תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה:

1. בהחלטה מיום 18.12.03, הודיע פקיד תביעות לתובע על הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה, אשר שולמה לו באותה עת. זאת למפרע מחודש אפריל 2002 (להלן: "ההחלטה").

2. כאמור בהחלטה, נשללה גמלת הבטחת הכנסה לתובע בטענה, כי בשימושו של התובע רכב מסוג פג'ו בעל מספר רישוי 2984784.


3. בעקבות שלילת גמלת הבטחת ההכנסה לתובע מאפריל 2002, דרש פקיד התביעות את החזר הגמלה אשר שולמה לתקופה מאפריל 2002 ועד דצמבר 2003, בסכום של 47,871 ₪.נ

4. בינואר 2004 הוגשה התביעה נשוא פסק דין זה. בקצירת האומר טען התובע בכתב התביעה, כי החלטת פקיד התביעות לפיה אין הוא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה מאפריל 2002, בטעות יסודה משאין בבעלותו ובשימושו רכב מנועי כנטען שם.ב

בהתאם, התבקש בית הדין לקבוע, כי התובע זכאי לגמלת הבטחת הכנסה מאפריל 2002 ועד בכלל ולהורות על ביטול החוב לנתבע. חוב שמקורו בהחלטתו המוטעית של פקיד התביעות - כך לגרסת התובע - לפיה לא היה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה לתקופה שמאפריל 2002 ועד דצמבר 2003.ו

5. לדעת הנתבע דין התביעה להידחות משלא היה התובע זכאי לגמלת הבטחת הכנסה, מקום שבבעלותו של התובע רכב, כאמור בהחלטה.נ

6. מהעדויות ששמע בית הדין ומהמסמכים שהוגשו, עולות העובדות הבאות:

א. במרץ 2002, רכש התובע באמצעות יפוי-כח מבנו, מר יניב קסיס, המתגורר בארה"ב, רכב מסוג פורד בעל מספר רישוי 6590419.

ב. הרכב נמכר בפועל על-ידי התובע בתחילת שנת 2003.ב

ראה:
הודעת התובע לחוקר הנתבע מיום 21.9.03 עמ' 3 שורות 4-3.ו

ג. ביולי 2003 רכש התובע באמצעות יפוי-כח מבנו רכב נוסף מסוג פג'ו בעל מספר רישוי 2984784.נ

ד. בהוצאות הרכב, דוגמת התשלום עבור הביטוח וכיוצא באלה הוצאות - נשא התובע שעה שהוצאות אלו שולמו באמצעות כרטיס אשראי של אשתו.ב


ראה:
עדותו של התובע, עמ' 5 לפרוטוקול מיום 1.11.04 שורות 2-1.ו

ה. התובע עשה שימוש ברכב לצורך קניות ולצרכים אישיים אחרים, לרבות עבודות שיפוץ מזדמנות.נ

ראה:
הודעתו של התובע לחוקר מיום 24.9.03 עמ' 4 שורות 14-13.ב
עדותו של כב' הרב אלפנט עמ' 2 לפרוטוקול מיום 1.11.04 שורות 10-9.ו

ו. אין בידינו לקבל את גרסת התובע אשר לפיה נרכשו הרכבים מכספים שקיבל מבנו הנמצא בחו"ל ולשימושה של בתו אשר לומדת באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע.נ

כך יש לציין, כי בהודעתו ציין התובע כי בנו שנמצא בחו"ל נמצא בקשיים כלכליים אשר מנעו ממנו לבוא לארץ במשך כ-3 שנים.ב

ראה:
עמ' 1 להודעת התובע מיום 24.9.03 שורות 14-12.ו

במקביל מסר התובע בהודעתו, כי העזרה שקיבל מבנו בהחזקת הרכב, ניתנה בשלושת החודשים שקדמו למסירת ההודעה.נ

ראה:
עמ' 1 להודעת התובע מיום 24.9.03 שורה 14.ב

זאת ועוד, בדיקה שביצעו חוקרי הנתבע מול בתו של התובע התברר, כי האחרונה איננה משתמשת ברכב, מקום שהיא מתגוררת ליד האוניברסיטה והולכת לאוניברסיטה ברגל.ו

ראה:
דוח סיכום חקירה מיום 25.9.03 עמ' 5.נ

ז. התובע נמנע מלהעיד את בתו אשר יכלה בעדותה לתמוך בטענתו לכאורה, לפיה היא זו שהשתמשה ברכב בתקופות הרלוונטיות לתביעה זו. עמדה אשר פועלת לרעתו של התובע, שעה שנדרש בית הדין לתת משקל לטענתו לפיה נרכשו הרכבים לשימושה ולטובתה של בתו.ב

ח. בתקופה בה קיבל התובע גמלת הבטחת הכנסה, ביצע התובע עבודות שיפוצים שונות עליהם לא דיווח.ו

ראה:
עדותו של התובע בעמ' 3 לפרוטוקול מיום 1.11.04 שורות 7-6.
עדותו של כב' הרב אלפנט, עמ' 1 לפרוטוקול מיום 1.11.04 שורות 17-14 ובעמ' 2 בשורות 5-4.

7. על בסיס העובדות המתוארות לעיל, מקובלת עלינו טענת הנתבע ולפיה רישום הרכבים על שם בנו של התובע, הוא רישום פיקטיבי, כאשר בפועל התובע הוא בעליהם של הרכבים המדוברים. זאת לאור העובדות המתוארות לעיל מהן עולה, כי בתקופות הרלוונטיות לענייננו, בעל הרכבים הרשום, בנו של התובע, נמצא בחו"ל; התובע הוא זה שקונה ומוכר בפועל את הרכבים; התובע הוא זה שעושה שימוש ברכבים, לרבות לביצוע עבודת בשכר; ומכספו נרכשו הרכבים והוא שנושא בהוצאות החזקתם.

8. הבסיס לתשלום גמלת הבטחת הכנסה הוא תביעה לגמלת הבטחת הכנסה. בענייננו, התביעה לגמלת הבטחת הכנסה שהייתה בפני הנתבע באפריל 2002 וגמלה חוזרת שהגיש התובע באוקטובר 2003. משנמצא כי במועדים הרלוונטיים, אפריל 2002 ואוקטובר 2003, לא היה התובע זכאי לגמלת הבטחת הכנסה, דינן של תביעות אלה מכוחן שולמה לתובע גמלת הבטחת הכנסה - להידחות. בהעדר תביעה לגמלת הבטחת הכנסה לחודשים בהם נמצא כי בפועל לא היה בבעלותו של התובע רכב השולל זכאות לגמלת הבטחת הכנסה, אין התובע זכאי לגמלה כאמור בגין אותם חודשים. אשר על כן, אין מקום לטענתו של התובע ולפיה אין הוא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה רק בגין אותם חודשים בהם בפועל נמצא כי בבעלותו רכב השולל זכאות לגמלה.

9. סוף דבר התביעה נדחית.משנדחתה התביעה ישלם התובע הוצאות הנתבע בסך של 2,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום.

10. הערעור על פסק דין זה הוא בזכות. ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון