ליקויי בניה בכפר ורדים

בין בעלי הדין נתגלעו חילוקי דעות בגינם הוגשה התובענה דנן בה תובעים התובעים פיצוי בגין ליקויי בנייה שנתגלו בבית, עלות הוצאות פינוי הדירה בתקופת ביצוע התיקונים ופיצוי בגין נזק בלתי ממוני.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה בכפר ורדים:במועד הרלוונטי לתובענה היו התובעים בעלי זכויות חכירה במגרש 703/9 המצוי ברחוב התאנה 2 ביישוב הקהילתי כפר ורדים והיו מעונינים להקים עליו בית מגורים. הנתבעת היתה באותה עת חברה מוגבלת במניות שעסקה בביצוע עבודות בנייה (להלן גם: הקבלן). בחודש אפריל 1997 התקשרו הצדדים בחוזה לפיו התחייבה הנתבעת להקים על המגרש בית צמוד קרקע בהתאם לתכנית אדריכלות שהוכנה בעבור התובעים. תמורת ביצוע עבודות הבנייה התחייבו התובעים לשלם לקבלן סך של 115,000 דולר (או 140,000 דולר לפי חוזה בלתי חתום. אין לשאלת התמורה חשיבות להכרעה במחלוקת דנן).
בין בעלי הדין נתגלעו חילוקי דעות בגינם הוגשה התובענה דנן בה תובעים התובעים פיצוי בגין ליקויי בנייה שנתגלו בבית, עלות הוצאות פינוי הדירה בתקופת ביצוע התיקונים ופיצוי בגין נזק בלתי ממוני. הנתבעת מצדה הגישה תביעה שכנגד בה תבעה את יתרת התמורה בסך 22,485 ₪ (נכון ליום הגשת התובענה) שלא שולמה לה על ידי התובעים. סכום זה מורכב מיתרת חוב לפי החוזה ומתוספת התקנת נקודות חשמל. בכפוף לטענת קיזוז אין האחרונים חולקים על סכום התביעה שכנגד (ראה הצהרת בא כוחם בישיבת בית משפט מיום 11.10.01).
לכתב התביעה צורפה חוות דעת של המהנדס יעקב מרזוק אשר מצא בבית ליקויי בנייה רבים ואי-התאמות בין מה שהוזמן לבין מה שנבנה בפועל. עלות תיקון הליקויים והשלמת העבודות מגיעה לדעתו לסך של 161,995 ₪ על בסיס עלויות בחודש יוני 1999כולל פיקוח הנדסי ומס ערך מוסף כפי שהיה נהוג במועד מתן חוות הדעת. סכום זה וכן עלות דיור חלופי למשך חודשיים בסך 2,857 ₪ ופיצוי בסך 20,000 ₪ בגין נזק בלתי ממוני נתבעים בהליך דנן.נ
הקבלן כפר בטענות התובעים. לגרסתו נעשתה הבנייה באיכות גבוהה וללא ליקויים והתובענה דנן קנטרנית ונועדה לדעתו אך ורק להתחמק מתשלום יתרת החוב הנתבעת בתביעה שכנגד. הנתבעת צירפה חוות דעת של המהנדס ראובן גל לפיה אין למעשה ליקויי בנייה. הוא מצא ליקוי אחד שעלות תיקונו 300 ₪.ב
בעלי הדין הסכימו כי ימונה המהנדס אסא זהר כמומחה מטעם בית משפט (להלן: המומחה או מומחה בית המשפט). המומחה מצא בדירה ליקויים שונים שעלות תיקונם מגיעה לסך של 25,000 ₪ על בסיס עלות לדייר. ביצוע התיקונים על ידי הקבלן יוזיל עלויות בשיעור 60% בקירוב בגין חסכון במחירי העבודה בשיעור 20%-25%, פיקוח הנדסי ומס ערך מוסף. בנוסף לכך הציע המומחה פיצוי בסך 1,000 דולר בגין ליקויים שאינם ניתנים לתיקון או שאין הצדקה לתקנם.ו
עוד הוסיף המומחה כי אם תתקבל טענת התובעים לפיה היה על הקבלן לבנות גרם מדרגות לעליית הגג תעלה עבודה זו סך של 13,000 ₪ בקירוב על בסיס עלויות לקבלן.
בישיבת הקדם-משפט צירפה הנתבעת חוות דעת המהנדס נחום פרמינגר בעניין עלויות הבנייה והיקפה. לפי חוות דעתו חוב התובעים לנתבעת מגיע לסך של 52,100 ₪ הכולל את הסכום הנתבע בתביעה שכנגד וכן חישוב עלויות על בסיס שטח הבית שנבנה בפועל, הגדול מהנקוב בחוזה, חישוב התייקרויות שלא נלקחו בחשבון וכן עלות חומרים שסופקו מעבר לכתוב במפרט. התובעים מתנגדים להגשת חוות הדעת בטענה של הרחבת חזית. התנגדותם תוכרע בפסק הדין.
בעלי הדין הגיעו לידי הסכמה דיונית לפיה יינתן פסק דין על סמך החומר המצוי בתיק לרבות תצהירי עדות ראשית. שני הצדדים מסכימים למעמד העדיף של חוות דעת המומחה ועקרונית מקבלים את קביעותיו והערכותיו. לפיכך נותרו להכרעה נושאים אחדים- מצד אחד, זכות התובעים לפיצוי בגין אי-הקמת גרם מדרגות ובשל ליקוי בחנייה ובקיר התומך שהוקם על ידי שכן וחורג לתחום מגרש התובעים וכן זכותם לפיצוי לצורך דיור חלופי ובגין נזק בלתי ממוני. מצד שני, קבילות חוות דעת המהנדס פרמינגר ונפקות תוכנה למחלוקת דנן ולהיקף חובם של התובעים לקבלן.נ
גרם מדרגות – בתכנית הבנייה המקורית הופיע גרם מדרגות המוביל לעליית גג. בתכנית שהוגשה לאישור רשויות התכנון בוטלו גרם המדרגות ועליית הגג. במפרט שנמסר לקבלן צוין כי העבודות הקשורות לגרם המדרגות אינן לביצוע. כמו כן מתצהיר מיכאל יוגב (להלן: יוגב) מי ששימש מפקח בנייה מטעם התובעים עולה כי לא היתה דרישה לבנות גרם מדרגות ובתום הבנייה, בפגישה שהתקיימה בנסיון לפתור את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט, לא העלו התובעים טענה הקשורה לאי-הקמת גרם המדרגות.ב
מהאמור לעיל ניתן להסיק כי גם אם בשלב ראשון תוכננו עליית גג וגרם מדרגות המוביל אליה, עם ביטול עליית הגג בוטל גם גרם המדרגות. אני קובעת אפוא כי לא הוזמנה מהקבלן בניית גרם מדרגות ועל כן אין התובעים זכאים לפיצוי בגין אי-בנייתו.ו
חנייה – לפי קביעת המומחה יש צורך לשנות את אופן ביצוע החנייה על מנת למתן את השיפוע המסוכן הקיים. לגרסת יוגב בניית החנייה בוצעה על ידי הקבלן בהתאם לתכניות ולפי דרישתו המפורשת נוכח עמדת רשויות התכנון של כפר ורדים, הידועות בקפדנותם, שלא אישרו סטייה מהתכניות המאושרות.
גרסה זו לא נסתרה ועולה ממנה כי אם קיים, הפגם בתכנון ואינו בביצוע. היות שהקבלן בנה בהתאם לתכניות ולהוראות המפקח מטעם המזמין (התובעים) אין לייחס לו אחריות לקיומו. לפיכך יש להפחית מסכום חוות דעת המומחה סך של 3,656 ₪ המהווה עלות תיקון הפגם כולל תוספת עלות ביצוע בשוק החופשי ומס ערך מוסף (לפי חישוב המומחה שלא הוסיף 10% פיקוח הנדסי אף כי קבע שיש להוסיפם).נ
קיר תומך חורג ממגרש השכן – בגין ליקוי זה הציע המומחה פיצוי בסך 400 דולר. הקבלן ציין בכתב ההגנה והצהיר כי לא הוא אשר בנה את בית השכן ואת הקיר התומך. חרף טענה זו לא הובאה ראיה על ידי התובעים להוכחת טענתם. די בטעם זה כדי לדחות את תביעתם לפיצוי בעניין זה. אמנם במסמך "תוספת להסכם בנייה מיום 12.7.98" שנערך בפגישה המוזכרת לעיל שנועדה להגיע להסדר מחוץ לכותלי בית המשפט צוין, כי הקבלן יבצע את החלטות הוועדה המקומית במלואן בכל הקשור לחצר האנגלית (חצר השכן) והקבלן חתם עליו, ברם לא זו בלבד שאין בכך הודאת בעל דין אלא שהמסמך משקף דברים שנאמרו במסגרת משא ומתן שלא השתכלל לכלל חוזה.
למותר לציין כי ספק אם עילת התביעה בגין הפגיעה הקניינית הנטענת צריכה להיות מופנית כלפי הקבלן. נוכח מסקנתי דלעיל אין צורך להכריע בשאלה זו, מה גם שלא נטענה על ידי הנתבעת. אני קובעת אפוא כי התובעים אינם זכאים לפיצוי בגין החריגה לתחום חצר התובעים ויש להפחית מסכום הפיצוי המוצע סך של 400 דולר.ב
פינוי לצורך ביצוע תיקונים – אין בחוות דעת המומחה התייחסות לעניין זה. טיב הליקויים שנמצאו והיקפם אינו מצריך את פינוי הדירה. זאת ועוד, בישיבת בית משפט מיום 9.4.02 הצהיר בא כח התובעים כי בכוונתו להפנות למומחה שאלות הבהרה בעניין זה וככל הנראה לא עשה כן מן הסתם משום שסבר אף הוא כי בנסיבות אין צורך בדיור חלופי. תביעה זו נדחית אפוא בזאת.ו
פיצוי בגין נזק בלתי ממוני – הליקויים שנתגלו בדירה אינם רבים ומחומר הראיות עולה כי התובעים תרמו לקיומם בכך שלא אפשרו לקבלן לבצע תיקונים ואף לא הודיעו לו על קיומם בתוך שנת הבדק. בנסיבות אלו איני רואה מקום לפסוק פיצוי בגין נזק בלתי ממוני. מה גם שייפסק לתובעים פיצוי המבוסס על עלויות לדייר אף כי ספק אם בנסיבות היו זכאים לכך.נ
קבילות חוות דעת המהנדס פרמינגר – הקבלן העלה בכתב ההגנה טענת קיזוז וגם הגיש תביעה שכנגד. בשום שלב טרם הגשת חוות דעת מומחה זה לא הועלו טענות ביחס לשטח הבנייה, התייקרויות שלא שולמו או בגין ביצוע עבודות שלא בהתאם למפרט. העלאת טענות אלו בשלב זה של הדיון, בין כטענת קיזוז ובין כתביעה שכנגד, מהווה הרחבת חזית אסורה שאין להתירה.
לא זו אף זו, המדובר בעדות כבושה שלא מצאה ביטוי כאמור בשלבים מוקדמים של ההתדיינות בין בעלי הדין ולכן יש להתייחס אליה במשנה זהירות. זאת ועוד, לא ניתנה לתובעים הזדמנות נאותה להגיב על טענות אלו אשר הועלו לראשונה כאמור בחוות דעת המהנדס פרמינגר. אני דוחה אפוא את הבקשה להסתמך על חוות דעתו.ב

סוף דבר – על הנתבעת לפצות את התובעים בסך 21,344 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה למגורים החל מיום 24.12.01 (מועד בקור המומחה) ועד התשלום המלא בפועל וכן סך של 600 דולר במטבע ישראלי לפי השער היציג ביום התשלום.
התובעים חייבים לשלם לקבלן סך של 22,485 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א-1961 החל מיום 20.9.00 (יום הגשת התביעה שכנגד) ועד התשלום המלא בפועל.ו
החיובים על פי פסק דין זה ניתנים לקיזוז.
בנסיבות יישא כל צד בהוצאותיו.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון