ביטוח די וי די לרכב

ביום 9.2.02 נפרץ הרכב מכשיר DVD נגנב ממנו.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטוח די וי די לרכב:

1. התובעים הגישו תביעה כנגד הנתבעת - חברה לביטוח בע"מ.
 
התובעת מס' 1 (להלן: התובעת") רכשה מהנתבעים פוליסת ביטוח מקיף (להלן:"הפוליסה") לרכבה. הרכב היה רשום ע"ש בנה של התובעת , התובע מס' 2 (להלן: "התובע").נ

הפוליסה כללה ביטוח, בין היתר, כנגד תאונות, גניבות וכן כיסוי למכשיר DVD בסכום של 14,000 ₪ (להלן:"המערכת").ב

הביטוח נעשה בהסתמך על הצעה לביטוח ופרטים שנמסרו ע"י התובע בשיחה טלפונית שקיים עם נציג הנתבעת ואשר זכו לחתימתה ולאישורה בכתב של התובעת.ו
 
בשיחה הנ"ל טען התובע כי הוא הנהג העיקרי ברכב וכי מי מהתובעים לא היה מעורב בתאונה קודמת.נ

בעקבות זאת הוצאה הפוליסה ע"ש התובעת וזאת לאחר שניתנה הנחת העדר תביעות, מכסימלית, לאור הצהרת העדר תביעות בעבר.ב
 
2. לערך בחודש ינואר 2002, היה הרכב מעורב בתאונה ועל כן הגישה התובעת לנתבעת דרישה לקבלת תגמולי ביטוח.ו

הנתבעת, כתנאי לתשלום תגמולי הביטוח, בקשה מהתובעת להמציא לה אישור ממבטחתה הקודמת כי אכן לא היו לה תביעות בשנים שקדמו לתאונה. התובעת המציאה לנתבעת אישור ממנו עלה כי היה לה עבר ביטוחי בגין תביעה אחת. על כן, התובעת נדרשה לשלם סך של 1,012 ₪ , כפרמיית ביטוח נוספת בגין אותה תביעה.נ
 
3. ביום 9.2.02 נפרץ הרכב והמערכת נגנבה ממנו.

מברורים שעשתה הנתבעת התברר לה כי לתובע היו בעבר 3 תביעות וכי התובע הוא הנהג העיקרי ברכב. בנסיבות אלו, הודיעה הנתבעת לתובעים כי באם הנתבעת היתה יודעת על כך היא, ע"פ כללי החיתום הנהוגים אצלה, לא היתה מנפיקה את הפוליסה, גם לא תמורת פרמיה בשיעור גבוה יותר.ב
על כן, בטלה הנתבעת את הפוליסה והשיבה לתובעת את פרמיית הביטוח בניכוי תגמולי הביטוח ששולמו לתובעת בגין התאונה.ו

בעניין זה עשתה הנתבעת שימוש בזכותה עפ"י ס' 6(א) ו- 7(ג)(2) לחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981 (להלן:"החוק").נ

התובעים מיאנו להשלים עם החלטת הנתבעת ועל כן הגישו תביעתם זו לתשלום תגמולי הביטוח בגין המערכת ובגין תגמולי הביטוח ששולמו לתובעת בגין התאונה, ואשר קוזזו על ידה מהפרמיה שהושבה לתובעת.ב
 
אקדים ואומר כי הנתבעת פעלה כדין.ו
 
3. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים וראיותיהם, עיינתי בקפידה בטענות ובסיכומי הצדדים הגעתי למסקנתי כי, כאמור, הנתבעת פעלה כדין.נ
 
התובעת, באמצעות התובע, השיבה תשובות שקריות בעניינים מהותיים - דהיינו בשאלה מי הנהג העיקרי ברכב והאם היו לתובעת ( ובמלים אחרות, לתובע) תביעות קודמות בעבר.ב

בנסיבות אלו פעלו התובעים בניגוד להוראות סעיף 6(א) לחוק.ו

בסמוך לאחר התאונה, הנתבעת לא ידעה ולא יכולה היתה לדעת כי התובע הגיש בעבר 3 תביעות וכל שיכולה היתה לדעת הוא כי התובעת הגישה תביעה אחת בעבר וזאת על בסיס האישור שהציגה התובעת לאחר אירוע התאונה.נ
בשלב זה של הדברים פעלה הנתבעת בהתאם למצג שהוצג לה ע"י התובעת ולא הוסיפה וחקרה בעניין.ב
לאחר גניבת המערכת פעלה הנתבעת לבדיקה יסודית יותר. כתוצאה מהבדיקה הסתבר לנתבעת כי התובעת , באמצעות התובע, ענתה תשובה שקרית באשר לעברה הבטוחי ,ועל כן דרשה הנתבעת מהתובעת לשלם לה את הפרמיה הנוספת הנוספת בגין כך.ו

בשלב זה, הנתבעת לא היתה רשאית לבטל את הפוליסה, שכן עפ"י כללי החיתום הנהוגים אצלה היא כן היתה מבטחת את התובעת בתוספת פרמיה מוגדלת.נ
 רק בעקבות גניבת המערכת הוברר לנתבעת כי התובע הוא הנהג העיקרי ברכב וכי היו לו, כפי שעולה מהראיות שהוגשו בפני, 3 תביעות.
 
למען הסר ספק הריני להבהיר כי אני דוחה את טענות התובעים בסיכומיהם המתפלפלים המנסים להציג את הנתבעת כמי שפעלה בחוסר יושר.ב

שוכנעתי כי הנתבעת, על פי כללי החיתום הנהוגים אצלה, לא היתה מנפיקה את הפוליסה, אף לא בדמי ביטוח מרובים יותר. המבוטח הנכון היה התובע ואילו התובעת שמשה בעבורו כסות בלבד. התובעים בקשו לגרום לנתבעת להנפיק את הפוליסה, פוליסה שלא היתה מונפקת על ידה לו היא היתה יודעת את העובדות לאשורן, עובדות שהוסתרו , במכוון, ע"י התובע .ו
 
בעניין זה אני מקבל את עדותו של מר אביגדור יוסי האחראי על נוהלי החיתום אצל הנתבעת מאז היווסדה.

מר אביגדור העיד כי עובד הנתבעת לא יכול להנפיק פוליסה באם ב- 3 השנים שקדמו למועד ההצעה היו לפונה, ובמקרה דנן לתובע, 3 תביעות.נ
לעובד אין שיקול דעת בעניין זה ומחשב הנתבעת חוסם, במקרה זה, כל אפשרות להוצאת הפוליסה, אף לא תמורת דמי ביטוח מוגדלים.ב
 
שוכנעתי כי התובע הוא הנהג העיקרי, כי עוד ביום 18.10.01 סמוך לפני פנייתו לנתבעת ואשר על בסיסה הונפקה הפוליסה, הוצעה לו הצעה לביטוח. הצעה זו נערכה עפ"י הצהרת התובע כי היה לו עבר ביטוחי הכולל תביעה אחת בלבד ב- 3 השנים שקדמו למועד פנייתו.ו
 
זאת ועוד, התובע פנה לנתבעת, בשם אמו התובעת, ולא גילה לנתבעת כי לתובעת היתה תביעה אחת בעבר וכל זאת על מנת לזכות בפוליסה עם דמי ביטוח מופחתים, ביחס לדמי הביטוח שהוצעו לו בעקבות פנייתו שלו מאותו יום.נ
 
4. בנסיבות אלו אני קובע כי דין התביעה להדחות ולפנים משורת הדין איני עושה צו להוצאות.ב
 
רשות ערעור תוך 15 יום לביהמ"ש המחוזי.נ
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון