי חוקיותם צריכה ליפול בראש ובראשונה לפי הנוסח המצוי בתקנון עצמו, נוסח המחייב את חברי האגודה ולא ההסברים והפירושים הנתלים בו על ידי המייסדים".
(ג) החלטת הרשם אינה שוללת את זכות המייסדים להתאגד כחברה, אגודה שיתופית או שותפות, התואמות את הפעילות המבוקשת על ידם.
הנימוקים הנ"ל של הרשם מקובלים עלי ועל כן דין הערעור להידחות.
הרשם פעל כדין בהסתמכו על נוסח התקנון שהוגש לו על-ידי המייסדים ודי
בהוראותיו כדי להביא אותו לידי מסקנתו ואלו הן ההוראות המרכזיות ששימשו בצדק
וכדין, יסוד למסקנתו:ב
סעיף 2:ו להקים, לפתח ולנהל פרוייקט של פארק תעשייתי למלאכה, תעשייה ומסחר שלא למטרות עסקיות או על מנת לעשות רווחים לחברי העמותה בעלי המגרשים בגוש 6178חלקות 63123ו/או כל מטרה אחרת שתחליט עליה האסיפה הכללית" (והכל יקרא לשם הקיצור:נ הפרוייקט).
יודגש בשולי סעיף זה כי נכון שהוא כולל שלילת המטרות העסקיות או הרווחיות - שלא נכללו בתקנון המקורי שצורף לבקשה והוספו בתקנון, לאחר שהרשם סירב לרשום את ההתאגדות - אך "התוספת" הנ"ל היא מן השפה ולחוץ, כפי שאכן הוא סעיף 10ב' לתקנון - לאור המטרה הכללית והוראות התקנון שתפורטנה להלן.
סעיף .2ט' - "לפרסם מכרזים, להתקשר עם קבלנים, חברות בניה או כל גוף או אדם להקמת פרוייקט התעשיה ו/או מבני תעשיה ו/או מלאכה, בתי מגורים, מרכז מסחרי במתחם תעשיה הידוע כאזור התעשיה והמלאכה על-ידי כפר אז"ר".
סעיף .5ב' - "חברי העמותה יהיו בעלי זכויות ההצבעה באסיפה הכללית. בעלות
רשומה על מגרש-חלקה אצל רשם המקרקעין תקנה לו את הזכות להצביע באסיפות הכלליות של העמותה. כל מ"ר רשום כשטח החלקה תקנה זכות לקול אחד בהצבעה".
הצבעה כנ"ל היא למעשה הצבעה לפי "מספר המניות" שיש לכל אחד, כמקובל בחברה בע"מ שבה ההצבעה היא לפי היקף ההשקעה של כל אחד בנכסים ולא כבעמותה בה לכל חבר יש קול אחד.
סעיף .8א' - "חבר שזכותו הופקעה כאמור יאבד את כל זכויותיו בעמותה ו/או
בקרקע ו/או בפרוייקט... הועד המנהל יהיה רשאי לחלט מתוך הסכומים שהשקיע החבר
עד אותו שלב בפרוייקט".
זכויות בעמותה ו/או בקרקע ו/או בפרוייקט ומושג השקעה בפרוייקט מתיישבים אך ורק עם פעילות עסקית.
סעיף .9א' 1- "נפטר חבר לפני סיום בניית הפרוייקט ו/או לאחר מכן, יהיו
יורשיו זכאים לקבל את זכויותיו ובלבד שיחתמו על הסכם לפיו הנם מתחייבים למלא
בדייקנות את ההתחייבויות הכספיות של מורישם עד השלמת הפרויקט".
סעיף זה מצביע על הזיקה הקניינית שיש לכל חבר בנכסי העמותה וסותר את סעיף 17לחוק לפיו החברות בעמותה אינה עוברת בירושה.
סעיף 10ב' - "האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר ו/או מענק מיוחד
לחבר בעמותה בתמורה עבור ביצוע עבודה ו/או כל שירות אחר כפי שתחליט האסיפה
הכללית".
סעיף 10ה' - ז' - "ה. העמותה באשור והחלטה של האסיפה הכללית, רשאית להקים חברה או חברות בע"מ או שותפויות ו/או להצטרף לחברות קיימות, שתהיינה מוסמכות לבנות ו/או להוציא מן הכוח אל הפועל כל חלק של הפרוייקט.
ו. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם ונותרו בידיה נכסים ו/או כספים מאלה שהתקבלו לידיה על-ידי חברה העמותה, יחולקו נכסים ו/או כספים אלה בין חברי העמותה.
ז. למרות האמור בטופס בקשת ההצטרפות וכתב ההתחייבות, חלוקת השטחים ו/או האולמות בפרויקט בין החברים תיעשה על פי החלטה שתתקבל על-ידי האסיפה הכללית במועד ובדרך כפי שיקבע באסיפה הכללית שתקרא במיוחד למטרה זו. כל החלטה כזו תתקבל ברוב שלא יפחת מ- %51".
לפי סעיפים אלו, העמותה מתכוונת להקים פרוייקט עסקי שיביא להעשרת חבריה, גם מטרות החברות שתוקמנה הזהות למטרות העמותה. במיוחד בולטת הוראת סעיף 10ו' לענין פירוק המחלקת את הנכסים ו/או הכספים בין חברי העמותה בלבד ולא לאחת המטרות שצויינו בהצעת החוק וסע' 10ז' מחלק שטחים ואולמות ככל פירוק עסק.
.5העולה מכל המקובץ לעיל, ש"חלוקת הרווחים" בעמותה באה לידי ביטוי
בחלוקת שטחים ואולמות; חלוקת זכויות בנכסים; מענקים מיוחדים וחלוקה במסגרת
פרוק ולכן, מטרת ההתאגדות - למרות "מס השפתיים" שבסע' 2ו- 10ב' לתקנון - היא לחלוקת רווחים במסגרת פעילות עסקית טהורה וכך גם נכתב במפורש בסעיף 5לכתב הערעור לפיו מטרת המייסדים היא "לייעל את עסקיהם ולחסוך להם כספים רבים", כמובן על-ידי רווחיות מוסווית ונדחית כאמור בהוראות התקנון שצוטטו.

.6 סוף דבר, הערעור נדחה והמערערים ישלמו למשיב הוצאות בסך 000, 10ש"ח +
מע"מ צמוד למדד ונושא ריבית מהיום.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנון עמותה

 2. רישום עמותה

 3. סמכות רשם העמותות

 4. שכר מתנדב בעמותה

 5. סירוב לרשום עמותה

 6. בחירות לועד עמותה

 7. בג''צ עמותת שיח חדש

 8. ביטול החלטת רשם העמותות

 9. דחיית בקשת רישום עמותה

 10. חובת תשלום דמי חבר עמותה

 11. תביעה לקבלת דמי חבר בעמותה

 12. ערעור על החלטת מפרק עמותה

 13. בקשה למינוי מפרק זמני לעמותה

 14. עתירה לרישום תקנון עמותה חדש

 15. בקשה בנושא חוקיות תקנון עמותה

 16. בקשת רשם העמותות לפירוק עמותה

 17. החזרת שכר חברי ועד עמותה בפירוק

 18. מניעת השתתפות באסיפה כללית של עמותה

 19. חבר ועד של עמותה - יחסי עובד מעביד

 20. ערעור על החלטת נאמנים לביצוע הסדר נושים של עמותה

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון