פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי:

השופט שמואל צור

1. המערערת, שחקנית כדורסל במקצועה, נפגעה בברך ימין במהלך אימון קבוצתה. פגיעה זו הוכרה כפגיעה בעבודה. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערערת נכות רפואית יציבה בשיעור של 20%, לפי פריט 35(1)(ג) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז-1956 (להלן - התקנות). הפריט לפיו קבעה הועדה את אחוז הנכות מתאר מצב של "השפעה בינונית על כושר הפעולה". בנוסף, החליטה הועדה להגדיל את אחוז הנכות ב-1/3, לפי תקנה 15 לתקנות ובכך נקבעה למערערת דרגת נכות יציבה של 27%.

2. על קביעה זו של הועדה הרפואית הגיש המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) ערר לועדה הרפואית לעררים. ועדה זו מצאה לנכון לקבוע למערערת דרגת נכות של 15% ולהותיר בעינה את ההגדלה בשליש, כך שדרגת נכותה של המערערת נקבעה ל-19%.נ


3. על החלטת הוועדה הרפואית לעררים הגישה המערערת ערעור לבית הדין האזורי. במסגרת ערעור זה עמדה לדיון השאלה האם מוסמכת היתה הועדה לקבוע למערערת דרגת נכות של 15%. גדר הספק נעוץ בכך שפריט 35 לתוספת לתקנות כולל חלופה של "השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות" המעניק נכות של 10% (פריט 35(1)(ב)) וחלופה של "השפעה בינונית על כושר הפעולה" המעניק נכות של 20% (פריט 35(1)(ג)). אין בפריט 35 לתוספת לתקנות כל חלופה המעניקה נכות בשיעור של 15%, כפי שקבעה הועדה הרפואית לעררים.ב

4. בית הדין האזורי (כב' השופטת מיכל לויט - תיק בל 4592/00) סבר כי הועדה הרפואית מוסמכת לקבוע דרגת נכות התואמת את מימצאי הבדיקה הרפואית, אף אם אין חלופה מתאימה לכך. לעניין זה הסתמך בית הדין האזורי על תקנה 14(א) לתקנות הקובעת לאמור:

התאמה "דרגת נכות של נפגע לגבי ליקוי שלא פורט בתוספת, תיקבע לפי האחוז הקבוע לצד פגימה אשר לדעת הועדה דומה לליקוי הנפגע".ו

בית הדין האזורי פסק, על יסוד התקנה האמורה, כי הועדה הרפואית מוסמכת לקבוע דרגת נכות מותאמת שאינה כלולה בתוספת לתקנות, ואף דרגת ביניים בין דרגות נכות וסעיפי ליקוי קיימים כמו במקרה זה. בית הדין האזורי מצא שקביעת הועדה הרפואית לעררים כי למערערת קיימת דרגת נכות של 15%, שהיא דרגת ביניים בין פריט 35(1)(ב) לבין פריט 35(1)(ג), מבוססת על מימצא רפואי שעלה בבדיקה ואין בית הדין מתערב במסקנות רפואיות שכאלה.נ

5. על פסק דין זה הוגש הערעור בפנינו, לאחר קבלת רשות.ב

לטענת המערערת, פירושן הנכון של התקנות הוא שהוועדה מוסמכת לקבוע אחוזי נכות לפי אחת מן החלופות הקבועות, ואין היא מוסמכת לקבוע אחוז נכות כדרגת ביניים בין שתי חלופות נתונות. מוסיף ב"כ המערערת וטוען כי אם סבורה הועדה הרפואית כי אחוז הנכות המתאים שוכן בין שתי חלופות נתונות, כי אז על הוועדה לקבוע אחוז נכות לפי החלופה הגבוהה יותר, שכן מדובר בחוק סוציאלי, אותו יש ליישם לטובת המבוטח.ו

ב"כ המוסד טוען כי צדק בית הדין האזורי בפסיקתו. לטענתו, יש לתת משמעות לשינויי הנוסח בין תקנה 11(א) לתקנות הנוקטת לשון של "דרגת נכותו של נפגע תיקבע באחוזים כנקוב לצד כל אחד מהליקויים..." לבין תקנה 14(א) הנוקטת לשון של "דרגת נכות של נפגע... תיקבע לפי האחוז הקבוע לצד פגימה אשר לדעת הועדה דומה לליקוי הנפגע". לפי הטענה, שינויי הנוסח מלמדים על מרווח של גמישות הנתון לועדה לקבוע אחוז נכות בדרגת ביניים.

6. סבורים אנו שצודק ב"כ המערערת בטיעוניו. נקודת המוצא הוא שועדה רפואית מן הדרג הראשון - כמו גם ועדה רפואית לערעורים - מוסמכת לקבוע דרגת נכות באחוזים לפי אחד הליקויים המוגדרים בתוספת לתקנות (תקנה 11(א) בצירוף תקנה 31). משעה שקבעה הועדה כי מתקיים ליקוי פלוני המופיע בתוספת לתקנות נובעת - מאליה - התוצאה כי אחוז הנכות הוא זה הקבוע בצידו של אותו ליקוי. כך לשון התקנה וכך פועלות הועדות ואין חולק כי זו הפרשנות הנכונה והראויה.

7. אלא שייתכנו מקרים בהם סבורה הועדה כי ליקוי מסויים של מבוטח אינו מתאים במדויק להגדרת הליקוי שבתוספת. למצבים חריגים אלה מורה תקנה 14(א) כי דרגת הנכות תיקבע "... לפי האחוז הקבוע לצד פגימה אשר לדעת הועדה דומה לליקוי הנפגע". אין ספק שתקנה 14 ניתנת להפעלה רק מקום שקיים למבוטח ליקוי שאינו כלול במבחנים:

"... בעוד שבמום הכלול במבחנים, חייבים לקבוע את דרגת הנכות בהתאם לנקוב לצידו של המום, חייבים במקרים שלא נכללו במבחנים, להתייחס תחילה לשאלה אם קיים מום, קטן או גדול, אם קיימת נכות במשמעות הנ"ל ואם קיים - חייבים לפעול כאמור, לעניין תקנה 14 לתקנות הנכות".

(דב"ע לג/29-0 גמליאל - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ד' 424, 427 ה').נ

דא עקא, הפסיקה לא קבעה מה הפרשנות של תקנה 14 ומה הדרך הנכונה להפעלתה: האם, כעמדת המוסד, מעניקה תקנה 14 סמכות לועדות הרפואיות לקבוע גם דרגת ביניים או, כעמדת המערער, מוסמכת הועדה לקבוע רק דרגת נכות "מותאמת" לאחד מן הליקויים המנויים בתוספת.

8. לדעתי, לשון התקנה ופרשנותה הראויה מובילים למסקנה שבמקרה ביניים, מוטל על הועדה הרפואית לחפש ולמצוא את הליקוי הקרוב הדומה ביותר לליקוי של המבוטח. מסקנה זו עולה גם מנוסחה של תקנה 14(ב) המסמיכה את הועדה הרפואית לקבוע אחוזי נכות "תוך התאמה לפגימה אחרת שנקבעה בתוספת..." לשון תקנה מובילה בבירור למסקנה שסמכות הועדה מוגבלת ל"התאמה" לפגימה קיימת ושאין לועדה סמכות לקבוע דרגת נכות שאינה מופיעה לצד פגימה קיימת. מסקנה זו עולה בקנה אחד עם העובדה שבעבר היתה נתונה לועדה הרפואית לעררים (ולה בלבד) סמכות לקבוע דרגת נכות לפי שיקול דעתה. סמכות זו היתה מעוגנת בעבר בתקנה 31(ב) בזו הלשון:


"הועדה לערעורים רשאים להחליט שאין מקום להזדקק למבחנים ולהוראות שבתקנה משנה 14 (א) ו- (ב) ומשהחליטה כך יהיה בסמכותה לקבוע את דרגת הנכות לפי שיקול דעתה, בהתחשב במבחנים שבתוספת לתקנות אלה ושבתוספת לתקנות הנכים".


אין ספק שסמכות זו שהיתה נתונה לועדה לעררים, העניקה לה מרחב של תמרון וגמישות לקבוע נכות לליקוי שאינו קיים ובכלל זה לקבוע דרגת נכות למצבי ביניים, כמו בענייננו. אלא שסמכות זו של הועדה בוטלה ועל דיוני הועדה הרפואית לעררים הוחלו ההוראות הרגילות המתייחסות לקביעת דרגת נכות, ובכלל זה תקנה 14 (תקנה 31 כפי שתוקנה בק"ת 5737, תשנ"ו
עמ' 582). ביטול ההוראה שהיתה קיימת בתקנה 31 (ב) מלמד על כוונה ברורה של מחוקק המשנה לבטל את מידת הגמישות שהיתה קיימת לועדה הרפואית לעררים ומחזק את הפרשנות לפיה הסמכות לפי תקנה 14 - על שני חלקיה - מוגבלת ל"התאמה" לליקוי הקיים ברשימה.

9. גם מבנה התוספת לתקנות מלמד שאחוזי הנכות קבועים והם צמודים להגדרת הליקוי. משעה שנמצא כי למבוטח קיים ליקוי, אין לועדה הרפואית סמכות לקבוע לו אחוז שונה מזה הצמוד להגדרת הליקוי (בכפוף, כמובן, לסמכות ההגדלה לפי תקנה 15 שאינה מענייננו). כך קובעת במפורש תקנה 11. מבנה זה של התקנות מוביל לפירוש הנכון של תקנה 14 לפיו במקרה של מצב ביניים, תיקבע דרגת הנכות לפי האחוז הקבוע לצד פגימה "קרובה" ואין הועדה מוסמכת לקבוע דרגת נכות "גמישה" או ממוצעת או דרגת ביניים שאינה מופיעה ברשימה שבתוספת. על הועדה לחפש את הליקוי שהוא - לדעתה - הקרוב ביותר למימצאים הרפואיים שעלו בבדיקה וליישם אותו על הנפגע, בבחינת יישום מקורב. ודוק: סמכות הועדה להחליט על ייחוס הליקוי הקרוב אינה בהכרח ייחוס לליקוי המעניק אחוזי נכות גבוהים יותר. גם תוצאה הפוכה אפשרית, לאמור - ייחוס ליקוי המעניק אחוזי נכות נמוכים יותר. בכל מקרה, על הועדה לתת דעתה מהו הליקוי הקרוב והמתאים יותר מבין האפשרויות העומדות בפניה, ואותו ליישם במקרה שבפניה.ב

10. הוא הדין בענייננו. הועדה סברה שמצבה הרפואי של המערערת מצוי בין החלופה של "השפעה קלה" על כושר הפעולה לבין החלופה של "השפעה בינונית" על כושר הפעולה. במקרה ביניים שכזה, הועדה אינה מוסמכת לקבוע אחוז נכות ממוצע בין 10% (השפעה קלה) לבין 20% (השפעה בינונית). במקרה שכזה על הועדה הרפואית לבחון למה, מבחינה רפואית, נוטה יותר מצבה של המערערת (להשפעה בינונית או להשפעה קלה) ולקבוע בהתאם את אחוז הנכות (10% או 20% בהתאמה). אין צורך לאמר שהחלטה זו של הועדה הרפואית היא החלטה מקצועית רפואית מובהקת, אשר גופי השיפוט אינם נוהגים להתערב בה. אין גם צורך לאמר כי החלטת הועדה הרפואית לעררים מתקבלת משיקולים רפואיים ואין היא מושפעת משיקולים "סוציאליים" או אחרים כיוצאים באלה. אין אפוא כל יסוד לטענת המערערת כי יש לשקול שיקולים של "טובת המבוטח" בקביעת אחוזי הנכות.

11. לאור מסקנתו זו אנו מחליטים לקבל את הערעור, לבטל את פסיקת בית הדין האזורי ולהחזיר את עניינה של המערערת אל הועדה הרפואית לעררים על מנת שיקבע את אחוזי נכותה של המערערת בהתאם לעקרונות שהתווינו. המוסד יישא בהוצאות המערערת בסכום של 2,500 ש"ח.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון