חוב ארנונה לעיריית תל אביב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חוב ארנונה לעיריית תל אביב:

בעתירה זו מתבקשת הצהרה כי העותר אינו חייב למשיבה מס' 1 עירית תל-אביב, תשלומי ארנונה ומים לתקופה שבין אוגוסט 2000 עד דצמבר 2003.
(יוער בענין זה, כי על פי סעיף 19 לתגובת העיריה, המבקש אינו נדרש לשלם ארנונה לתקופה שלאחר חודש יוני 2003).המבקש מנמק את בקשתו בטענה עובדתית, לפיה החל מחודש אוגוסט 2000 אינו מחזיק עוד בנכס.
המשיבה חולקת על גירסתו באשר למועד עזיבת הנכס; ומוסיפה וטוענת כי יש לדחות הבקשה על הסף מן הטעם שהעותר לא מיצה את זכויותיו על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונונה כללית) תשל"ו – 1976 (להלן:"חוק הערר") הקובע בסעיף 3, מנגנון מנהלי לבדיקת השגות לענין חיובי ארנונה. בתגובתו לטענה זו משיב העותר כי לנוכח העובדה שחלף המועד להגשת ההשגה על פי סעיף 3 הנ"ל יגרם לו נזק בלתי הפיך אם תמנע ממנו האפשרות להביא את דברו בפני בית משפט זה.

דיון
סעיף 3 (א) (3) לחוק הערר קובע כי מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד הטענה כי אינו מחזיק בנכס.
בחודש יוני 1994 תוקן חוק הערר ע"י הוספת סעיף 3(ג) הקובע:
"על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית ולא השיג תוך המועד הקבוע על יסוד טענה לפי סעיף קטן (א) (3) רשאי בכל הליך משפטי, ברשות בית המשפט להעלות טענה כאמור כפי שהיה רשאי להעלותה אילולא חוק זה" (ההדגשה שלי ש.ד.).

בע"א 4452/00 ט.ט. טכנולוגיה מתקדמת נ' עירית טירת הכרמל פ"ד נו (2) 773, בעמ' 779-780, נדונה על ידי בית המשפט העליון. שאלת יישומו של סעיף זה. ואומר כב' השופט אנגלרד:
"פתיחת הערכאות השיפוטיות הרגילות בפני החייב בתשלום ארנונה נתונה כעת לשיקול-דעתו של בית המשפט. כאשר מועלת בפניו טענה המנויה בסעיף 3 לחוק הערר, יש לשקול האם להתיר את העלאתה. נראה כי בנושאים עובדתיים וטכניים תהיה הנטיה להגביל את האזרח להליכי ההשגה המינהלית. בירור עניינים אלה בקשר לחיובי ארנונה הוא פשוט ונוח יותר במסגרת הגופים המינהליים – מקצועיים. גופים אלה ערוכים לברור שאלות מסוג זה המצריכות לעתים עריכת מדידות ובדיקת המצב בשטח. לעומת זאת בנושאים עקרוניים ובנושאים בעלי חשיבות כללית וחשיבות ציבורית, הרשות להעלות טענות מסוג זה בערכאות השיפוטיות הרגילות תינתן ביתר קלות."ומוסיף כב' השופט אנגלרד כי:
"שיקולים נוספים הבאים בחשבון הם מידת מודעותו של האזרח להליכי ההשגה המינהליים ומידת הפגיעה ועיוות הדין שיגרמו לאזרח מחסימת דרכו לערכאות השיפוטיות הרגילות."

מן העובדות, כפי שפורטו בתגובת העיריה, עולה כי המבקש הינו "סרבן ארנונה" מזה שנים; וכי "מרדף" העיריה בעקבות חובותיו החל עוד בתקופה בה החזיק בנכס נשוא המחלוקת.
המשא ומתן שנוהל עם העותר ביחס לחובותיו בשנים 1998-2000 תועד בתרשומות ובמסמכים המעידים על הליכי גביה שננקטו נגדו כבר בשנת 2000 (ראה נספח ז' שהינו דרישת חוב, שהעותר אישר בחתימתו את קבלתה).

יתרה מכך, העותר נעזר בשרותיו של עורך דין שהגיש את העתירה בשמו; ועל כן לא יוכל להשמע בטענה כי בעת שהעיריה החלה בהליכי גביה, שכללו עיקול של חשבון הבנק שלו, לא היה מודע לדרך ההשגה הפתוחה בפניו. אני סבורה שאין לאפשר עשיית שימוש בסעיף 3 (ג) הנ"ל כדבר שבשגרה ולא בכדי הותיר המחוקק בידי בית המשפט שיקול דעת בסוגיה זו.נ

הגבלת העניינים, שבית המשפט יאפשר דיון בהם בפניו, לנושאים בעלי חשיבות עקרונית מקבלת משנה תוקף לנוכח הוראת חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס 2000 הקובע בסעיף 8:
"בית משפט לענינים מנהליים ידון בעתירה מינהלית ובערעור מינהלי בהתאם לעילות, לסמכויות ולסעדים שלפיהם דן בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בשינויים המחוייבים לגבי עתירה מינהלית ולגבי ערעור מינהלי".ב

דהיינו, שמיעת ראיות לא תעשה כדבר שבשגרה בפני בית משפט זה. אילו קיבלתי את בקשתו של העותר לקיים דיון בטענתו, לפיה לא החזיק בנכס במועדים הנטענים, היה עלי להכריע במחלוקת העובדתית שבין הצדדים. בעוד שההסדר הדיוני שנועד לבירור שאלות עובדתיות הוא במסגרת הליך ההשגה כמפורט בסעיף 3 לחוק הערר.

התעלמות מהכלל שבסעיף 3 הנ"ל, תפתח בפני הנישומים שערי דיון אלטרנטיביים על פי בחירתם. ירצו יביאו את עניינם בפני מנהל הארנונה; ירצו יפנו בעתירה לבית משפט זה, אשר יאלץ לשמוע עדויות לצורך הכרעה שבמחלוקות עובדתיות טכניות דוגמת זו שבפני. ובל נשכח כי בעתירה שבפני יש משיבה נוספת – בעלת הנכס, אשר טרם אמרה את דברה באשר למחלוקת בענין מועד הפינוי, הנטען. אשר על כן החלטתי כי דין העתירה להדחות בשל העובדה שהעותר לא מיצה זכויותיו על פי חוק הערר ללא צידוק, והשאלה שהוא מבקש להביא בפני בית משפט זה אינה מסוג העניינים העקרוניים המצדיקים סטיה מן הכלל לפיו: משנקבעו בחוק הליכים להשגה ולערר ומועדים להגשתם, אין הנישום יכול להיזקק עוד להליכי תביעה רגילים (ראה רע"א 2425/99 עיריית רעננה ואח' נ' י.ח. יזום והשקעות בע"מ).

העותר ישלם הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪ בצירוף מע"מ. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארנונה על פאב

 2. ארנונה על מכבסה

 3. ארנונה על רפתות

 4. ארנונה על מספרה

 5. ארנונה על מחסנים

 6. ארנונה על ממגורה

 7. ארנונה תחנות דלק

 8. ארנונה על בית ריק

 9. ארנונה על שטח פתוח

 10. תביעת השבה ארנונה

 11. מהי מטרת הארנונה ?

 12. הוצאות אכיפה ארנונה

 13. ארנונה על גן לאומי

 14. ארנונה שימוש מעורב

 15. חיוב אישי בארנונה

 16. הנחה בארנונה בטעות

 17. חוב ארנונה במטולה

 18. ארנונה על בית אבות

 19. ארנונה על אדמת מרעה

 20. ארנונה על בית מלאכה

 21. האם ארנונה היא מס ?

 22. תשלום ארנונה עודפת

 23. השגה למנהל הארנונה

 24. תעריף ארנונה מדורג

 25. ארנונה לפני טופס 4

 26. הבטחה שלטונית ארנונה

 27. ארנונה על מעון ילדים

 28. חוב ארנונה של השוכר

 29. ממתי משלמים ארנונה ?

 30. ארנונה על שטח חקלאי

 31. ארנונה על שטחי שירות

 32. ארנונה מספרות תל אביב

 33. ארנונה על שטחי ביטחון

 34. חוב דמי שילוט ארנונה

 35. תעריפי ארנונה השוואה

 36. ארנונה על אולם אירועים

 37. ארנונה על מבנה תעשייה

 38. ארנונה על שטחים טכניים

 39. הגדלת שטח לחיוב ארנונה

 40. התחייבות להפחתת ארנונה

 41. איך מערערים על ארנונה

 42. טעות במדידה החזר ארנונה

 43. תשלום ארנונה פתח תקווה

 44. חוב שנוי במחלוקת ארנונה

 45. השגה על ארנונה תחנת דלק

 46. חובות ארנונה של יורשים

 47. חוב ארנונה לעיריית חיפה

 48. אינטרס ההסתמכות - ארנונה

 49. קבלת תשלום ארנונה בחזרה

 50. החזר ארנונה אולם אירועים

 51. נטישת מושכר חיוב בארנונה

 52. תשלום תחת מחאה – ארנונה

 53. החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 54. שינוי ארנונה רטרואקטיבי

 55. ארנונה על מחסן חלק מדירה

 56. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 57. שינוי ארנונה לאחר 10 שנים

 58. מכתב השגה על חיוב בארנונה

 59. שינויים בהגדרות צו ארנונה

 60. סיווג מרפאות לצורך ארנונה

 61. הקלה בארנונה למבנים חקלאים

 62. תשלום ארנונה בניה ללא היתר

 63. תשלום ארנונה על כניסה לעסק

 64. חובות ארנונה מלפני 20 שנה

 65. חוקיות הטבה בארנונה לחברות

 66. ארנונה למשפחה מעל 8 ילדים

 67. גביית ארנונה מחברה שהתפרקה

 68. הבטחה שלטונית לפטור מארנונה

 69. תשלום ארנונה באחוזת ראשונים

 70. ערעור על החלטת מנהל הארנונה

 71. חוב ארנונה לעיריית תל אביב

 72. אי קבלת תשובה להשגה בארנונה

 73. תביעה בגין ארנונה ומים - עיריית בת ים

 74. סיווג ''תעשיה'' לצרכי ארנונה

 75. גביית ארנונה מהבעלים של החברה

 76. שינוי סיווג ארנונה מחסן לעסק

 77. ארנונה על מחסן בגובה מטר וחצי

 78. חוב ארנונה לעיריית פתח תקווה

 79. מכתב הנחה בארנונה מראש המועצה

 80. אישור משרד הפנים לגביית ארנונה

 81. ארנונה על מפעלים במועצה אזורית

 82. איחור בתשובת מנהל הארנונה להשגה

 83. מחזיק מטעם הממשלה לצורך ארנונה

 84. תביעה לתשלום החזר תשלומי ארנונה

 85. תעריפי ארנונה שונים באותו אזור

 86. אי שימוש במחסנים - תשלום ארנונה

 87. השבת כספי ארנונה שנגבו שלא כדין

 88. ארנונה על חניון ציבורי ללא תשלום

 89. ארנונה על מרתף שאינו ראוי לשימוש

 90. גביית ארנונה בזמן הליכים משפטיים

 91. ארנונה על מבנה שאינו ראוי לשימוש

 92. תביעה כספית בגין חוב ארנונה בשכירות

 93. ארנונה על החלק היחסי בבניין משרדים

 94. אי שימוש במחסנים 6 חודשים - ארנונה

 95. מגורים עם ההורים במשק חקלאי - ארנונה

 96. הליכי גבייה בשל חובות ארנונה שקיומם הוכחש

 97. שינוי סיווג ארנונה מ"בית פרטי" ל"בית משותף"

 98. האם צריך לשלם חוב ארנונה בזמן שהייה בחו"ל ?

 99. טענת אי מגורים בנכס במסגרת תביעה לתשלום ארנונה

 100. האם אפשר להגיש השגה על ארנונה גם אחרי 90 יום ?

 101. סיווג ''מפעל תעשייתי'' כ''עסק אחר'' לצורכי ארנונה

 102. ארנונה: האם מספרה נחשבת "בית עסק" או "בית מלאכה" ?

 103. האם מותר לחייב אוטומאטית בריבית פיגורים על ארנונה ?

 104. השגה על הארנונה, בטענה כי שטחו בפועל קטן מהשטח המדווח

 105. סיווג מבנים לצורכי ארנונה - מבנה חקלאי - מבנה תעשייתי

 106. האם צריך לשלם ארנונה על "בריכה פתוחה" לא פעילה בחורף ?

 107. האם מכתבי דרישה לגביית ארנונה עוצרים את מרוץ ההתיישנות ?

 108. עתירה לביטול דרישת ארנונה בנכסים המשמשים בבניית מסילת ברזל

 109. חיובי ארנונה ששולמו ביתר עקב כך שכל חלק ממ"ר חויב כמ"ר שלם

 110. ביהמ"ש לעניינים מנהליים מוסמך לדון בענייני ארנונה בעתירה של אזרח כנגד החלטה של רשות

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון