צ'ק מחשבון מעוקל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צ'ק מחשבון מעוקל:
 
1. עובדות רקע ותמצית טענות הצדדים
 
1.1 במהלך שנת 1998 התקשר התובע בהסכם עם הנתבעת מס' 1, ולדבריו אף עם הנתבע מס' 2 לביצוע עבודות בניה וטפסנות. תמורת עבודה זו קיבל שיק על סך 25,343 ₪ משוך על חשבון החברה אשר זכות פירעונו חלה ביום 15.12.98.

 1.2 השיק הוצג לפירעון, אך הוחזר על ידי הבנק מחמת כך שבמועד הצגתו היה חשבון הנתבעת מס' 1 מעוקל.
 
1.3 לטענת התובע, ההתקשרות לביצוע העבודה נעשתה עם שני הנתבעים, כאשר גם הנתבע מס' 2 נוטל על עצמו התחייבות אישית כלפיו. בעדותו בפניי, הרחיב התובע טענתו לעניין זה משציין כי לא הכיר כלל את הנתבעת מס' 1 וכי ההתקשרות כולה נעשתה אל מול הנתבע מס' 2 בלבד.
 
בנוסף טען התובע כי יש להטיל על נתבע זה אחריות אישית לפירעון חובותיה של הנתבעת מס' 1 הואיל ופעל מתוך כוונות מרמה והונאה שעה שהציג את החברה כבעלת יכולת כלכלית ועסקית מבוססת. לדבריו, משיכת השיק מחשבון החברה, בו בזמן שחשבון זה מעוקל, מצביעה על כוונה ברורה של תרמית והונאה מצד הנתבע מס' 2.
 
1.4 הנתבע מס' 2 טען להעדר יריבות עם התובע, שכן לגרסתו נקשר ההסכם לביצוע העבודה בין התובע לנתבעת מס' 1 בלבד. הואיל וזו הנה ישות משפטית עצמאית ונפרדת, הרי שאין כל בסיס להטיל עליו באופן אישי את חיוביה.
 
עוד הוסיף הנתבע וטען כי ביום הוצאת השיק לא היה חשבונה של החברה מעוקל וזו היתה פעילה. מכאן שאין כל בסיס לכוונות המרמה וההונאה אותן מבקש התובע לייחס לו.
 
1.5 כנגד הנתבעת מס' 1 ניתן פסק דין ביום 26.11.00 לפיו חוייבה לשלם לתובע את מלוא הסכום שתבע. התביעה העומדת להכרעה בפניי מתייחסת אך ורק לנתבע מס' 2 (להלן: "הנתבע").
 
2. התקשרות חוזית ישירה עם הנתבע - האמנם ?
 
2.1 הן בכתב התביעה והן בתצהיר מטעמו (ת/1) העלה התובע טענתו לגבי התקשרות חוזית ישירה עם הנתבע, בלשון רפה ועמומה. לפי דבריו, ההתקשרות היתה הן עם הנתבעת מס' 1 והן עם הנתבע 2.
 
2.2 הראיה היחידה שהציג להוכחת אותה התקשרות התבטאה בדף התחשבנות שנערכה ביום 01.10.98. לדבריו, אותה התחשבנות נעשתה במסגרת ישיבה שקיים עם הנתבע אישית, דבר המעיד לשיטתו על מעורבותו הישירה של זה ועל התחייבותו האישית.
 
2.3 אין בידי לקבל גרסת התובע כאילו מדובר בהתקשרות חוזית ישירה, ודין טענה זו להדחות. מתוך הראיות שהונחו בפניי מצטיירת תמונה ברורה המעידה על כך שההתקשרות נעשתה עם החברה - הנתבעת מס' 1. תעיד על כך העובדה שמהנדס מטעם החברה, מר ארקדי בסין הוא זה אשר בדק את היקף העבודה והחשבון שהוגש בגינה. אותו מהנדס הועסק בחברה כשכיר ואישר בחתימתו את העבודות שביצע התובע. אף התובע עצמו אישר את הדברים בחקירתו הנגדית באומרו "אתה מפנה לסעיף 6 לתצהירי שם אמרתי כי המהנדס אישר את העבודות ואני מאשר שהוא מהנדס של החברה. אם אתה אומר שהוא אישר לי בתור מהנדס של החברה את החשבון אני משיב שזה נכון" (עמ' 7 שורה 18 לפרוטוקול).
 
עדות נוספת להתקשרות עם החברה אני מוצא בעובדה שהחשבון בגין ביצוע העבודה סולק בשיק שנמשך מחשבונה של החברה. אילו אכן מדובר היה בעבודה שנעשתה על פי הזמנת הנתבע, היה מקום לצפות לכך שהתובע ימאן לקבל שיק שנמשך מחשבון החברה. העובדה שהשיק נתקבל על ידו ללא סייג ועוררין מצביעה באופן ברור על כך שההתקשרות היתה עם החברה וכי עובדה זו היתה ידועה לתובע.
 
2.4 אין נפקא מינה לעניין זה שההתחשבנות שנערכה בין הצדדים נעשתה באמצעות הנתבע. ברי כי חברה המאוגדת כאישיות משפטית פועלת באמצעות אורגנים וממלאי תפקידים, ואין יסוד להסיק מכל פעולה שהם מבצעים כי מדובר בהתחייבות אישית אותה הם נוטלים על עצמם.
 
2.5 לנוכח ראיות אלה מתחייבת המסקנה כי ההתקשרות נעשתה עם הנתבעת מס' 1 לבדה וכי הנתבע 2 לא היה כלל צד להסכם.
 
3. הרמת מסך
 
3.1 הדין אינו מחייב חברה, גם זו הנתונה בקשיים כלכליים, לפרוש בפני המתקשרים עמה את מצבה הכלכלי. רק מקום שעסקיה של החברה קורסים ואין ספק כי לא תוכל לפרוע את התחייבויותיה, מוטלת עליה חובה זו. באותן נסיבות, ככל שתוכח כוונת מרמה והונאה, אפשר ותוטל אחריות אישית גם על מנהליה.
 
3.2 טענות התובע לעניין זה התמקדו בכך שבמועד משיכת השיק נשוא התובענה ידע הנתבע כי חשבון הבנק עליו נמשך אותו שיק הינו מעוקל. באותן נסיבות, הרי שמשיכת השיק מצביעה על כוונות מרמה והונאה.נ
 
ככלל, מקובלת עלי עמדתו של ב"כ התובע כי משיכת שיק מחשבון חברה שעה שאותו חשבון מעוקל, וכאשר הדבר נעשה אגב ידיעה כי השיק לא יכובד מחמת העיקול, מצביעה בבירור על כוונת מרמה. באותן נסיבות יש מקום להיזקק לתורת הרמת המסך על מנת לחייב באופן אישי את מנהלי החברה.
 
3.3 בענייננו, דומה כי לא עלה בידי התובע להוכיח כי חשבון הבנק הרלוונטי היה מעוקל במועד משיכת השיק, לא כל שכן שהנתבע ידע על כך. אפרט את טעמיי למסקנה זו.
 
3.4 אין חולקין כי השיק נמסר לידי התובע ביום עריכת ההתחשבנות בין הצדדים - 01.10.98. יעידו על כך הן הקבלה שהוצאה בגינו והן התאריך הרשום על דף ההתחשבנות הנ"ל.
 
התובע הציג רישומים בנקאיים (ת/4) מאת בנק מרכנתיל דיסקונט שבו התנהל חשבון הנתבעת מס' 1, מהם עולה כי צווי עיקול מההוצאה לפועל נתקבלו ביום 02.10.98. מר הינדיה פהד, פקיד הבנק אשר העיד מטעם התובע, אישר כי עיון באותם רישומים מלמד שצו העיקול התקבל בבנק ביום 02.10.98 (ראה עמ' 12 שורה 13 לפרוטוקול).
 
התזה שביקש התובע לבסס לפיה עוקל חשבונה של החברה בבנק עובר למשיכת השיק וכי בנסיבות אלה אין ספק שהנתבע ידע על כך, אינה עומדת לו. מתוך המסמכים שהוצגו, ברי כי העיקול נרשם בפנקסי הבנק לאחר משיכת השיק.ב

3.5 התובע טען לקיומו של עיקול מוקדם יותר שהוטל על חשבון הנתבעת מס' 1 על פי צו בית משפט עוד מיום 04.09.97. צו זה הוטל על ידי בית משפט השלום בנהריה במסגרת ת"א 5039/97.
 
ב"כ התובע הציג אישורי מסירה המעידים על כך שכתב התביעה וכן צו העיקול נמסרו לידי הנתבע ואף הגיעו לבנק.
 
ב"כ הצדדים ניהלו לעניין זה חקירות וטענות ארוכות, תוך שנעלמה מעיניהם עובדה אחת רלוונטית. בצו העיקול הזמני שניתן על ידי בית המשפט נקבע כי העיקול ייעשה ברישום על כספים המגיעים בין היתר לחברה בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, ואולם הוסף בכתב יד כי לא יוטל עיקול על חשבון עו"ש. משמעותו של סייג זה הינה כי לא היה בעיקול כדי למנוע משיכת השיק מחשבון החברה שכן הוא לא חל על החשבון השוטף שהתנהל במסגרת חשבון העו"ש.ו
 
3.6 למעלה מן הנדרש אוסיף כי אף אם לא היה נרשם אותו סייג, לא היה בכך כדי להוביל למסקנה כי חשבון הנתבעת 1 עוקל בפועל. העובדה שצו העיקול הגיע לידי הבנק, אין בה לבדה כדי להוכיח כי העיקול אכן בוצע בפועל. לא אחת קורה שעיקול אינו מתבצע הגם שצו בנדון ניתן על ידי בית המשפט, בין אם מחמת טעות ובין אם מטעמים אחרים. הנטל להוכחת טענה זו מוטל היה על התובע וחומר הראיות שהוצג לא היה בו די על מנת להרים נטל זה.
 
3.7 העולה ממקבץ האמור הינו כי לא עלה בידי התובע להוכיח כי במועד רישום השיק היה חשבונה של החברה מעוקל וכי עיקול זה היה בו כדי לסכל פירעון השיק שנמסר לו. משכך, איני רואה בסיס לקבוע כי הנתבע פעל מתוך כוונות מרמה ומסר את השיק לתובע ביודעו כי זה לא יפרע.
 
4 על יסוד כל האמור, הנני דוחה את התביעה ומחייב את התובע לשלם לנתבע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪, בתוספת מע"מ. הסכום הנ"ל ישולם תוך 30 יום מהיום שאם לא כן, ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
 
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צ'ק שכר שחזר

 2. צ'ק של חברה

 3. צ'קים פגומים

 4. צ'ק חוזר בטעות

 5. עורך דין צ'קים

 6. איבוד צ'ק בנקאי

 7. ביטול צ'ק שהוסב

 8. פגם בסיחור צ'ק

 9. גניבת פנקס צ'קים

 10. צ'קים לא סחירים

 11. פנקס צ'קים נגנב

 12. עיכוב מימוש צ'ק

 13. ביטול צ'ק למוסך

 14. איבוד צ'ק שבוטל

 15. צ'ק של אדם שנפטר

 16. מחיקת למוטב בלבד

 17. צ'ק מחשבון מעוקל

 18. תביעה על צ'ק שאבד

 19. פנקס צ'קים שנגנב

 20. תביעה על צ'ק שחזר

 21. מה זה צ'ק טובה ?

 22. חובת הבנק לפרוע צ'ק

 23. גניבת צ'ק בידי עובד

 24. צ'ק דחוי למוסך שחזר

 25. חתימה על צ'ק ביטחון

 26. אי החזרת צ'ק ביטחון

 27. צ'ק בלי כיסוי למתווך

 28. צ'ק חוזר חשבון מעוקל

 29. ביטול צ'ק דחוי בהסכמה

 30. החזרת צ'ק שנשלח בטעות

 31. צ'קים ללא כיסוי בישראל

 32. צ'קים חוזרים על סחורה

 33. החזרת צ'ק לאחר אישורו

 34. צ'קים חוזרים לוועד הבית

 35. התנגדות לביצוע צ'ק סחיר

 36. גניבת צ'קים שנשלחו בדואר

 37. אחריות הבנק על איבוד צ'ק

 38. חתימה על צ'ק מחשבון צד ג

 39. העברת צ'ק ללא חתימת היסב

 40. צ'ק חוזר עקב טעות של הבנק

 41. תביעה בנושא "גלגול צ'קים"

 42. ביטול צ'ק דחוי שהופקד בבנק

 43. תביעת בנק על הפקדת צ'ק פגום

 44. חתימת מנהל חברה על צ'ק שחזר

 45. ביטול צ'קים תשלום על פרסום

 46. התנגדות לביצוע צ'ק ללא כיסוי

 47. תביעה של בנק הפועלים על צ'ק

 48. חתימה על גב הצ'ק - מה המשמעות

 49. סירוב צ'ק מחמת אי כיסוי מספיק

 50. צ'ק ביטחון על סחורה שטרם נמסרה

 51. צ'ק דחוי שחזר עבור עבודות נגרות

 52. רישום המילים לביטחון בלבד על צ'ק

 53. כתיבת מילים האוסרות על העברת צ'ק

 54. תביעה בגין בגין ערבות לפירעון צ'קים

 55. סירוב להחזיר צ'קים לאחר תשלום במזומן

 56. תביעה בגלל צ'קים שחזרו עקב חשבון מוגבל

 57. תביעה של חברת ניכיון צ'קים בגין ביטול צ'ק

 58. מה העונש על זיוף צ'קים ? כמה מקבלים על זיוף צ'קים ?

 59. טענו כי השוכר לא מסר צ'קים לשלושת חודשי השכירות האחרונים

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון