חולי קרוהן בצבא

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חולי קרוהן בצבא:

1. ערעור זה עניינו פגימה הקשורה עם מחלת ה"קרוהן".

2. בתאריך 10/02/99, פנה המערער לקצין-התגמולים בתביעה להכיר בו כ"נכה", לפי חוק


הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב], וזאת בגין הפגימה האמורה
לעיל.

3. בתאריך 27/06/99, הודיע קצין-התגמולים למערער, כי החליט לדחות את התביעה, הואיל
ובהסתמך על תוצאות הבדיקות, ומן הנימוקים המצויינים בחוות-הדעת הרפואית, מתאריך 21/06/99, הגיע כלל מסקנה, שלא קיים "קשר סיבתי", בין הפגימה הקשורה עם המחלה האמורה, לעיל, לבין השירות הצבאי, כמשמעות ביטוי זה בסעיף 1 לחוק הנכים.

4. בתאריך 26/01/2000, הגיש המערער את ערעורו הנוכחי.

5. לכתב-הערעור לא צירף המערער כל חוות-דעת רפואית, של מומחה-רפואי, מטעמו, שיש
בה כדי לסתור את מסקנותיו של הרופא-המומחה, עליו סמך קצין-התגמולים בדחותו את תביעת המערער.6. בהחלטה שניתנה על-ידנו ביום 06/02/2000, הורינו למערער לדאוג להגשת חוות-דעת
רפואית מתאימה, תוך 3 חודשים מהיום, וקבענו ערעור זה לדיון ליום 19/06/2000.

7. בתאריך 26/03/2000, הגישה לנו ב"כ המשיב כתב-תשובה, שלו צירפה את חוות-הדעת
הרפואית, מיום 21/06/99 של ד"ר א. גילון, מומחה למחלות פנימיות וגסטרואנטרולוגיה, הנזכרת בסעיף 3 של פסק-דין זה, ושעליה סמך קצין-התגמולים בדחותו את תביעת המערער.

8. ד"ר א. גילון קובע בחוות-דעתו האמורה, כדלקמן: -

"מחלת ה'קרוהן' היא מחלה דלקתית כרונית של המעיים שגורמיה המדוייקים
אינם ידועים.

ידוע, שלמחלה רקע תורשתי.

עובדה זו מבוססת על מחקרים אפידמיולוגיים רבים המראים שכיחות מוגברת
של המחלה בבני-משפחה קרובים.

המחלה היא כנראה מולטיפקטוריאלית (גורמים אחדים), אך אלה, כנראה,
פועלים רובם בילדות וזהותם היא בלתי מוגדרת עדיין ובלתי ברורה.

אין כל עדות רצינית בספרות-הרפואית שמתח נפשי או עבודה מאומצת ואכילה
בלתי מסודרת מהווים גורמים בהתפתחות המחלה.

במקרה הנדון, המחלה היתה קיימת בוודאי זמן רב לפני גיוסו אך לא אובחנה.

אין, לדעתי, כל 'קשר סיבתי' בין שירותו הצבאי של המערער לבין מחלת
ה'קרוהן' ממנה הוא סובל - לא במובן של 'גרימה' ואף לא 'החמרה'".נ

9. המערער לא הופיע לדיון ביום 19/06/2000 חרף העובדה שהוא הוזמן כדין.

10. ב"כ המשיב לא ביקשה מאיתנו להורות על מחיקת הערעור מחמת אי-הופעה זו וביקשה
כי ייקבע מועד נוסף לדיון בערעור.

11. המבוקש ע"י ב"כ המשיב קבענו ערעור זה, לדיון נוסף, ליום 11/12/2000 בשעה 12:00.

12. בתאריך 23/07/2000, הגישה לנו ב"כ המשיב כתב-תשובה מתוקן.

13. נטען בכתב-התשובה, כי יש למחוק את הערעור וזאת מפאת איחור בהגשתו.

עפ"י סעיף 33 (א) לחוק הנכים: -

"תובע הרואה עצמו נפגע על-ידי החלטה כל שהיא של קצין-התגמולים, רשאי
לערער עליה לפני וועדת ערעור תוך 30 יום מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה על החלטת קצין-התגמולים, אולם רשאית הוועדה להאריך לו את מועד הערעור לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 יום".ב

ומאחר והחלטת קצין-התגמולים ניתנה ביום 27/06/99 והערעור הוגש ביום 26/01/2000,
דהיינו, לאחר כ- 6 חודשים ממועד דחיית התביעה - שוב אין להיזקק לערעור ויש
לדחותו.

14. בהחלטה שניתנה על-ידנו ביום 03/07/2000 קבענו, כי ביום הקבוע לדיון, דהיינו, ביום
11/12/2000 בשעה 12:00, נשמע את טיעוני הצדדים לעניין סמכותנו לדון בערעור זה.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון