אי בניית ממ''ד

ביום 8/1/08 הוגש כנגד המערער כתב אישום המייחס לו אי בניית 4 ממ"דים לבניין הקיים וזאת בסטייה מהיתר – עבירה לפי ס' 204(ב) לחוק התכנון והבניה והוראות חיקוק נוספות.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי בניית ממ''ד:

בפני ערעור על הכרעת דין וגזר דין של בית משפט השלום בעכו, כב' השופטת זהבה קאודרס-בנר (להלן: "בית משפט קמא"), אשר הרשיע את המערער בעבירה לפי סעיף 203(ב) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה -1965, זאת לאחר שהועמד לדין על פי כתב אישום שיחס לו עבירות של ביצוע עבודות בניה ללא היתר ושימוש ללא היתר ובסטייה מהיתר, עבירות לפי סעיפים 204(א) ו-(ב); 145(א) 208 ו- 218 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה -1965.

בטרם אתיחס לגופו של הערעור אציין כי לטענת ב"כ משיבה הוגש הערעור באיחור. לא ארחיב בדיון לעניין טענה זו מאחר שסבור אני כי בנסיבות העניין יש מקום להאריך את המועד להגשת הערעור, ככל שהוגש באיחור, וכי יש לבטל את הכרעת הדין ולהחזיר את הדיון לבית משפט קמא.

מכאן אדון בערעור לגופו של עניין.

ביום 8/1/08 הוגש כנגד המערער כתב אישום המייחס לו אי בניית 4 ממ"דים לבניין הקיים וזאת בסטייה מהיתר – עבירה לפי ס' 204(ב) לחוק התכנון והבניה והוראות חיקוק נוספות, הכל כמפורט לעיל. העבירות יוחסו למערער עקב אי בניית 4 יחידות ממ"ד לבניין קיים. יצוין עוד כי בכתב האישום נאשם נוסף שהודה בעבירות שיוחסו לשני הנאשמים בכתב האישום.

בישיבה ביום 1/4/08 בפני כב' השופט צמח טען ב"כ המערער כי לא הוטלה על מרשו כל חובה להשלים מלאכת בניית הממ"דים, ואין זה מתקבל על הדעת שיואשם בגין אי ביצוע על העבודות שהותרו לו במסגרת ההיתר, וכי מרשו נקלע למצוקה כספית, ועל כן לא יכול היה להשלים בניית המבנה, וזו הסיבה שלא סיים מלאכת בניית הממ"דים.

בתגובה לטענה זו של הנאשם טענה ב"כ המאשימה כי היתר הבניה הוצא ביום 6/8/03 כשתוקפו הינו ל – 3 שנים, קרי – עד ליום 6/8/06, ועל אף שתמה תקופה זו, המערער לא בנה את 4 הממ"דים, כפי שנקבע בהיתר, ומכאן מקור העבירה המצוינת בכתב האישום.

בישיבת ביהמ"ש מיום 20/5/08 בפני כב' השופט צמח טענה ב"כ המשיבה כי מכוח חוק ההתגוננות האזרחית מחליטות הועדות לתכנון ובניה לחייב כל בעל היתר ובעל בקשה לקבלת היתר בבניית ממ"ד, וכי בהתאם לחוק זה מגיש הבקשה מסמן בתכנית את מיקום הממ"ד, ומכאן היה על הנאשם/מערער להשלים מלאכת בניית הממ"דים בתוך תקופתו של ההיתר, קרי בתוך 3 שנים מיום הוצאתו.

בישיבת ביהמ"ש מיום 12/10/08 החליט כב' השופט צמח להעביר התיק לכב' השופטת בנר, וזאת, עקב יציאתו לשבתון.

בישיבת ביהמ"ש מיום 13/1/09 טען ב"כ המערער, כטענה מקדמית, כי יש לבטל את כתב האישום נגד מרשו בטענה כי עובודותיו לא מהוות עבירה, וכל עוד אין תצהיר מהנדס בקשר עם גמר שלד, אין חובה להתחיל ולבנות את הממ"דים, וכי אין בהיתר כל חיוב על מערער להשלים מלאכת בניית הממ"דים בתוך השנה הראשונה לקיומו של ההיתר. בנוסף לטענות אלו כפר המערער בעובדות כתב האישום (עמ' 13 ש' 30-31 לפרוטוקול בית שמפט קמא).

ב"כ המשיבה טענה מנגד כי יש להותיר על כתב האישום על כנו, משום שקיימת חובה לבניית הממ"דים בתקופת ההיתר וזאת מכוח ס' 14 לחוק ההתגוננות האזרחית אשר מכוחו הועדה מחייבת בניית הממ"ד, ומחליטה על הנפקת ההיתר. בסיום הדיון ניתנה הוראה לצדדים לסכם טענותיהם בעניין טענתו המקדמית של ב"כ המערער ולהגישם לביהמ"ש.

משהוגשו סיכומי הצדדים בעניין ניתנה ביום 22/3/09 החלטה ע"י ביהמ"ש ולפיה הוא דחה את טענתו של ב"כ הנאשם לעניין העדר החובה, כביכול, להשלים עבודות הבניה בתוך 3 שנים מיום הוצאת ההיתר, וקבע כי הנאשם מורשע בעבירה המיוחסת לו לפי ס' 203(ב) לחוק התכנון והבניה מאחר והוא הודה בעובדות כתב האישום (יצוין כי בהמשך ניתנה החלטה לתיקון טעות סופר כך שתירשם הרשעה בעבירה לפי סעיף 204 ולאחר מכן ניתנה החלטה נוספת המחזירה את ההרשעה לעבירה לפי סעיף 203 לחוק התכנון והבניה).

ביום 14/7/209 ניתנה החלטה נוספת ע"י בית משפט קמא אשר דחתה את בקשת המבקש לבטל את הכרעת הדין המרשיעה. יצוין לעניין זה כי למעשה לא ניתנה "הכרעת דין" ואולם בהחלטה מיום 22/3/09 כתב בית משפט קמא, בסעיף 9 להחלטה כי :"לאור כל האמור לעיל אני קובעת כי אני מרשיעה את הנאשם...". מכאן שהצדדים התיחסו להחלטה הנ"ל כאל הכרעת דין.

בהמשך טענו הצדדים לעונש וניתן גזר דין. בפתח גזר הדין נרשם כי "הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום". כאמור, בכתב האישום יוחסה למערער עבירה לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה ובית משפט קמא הרשיעו בעבירה לפי סעיף 203 לחוק התכנון והבניה. נראה כי בעניין זה נפלה טעות סופר שהיא תוצאה להחלטות בדבר תיקון טעות סופר בהחלטה מיום 22/3/09.

סקרתי בהרחבה את השתלשלות הדיון בפרשה זו מאחר וסבור אני כי יש לבטל את הכרעת הדין, ככל שההחלטה מיום 22/3/09 היא אכן הכרעת דין, ולהחזיר את הדיון לבית משפט קמא לבירור אשמתו של המערער.

בישיבה מיום 13/1/09 כפר המערער בעובדות כתב האישום. בהתאם טענו הצדדים בעניין טענה מקדמית שהעלה ב"כ המערער. ביום 22/3/09 ניתנה החלטה הדוחה את הטענה המקדמית. במעמד מתן ההחלטה או בדיון שלאחר מכן לא נדרש המערער לפרט את כפירתו בעובדות כתב האישום ולכאורה מדובר בכפירה כללית. מכאן שהאמור בסעיף 9 להחלטה מיום 22/3/09 ובהמשך, האמור בפתח גזר הדין כי המערער הודה בעובדות כתב האישום בטעות יסודו.

משכפר המערער כפירה כללית בעובדות כתב האישום היה על בית משפט קמא, לאחר שדחה את טענתו המקדמית, לברר את טיב כפירתו ולפי הצורך לקבוע להמשך דיון לשם הוכחת עובדות כתב האישום או השלמת טענות נוספות שיש למערער כנגד האישום. הליך זה לא נעשה. בפועל הורשע המערער לאחר שנדחתה טענתו המקדמית ומבלי שנשמעו טענותיו האחרות, ככל שיש לו כאלו, כנגד האישום. כל זאת על אף שהמערער כפר כפירה כללית בעובדות כתב האישום.

אשר על כן אני קובע כי טעה בית משפט קמא אשר הרשיע את המערער לאחר שדחה את טענותו המקדמית, לכאורה על בסיס הודאתו בעובדות כתב האישום, וזאת על אף שהמשיב כפר בעובדות כתב האישום וממילא לא הודה.

בהתאם, אני מורה לבטל את ההרשעה וממילא לבטל גם את גזר דינו של בית משפט קמא. הדיון יוחזר לבית משפט קמא לבירור יתר טענות המערער והשלמת הדיון בעניינו.

אוסיף עוד לעניין זה כי ככל שיתברר כי אין למערער כל טענות נוספות על הטענה המקדמית שנדחתה, ניתן יהיה להביא את הדבר בחשבון במסגרת של פסיקת הוצאות בגין הארכת הדיון שלא לצורך. עניין זה יישקל ע"י בית משפט קמא לאחר שישלים את הליך בירור האשמה. כמו כן ראוי יהיה, בסויומו של ההליך וככל שיורשע המערער, להבהיר את הוראות החיקוק בהן הורשע, למען הסר ספק, ובשים לב לריבוי טעויות הסופר שנפלו בהליך עד כה.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמר בניה

 2. נספח בינוי מנחה

 3. בניה על חוף הים

 4. אי בניית ממ''ד

 5. אישור חריגות בניה

 6. בניה באתר עתיקות

 7. הקלה בזכויות בניה

 8. עצירת בנייה מיידית

 9. הקלה בזכויות בנייה

 10. מה זה זכויות בניה ?

 11. איסור בניה קרוב לים

 12. העלאת בני הפלשמורה

 13. התליית תוכנית בנייה

 14. הקלה של 3% בשטחי הבניה

 15. בניה על חורשה לשימור

 16. התנגדות לבניה ליד הים

 17. בנייה בשטח פרטי פתוח

 18. בניית מחסן בקומת מסד

 19. מי קובע את זכויות הבניה

 20. פיצויים על הריסת מבנה

 21. בניה באסבסט ללא אישור

 22. קריסת פיגום באתר בניה

 23. בניה בשטח ציבורי פתוח

 24. הגרלה בפרויקט בנה ביתך

 25. שינוי בינוי בשכונת מגורים

 26. בנייה בלתי חוקית בישראל

 27. שינוי ניצול זכויות בניה

 28. תוכניות בניה ברחבת הכותל

 29. עבירה נמשכת תכנון ובניה

 30. התנגדות לבניית בית כנסת

 31. טעות במיקום בניית בניין

 32. פיצוי על בניית בית נמוך

 33. צו נגד בניית הפרדה מפלסית

 34. זכויות בניה לאחר הצמדת גג

 35. העברת דירה במתנה מאב לבן

 36. בניה לא חוקית בכפר בדואי

 37. ביטול הריסת מבנים מסוכנים

 38. עבודה מועדפת באתרי בנייה

 39. השבחה על זכות לבניית מרתף

 40. הקמת מבנה ללא אישור המינהל

 41. קניית דירה עם חריגות בניה

 42. עסקת שירותי בניה מלאכותית

 43. הריסת מבנים לא חוקיים בכנרת

 44. בניית מתקן צבאי על חוף הים

 45. בניית בית על מגרש - סיכונים

 46. לגיטימציה לבניה בלתי חוקית

 47. אי ביצוע בניה בסטנדרט סביר

 48. בניית ממ"ד מעבר לאחוזי בניה

 49. התנגדות לבניית בניין קומות

 50. בקשת להעמדת מבנה זמני (קרוואן)

 51. הריסת מבנה טרומי על חוף הים

 52. בקשה שלא להרשיע בעבירות בניה

 53. סעיף 195 לחוק התכנון והבניה

 54. סעיף 238א לחוק התכנון והבניה

 55. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 56. סעיף 261 ד לחוק התכנון והבניה

 57. סעיף 110(א) לחוק התכנון והבניה

 58. בניית מגורי חוסים בשכונת מגורים

 59. ביטול תוכנית בניה בשלבים סופיים

 60. תביעה בגין בניית תקרה נמוכה מדי

 61. האם זכות בניה היא זכות קנייניות ?

 62. הגדרת "מבצע בניה" בתקנות הבטיחות בעבודה

 63. בניית יחידות דיור מעבר לקו הירוק

 64. פיצוי על מבנה קיים על מגרש שהופקע

 65. מה התנאים לקבלת הקלה באחוזי בניה ?

 66. טענה כי הבקשה לבניה תפגע בזרימת אוויר

 67. התחייבות המוכר על אפשרות בניה על מגרש

 68. בקשה למתן צו ארעי צו המונע המשך בניה

 69. מכירת זכויות בפרויקט בניה למשרד השיכון

 70. אישור בקשה לבניית 2 יחידות דיור במקרקעין

 71. התנגדות בעלים של תחנת דלק לבניית כביש

 72. האם אפשר למכור זכויות בניה למישהו אחר ?

 73. בניית בית במסגרת תכנית "בנה-ביתך" ברחובות

 74. התנגדות לבניית ממ"דים, בטענה לאי שוויוניות

 75. התנגדות המועצה לשימור מבנים לתכנית בניה

 76. במהלך הבניה נשרף הקלקר והתובעת הגישה תביעה

 77. צו שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה

 78. התנגדות לבניית קומת עמודים נוספת מעל מרתף

 79. התנגדות להקלה בטענה שהיא מכשירה בנייה עתידית

 80. מכתבי התראה בשל אי תחילת ביצוע עבודות בנייה

 81. תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 82. קניית דירה שהוכרזה כ''מבנה מסוכן'' ע''י העירייה

 83. התנגדות לבניית מחסן שלאור גודלו פורסמה בקשה להקלה

 84. בניית ממ"ד: ערעור על פסק דין המפקחת על המקרקעין

 85. הכשרת בניה לא חוקית על הגג באמצעות חיזוק הבניין

 86. האם תביעה בגין זכויות בניה היא "תביעה במקרקעין"?

 87. ניוד זכויות בנייה מקומה ראשונה לקומת עמודים מפולשת

 88. הקצאת מגרש לבניית יחידת דיור במסגרת תוכנית הרחבה

 89. הבקשה להרחבת קומה קיימת ובניית קומה וחצי נוספות מעל המבנה הקיים

 90. ערר על החלטה לחייב הגשת בקשה להקלה לצורך אישור בניית יחידות דיור

 91. פיצויים מהקבלן בגין אי יציקת תקרה מבטון ובנייתה מקונסטרוקציית ברזל

 92. עידוד צעירים לפריפריה היא על ידי מתן האפשרות לבנייתן של דירות מגורים

 93. בקשה להסבת משטחי מצללה לשטחים עיקריים, מבנה קל מחופה עונתית על גג קיים

 94. בקשה לתוספת ממ"ד וניצול זכויות בניה קיימות, כמו גם ניצול חלק יחסי בהקלה של 6% לשיפור הדיור

 95. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון