ניגוד עניינים במכרז

מה הדין בסוגיית ניגוד עניינים במכרזים ?

בית המשפט פסק כי הממלאים פונקציות מנהליות, כמו גם כל מי שפועל בתוקף תפקידו למען אינטרס של אחר, חייב להימנע מניגוד בין אותו אינטרס לבין אינטרס שלו עצמו או אינטרס שיש לו במסגרת תפקיד אחר שהוא ממלא.

יש לנהוג על פי הכלל בדבר איסור ניגוד עניינים גם באין הוראות חוק הקובעות את תחולתו (בג"צ 531/79 סיעת הליכוד בעיריית פתח-תקוה נ' מועצת עיריית פתח-תקוה, פ"ד לד(2) 566; בג"צ 3480/91 ברגמן נ' הוועדה לבנייה למגורים ולתעשייה, מחוז תל-אביב, פ"ד מז(3) 716; עע"מ 4011/05 דגש סחר חוץ (ספנות) בע"מ נ' רשות הנמלים (חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ) 11.02.08).


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ניגוד עניינים במכרז:

עתירה כנגד המשיב לביטול החלטת וועדת המכרזים אצלו מיום 1.07.12 במסגרתה נפסלה הצעת העותרת במכרז 1/2012 להקמה ותפעול של מערך המבחנים העיוניים הנדרשים לצורך קבלת רישיון נהיגה (להלן: "המכרז").

1. העותרת, אשר הוקמה לפני כ-30 שנה על ידי מר בדארנה אחמד עוסקת בחינוך, ובין היתר בניהול משפחתונים, גני ילדים, בתי ספר יסודיים, תיכוניים וטכנולוגיים והפעלת מכוני רישוי. בשנת 2010 העביר מר בדארנה את מניותיו בעותרת לבנו זהר בדארנה (להלן: "זהר"). מזה כחמש שנים העותרת מנהלת ומתפעלת את פרוייקט המבחנים העיוניים הנדרשים לצורך קבלת רישיון נהיגה במחוז הצפון באופן בלעדי. במסגרת זו היא מפעילה עבור המשיב 8 סניפים בהתאם לתנאי המכרז הקודם של המשיב שפורסם בשנת 2006 (להלן: "המכרז הראשון"). ביום 1.08.06 בעקבות דרישת המשיב וכדי למנוע ניגוד עניינים אפשרי בין העותרת לבין חברת לב הגליל תחבורה ורכב בע"מ (להלן: "לב הגליל"), העוסקת בין היתר בהפעלת בית ספר להוראת נהיגה עיונית ומעשית, אשר הייתה באותה שעה בבעלות זהר, העביר זהר את כל מניותיו בלב הגליל ללא תמורה לידי מר חנא גוסוב והקדיש את מלוא זמנו לניהולה. כיום, לטענת העותרת זהר אינו נושא בכל תפקיד ניהולי בלב הגליל למעט כעובד במחלקת מכוני הרישוי העוסקת בבדיקת כשירות לכלי רכב. חרף זאת, פסלה וועדת המכרזים את הצעת העותרת למכרז עקב אי עמידה בתנאי הסף בשל קיומו של ניגוד עניינים בין העותרת אשר זהר הוא בעל המניות היחיד בה לבין לב הגליל.

2. העותרת הודתה אכן כי על גבי כתב התחייבות ותצהיר שצורפו לבקשת לב הגליל שנשלחה ביום 12.10.11 למשרד התמ"ת לשם הכרה בקורסים המתקיימים בבית הספר שלה, מתנוססת חתימתו של זהר, אך מדובר בטעות שנעשתה על ידי עורך הדין של חברת לב הגליל, עו"ד טאהא, אשר החתים את זהר על גבי המסמכים במקום את מר גוסוב. משכך, למחרת ביום 13.10.11 שלחה חברת לב הגליל מכתב ביטול של כתב ההתחייבות השגוי ותחתיו שלחה כתב התחייבות החתום על ידי מר גוסוב. בבירור שערך מר גוסוב בחברה התברר כי שמו של זהר נרשם בטפסים בשל טעות של אחת הפקידות וגם זהר חתם על הטפסים בטעות ובהיסח הדעת. בהמשך, ביום 13.05.12 שלחה מזכירת ועדת המכרזים הודעת דוא"ל לעותרת בה היא אישרה כי זהר אינו נושא בכל תפקיד בלב הגליל. חרף הודעה זו, ביום 15.05.12 הודיע המשיב לעותרת כי בדיקה של וועדת המכרזים העלתה כי זהר שהינו בעל המניות היחיד בעותרת, חתום על גבי מסמכי התחייבות מטעם לב הגליל וכן על תצהיר וכי התברר כי זהר מכהן בפועל כמנהל בלב הגליל. משכך, החליטה וועדת המכרזים כי קיים ניגוד עניינים בין העותרת לבין לב הגליל זאת בניגוד להוראות סעיפים 4.4 ו-15.1 במכרז. דבר זה לא מנע מהמשיב להאריך את ההתקשרות עם העותרת לפי המכרז הראשון ממועד סיומו הקבוע בחודש ספטמבר 2012 לחודש נובמבר בשנה זו. המשיב גם מצא שלוש בקשות להוספה/החלפה רכב לתקן בית ספר לנהיגה מיום 28.02.12 ומיום 16.04.12 החתומים לכאורה על ידי זהר, ואולם גם בעין בלתי מקצועית ניתן להיווכח כי מדובר בחתימה מזויפת בגינה אף הוגשה תלונה במשטרה. לאור כל זאת, נערך שימוע לעותרת וביום 1.07.12 הודיע המשיב לעותרת כי וועדת המכרזים בישיבתה מיום 28.06.12 החליטה לפסול את הצעתה למכרז עקב אי עמידה בתנאי סף כהגדרתם בסעיף 4.4 למכרז.

3. לטענת העותרת, זהר לא הפעיל במישרין ו/או בעקיפין במהלך השנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז בית ספר להוראת נהיגה ו/או מכללה למקצועות תחבורה המבצעים קורסים למבקשי רישיון ברכב כבד ו/או ברכב ציבורי, שכן מאז שנת 2006 עת העביר את מניותיו בלב הגליל למר גוסוב הוא חדל לכהן בכל תפקיד תפעולי ו/או מנהלי בלב הגליל. תפקידו בלב הגליל מסתכם אך במתן סיוע בשכר במחלקת מכוני הרישוי של לב הגליל שאינה קשורה ללימוד ומבחני נהיגה. בנסיבות אלו לא היה מקום לקביעת וועדת המכרזים אודות ניגוד עניינים. מה גם, שהוועדה טעתה בכך שבחנה את שאלת ניגוד העניינים בהתאם לניסוח סעיף ניגוד העניינים במכרז הראשון שעה שקיים הבדל רב בין נוסח זה לבין נוסח הסעיף העוסק בניגוד עניינים במכרז נשוא עתירה זו. בעוד שבמכרז הראשון ניגוד העניינים הוגדר כ"קשר בכל אופן" עם בית ספר להוראת נהיגה, הרי שבמכרז (הנוכחי) ניגוד העניינים מיוחס רק למי "שמפעיל" במישרין או בעקיפין בית ספר להוראת נהיגה. גם קיימת חוסר סבירות בפסילת הצעתה של העותרת על סמך מספר מצומצם של טפסים שנחתמו מתוך טעות של פקידה שלא הייתה מעורה בנעשה אצל העותרת. העותרת גם ציינה כי קיימת אצלה תחושה של "רדיפה" כלפיה ממניעים פסולים.

4. בד בבד עם הגשת עתירתה עתרה העותרת למתן צו מניעה זמני עד לדיון בעתירה לגופה.

5. בדיון שהתקיים ביום 13.08.12 הוסיף ב"כ העותרת וטען כי אין כל הצדקה לפסילת העותרת בשל החשש לניגוד עניינים. לדבריו, העותרת כמי שזכתה במכרז הראשון מספקת במסגרתו אך אולמות למבחנים, מחשבים, מקלדת, חשמל ומיזוג אוויר. הנבחנים פותרים מבחן אמריקאי במחשב ועם סיומו הם מקבלים באופן מיידי (און-ליין) ציון מהמשיב, כך שאין לעותרת כל יכולת להשפיע על תוצאות הנבחנים. בנסיבות אלו לא יכול להיות ניגוד עניינים. גם אם היה מקום לחשש לניגוד עניינים, בהתאם להלכה הפסוקה, אין לפסול מציע מקום בו ניתן לתקן את הפגם של ניגוד עניינים. במקרה זה, זהר הצהיר בפני המשיב כי הוא מוכן לחדול מתפקידו בלב הגליל ועל כן לא הייתה סיבה לפסול את העותרת. ב"כ העותרת הוסיף כי המשיב מודע מזה כחמש שנים כי זהר העביר את שליטתו בלב הגליל לאחר והוא לא ראה בכך כל פסול. עובדה היא שהעותרת הפעילה את מרכזי הבחינות בחמש השנים האחרונות והמשיב לא ראה בכך כל פסול. לא ייתכן אפוא, שהמשיב יקום כיום ומבלי שארע דבר ויפסול את העותרת מהשתתפות במכרז שתנאיו זהים, ואף מקילים בכל הנוגע לחשש לקיום ניגוד עניינים, למכרז הראשון לפיו העותרת מספקת שירות גם כיום. מסקנה זו מתחזקת לשיטתו מהעובדה שהמשיב ביקש להאריך את ההסכם עם העותרת לפי המכרז הראשון ולהמשיך במתן השירותים מספר חודשים נוספים. לשיטתו, לא ייתכן כי המשיב יבקש ממי שפסול בעיניו לתת שירותים להמשיך ולתת את אותם שירותים עצמם.

6. בתגובת המשיב לבקשה למתן צו זמני הוא ביקש לדחות הן את הבקשה והן את העתירה לגופה. עוד לדברי המשיב, יש לדחות את העתירה על הסף בהעדר עילה ובשל חוסר ניקיון כפיה של העותרת אשר נמנעה מלפרוש בפני בית המשפט את מלוא התמונה באשר להליכים שהתקיימו בעניינה. לגופו של עניין המשיב ציין כי ההחלטה על פסילת העותרת מלהשתתף במכרז התקבלה לאחר הליך מנהלי ממושך במסגרתו נשמעו טענות העותרת בהרחבה. לדברי המשיב צוות משנה שמינתה וועדת המכרזים פנתה לגופים שונים במשרד התמ"ת ולמשיב לקבלת מידע שיהיה בו כדי ללמד על ניגוד עניינים הקיים אצל מי המציעים למכרז, ובמענה לפניות אלו נתקבלו מסמכים המעידים על כך שזהר שהינו כאמור, בעל המניות היחיד בעותרת, חתם על מסמכים שונים שהגיעו למשרד התמ"ת כמנהל לב הגליל המפעילה קורסי נהיגה לנהגי רכב כבד ורכב ציבורי, וכי שמו מופיע על מסמכים שונים שהוגשו על ידי לב הגליל כמנהל בית הספר לנהיגה. בנסיבות אלו מתקיימות לדעת הוועדה ניגוד עניינים הפוסלים את העותרת מלגשת למכרז על פי תנאיו. עקב כך, ובטרם הוחלט על פסילת העותרת, היא הוזמנה לשימוע בפני וועדת המכרזים. ביום 29.05.12 העבירה העותרת לידי הוועדה מכתב בו גוללה את טענותיה בדבר טעויות לכאורה שאירעו וגרמו למשלוח המסמכים השונים וכפי שפרטה גם במסגרת עתירתה. עם קבלת המכתב התכנסה וועדת המכרזים לדיון במהלכו סברו חבריה כי תשובות העותרת אינן מספקות ואינן סבירות ואין בהן כדי ליישב את התמיהות העולות מהמסמכים. הוועדה גם זימנה את מר שלום בן משה, מנהל האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת וביקשה לקבל ממנו, בין היתר, מענה לשאלה האם על בסיס היכרות האגף אותו הוא מנהל מתקיימת הפרדה מהותית לרבות הפרדה בין נושאי המשרה ובעלי התפקידים המרכזיים, בין פעילות העותרת ובין פעילות לב הגליל ולשאלה האם יש תימוכין לטענת העותרת כי החל מחודש אוגוסט 2006 זהר אינו מעורב בצורה כלשהי בפעילות לב הגליל. מר בן משה השיב כי יערוך בדיקה נוספת ובהמשך הוא העביר לוועדה מסמכים נוספים שאותרו על ידו שגם מהם עולה כי זהר חתום על מסמכים שהוגשו בשם לב הגליל והוא מופיע בהם כמנהל. משכך, העותרת הוזמנה לשימוע נוסף בו שטחה את טענותיה והסבריה למסמכים ולמידע שהוצג בפניה, אך לא היה בהסברים אלו כדי להניח את דעת הוועדה בכל הנוגע לניגוד העניינים הקיים בין העותרת לבין לב הגליל. כך, למשל לא ניתן הסבר מניח את הדעת לשאלה מדוע פקידה בלב הגליל תחתום בשמו של זהר שלפי הטענה לא עבד בלב הגליל במשך שנים רבות. גם לא ניתן הסבר לחתימתו של זהר על תצהיר כמנהל לב הגליל. בשל כל אלו החליטה הוועדה לפסול את העותרת בשל אי קיום תנאי הסף. לטענת המשיב, הימצאותה של העותרת בניגוד עניינים מהווה עילה מספקת לפסילתה גם אם הדבר לא היה מופיע בתנאי הסף של המכרז. הזוכה במכרז אמור לשמש כזרועה הארוכה של הרשות וככזו חלה עליו החובה שלא להימצא בניגוד עניינים. על אחת כמה וכמה שאין מקום להתערב בהחלטת הוועדה לאחר שמצאה בראיות המנהליות שעמדו בפניה כי זהר השולט בעותרת מנהל בפועל בית ספר לנהיגה בניגוד לתנאי הסף של המכרז.

7. במסגרת הדיון הוסיף ב"כ המשיב כי טענותיה של העותרת שאין מקום לפסול מציע המנהל בית ספר לנהיגה על הסף בשל ניגוד עניינים היו צריכים להיטען על ידה כנגד המכרז עם פרסומו ולא בעת הזו. כעת, לאחר שהעותרת השתתפה במכרז מבלי להלין על תנאיו, אין היא יכולה להלין כנגד תנאי הסף שנקבעו בו. ב"כ המשיב גם שלל את הטענות בדבר העדר ניגוד עניינים והצביע על כך שמפעיל מרכז הבחינות בו נבחנים תלמידים שהוא עצמו לימד והוא חפץ בהצלחתם, עלול לסייע לתלמידיו בבחינות, לאפשר כניסה לבחינה בזהות בדויה וכיוצ"ב. לדבריו בסופו של יום, החלטת הוועדה לאור מכלול הראיות שעמדו בפניה היא סבירה לחלוטין וקשה להסביר כיצד זהר חותם כמנהל כשלטענתו לא היה מנהל וכיצד פקידת לב הגליל חותמת לפי תומה בשם זהר כשלטענתו הוא אינו עובד שם כמנהל מספר שנים. באשר לטענה כי העותרת מילאה עד היום את התפקיד של תפעול מרכזי הבחינה לשביעות רצון המשיב מבלי שהועלתה כלפיה טענה של ניגוד עניינים על אף שהמשיב היה מודע לתפקידו של זהר, השיב ב"כ המשיב כי וועדת המכרזים צריכה לדון במכרז זה כשלעצמו לפי עקרון השוויון והמִנהל התקין ולא ייתכן שהיא תפסול מציעים אחרים הנמצאים במצבה של העותרת בשל ניגוד עניינים מחד גיסא ותכשיר את העותרת הנמצאת גם היא באותו מצב אך בשל הכשרתה בעבר, מאידך גיסא. באשר להארכת ההסכם עם העותרת לפי המכרז הראשון, ב"כ המשיב הודה כי הקיימת בכך בעייתיות, אך לדבריו זהו הרע במיעוטו, ובנסיבות שנוצרו בשל העתירות שהוגשו כנגד המכרז, לא נותרה ברירה אלא לבקש מהעותרת להאריך את ההסכם על מנת למנוע פגיעה קשה בציבור הרחב המבקש להיבחן בבחינות העיוניות בנהיגה.

8. בשולי הדיון הסכימו ב"כ הצדדים כי תינתן הכרעה בעתירה גופה.

דין העתירה להידחות.

9. ראשית ייאמר כי לא יכולה להיות מחלוקת שלא ייתכן שהזוכה במכרז להפעלת מרכזי בחינה יעמוד במצב של חשש לניגוד עניינים. נקבע מקדמת דנא כי הממלאים פונקציות מנהליות, כמו גם כל מי שפועל בתוקף תפקידו למען אינטרס של אחר, חייב להימנע מניגוד בין אותו אינטרס לבין אינטרס שלו עצמו או אינטרס שיש לו במסגרת תפקיד אחר שהוא ממלא. יש לנהוג על פי הכלל בדבר איסור ניגוד עניינים גם באין הוראות חוק הקובעות את תחולתו (בג"צ 531/79 סיעת הליכוד בעיריית פתח-תקוה נ' מועצת עיריית פתח-תקוה, פ"ד לד(2) 566; בג"צ 3480/91 ברגמן נ' הוועדה לבנייה למגורים ולתעשייה, מחוז תל-אביב, פ"ד מז(3) 716; עע"מ 4011/05 דגש סחר חוץ (ספנות) בע"מ נ' רשות הנמלים (חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ), 11.02.08). בענייננו, הזוכה במכרז משמש למעשה כידו הארוכה של המשיב בבחינות עיוניות לשם קבלת רישיון נהיגה וככזה הוא חייב להיות נקי מאפשרות של היווצרות פסול בשל חשש לניגוד עניינים. אכן, אין די בקיומו של ניגוד עניינים תיאורטי או דחוק כדי לפסול הצעה בשל ניגוד עניינים, והקביעה כי מציע מסוים נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים היא תלוית נסיבות (עת"מ (י-ם) 281/01 גלובקול תקשורת בע"מ נ' משרד האוצר, , 15.08.01). יש להצביע על השלכתו הפוטנציאלית של הקשר בו מצוי המציע ובין פעילותו הנוספת כשהמבחן הוא, האם אדם סביר המתבונן בנסיבות המקרה היה מגיע למסקנה כי מילוי שני התפקידים אותם ממלא המציע עלולים ליצור ניגוד עניינים (עת"מ (י-ם) 32773-05-10‏ בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' משרד הרווחה והשירותים החברתיים, , 11.07.10. והשוו גם בג"צ 1100/95 קאסוטו נ' ראש עיריית ירושלים, פ"ד מט(3), 691). ברם, במקרה זה לא יכולה להיות מחלוקת של ממש כי מקום בו מפעיל מרכז בחינה משמש בכובעו האחר כמי שמכשיר תלמידים לקראת אותם בחינות שהוא אמון מטעם המשיב על ביצועם, מקים חשש לניגוד עניינים. ברור מאליו כי מי שמקיים בית ספר להוראת מקצוע כלשהו חפץ בהצלחת תלמידיו, ועיסוקו כמי שמפקח על קיום הבחינות מטעם המשיב, ובכלל זה על טוהר הבחינות, מקים חשש לניגוד עניינים. טענות ב"כ העותרת בעניין זה כאילו פעילות העותרת מסתכמת בהעמדת אולם ממוזג ומחשב לטובת הנבחנים ועל כן אין ביכולתה להשפיע על הצלחת מי מהנבחנים, אין בהן כל ממש.

10. אך מעבר לכך. תנאי המכרז קבעו מפורשות מה הוגדר כניגוד עניינים ואם היו לעותרת טענות לגבי סבירות ההגדרה, היה עליה להעלותן מבעוד מועד ולא לטעון כיום לאחר פסילתה במכרז לאי סבירות ההגדרה (וראו בג"ץ 35/82 ישפאר בע"מ נ' שר הביטחון, פ"ד לז(2) 505; 1546/03 מסיעי אריה שאשא בע"מ נ' עיריית ראשון לציון, , 27.01.04).

הנה כי כן, נקבע בסעיף 4.4 למכרז כי:

"לא יוכל השתתף במכרז מציע אשר הוא או מי מבעלי המניות שבו ו/או מנושאי המשרה שבו ו/או קרוב כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 של מי מבעלי המניות של המציע ו/או מנושאי המשרה שבו המפעיל במישרין או בעקיפין (לרבות באמצעות תאגיד אחר בשליטתו) החל מבמהלך לשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה אחד או יותר מהגופים הבאים: בית ספר להוראת נהיגה; בית ספר ו/או מכללה למקצועות תחבורה המבצעים קורסים למבקשי רשיון לרכב כבד ו/או לרכב ציבורי".

צא ולמד, אפוא, כי השאלה היחידה שניתן לדון בה כיום אינה אלא בקיומו של ניגוד עניינים לפי הגדרתו במכרז גופו. היינו, האם זוהר בהיותו בעל מניות בעותרת מפעיל במישרין או בעקיפין בית ספר לנהיגה או בית ספר או מכללה למקצועות תחבורה, ואין כיום רלוונטיות לטענה כי פעולותיה של העותרת לפי המבוקש במכרז עלולות להביאה לידי ניגוד עניינים אם לאו.

11. שנית, די נהיר כי החלטת וועדת המכרזים לפסול את העותרת בשל אי עמידה בתנאי הסף לאור הראיות המנהליות שעמדו בפניה היא סבירה לחלוטין. בצדק נטען כי גם לוּ ניתן היה להצדיק חתימה על מסמך או תצהיר אחד בטענה לטעות, הרי שצירופם של טעיות רבות, של אנשים שונים, שכולם, כולל גם זהר עצמו שחתם בעצמו כמנהל, טעו לסבור כי זהר משמש כמנהל בלב הגליל, מוביל למסקנה, ולו ברמה הנדרשת כראיה מנהלית, כי ידיו של זהר בתפעול לב הגליל. בצדק נטען כי העובדה שפקידת לב הגליל חתמה בשמו של זהר כמנהל לב הגליל כמסיחה לפי תומה, כשלפי הנטען זהר סיים את תפקידו במקום שנים רבות קודם לכן, אינה יכולה להיות מוסברת בטענה כי מדובר בטעות. וודאי שלא ניתן לומר שמסקנה זו של המשיב אינה החלטה סבירה. יש גם ממש בטענת ב"כ המשיב שחתימה על תצהיר אינו דבר של מה בכך וכוחו הראייתי עולה בהרבה על כל מסמך אחר. וודאי במקרה זה בו זהר הצהיר ב"רחל בתך הקטנה" שהוא מנהל לב הגליל וזאת לאחר שהוזהר על ידי עורך דין שעליו להצהיר אמת וכי אם לא יעשה כן הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

12. שלישית, אין ממש בטענה כאילו המשיב לא ראה פגם של ניגוד עניינים בעובדה שזהר שהינו בעל המניות היחיד בעותרת מפעיל גם את בית הספר ללימוד נהיגה בלב הגליל. אדרבה, העותרת עצמה ציינה בעתירתה כי העברת המניות של זהר בלב הגליל לידי מר גוסוב נעשתה עקב דרישת המשיב כדי למנוע את ניגוד העניינים הקיים בין העותרת ובין לב הגליל. לאמור, מאז שנודע למשיב בסמוך לזכיית העותרת במכרז הראשון על ניגוד העניינים, ביקש את העותרת לפעול להסרת מצב זה. לפיכך, זהר העביר את מלוא מניותיו בלב הגליל והמשיב סבר כי ניגוד העניינים הוסר. דא עקא, עתה במסגרת ההליכים במכרז זה נודע למשיב כי ניגוד העניינים הוסר למראית עין בלבד, ובעוד שהמניות הועברו לאחר – ויש לומר ללא תמורה - בפועל משמש זהר כמנהל לב הגליל וחותם כמנהל על מסמכים של חברה זו. מקובלת עלי גם טענת המשיב כי אין בעובדה שהעותרת נתבקשה להאריך את ההתקשרות עימה לפי המכרז הראשון במספר חודשים כדי להשתיק את המשיב מלטעון לפסילת העותרת בשל ניגוד עניינים. הטענה כנגד כשרות העותרת היא החשש לניגוד עניינים ולא נטען כלפיה כי פעלה בפועל שלא כדין תוך ניגוד עניינים. במקרה זה בנסיבות שנוצרו, תוך מציאת איזון ראוי בין השיקולים השונים, ביניהם הצורך ההכרחי בקיום מרכזי בחינה באופן שוטף לטובת הציבור הרחב, לא נותרה בידי המשיב ברירה אלא להותיר את פעילות העותרת על כנה, בבחינת הרע במיעוטו. פשיטא, אפוא, כי אין בכך כדי להכשירה להשתתף במכרז מקום בו היא אינה עומדת בתנאי הסף שלו, כאמור.

13. גם לא מצאתי ממש בטענה כאילו המשיב מנוע מלטעון לניהול לב הגליל על ידי זהר בשל אותו דוא"ל מיום 13.5.12 של הגב' ברוריה בן-הרוש במשרד התמ"ת, ולו משום שהמשיב ביצע בדיקה מקיפה משלו אודות המידע שהצטבר במשרד התמ"ת, בין היתר בעזרת מר שלום בן משה, מנהל האגף להכשרה מקצועית במשרד והגיע למסקנה אחרת מזו של הגב' בן-הרוש. אדרבה, המשיב היה חייב להפעיל שיקול הדעת עצמאי משלו, ואין לומר, כאמור, כי נפל פגם בשיקול דעת זה.

14. ובאשר לטענה כי בטרם פסילת העותרת היה על המשיב לנקוט באמצעים פוגעניים פחות ולתת לה הזדמנות לפעול למניעת ניגוד העניינים, כפי שהעותרת הציעה להפסיק את עבודתו של זהר בלב הגלילי. ראשית ייאמר כי המשיב נתן הזדמנות כזו לעותרת בעבר במסגרת המכרז הראשון וכיום התברר שהפעולות שנקטה העותרת היו ככל הנראה למראית עין בלבד, דבר המטיל בספק את היכולת להעניק לה הזדמנות נוספת. שנית, בתנאי המכרז נקבע כי במכרז לא יוכל להשתתף מציע אשר הוא או מי מבעלי המניות שבו הפעיל במישרין ו/או בעקיפין (לרבות באמצעות תאגיד אחר בשליטתו), "במהלך השנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה". לכן, בנסיבות אלו, גם במקרה שבו ניגוד העניינים יחדל להתקיים במועד הגשת ההצעה למכרז, נוכח העובדה שהוא היה קיים במשך שנה שקדמה להגשת ההצעה, אין בהפסקת המצב כיום כדי להכשיר את העותרת להשתתפות במכרז. אכן, ייתכן ובפי העותרת טענות כנגד התנאי עצמו שקובע את נקודת הזמן הרלוונטית לבחינת ניגוד העניינים בשנה שקדמה למכרז ולא למועד הגשת ההצעה. ברם, ככל שבפי העותרת טענות מעין אלו כלפי תנאי המכרז, צודק ב"כ המשיב כי היה עליה להעלות טענות אלו בעת פרסום המכרז, ואולם עתה משהשתתפה בו מבלי שהעלתה את טענותיה בעניין זה בעבר היא מנועה מלהעלותן כיום.

בשים לב לכל האמור, העתירה נדחית והעותרת תשא בהוצאות המשיב בסך של 30,000₪.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון