הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה:לפנינו תביעה לגמלת השלמת הכנסה בעקבות מכתב פקיד תביעות הבטחת הכנסה בנתבע, מיום 10.6.03 ובו הודע לתובע, כי תביעתו לגמלה נדחתה, משום שהנו מתגורר עם חברתו לחיים ולכן לא ניתן להמשיך ולבדוק זכאותו כיחיד.

כמו כן הועלתה השאלה האם דין התביעה להדחות בשל שימוש קבוע אשר עושה התובע ברכב.המחלוקות העיקריות בין הצדדים הן כדלקמן:

א. האם התובע וחברתו לחיים הנם בני זוג כהגדרת חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980 .נ
ב. האם התובע עושה שימוש קבוע ברכב כהגדרת חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980.ב

3. ואלו הן העובדות כפי שהן עולות מהודעות שהוגשו לבית הדין, תצהירי התובע ועדויות
הצדדים בפני כמו גם המסמכים שצורפו לתיק בית הדין
א. התובע וחברתו, הגב' יהוד, מתגוררים באותה דירה משנת 1985 ועד למועד הגשת התביעה, כאשר בתקופה זו שהה התובע תקופות ארוכות בחו"ל (נספח 3-1 לכתב ההגנה בטפסי התביעה לגמלת הכנסה).ו
ב. משנת 1996 ועד למועד הגשת התביעה מתגוררים התובע והגב' יהוד באופן קבוע באותה דירה.נ
ג. הגברת יהוד מכבסת ומבשלת עבור התובע,מנקה את הבית, עורכת קניות ומשלמת עבור כל הוצאות הבית השוטפות. (עמ' 3 להודעת התובע, עמ' 2 להודעת הגב' יהוד, עמ' 7,11 לפרוטוקול).ב
ד. ילדתה המאומצת של גב' יהוד רואה בתובע כאביה (עמ' 2 להודעת התובע).ו
ה. התובע נוהג ברכב של הגב' יהוד ובין השאר לוקח את הילדה לבית הספר ולחוגים, את הגב' יהוד לעבודה או לחברה וכן לצרכיו שלו.
ו. בשנת 2001 החלה זכאותו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה בשל מצבו הבריאותי.נ

4. ההלכה
"סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה:
"הגדרות-
1. בחוק זה-
'בני זוג' – לרבות איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף, אך אינם נשואים זה לזו"
המרכיבים המצטברים של הרחבת ההגדרה של בן הזוג הם: (א) בני הזוג הם איש ואישה. (ב) האיש והאישה "חיים חיי משפחה". (ג) חיי המשפחה הם "במשק בית משותף". (ד) האיש והאישה "אינם נשואים זה לזו". (דב"ע נו/257-04 קרולי אימרה לוסטיג נ' המוסד. דב"ע 7/98 חיים עמית נ' המוסד).ב
חוק הבטחת הכנסה הוא חוק סוציאלי, המבוסס על אבני בוחן שעניינם גובה ההכנסה והיכולת להפיק הכנסה. החוק בא לתגמל מי שאין לו הכנסה, או שהכנסתו פחותה "מרצפה" הקבועה בחוק ובתקנות שהותקנו על פיו, ובלבד שאין לו היכולת להפיק אותה הכנסה מינימלית, על אף שעשה, כל מה שדורש ממנו החוק והתקנות (דב"ע 136-04 המוסד נ' מחמוד עיסא הנייה)
מהגדרת "בני זוג" אנו למדים כי חוק זה רואה בתא הזוגי המשפחתי יחידה משקית משותפת אחת שבה כל אחד מיחידיה אמור להשתתף בהפקת ההכנסות שישמשו את היחידה המשקית המשותפת.ו
מטרת החוק היא להבטיח לתא המשפחתי הכנסה מינימלית, כשנבדקת 'קופתם המשותפת', מכאן שאם קיים תא משפחתי,אף אם איש ואישה אינם נשואים, אך מנהלים משק בית משותף, יחשבו כבני זוג, ובקשת כל אחד מהם לגמלה תבחן לאור נתוני שניהם (ראה בהמשך סע' 4 לחוק) (דב"ע 10-04 פאטמה דיב אבולבן נ' המוסד, דב"ע תשן 150-04 סעידה אבו אדרה נ' המוסד, דב"ע 136-04 עזיזה אלעביד נ' המוסד)

"סעיף 4 לחוק הבטחת הכנסה:
זכאות בני זוג
(א) הזכאות לגמלה של כל אחד מבני זוג מותנית בכך שמתקיימים גם בבן זוגו תנאי הזכאות לפי סעיף 2".נ
הזכאות לגמלה אם כך, מותנית בהכנסת שני בני הזוג. התנאים לזכאות בנפרד של כל אחד מבני הזוג נקבעו בתק' 7 לתקנות הבטחת הכנסה.ב

"סעיף 11 לחוק הבטחת הכנסה:
הכנסות בני הזוג
מי שיש לו בן זוג, תהיה הכנסתו לעניין חוק זה צירוף הכנסתו והכנסת בן זוג, זולת אם השר קבע אחרת בתקנות ובתנאים שקבע".ו

במקרה שלפנינו, התובע והנתבע אינם חלוקים על העובדה כי התובע מתגורר עם חברתו באותו בית החל משנת 1996.
התובע וחברתו מעידים כי הם מכירים אחד את השני משנת 1985 "הכרתי אותה בשנת 1985", "אני מכירה אותו משנת 1985" ואף יותר מכך, מתוך המסמכים שהוגשו ע"י התובע לנתבע עולה כי הוא מתגורר עמה כבר משנת 1985 ואף ציין את כתובת המגורים שלו כתובת חברתו הגב' יהוד (עמ' 2 לפרוטוקול, עמ' 1 להודעת התובע, עמ'1 להודעת החברה, נספח נ/1, נספח נ/2).נ

מעדות התובע ומעדותה של הגב' יהוד בפני ביה"ד עולה כי הגב' יהוד מפרנסת את התובע, משלמת את כל הוצאות המחייה וחשבונות הבית ודואגת לו לכל צרכיו "מגי מכבסת, מנקה ומבשלת לי" (עמ' 3 להודעת התובע) "אני מבשלת ומכבסת למשה, אני עושה קניות ומשלמת" (עמ' 11 לפרוטוקול).ב
התובע בעצמו אף הצהיר בטופס התביעה לגמלת הכנסה כי הוא וחברתו הנם ידועים בציבור (נספח נ/1, נספח נ/2) ואף ילדתו המאומצת של חברתו רואה בו כאביה ( עמ' 2 להודעת התובע), ובכך הן התובע והן הגב' יהוד נתנו ביטוי שאינו משתמע לשתי פנים כי חברים הם וחיים "חיים משותפים" יחדיו שנים רבות.ו

עדותה של הגב' יהוד לא עשתה עלינו רושם מהימן, אמינות הודעתה בבית הדין מוטלת בספק וניכר בעדותה כי היא מנסה להציג גרסה הנוחה לה כדי לעזור לתובע לזכות בתביעתו ולאוו דווקא הגרסה הנכונה. כאשר נשאלה מי נהג ברכב בדרך לבית הדין השיבה "אני נהגתי בדרך לפה" (עמ' 12 לפרוטוקול), ואילו התובע השיב לאותה השאלה "אני, היא פוחדת לנהוג בכבישים בין עירוניים או באישורים המאוכלסים בבני מיעוטים" (עמ' 8 לפרוטוקול).
סתירה זו בין העדויות והגרסאות מעידה על חוסר אמינות הן של התובע והן של הגב' יהוד.

לאחר שביה"ד בחן את כל העדויות והראיות ולאור הפסיקה ותכלית החקיקה עולה כי שני בני הזוג אכן ידועים בציבור, חיים חיי משפחה במשק בית משותף וניתן לראות בהם יחידה משקית אחת. לפיכך לצורך בחינת זכאותו של התובע יש להביא בחשבון גם את הכנסת בת זוגו.

6. שימוש ברכב
על אף שבבסיס תביעה זו עמדה בפנינו סוגיית היותו של התובע וחברתו בני זוג לצורך זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה, אתייחס בהערת אגב לעניין השימוש ברכב.נ
"סעיף 9 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980:
הכנסה


בחוק זה,

"הכנסה" – הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה, אף אם לא צמחה, הופקה או נתקבלה בישראל ולרבות-
(5) סכומים שיראו אותם כהכנסה מנכס שהוא רכב כאמור בסעיף 9א".ב
"תקנה 10 (ג) לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב-1982:
על אף האמור בתקנה זו, היה הנכס רכב מנועי, יראו את הנכס כאילו מופקת ממנו הכנסה חודשית בסכום שאינו נמוך מסכום הגמלה שהייתה משתלמת לתובע לולא האמור בתקנת משנה זו".ו

במקרה דנן העידו התובע וחברתו בפני ביה"ד כי הוא נוהג ברכב "כדי לקחת את הילדה לבית הספר או את מגי לעבודה, אולי גם לחברה שלה. לוקח את לילך לחוגים. לוקח אותה לאחותה" ( עמ' 5, להודת התובע, עמ' 5 להודעת החברה, עמ' ,9 4,8 לפרוטוקול).נ

עד עתה ההלכה הקובעת לעניין השימוש ברכב הייתה כי שימוש קבוע ברכב שולל את הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה (דב"ע 209-04 המוסד נ' עזירי אחמד, דב"ע 176-04 המוסד נ' סעדה סנא). החזקה הייתה כי מי שמשתמש ברכב באופן קבוע מפיק משימוש זה טובת הנאה. המוסד לביטוח לאומי אינו חייב להוכיח את מהותה של טובת ההנאה של כל מבוטח. מי שמחזיק ברכב שאינו בבעלותו, אינו מאבד אוטומטית את זכותו לגמלה, שכן על המוסד להוכיח כי הוא משתמש ברכב. לעומת זאת רשאי המבוטח הוכיח כי השימוש ברכב הנו אקראי, בודד או חד פעמי (דב"ע 176-04 המוסד נ' סעדה סנא).

אולם, בפס"ד תקדימי של כב' סגנית הנשיא ביה"ד הארצי לעבודה קבעה הש' ברק כי שלילת גמלה מבעל רכב או ממי שעושה שימוש ברכב ולו דרך קבע מביא את התקנה לידי אבסורד ואי סבירות בעליל וכיום חוקקה הוראה זו בחוק. אי סבירות התקנה נובעת מכוללניותה, מכך שהיא אינה מתירה שיקול דעת למוסד לביטוח לאומי, מכך שהיא שוללת כליל את הגמלה בכל מקרה ומכך שאין היא לוקחת בחשבון את שינוי העתים (עבל 094/03 )


ולכן, במקרה דנן לדעתנו, אין להחיל את תקנה 10(ג) בענין שימוש ברכב על התובע ואילו היינו צריכים לבחון את זכותו של התובע להבטחת הכנסה בשל סירוב זה התביעה היתה מתקבלת.ב

ברם אולם, נחזור ונדגיש כי בסיס התביעה העיקרי הייתה והנה היותם של התובע והגב' יהוד בני זוג לצורך זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה ועל כן התביעה נדחית כאמור בהחלטתנו המפורטת בסעיף 5 דלעיל.ו

7. סוף דבר
התביעה נדחית.
בנסיבות הענין אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון