בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

בית המשפט פסק כי ועדת מכרזים אינה גוף חוקר, לא מעצם טבעה ולא מעצם יכולתה. היא אינה יכולה, ואינה אמורה, לקיים חקירה עצמאית, למשל בדבר חוסנו הכלכלי של מציע. לפיכך, ומחמת עקרון השוויון, על המציע לצרף מסמכים שישקפו נתון זה, על פי הדרישות שהוצגו במכרז.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים:

1. המשיבה 1, שירותי בריאות כללית (המזמינה), פירסמה מכרז שמספרו 5/04 לביצוע עבודות הקמת משרדי הנהלה בבית יולס, בי"ח כרמל חיפה.
העותרת הגישה הצעה למכרז.


2. במכתב מיום 15.4.04 הודיעה המזמינה לעותרת כי הצעתה לא התקבלה. למכתב צורפה הערבות הבנקאית שהגישה העותרת.

העותרת פנתה וביקשה לדעת את הנימוקים ופרטים נוספים ונענתה במכתב מיום
20.4.04, לפיו נדחתה ההצעה משום שדו"ח פיננסי שמסרה העותרת למזמינה נשא תאריך 4.4.04, בעוד שהמועד האחרון להגשת הצעות היה 14.3.04. לפיכך נבחרה הצעתה של המשיבה 2 (הזוכה).

3. בעקבות התכתבות נוספת שלא הביאה לתוצאה אליה חתרה העותרת, הוגשה עתירה זו נגד המזמינה ונגד הזוכה. יחד עמה הוגשה בקשה לצו ביניים.
נעתרתי לבקשה ונתתי צו ביניים ארעי, בו הוריתי למשיבות להמנע מהתקשרות לביצוע החוזה.
קבעתי מועד לדיון שנדחה לבקשת ב"כ הצדדים. לקראת הדיון קיבלתי את תגובותיהן של המשיבות.

4. תמצית העובדות היא שבהתאם לתנאי המכרז היה על המשתתפים להגיש עד ליום 14.3.04 את מסמכי המכרז ומסמכים נלווים. בין השאר נקבע בסעיף 1א.ג.(2) שעל כל מציע לצרף להצעתו

"דו"ח עסקי מלא מעודכן של חברת ביזנס דאטה ישראל בע"מ או דו"ח מורחב אנליסט של חברת דן אנד ברדסטריט על מצבו ויכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז, שדו"ח המידע מעודכן לתאריך שאינו מוקדם מ-3 חודשים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז".נ

העותרת צירפה למסמכי המכרז טיוטת הערות לדו"ח שתאריכה 8.3.04. לטענתה, טיוטה זו משקפת נכונה את מצבה ואת התאמתה לבצע את העבודות.

5. ביום 30.3.04 פנתה המזמינה לעותרת וציינה שטיוטת ההערות אינה תואמת את דרישת המכרז. היא נתנה לעותרת ארכה עד 14.4.04 להגיש דו"ח עסקי פיננסי על פי תנאי המכרז.
הדו"ח הומצא למזמינה אולם, כאמור, ביום 19.4.04 התקבלה אצל העותרת הודעה כי הצעתה נפסלה.ב

6. העותרת טוענת שנפסלה שלא כדין. בין השאר היא טוענת שבניגוד לכתוב במכתב המזמינה מיום 20.4.04, לא היה צירופו של הדו"ח העיסקי העדכני תנאי סף. לענין זה היא מפנה לסעיף 1א.לתנאי המכרז, ממנו מבקש ב"כ העותרת להסיק שהדרישה לענין הדו"ח העסקי אינה בגדר תנאי סף. לטענתו, מדובר בתנאי טכני, ולא היתה בכך עילה לפסול את ההצעה.
עוד מפנה ב"כ העותרת לטיוטת ההערות לדו"ח, שהיו בה כל הנתונים הנדרשים, וכן לעובדה שלדו"ח הפיננסי מיום 4.4.04 צורפו דוחות כספיים שכבר הוגשו למזמינה עם הטיוטה.

7. ב"כ העותרת מונה עוד פגמים אחרים בהחלטת המזמינה, שענינם הפרשנות שיש לתת לעמדת המזמינה. הוא טוען לתום לב בהתנהגותה של העותרת, ומוסיף שהדו"ח שהוגש אינו פוגם בשרשי המכרז. עוד הוא מפנה, בשולי הדברים, לפגמים שנמצאו בהצעת הזוכה, פגמים אליהם התיחסה ועדת המכרזים של המזמינה וראתה בהם פגמים טכניים ולא מהותיים.ו

8. ב"כ המזמינה מבקשים לדחות את העתירה. הם מציינים שצרוף הדו"ח העסקי הוא תנאי סף וטיוטת הדו"ח לא יכולה למלא תנאי זה. עוד הם מפנים לכך שהדו"ח הפיננסי, שהופק יותר מ-20 יום לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, "... התייחס במפורש לנתונים עובדתיים המאוחרים ליום הגשת ההצעות המקורי..." (סעיף 6 לתשובה).נ

לענין התנאי, מפנה ב"כ המזמינה לכתוב בהוראת סעיף 1.א. בתנאי המכרז, שם נקבעה במפורש סמכותה של ועדת המכרזים לאפשר למציע, שלא צירף אישור או מסמך, להשלים המצאתם בפרק הזמן שיקבע

"... וזאת כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל כי היו קיימים ובעלי תוקף חוקי במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז..." (ההדגשה בסעיף 18 בתגובת המזמינה).

עוד נטען כי מן הטיוטה שצורפה לא ניתן ללמוד מי הכינה, אלא בעמוד הנחזה להיות אחרון, וכי ברור שזה איננו המסמך הנדרש.ב

9. ב"כ המזמינה מפנה עוד לדיון המפורט שקיימה ועדת המכרזים, בו החליטה לאפשר לעותרת להשלים את החסר. לענין זה מפנים ב"כ המזמינה למכתב מתאריך 30.3.04שנשלח על ידי המזמינה לעותרת ובו נכתבו הדברים הבאים

"תשומת ליבכם! מופנית לכך כי עפ"י תנאי המכרז ניתן להשלים המצאת מסמכים כל עוד עולה בבירור על פני המסמכים כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעות המקורי (ראה סעיף 1א' סיפא המצ"ב")" (כל ההדגשות במקור).

10. ב"כ המזמינה מתיחס לדו"ח שצורף, ומפנה לכך שהופק ביום 13.4.04, כחודש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. עוד הוא מפנה לכך שיש בדו"ח התיחסות למועדים מאוחרים מן המועד שנקבע. כך נקבע שם שדיווח בעלי מניות, מספר מועסקים וכיוצא באלה הם ליום 4.4.04. דירוג סיכון האשראי בעמוד 2 הוא ל-13.4.04.
לפיכך, המסמך משקף מצב מאוחר ולא את המצב שהיה בעת הגשת ההצעה.ו
לטענתו, קבלת הדרישה של העותרת היתה פוגמת בעיקרון השוויון.נ
ב"כ הזוכה מבקשים גם הם לדחות את העתירה. הם מפנים להשתלשלות הענינים, לדיוני ועדת המכרזים ולענינים נוספים.


11. דין העתירה להדחות.
לא מצאתי פגם בהתנהלותה של המזמינה, שועדת המכרזים שלה פעלה כראוי וכיאות.ב
בהחלט יתכן שהדו"ח שהגישה העותרת יכול היה להיות מוגש כשהוא משקף את המצב למועד שנקבע, אלא שבפועל לא כך נעשה. העובדה שהעותרת בחרה להגיש דו"ח המשקף מצב מאוחר יותר, מצדיקה את החלטתה של ועדת המכרזים, שראתה בכך פגם מהותי שיש בו פגיעה בשוויון והמצדיק פסילת ההצעה.

12. ועדת מכרזים אינה גוף חוקר, לא מעצם טבעה ולא מעצם יכולתה. היא אינה יכולה, ואינה אמורה, לקיים חקירה עצמאית, למשל בדבר חוסנו הכלכלי של מציע. לפיכך, ומחמת עקרון השוויון, על המציע לצרף מסמכים שישקפו נתון זה, על פי הדרישות שהוצגו במכרז.
לעניננו, על העותרת היה להגיש מסמכים שישקפו מצבה ביום 14.3.04, כדי שניתן יהיה להשוות מסמכים אלה למסמכיהן של המציעות האחרות, שכן השוואה יכולה להעשות רק על בסיס מועד אחיד.ו

13. עקרון השוויון נקבע בדיני המכרזים כעקרון על. הוא גובר על עקרון היעילות הכלכלית, שאף שהוא עקרון יסוד של דיני המכרזים.
למזמינה יש ענין למסור את ביצוע העבודות למציע שהצעתו נמוכה יותר, דבר שיחסוך כספי ציבור. עם זאת, השמירה על השוויון, שמשמעותה שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות תום הלב, מחייבת הגשת מסמכים המאפשרים השוואה בין המשתתפים.
בהנחה שהדו"ח העסקי שהגישה העותרת יכול היה לשקף את מצבה למועד הגשת ההצעות, לא ברור מדוע בחרה העותרת שלא להגישו כך. מכל מקום, משבחרה העותרת, ביודעין או שלא ביודעין, לפעול כפי שפעלה, אין היא יכולה להשמע בטרוניה על כך שועדת המכרזים דחתה את הצעתה.

13. סיכומו של דבר, אני דוחה את העתירה.
העותרת תשלם לכל אחת מן המשיבות שכר טרחת עורך דין בסך 20,000 ש"ח. הסכום ישא הפרשי הצמדה ורבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל ותתווסף לו תוספת בשעור מע"מ.נ
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון