פנקס צ'קים שנגנב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פנקס צ'קים שנגנב:

א. העובדות
א.1 התובעת מס' 1 (להלן:ב "התובעת") ניהלה חשבון עו"ש אצל הנתבע, בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן:ו "הבנק").

א.2 בתחילת שנת 97', הזמינה התובעת מהנתבע פנקסי שיקים. אלו הוכנו על ידי הבנק, עבור התובעת, אולם בטרם נמרו לידיה, הם נגנבו מהבנק. מדובר בכ- 40 שיקים, אשר מספריהם 65241 עד 65280.

א.3 התובעת טוענת כי דבר גניבתם של השיקים נודע לה, לאחר שחלק מהם נמשכו מחשבונה. היא פנתה לבנק לבירור פשר הדבר. תחילה, נמסר לה כי מדובר בטעות מחשב, אולם לאחר מכן, כאשר התופעה שבה וחזרה, הבנק אישר בפניה, כי השיקים נגנבו. באותו מעמד, הבנק התחייב כי ישא בכל ההוצאות הכרוכות בטפול בטולם של השיקים הגנובם ואי כיבודם.
א.4 התובעת טוענת כי האירוע של גניבת השיקים, גרם לטלטלה קשה בחייה. לטענתה, הצגתם של השיקים הגנובים לחשבונה, לשם פירעונם, על ידי צדדים שלישיים, חילולם, פניותיהם ותלונותיהם של האוחזים בשיקים כלפיה, לרבות הטפול בבטולם של השיקים - גרמו לה לסבל רב, עגמת נפש ובזבוז זמן יקר.
כמו כן, שמה הטוב נפגע וקטנו סיכוייה להתקדם בעבודתה. משפחתה הקטנה והמצומצמת, המונה את בתה בת ה- 11 ואמה בת ה- 80 (תובעת מס' 2) - נפגעו אף הן. אמה נחשפה לפניותיהם הטלפוניות של אוחזי השיקים, אשר הטיחו בה אשם ואף איימו עליה. בתה נאלצה להפסיד תחרויות שח-מט, בהן נהגה ליטול חלק.
בנוסף, התובעת נאלצה להעביר את חשבון העו"ש לבנק אחר ובתוך כך, הפסידה ימי עבודה מרובים.
כמו כן, התובעת נאלצה לשכור שירותיו של עורך דין, אשר היו כרוכים בהוצאה כספית, כל זאת על מנת שיסייע בידיה בהליכים שננקטו נגדה, על ידי אוחזי השיקים.

א.5 התובעת טוענת כי הבנק ברשלנותו, גרם לנזקיה המפורטים לעיל ולפיכך, עליו רובצת האחריות לפצותה בגינם. בתביעתה, פירטה התובעת את נזקיה, בסכום כולל של 154,000 ש"ח. חרף זאת, התובעת העמידה את תביעתה על סך 94,000 ש"ח, משיקולי תשלום אגרה.

א.6 הבנק אישר את העובדות הנוגעות לגניבתם של השיקים לרבות ההליכים שננקטו לשם ביטולם וכן הליכים נוספים שהיו כרוכים בפניותיהם של אוחזים בשיקים הגנובים, אשר תבעו את פרעונם.

א.7 עם זאת, הבנק טען כי בפועל, לא נגרם לתובעת נזק, הואיל והוא זיכה את חשבונה, כל אימת שזה חוייב בגין השיקים הגנובים, לרבות זיכוי בגין דמי הניהול שחשבונה חוייב בהם. כמו כן, הבנק טען, כי הביע נכונותו, בפני התובעת, לשאת ולתת עם כל האוחזים בשיקים הגנובים, על מנת לפטור אותה מהנטל הכרוך בכך, אולם לטענתו, התובעת ביכרה, משיקוליה, לשכור שירותיו של עורך דין מטעמה. בנסיבות אלו, טוען הבנק, כי אין לגלגל לכתפיו את נזקיה הנטענים של התובעת. זאת ועוד, בפועל, לא נגרמו לתובעת נזקים ובאשר לנזקים העקיפים הנטענים על ידה - אלו לא הוכחו, אף לא לכאורה. לפיכך, הבנק טוען כי אין התובעת זכאית לפיצוי ודין התביעה להידחות.

א.8 במסגרת הסדר דיוני אליו הגיעו הצדדים, בית המשפט הוסמך להכריע במחלוקת
השנויה ביניהם, בהתאם לסמכותו מכוח סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט.

ב. דיון והכרעה
ב.1 גניבת השיקים מהבנק על כל הנובע מכך - גרמה לתובעת, ללא ספק, לטרדה ולעגמת נפש. חשיפתה לפניותיהם של אלמונים, אשר לא פעם נקטו נגדה במילים בוטות ובאיומים, כביטוי לכעסם, על כך שהם עצמם, נפלו קרבן בידי גונבי השיקים, לרבות הצורך במתן עדות במשטרה, נקיטת הליכים בבית המשפט ופניות חוזרות ונשנות אל הבנק - בכל אלו יש משם טירדה ועגמת נפש.

ב.2 מנגד, דומה כי הבנק מילא את חובתו כלפי התובעת, בכך שנטל את המושכות לידיו וטיפל בכל דרישה שהופנתה אליו, על ידי התובעת. כמו כן , הבנק דאג לבטולם של השיקים, להגשת תלונה למשטרה ולהשבת כספי התובעת, כערכם ביום המשיכה, כל אימת שנמשך מחשבונה סכום, בגין שיק גנוב.

ב.3 בנסיבות אלו, נחה דעתי כי לתובעת לא נגרם חסרון כיס, למעט שכרו של בא כוחה, אשר נשכר על ידה, חרף נכונותו של הבנק להעמיד לרשותה את השרותים הנדרשים, לטפול בשיקים הגנובים.

ב.4 הרושם העולה למקרא תצהירה של התובעת הוא כי היא העצימה והאדירה את נזקיה לשיעור, אשר בינו לבין הפיצוי לה הינה זכאית בגין עגמת הנפש ואי הנוחות שנגרמו לה - אין ולא כלום. די בעובדה שהתובעת העמידה את נזקיה על סכום כולל בסך של 154,000 ש"ח וצימצמה אותה לסך של 94,000 ש"ח, כדי ללמד על מגמתה זו של התובעת.

ב.5 בהתחשב בכל הנסיבות, כפי שפורטו בהרחבה, בסיכומיהם ובתצהירים של הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי הפיצוי ההולם במקרה דנן , יעמוד על סכום כולל בסך 10,000 ש"ח. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

הבנק ישלם לתובעת הוצאותיה בגין האגרה בסך 1,175 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התובענה.
הואיל וסכום הפיצוי לקח בחשבון את שכר טרחת בא כוחה - לא מצאתי לנכון לחייב את הבנק בשכ"ט עו"ד נוסף .

זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צ'ק שכר שחזר

 2. צ'ק של חברה

 3. צ'קים פגומים

 4. צ'ק חוזר בטעות

 5. עורך דין צ'קים

 6. איבוד צ'ק בנקאי

 7. ביטול צ'ק שהוסב

 8. פגם בסיחור צ'ק

 9. גניבת פנקס צ'קים

 10. צ'קים לא סחירים

 11. פנקס צ'קים נגנב

 12. עיכוב מימוש צ'ק

 13. ביטול צ'ק למוסך

 14. איבוד צ'ק שבוטל

 15. צ'ק של אדם שנפטר

 16. מחיקת למוטב בלבד

 17. צ'ק מחשבון מעוקל

 18. תביעה על צ'ק שאבד

 19. פנקס צ'קים שנגנב

 20. תביעה על צ'ק שחזר

 21. מה זה צ'ק טובה ?

 22. חובת הבנק לפרוע צ'ק

 23. גניבת צ'ק בידי עובד

 24. צ'ק דחוי למוסך שחזר

 25. חתימה על צ'ק ביטחון

 26. אי החזרת צ'ק ביטחון

 27. צ'ק בלי כיסוי למתווך

 28. צ'ק חוזר חשבון מעוקל

 29. ביטול צ'ק דחוי בהסכמה

 30. החזרת צ'ק שנשלח בטעות

 31. צ'קים ללא כיסוי בישראל

 32. צ'קים חוזרים על סחורה

 33. החזרת צ'ק לאחר אישורו

 34. צ'קים חוזרים לוועד הבית

 35. התנגדות לביצוע צ'ק סחיר

 36. גניבת צ'קים שנשלחו בדואר

 37. אחריות הבנק על איבוד צ'ק

 38. חתימה על צ'ק מחשבון צד ג

 39. העברת צ'ק ללא חתימת היסב

 40. צ'ק חוזר עקב טעות של הבנק

 41. תביעה בנושא "גלגול צ'קים"

 42. ביטול צ'ק דחוי שהופקד בבנק

 43. תביעת בנק על הפקדת צ'ק פגום

 44. חתימת מנהל חברה על צ'ק שחזר

 45. ביטול צ'קים תשלום על פרסום

 46. התנגדות לביצוע צ'ק ללא כיסוי

 47. תביעה של בנק הפועלים על צ'ק

 48. חתימה על גב הצ'ק - מה המשמעות

 49. סירוב צ'ק מחמת אי כיסוי מספיק

 50. צ'ק ביטחון על סחורה שטרם נמסרה

 51. צ'ק דחוי שחזר עבור עבודות נגרות

 52. רישום המילים לביטחון בלבד על צ'ק

 53. כתיבת מילים האוסרות על העברת צ'ק

 54. תביעה בגין בגין ערבות לפירעון צ'קים

 55. סירוב להחזיר צ'קים לאחר תשלום במזומן

 56. תביעה בגלל צ'קים שחזרו עקב חשבון מוגבל

 57. תביעה של חברת ניכיון צ'קים בגין ביטול צ'ק

 58. מה העונש על זיוף צ'קים ? כמה מקבלים על זיוף צ'קים ?

 59. טענו כי השוכר לא מסר צ'קים לשלושת חודשי השכירות האחרונים

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון