צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על ביטול צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל:

1. המבקשת עותרת להרשות לה לערער על החלטת בית משפט השלום לפיה בוטל צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל בדבר מימוש משכון של זכויות חוזיות בשתי חנויות, הרשומות על שם בעלה.
 
הצדדים הרחיבו את טענותיהם לאורך ולרוחב מעבר לנדרש. תוצגנה עתה ההשתלשלות הדיונית והעובדות הרלוונטיות להכרעה בבקשה.

 
2. המבקשת נשואה למר יוסף עזריאל (להלן: "הבעל") מזה כיובל. משיב 1 הינו בן משפחה של הבעל. בין האחרונים נחתם הסכם הלוואה, לפיו ילווה משיב 1 לבעל סכום של 150,000 $. משיב 2, עורך דין במקצועו, ערך את ההסכם.

ננקטו הליכי הוצאה לפועל נגד הבעל למימוש המשכון. משיב 2 מונה ככונס נכסים למימוש משכון שנרשם על שתי חנויות כבטוחה להלוואה. המבקשת הגישה תביעה לבית משפט לענייני משפחה נגד בעלה והמשיבים, למתן פסק דין הצהרתי לפיו הרכוש המשותף, לרבות החנויות שייך לה ולבעלה בחלקים שווים. בית המשפט נעתר לבקשת המבקשת לעיכוב הליכי המימוש. כן קבע בית משפט לענייני משפחה בהחלטה מאוחרת שיש להעביר את התביעה לבית משפט שלום, תוך מחיקת הבעל כצד להליך, וכן הורה על השארת צו עיכוב ההליכים על כנו.
 
על קביעות אלו עתרו המשיבים להרשות להם לערער. לטענתם היה מקום להורות על מחיקת התובענה, לרבות צו הביניים, ולא להעבירה. בית משפט זה (בר"ע 536/02) דחה את בקשתם, תוך ציון "העברת תיק מקפלת בתוכה העברת החלטות ביניים שניתנו באותו תיק עובר להעברה. לכן אין מניעה לפנות בבקשה לבית משפט שלום וזאת מבלי להביע עמדה באשר לבקשה שטרם נולדה".
 
המשיבים פנו לבית משפט קמא בבקשה לבטל את צו העיכוב. בית משפט קמא נעתר לבקשה ומכאן הבקשה הנידונה.
 
3. לאחר עיון בתגובות הצדדים, החלטתי לדון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות לערער, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.נ
 
אכן, ככלל תטה ערכאת הערעור שלא להתערב בהחלטות כגון ההחלטה נשואת הבקשה. אך אין הדבר אומר שאין מקום לסטות מן הכלל במקרה מתאים.
 
בענייננו, בית משפט קמא שקל את המבחנים הרלוונטים להכרעה בבקשה מעין זו, ואולם סבורני שלא נתן את המשקל הנכון למבחנים אלו ועל כן יש מקום להתערב בתוצאה.
 
המשיבים, בניגוד למבקשת, לא הגישו תצהיר לתמוך בעמדתם. בית משפט קמא התייחס למסמכים שונים, והדבר לגיטימי, אך לנוכח תצהירה של המבקשת לא היה מקום, במסגרת הבקשת הזמנית, לתת משקל למסקנה אליה הגיע בית משפט קמא: "שיש יותר מרמז שכל המהלכים נעשו בידיעתה של המשיבה (המבקשת בתיק זה)". אכן, שאלה חשובה להכרעה בתובענה הינה הידיעה שהיתה למבקשת בדבר ההליכים שננקטו על ידי בעלה. ברם, בית משפט קמא עצמו קבע "אין הדברים ברורים בשלב זה". לכן, סבורני שהמבקשת עמדה במבחן של הוכחת קיומה של זכות לכאורה לתביעתה. זהו המבחן הקובע (ראה ספרו של ד"ר זוסמן "סדרי הדין האזרחי" מהדורה שביעית, עמ' 616). המסמכים אינם מאיינים מסקנה זו. בהתחשב בקירבה שבין הצדדים להלוואה ובתצהירה של המבקשת, נראה שאין מקום לשלול את זכותה בשלב זה. כאמור, אף בית משפט קמא ציין בהחלטתו שהדברים אינם ברורים בשלב זה.
 
על סמך החומר שהוגש לבית משפט קמא נדמה כי מאזן הנוחות נוטה לכיוון המבקשת. המשיבים בחרו שלא להגיש תצהיר ובכל מקרה הנסיבות תומכות במסקנה זו. עולה מהחומר כי החנויות משמשות מקור הכנסה עבור המבקשת.
 
השיקול של שמירה על הקיים עומד אף הוא לצידה של המבקשת. בית משפט קמא התייחס גם לשיקולים שביושר. בין היתר בא בטרוניה עם המבקשת בשל פתיחת ההליך בבית משפט לענייני משפחה. נקבע שבחירת פורום משפטי שאינו מתאים הינו נימוק מצטבר כנגד המבקשת, תחת הכותרת של שיקולים שביושר. המשיבים אף טענו שהמבקשת "פנתה במודע לקבל הצו מבית משפט שאינו מוסמך לשם ניצול רגישותו לאשה ביחסים בין בני זוג". נראה לי, עם כל הכבוד, כי לא היה מקום לייחס חוסר יושר בגין הפנייה הראשונה של המבקשת לבית משפט לענייני משפחה. עסקינן בסוגייה של סמכות מקומית. עיון בתביעת המבקשת כפי שהוגשה לבית משפט לענייני משפחה אינו מלמד על חוסר היגיון או על כוונת זדון. אמנם, הבעתי את עמדתי בהחלטתי הקודמת שדין התביעה להישמע בבית משפט השלום, אך מכאן ועד למסקנה של שיקול שביושר, רב המרחק. אין כל בסיס לקבוע שהמבקשת פנתה "בכוונה" לבית משפט לא מוסמך. טעותה של המבקשת בדבר הסמכות אינה מלמדת על חוסר תום לב דיוני. אודה שלא ירדתי לסוף דעתה של טענת המשיבים בעניין זה. אם אכן המבקשת פנתה לבית משפט לענייני משפחה ביודעה שאין לבית משפט זה סמכות, הרי ברור, לפי הנחה זו כי גם היא יודעת שהתיק יועבר לבית המשפט המוסמך. אם כן, מה רווח לה בבחירת הפורום המוטעה ביודעין?
 
4. סיכומו של דבר, סבורני כי בית משפט קמא התייחס למבחנים הנכונים, אך לא יישמם הלכה למעשה על נסיבות המקרה לנוכח החומר שהוגש בפניו.ב
 
הערעור מתקבל.
 
החלטת בית משפט קמא בטלה והחלטת בית משפט לענייני משפחה תשאר על כנה, פרט לשינויים המחוייבים ממחיקת הבעל מההליך והעברת העניין לבית משפט השלום.
 
בנסיבות העניין משיב 1 ישא בהוצאות המבקשת בבקשה בסך 1,000 ₪ להיום.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון