שיפוץ בית - סכסוך על המחיר

 קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שיפוץ בית - סכסוך על המחיר:

1.      התובעים הנם קבלנים לביצוע עבודות אינסטלציה ושיפוצים. הנתבע הזמין מן התובעים שירותי תיקון לצינור שהתפוצץ בביתו. במהלך ביצוע התיקון הציע התובע מספר 2 (להלן:"התובע") לנתבע להרחיב את היקף העבודה ולבצע עבודת שיפוץ בדירתו (להלן: "השיפוץ", "העבודות"). הנתבע נעתר להצעה. בשלב זה לא כללה ההצעה התייחסות לסכום התמורה הנדרשת בגין השיפוץ. ביום הראשון לביצוע העבודות, 14.11.99, שילם הנתבע לתובע בכרטיס אשראי שמסר לידיו סך 4,800 ₪. מועד ביצוע התשלום מצויין באופן מטושטש בשוברי התשלום שצורפו לתצהיר הנתבע.
ביום 22.1.99 שילם הנתבע לתובע 20,000 ₪ בשיק בנקאי.
במועד כלשהו לאחר מכן, חתם הנתבע על מסמך שכותרתו "הזמנה/הצעת מחיר" המכיל פירוט העבודות (להלן:"ההזמנה"). בהזמנה מצויין סה"כ מחיר העבודות 50,000 ₪ ובתוספת מע"מ 58500. המחיר נקוב בשקלים חדשים.


עובדות אלה בעיקרן אינן שנויות במחלוקת בין הצדדים.נ
 
2. התובעים עותרים לחיוב הנתבע בתשלום ההפרש בין הסכום הנקוב בהזמנה לתשלום שביצע הנתבע בפועל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ובסה"כ 34,985 ש"ח. הנתבע טוען כי אינו חב דבר לתובעים.ב
לטענת הנתבע לא היתה גמירות דעת מצידו לתשלום 58500 ₪ עבור השיפוץ בביתו. חתימתו על ההזמנה נעשתה לטענתו רק לאחר גמר ביצוע העבודות, משסבר כי מדובר בקבלה עבור הסכומים ששילם. לטענת הנתבע חתם אמנם על ההזמנה אך זאת בלא שראה את הסכום המצויין בהזמנה – 58500 ₪, משלא היו ברשותו משקפיו.ו
לחילופין טוען הנתבע כי ביטל את החוזה עקב פגמים בכריתתו כקבוע בפרק ב' לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג – 1973 (להלן:"החוק") הטעיה, טעות ועושק.נ
הטעיה, בכך שהתובע העלים ממנו את הסכום על ההזמנה ולא הקריא לו אותו. טעות, באשר סבר כי המדובר בחשבונית/קבלה ופירוט העבודות שבוצעו ולא הזמנה ובה נקוב הסכום 58,500 ₪. עושק, המתבטא בניצול מצוקתו, חולשתו הגופנית, השכלית וחוסר נסיונו, על ידי התובע, לגביית מחיר מופקע עבור השיפוץ שביצע ברמה בינונית ומטה מזה.
 
המחלוקת בין הצדדים הנה בעיקרה בשאלה האם הנתבע הוטעה או טעה ביחס למהות ההזמנה עליה חתם ובשאלה האם בנסיבות הענין מתקיימים יסודות הוראת העושק שבחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג- 1973.ב
 
3. בעדותו של הנתבע סטה הנתבע מעיקר גירסתו ביחס לנסיבות חתימת ההזמנה כמתואר בתצהירו.ו
על פי תצהיר הנתבע, חתם על ההזמנה בחודש ינואר 2000 לאחר סיום העבודות, בפגישה שיזם הנתבע עם התובע ונערכה בבית קפה "כדי לוודא שענין ההתחשבנות סגור".נ
על פי תצהיר הנתבע, בפגישה עם התובע אליה הגיע ללא משקפיו, על מנת לקבל חשבוניות, קבלות ופירוט העבודה, חתם הנתבע על ההזמנה, לאחר שווידא שכתובים בה רק הסכומים שילם, שהוקראו לו על ידי התובע ולאחר שהתובע הסביר לו שמדובר באישור הסכומים ששילם ובפירוט העבודות, אך לא הקריא לו את הסכום 58500 ₪.ב
בעדותו העיד הנתבע כי חתם על ההזמנה בשעה שהעבודות טרם הסתיימו מכוון שרצה שהתובע יסיים את ביצוע העבודות.ו
בענין זה העיד הנתבע כדלקמן: "חתמתי שהייתי לחוץ, וביקשתי ממנו שירשום כן, רציתי שיגמור. לא ידעתי שכל מה שהוא עושה הוא שכח לרשום בצד".נ
ובהמשך:"ש: לפני רגע ענית שחתמת על ההזמנה שעליה אנו מתווכחים כי היית לחוץ, ורצית שהוא יגמור. ת. נכון".ב
(חקירת הנתבע בעמ' 24 לפרוטוקול).ו
מעדות התובע עולה כי ידע מה תוכן מסמך ההזמנה, וכי חתם עליה ביודעין כדי לגרום לתובע לסיים את עבודות השיפוץ.נ
מסקנה זו מתחזקת מעדות הנתבע בחקירתו הנגדית לפיה התשלום בסך 20,000 ₪ נדרש על ידי התובע ובידיעת הנתבע כתשלום על החשבון ולא כתשלום סופי, זאת כדלקמן:
"ש. מתי הוא ביקש 30,000 ₪ נופסים (צ"ל נוספים ה.ע.) ושנתת לו אתה – 20,000 ת. לא. אחרי כמה ימים שהוא היה בשלבי גמר עבודה.
ש. כשנתת לו 20,000 ₪ הוא ביקש על החשבון .ב
ת. לא.20,000 ₪ הוא ביקש על החשבון. הוא לא אמר לי מחיר סופי...ו
ש.... ידעת שאחרי 20,000 ₪ תצטרך לשלם עוד כסף.נ
ת. הוא לא אמר לי בדיוק, אחרי כמה ימים הוא ביקש עוד 30,000 ₪. לא ידעתי".ב
(חקירת הנתבע בעמוד 20 לפרוטוקול).ו
מצירוף דברים אלה עולה כי עיקר גירסתו של הנתבע לפיה הוטעה או טעה ביחס למהות ההזמנה עליה חתם ותוכנה הוכחה כבלתי נכונה כעולה מעדותו הוא בחקירה הנגדית.נ
עדות הנתבע בחקירה הנגדית ביחס למועד חתימת ההזמנה סותרת את עדות העד מטעמו מר נאגר אליהו בענין זה ולפיה נחתמה ההזמנה לאחר סיום ביצוע העבודות. קשה להבין את הגיונה של הגירסה לפיה חתם הנתבע על מסמך שסבר כי הינו קבלה או חשבונית אשר חתימתו עליהם מלכתחילה אינה נדרשת ואינה מקובלת והסברו לכך כי עשה זאת לבקשת התובע אינו מספק. (עמ' 17 לפרוטוקול).ב
מעיון בהזמנה עולה כי הנתבע חתם על מסמך בכותרתו כתוב באותיות מוגדלות ומודגשות ב- 2 העמודים הזמנה/הצעת מחיר.
כותרת זו לכל הפחות ניתנת לקריאה גם על ידי הנתבע שזיהה בחותמת ביהמ"ש שהוצגה לו את התאריך אך לא את הכיתוב שמעל לתאריך, ללא משקפיו.ו
(עמ' 15 לפרוטוקול).נ
 
4. לא ראיתי לנכון לקבל את טענת ב"כ הנתבע לפיה משלא צירף פנקס ההזמנות בשלמותו ובמקור על ידי התובעים, אין לקבל את עותק ההזמנה שהוגש וראוי לדחות את התביעה מטעם זה כשלעצמו, משהנתבע לא כפר בחתימתו על ההזמנה, שעותק ממנה צורף על ידי הנתבע לתצהיר מר נאגר אליהו שהוגש מטעמו, ומשהודה בחקירתו הנגדית כי חתם על ההזמנה בטרם הסתיימו עבודות השיפוץ.ב
ביחס למועד המדוייק בו הסתיימו עבודות השיפוץ, אמנם לא הובאו ראיות על ידי מי מהצדדים, אך קביעת מימצא בענין זה אינה נחוצה לצורך ההכרעה במחלוקת.
 
5. כל טענות הנתבע היינו העדר גמירות דעת לתשלום סך 58500 ₪ על פי ההזמנה ,התנהגות התובע בחוסר תום לב, הטעייתו את הנתבע, טעותו של הנתבע, וחתימתו על ההזמנה בנסיבות העולות כדי עושק על פי חוק החוזים, נטענו על ידי הנתבע בזיקה לטענתו העובדתית לפיה התובע החתים אותו על ההזמנה לאחר שהסביר לו כי מדובר בקבלה ובאישור לעבודות שבוצעו ולסכומים ששולמו על ידו, וזאת לאחר סיום ביצוע השיפוץ, תוך הסתרת הסכום המצויין בהזמנה ומהות המסמך.
מהשהופרכה טענתו זו של הנתבע ומשקבעתי כי על פי העולה מחקירתו הנגדית של הנתבע חתם הנתבע על ההזמנה ביודעין במטרה לגרום לתובע לסיים את עבודות השיפוץ, מן הראוי כי התביעה תתקבל.
 
6. ממכלול הראיות שהובאו בפני ולרבות חוות דעת המומחים מטעם התובע, שאחת מהן ערכה ביום 26.12.99 עוד במהלך ביצוע העבודות, השמאי מר שלמה פרמון, וקבלן השיפוצים מר ישראל נורליאן ועדויותיהם, עולה כי עבודות השיפוץ שבוצעו בדירת הנתבע בוצעו בפרק זמן ארוך באופן בלתי סביר מן הנדרש, דבר שאילץ את הנתבע שהתגורר בכל אותה עת בדירה לחיות בתנאים בלתי נסבלים. העבודות בוצעו ברמה מקצועית ירודה, תמורת מחיר העולה במידה ניכרת על מחיר השוק בעת ביצוע העבודות.
העבודות בוצעו בלא שניתנה לנתבע מראש הצעת מחיר. הרושם שהתקבל מעדותו של הנתבע והתנהגותו הוא כי הנו חסר נסיון ותמים וכי מצב דברים זה אפשר לתובע לספק לו שירות לקוי במחיר גבוה.
היטיב הנתבע בעדותו לסכם את הלקח כדלקמן:
"אין לי זיכרון, אני חלש בדברים האלה, ותמים בעבדות בנין, תמים, לו
היה לי קצת שכל שקיבלתי אח"כ הייתי עושה זכרון דברים, לא עשיתי את זה". (עדות הנתבע בעמ' 23).ו
יכול ובנסיבות מתאימות תהיינה למצב דברים כזה השלכות משפטיות במישור הצרכני. טענות שעילתן בדיני הגנת הצרכן זה לא נטענו בפני ולא ראיתי לנכון לבסס את פסק הדין הדוחה את הטענות העובדתיות והמשפטיות של הנתבע על בסיס חלופי עובדתי ומשפטי לגביו לא נטענו טענות הצדדים. כמו כן לא נוכחתי כי התנהגות התובע בנסיבות הענין עולה כדי עושק על פי חוק החוזים, אף כי הנה נפסדת.נ
 
לאור כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת.
טענת התובע כי הזמנת העבודה בוצעה משני התובעים כאחד, שהינם בעלי העסק ששמו "הרץ שיפוצים" כמצויין בהזמנה, לא נסתרה ולפיכך זכאים הם ביחד ולחוד ליתרת התשלום על פי ההזמנה.
 
לאור כל האמור לעיל, על הנתבע לשלם לתובעים ביחד ולחוד סך 34,985 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.
 
בנסיבות הענין כמפורט לעיל לא ראיתי לנכון לפסוק צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ריב על חלוקת חצר

 2. סכסוך על קו חלוקה

 3. הגדרת סכסוך עבודה

 4. סכסוך עבודה מצילים

 5. סכסוך בין בעלי מגרש

 6. סכסוך שכנים על חניה

 7. סכסוך מקרקעין חניון

 8. סכסוך גבולות בבני ברק

 9. עורך דין סכסוכי שכנים

 10. סכסוך בין שוכרים במשותף

 11. סכסוך בין מנהלים בחברה

 12. הגדרת סכסוך בתוך המשפחה

 13. סכסוך עסקי בין בני משפחה

 14. סכסוך בין בעלי בתים שכנים

 15. סכסוך על חשמל בדירה שכורה

 16. שיפוץ בית - סכסוך על המחיר

 17. אישור פסק בורר סכסוך במשפחה

 18. בקשה לבניית בית במסגרת סכסוך בעלות

 19. בקשה לביטול הכרזה על סכסוך עבודה

 20. עקרון רציפות הדיון בסכסוכי עבודה

 21. הגנת ''אמת דיברתי'' בסכסוך משפחתי

 22. פיטורים בגלל סכסוך עם אשתו של הבוס

 23. סכסוך בין שכנים בגין בניה לא חוקית

 24. גרירת בג"ץ לסכסוכים כספיים עם המדינה

 25. טענה להוצאת דברי לשון הרע במהלך מריבה

 26. טען כי פוטר בשל סכסוך בינו לבין עובד אחר

 27. סכסוך מתמשך בין בעלי הזכויות בחלקות צמודות

 28. סכסוך עקב כשלון במשא ומתן בנוגע לקניית דירה

 29. פיצוי בגין נזקי גוף בעקבות תקיפה בעקבות סכסוך שכנים

 30. סכסוך בין בעלי חנויות במרכז מסחרי לגבי הרכוש המשותף

 31. נטען כי הסכסוך אינו בר בוררות לפי סעיף 3 לחוק הבוררות

 32. פסק הדין לא שם קץ לסכסוך והצדדים המשיכו לנהל משא ומתן

 33. האם אפשר לקבל צו הגנה עקב סכסוך הנובע מעבירה פלילית ?

 34. פשיטת רגל עקב יבוא כושל של בקר מאוסטרליה וסכסוך בין השותפים

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון